24, జులై 2017, సోమవారం

సమస్య - 2419 (ప్రేమ పొంగిపొరలె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రేమ పొంగిపొరలె వీథులందు"
(లేదా...)
"ప్రేమయె పొంగిపొర్లె నడివీథులలో జనులెల్లఁ జూడఁగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

23, జులై 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2418 (యమునకె తప్పదుగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"యమునకె తప్పదుగ భస్మమగు టెపుడైనన్"
(లేదా...)
"యమునకె తప్ప దెప్పు డెటులైనను భస్మము గాక జీవుఁడా"

శ్రీరాం వీరబ్రహ్మ కవి గారి పూరణ....
విమలాంబర రత్నాభర
ణముల నలంకృతము గాంచి నవ షడ్రరసభో
జ్యములన్ బెఱిగిన యీ కా
యమునకె తప్పదుగ భస్మమగు టెపుడైనన్.
('అవధాన విద్యాసర్వస్వము' గ్రంథంనుండి)

22, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2417 (పతిని సహోదర యనుచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పతిని సహోదర యనుచు భవానియె పిలిచెన్"
(లేదా...)
పతిని సహోదరా! యనుచు పార్వతి పిల్చెను భారతంబునన్.

వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో వారిచ్చిన పూరణ....
సతి విను భారతార్థములు శ్రద్ధమెయిన్ వివరింతునంచు సం
గతి శివు డిట్లు పల్కె - మసకంబున ద్రౌపది వల్వలూడ్చుచో
పతులను వేడికొంచు నగుబాటయి తా నెలుగెత్తి  రుక్మిణీ
పతిని సహోదరా! యనుచు, పార్వతి! పిల్చెను భారతమ్మునన్.

21, జులై 2017, శుక్రవారం

అష్టావధానం - ఆహ్వానం!


సమస్య - 2416 (రాతికిఁ బుట్టినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాతికిఁ బుట్టినది కోఁతి రాముని వలెనే"
(లేదా...)
"రాతికిఁ గోఁతి పుట్టె రఘురాముని కైవడి సీత కైవడిన్"

వేంకట రామకృష్ణ కవుల పూరణ....
ఖ్యాతి యెసంగ నంజనకుఁ గల్గిన శ్రీహనుమానుఁ జూచి సం
ప్రీతిని జెంది దేవతలు పేరిమిఁ జెప్పుకొనంగసాగి రా
భూతలమందు రావణుని బొల్పడఁగింపఁగ నిప్పు డంధకా
రాతికి గోఁతి పుట్టె రఘురాముని కైవడి సీత కైవడిన్.
('అవధాన విద్యాసర్వస్వము' గ్రంథమునుండి)

20, జులై 2017, గురువారం

సమస్య - 2415 (కుండలోనఁ జొచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుండఁ జొచ్చె మంచుకొండ కొడుకు"
(లేదా...)
"కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో భయవిహ్వలతన్ గనుం డదే"
వేంకట రామకృష్ణ కవుల (19వ శతాబ్దం) పూరణ....

కొండలు రేగి లోకముల గుండలు సేయుచునుండఁ జూచి యా
ఖండలు డుద్ధతుండయి యఖండపరాక్రమ మొప్ప ఱెక్కలన్
జెండఁ గడంగుటం దెలిసి శీతనగాత్మజుఁ డబ్ధి వజ్రి రా
కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో భయవిహ్వలతన్ గనుం డిదే"

19, జులై 2017, బుధవారం

సమస్య - 2414 (క్రూరులు దుష్టులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రూరులు దుష్టులు ఖలులు పురోహితులు గదా"
(లేదా...)
"క్రూరుల్ దుష్టజనుల్ పురోహితులు విద్రోహాత్తచిత్తుల్ గదా"
(సహదేవుడు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, జులై 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 119 (అర-చెర-ధర-ముర)

"అర - చెర - ధర - ముర"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

17, జులై 2017, సోమవారం

సమస్య - 2413 (జన్మదిన మంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"జన్మదిన మంచు నిడఁ దగు శాపములను"
(లేదా...)
"శాపము లిచ్చుటే తగును జన్మదినోత్సవమంచు నెల్లరున్"

16, జులై 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2412 (ముదమున రాహుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముదమున రాహుల్ వరించె మోదీ తనయన్"
(లేదా...)
"ముదమున రాహులే వలచె మోది కుమార్తెను జైట్లి మెచ్చఁగన్"
(నేమాని సోమయాజులు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2411 (పట్టుదల యున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పట్టుదల యున్న జయముఁ జేపట్టు టెట్లు"
(లేదా...)
"ఓరిమితోడఁ బట్టుదల యున్న జయంబు లభించు టెట్టులో"

14, జులై 2017, శుక్రవారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


సమస్య - 2410 (సీతాపతి యన్న నెవఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సీతాపతి యన్న నెవఁడు శివుఁడే సుమ్మీ"
(లేదా...)
"సీతానాథుఁ డనంగ నీ వెఱుఁగవా శ్రీకంఠుఁడే శంభుఁడే"

13, జులై 2017, గురువారం

సమస్య - 2409 (కానరు కాకులను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కానరు కాకులను నేఁడు గానలలోనన్"
(లేదా...)
"కానరు కానలందునను గాకుల నాకుల చాటు నందునన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

12, జులై 2017, బుధవారం

దత్తపది - 118 (అన్నము-జావ-గంజి-తోప)

"అన్నము - జావ - గంజి - తోప"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

11, జులై 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2408 (చెడు పనియె సుమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చెడుపనియె సుమ్ము మద్యనిషేధ మిడుట"
(లేదా...)
"చెడు పనియౌను మద్యము నిషేధ మొనర్చుట మెచ్చ రంగనల్"
(శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, జులై 2017, సోమవారం

సమస్య - 2407 (భాగవతమ్మును జదువుట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"భాగవతమ్మును జదువుట పాపము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"భాగవతమ్మునున్ జదువఁ బాప మపారము చేకుఱున్ జుమీ"

9, జులై 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2406 (విరసంబగు రచన...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై"
(లేదా...)
"విరసఁపుఁ గావ్య మొప్పినది వీనుల విందయి మెచ్చి రెల్లరున్"

8, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2405 (అష్టమి తిథి శుభకరమని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అష్టమి తిథి శుభకరమని యందురు విజ్ఞుల్"
(లేదా...)
"అష్టమి నాడు సేయఁ దగు నన్ని పనుల్ శుభ మండ్రు విజ్ఞులే" 

7, జులై 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2404 (శుకయోగికి నల్లుఁడయ్యె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"శుకయోగికి నల్లుఁడయ్యె సురనది కొడుకే"
(లేదా...)
"శుకయోగీంద్రున కల్లుఁడయ్యెఁ గద భీష్ముం డంద రుప్పొంగగన్"

మహాసహస్రావధాని డాక్టర్ గరికిపాటి నరసింహారావుగారి పూరణ....

శుకమా! అయ్యది వేదశాస్త్రమహిమాస్తోకప్రభావాంశుకం
బకళంకంబగు వ్యాసభాగవతమే యౌరస్యమౌ నాస్తియౌ 
శుకయోగీంద్రున - కల్లుఁడయ్యెఁగద భీష్ముం డంద రుప్పొంగగన్,
ప్రకటింపంగను భారతాచ్యుతసహస్రం బందుటన్ మౌనికిన్!!!

6, జులై 2017, గురువారం

సమస్య - 2403 (మద్యమె బలవర్ధకమ్ము...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మద్యమె బలవర్ధకమ్ము మనుజుల కెల్లన్"
(లేదా...)
"మద్యమె మానవాళికి సమంచిత బుద్ధి బలమ్ము లిచ్చురా"

5, జులై 2017, బుధవారం

సమస్య - 2402 (దున్నపాలు పిండ...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దున్నపాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము"
(లేదా...)
"దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్"
(ఎన్నో అవధానాలలో అడిగిన ప్రసిద్ధమైన సమస్య ఇది)

4, జులై 2017, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 44 (ఏ-కా-ద-శి)


అంశము- తొలి ఏకాదశి
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా "ఏ - కా - ద - శి" ఉండాలి.

3, జులై 2017, సోమవారం

సమస్య - 2401 (కట్లపాము చేరి...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కట్లపాము చేరి కౌగిలించె"
(లేదా...)
"స్థిరమతిఁ గట్లపాము దరిఁ జేరి ముదమ్మునఁ గౌగిలించెరా"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.

2, జులై 2017, ఆదివారం

'శంకరాభరణం' ప్రస్థానం!

కవిమిత్రులారా!
అందరికీ నమస్కృతులు.
మరొక ఐదు రోజుల్లో రిటైర్ కాబోతూ విశ్రాంత జీవనాన్ని ఎలా గడపాలా అని ఆలోచిస్తున్న నాకు ఆంధ్రజోతి దినపత్రిక ఆదివారం సంచికలో బ్లాగుల గురించి ఒక వ్యాసం కనిపించింది. బ్లాగు ప్రారంభించి ఏదో ఒకటి వ్రాస్తూ కాలక్షేపం చేయవచ్చు అన్న ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే 'KANDI SHANKARAIAH BLOG' అన్న పేరుతో బ్లాగును ప్రారంభించి 26-7-2008 నాడు మొదటి పోస్టుగా తెనాలి రామకృష్ణుని చాటుపద్యం "నరసింహ కృష్ణరాయల..." పద్యాన్ని ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలతో ప్రకటించాను. ఆ తరువాత ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు. దాదాపు రెండేళ్ళ వరకు మళ్ళీ బ్లాగు జోలికి వెళ్ళలేదు.
ఈమధ్య కాలంలో ఆంధ్రామృతం, రౌడీరాజ్యం, ఊకదంపుడు, తురుపుముక్క, డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారి బ్లాగుల్లో అడపా దడపా ఇచ్చే సమస్యలను పూరించేవాణ్ణి. ఆ బ్లాగు నిర్వాహకులు "పూరణ బాగున్న"దని మెచ్చుకున్నపుడు సంతోషం, తృప్తి కలిగేవి. అయితే ఆ బ్లాగుల్లో సమస్యలను ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు. రోజూ ఆ బ్లాగులను తెరిచి ఎవరూ సమస్యలు ఇవ్వకపోవడంతో నిరుత్సాహపడేవాణ్ణి. నాలాగే సమస్యలకోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు కొందరున్నారని తెలుసుకొన్నాను.
ప్రతిరోజూ సమస్యాపూరణలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ పద్యసాహిత్యంపై పోస్టులు పెడుతూ నేనే ఒక బ్లాగును ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందనిపించింది.
అయితే బ్లాగుకు ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుందా అని ఆలోచించాను. నా పేరు వచ్చే విధంగా "శంకరాభరణం" అన్న పేరును ఎన్నుకున్నాను. నిజానికి ఈ పేరును సంగీతానికి లేదా భక్తికి సంబంధించిన బ్లాగుకు పెట్టాలి. బ్లాగు పేరుకు, బ్లాగులోని విషయాలకు సంబంధం లేకుండా ఉంది. అయినా "నా బ్లాగు నాకు అలంకారం" అని సర్దిపెట్టుకున్నాను. ఆ విధంగా 'KANDI SHANKARAIAH BLOG' పేరును 'శంకరాభరణం'గా మార్చాను.
1-6-2010 నాడు బ్లాగును పునఃప్రారంభించాను. ఆరోజు నేను చిన్నప్పుడు వ్రాసిన ఏకాక్షర పద్యాన్ని పోస్ట్ చేశాను.
2-6-2010 నాడు మొదటి సమస్యను (మందు త్రాగి పొందె మరణ మతఁడు) పోస్ట్ చేశాను. నా బ్లాగులో మొట్టమొదటి పూరణ చేసిన వ్యక్తి 'సుమిత్ర' గారు. ఆరోజు అదొక్కటే వచ్చింది. కొన్ని రోజులు రోజుకు ఒకటి, రెండు చొప్పున పూరణలు వచ్చేవి. ఈలోగా బ్లాగును కూడలి మొదలైన అగ్రిగేటర్లలో చేర్చాను. బ్లాగు గురించి అందరికీ తెలిసింది. మెల్లమెల్లగా పూరించే కవుల సంఖ్య పెరిగింది.
ప్రతిరోజూ సమస్య ఇవ్వాలనే నియమం పెట్టుకున్నాను. ఈ ఏడు సంవత్సరాలలో రెండు మూడు సందర్భాలలో తప్ప అనారోగ్యంగా ఉన్నా, ప్రయాణంలో ఉన్నా, ఈతి బాధలతో సతమతమైనా సమస్యలు ఇవ్వడం మాత్రం మానలేదు. చివరికి మా అమ్మానాన్నలు మరణించిన రోజుల్లోను సమస్యలు ఇచ్చాను (అవి అంతకు ముందురోజు షేడ్యూల్ చేసి ఉన్నాను కనుక).
సమస్యాపూరణలే కాకుండా చమత్కార పద్యాలు, ఛందోవ్యాకరణ పాఠాలు, పద్యరచన తదితర శీర్షికలు కూడా నిర్వహించాను.
ఈ ఏడేళ్ళలో ఎన్నో అనుభవాలు... గౌరవాలు... అవమానాలు... దూషణ భూషణ తిరస్కారాలు... పొగడ్తలకు పొంగి, అవమానాలకు క్రింగిపోవడమో, కోపం తెచ్చుకోవడమో ఎన్నడూ లేదు.
పూరణలు చేసేవారిలో లబ్ధప్రతిష్ఠులైన గొప్పకవులున్నారు. ఔత్సాహికులున్నారు. అప్పుడే పద్యాలు వ్రాయడం నేర్చుకుంటున్నవారూ ఉన్నారు. నేను స్థాయీభేదం పాటించకుండా అందరితోనూ సమానంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను.
కీ.శే. శ్రీమాన్ పండిత రామజోగి సన్యాసి రావు గారు ఈ బ్లాగు అభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడ్డారు. వారికి పాదాభివందనాలు!
ఈ మధ్యకాలంలో మిత్రులు అప్పుడప్పుడు ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారు. 2011లో నాకు కంప్యూటర్ లేదని తెలిసి జ్యోతి వలబోజు గారి అధ్వర్యంలో నాకు కంప్యూటర్ కొనిచ్చారు. ఒకానొక సందర్భంలో అవసరార్థం బ్లాగు మిత్రుల వద్ద అప్పుగా డబ్బులు తీసుకొని తిరిగి చెల్లింపలేకపోయాను. ఈ విషయంలో కొందరికి మనస్తాపాన్ని కలిగించినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను. నా అర్థిక పరిస్థితి అలాంటిది!
ఈరోజుతో సమస్యల సంఖ్య 2400 చేరుకున్నది. నిజానికి ఇంతకంటే ఎక్కువే. కొంతకాలంగా ఒకే భావంతో వృత్తంలోను, జాత్యుపజాతుల్లోను సమస్యలు ఇస్తూ వాటికి ఒకే సంఖ్యను కేటాయిస్తున్నాను. వాటిని పరిగణిస్తే ఇప్పటికి 2500 దాటి ఉంటాయి.
2500 సమస్యలు... సగటున ఒక్కొక్క సమస్యకు 15 పూరణలు అనుకుంటే 37500 పూరణలు. ఇవి కాక దత్తపదులు, న్యస్తాక్షరి, నిషిద్ధాక్షరి (200x15) 3000 పూరణలు. పద్యరచన శీర్షికలో దాదాపు 25000 పద్యాలు... అంతేకాక కవులు తమ స్పందనలు తెలియజేస్తూ సందర్భానుసారం చెప్పిన పద్యాలు... అన్నీ కలిసి దాదాపుగా 70000 పద్యాల వరకు ఉండవచ్చు. ఇదంతా కవిమిత్రుల సహకారం వల్లనే సాధ్యమయింది. అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు!
ఏదో కాలక్షేపానికి ప్రారంభించిన బ్లాగు ఈ స్థితికి వచ్చింది. ఈ బ్లాగు కారణంగా నాకు ఒక గుర్తింపు వచ్చింది. కొందరు నన్ను ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించి సన్మానాలు చేశారు. ఏడు సంవత్సరాలుగా ప్రతిరోజూ తప్పక పోస్టులు ఉండే బ్లాగుగా అంతర్జాలంలో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రయత్నించలేదు కాని లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తదితరాలలో నమోదై ఉండేది. పత్రికలలోను మన బ్లాగు ప్రస్తావింపబడింది.
కొందరు మిత్రుల కోరికపై కొన్ని మంచి సమస్యలను ఏరి ఒక్కొక్క సమస్యకు నలుగురి వైవిధ్యమైన పూరణలు ఎన్నుకొంటూ ఒక పుస్తకం తయారు చేస్తున్నాను. ఇప్పటికి 100 సమస్యలను, పూరణలను సిద్ధంచేశాను. పుస్తకంలో 500 లేదా 1000 సమస్యలు ఉండేవిధంగా తయారు చేస్తున్నాను. ఏదైనా స్వచ్ఛంద సాహితీ సంస్థ ముందుకు వచ్చి ప్రచురిస్తే పుస్తక రూపంలో వస్తుంది. లేదా ebook రూపంలో విడుదల చేస్తాను.
నా ఆరోగ్యం సహకరించినంతవరకు, ఓపిక ఉన్నంతవరకు ఈ బ్లాగు ఇలాగే మీ సహాకారంతో నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది.
ఎన్నో చెప్పాలనుకున్నాను. కొన్ని మరిచిపోయాను. అనుకున్నట్లుగా మనస్సు విప్పి వివరంగా చెప్పలేకపోయాను.
అందరికి మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు.

సమస్య - 2400 (ఇరువదినాల్గు వందలు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తోచె సమస్యల గణన చతుర్వింశతియై"
(లేదా...)
"ఇరువదినాల్గు వందలు గణింపగ నొప్పె సమస్య లియ్యెడన్"
(నేటితో 'శంకరాభరణం'లో సమస్యల సంఖ్య 2400 అయిన సందర్భంగా...)

1, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2399 (ఇతఁ డితఁడే యితఁడె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇతఁ డితఁడే యితఁడె యితఁడె యితఁ డీతండే"
(లేదా...)
"ఇతఁడె యితండె యీతఁ డిదె యీతఁడె యీతఁడె యీతఁ డీతఁడే"

30, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2398 (తండ్రి మరణించె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల"
(లేదా...)
"జనకుఁడు సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

29, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2397 (మాంసాహారమ్మె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"మాంసాహారమ్మె విప్రమాన్యం బయ్యెన్"
(లేదా...)
"మాంసాహారమె శ్రేష్ఠమైన దనియెన్ మాన్యుండు సద్విప్రుఁడే"

28, జూన్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2396 (పతికిఁ జీరఁ గట్టె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"పతికిఁ జీరఁ గట్టె సతి ముదమున"
(లేదా...)
"భర్తకుఁ జీరఁ గట్టనది భార్య కడుంగడు మోద మందుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు. 

27, జూన్ 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 117 (డైనోర-బుష్-యల్‍జి-డెల్)

"డైనోర - బుష్ - యల్‍జి - డెల్"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
ఈ దత్తపదిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2395 (అల్లా కరుణించు మనుచు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"
(లేదా...)
"అల్లా నన్ గరుణించు మంచు హరి తా నర్చించె సద్భక్తుఁడై"

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య – 2394 (తమ్ముని సతి తల్లి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ముని సతి తల్లి యగును తత్త్వము దెలియన్"
(లేదా...)
"తమ్ముని భార్య తల్లి యగు తత్త్వవిదుల్ పరికించి చూడఁగన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2393 (ముని నుదుటను సీత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముని నుదుటను సీత ముద్దు లిడెను"
(లేదా...)
"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2392 (వనితల ఖండించువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"
(లేదా...)
"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"

22, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2391 (శవము మోద మిడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవము మోద మిడుఁ బ్రశస్తముగను"
(లేదా...)
"శవము ముదావహంబగు ప్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను సూచించిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జూన్ 2017, బుధవారం

సమస్య – 2390 (కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు సత్య మిదే"
(లేదా...)
"నమ్ముఁడు కుంతి పుత్రుఁడు వినాయకుఁడే జనులార చెప్పితిన్"
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2389 (వక్త్రంబుల్ పది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"
(లేదా...)
"వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్"
(వావిళ్ళ వారి 'తెలుగు సమస్యలు' గ్రంథం నుండి)

19, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య – 2388 (ఎంతటి పండితుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్"
(లేదా...)
"ఎంతటి పండుతుం డయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్"
(చింతామణి నాటకము నుండి)

18, జూన్ 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 116 (పద్యము-గద్యము-మద్యము-హృద్యము)

"పద్యము - గద్యము - మద్యము - హృద్యము"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
కవిత్వం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

17, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2387 (వంక లేనిదమ్మ రంకులాడి)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వంక లేనిదమ్మ రంకులాడి"
(లేదా...)
"వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రంకులు నేర్చు లేమయే"

16, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2386 (పాకిస్తాన్ ప్రజలు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పాకిస్తాన్ ప్రజలు విష్ణుభక్తులు శిష్టుల్"
(లేదా...)
"పాకిస్తాన్ ప్రజలెల్ల విష్ణువునకున్ భక్తుల్ సదాశిష్టులున్"

15, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2385 (చచ్చె సింహము...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ"
(లేదా...)
"చచ్చెన్ సింహము జింకచేత నకటా శౌర్యంబు వోనాడుచున్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య...)

14, జూన్ 2017, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 43 (శ్రీ-సి-నా-రె)

అంశము- సి. నారాయణ రెడ్డి.
ఛందస్సు- ఆటవెలది
నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా "శ్రీ - సి - నా - రె" ఉండాలి.

13, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2384 (రైతు విలపించు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రైతు విలపించు రాజ్యమ్ము రాణకెక్కు"
(లేదా...)
"రైతులు దుఃఖ మందిననె రాజ్యము సర్వము రాణకెక్కులే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

12, జూన్ 2017, సోమవారం

శ్రద్ధాంజలి!

డా. సి. నారాయణ రెడ్డి గారికి శ్రద్ధాంజలి!

సమస్య – 2383 (రాధికాప్రియుండు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాధికాప్రియుండు రావణుండు"
(లేదా...)
"రావణుఁడే కదా వలచి రాధిక మెచ్చు ప్రియుండు సూడఁగన్"

11, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య – 2382 (వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల వ్యర్థము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"వాఙ్మయమందు నున్నయది వ్యర్థము సుమ్ము పఠింపఁ గీడగున్"

10, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2381 (తాటకఁ గని రాఘవుండు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తాటకఁ గని రాఘవుండు తన్మయ మొందెన్"
(లేదా...)
"తాటకఁ జూచి రాఘవుఁడు తన్మయ మొందెను మౌని మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

9, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2380 (అష్టవధానికి సమస్య...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అష్టవధానికి సమస్య లతి కష్టదముల్"
(లేదా...)
"అష్టవధానికిన్ జటిలమౌను సమస్యల పూరణమ్ములే"

8, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2379 (నీతిరహితుఁడె జనులకు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతిరహితుఁడె  జనులకు నేత యగును"
(లేదా...)
"నీతివిహీనుఁడే జనుల నేతగ గౌరవమందు నెల్లెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గొరిగె వెంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్యవాదాలు.

7, జూన్ 2017, బుధవారం

శ్రీ కంది శంకరయ్య వారు అందుకున్న బహు అరుదైన పురస్కారం!

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారాశంకరాభరణం బ్లాగును అవిరళముగా నిర్వహించుచు ఎందరో పద్యాభిమానులను కవులుగా చేయుచు ఆదర్శ జీవితం గడుపుచున్న మన సాహితీ బంధువు శ్రీమాన్ కంది శంకరయ్య. అట్టి మహనీయుని కృషిని గుర్తించిన జగద్విఖ్యాత విద్వద్వేత్త శ్రీమాన్ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారు తమ హృదయాకాశమున మెఱుపు వలె మెఱిసి అమృతపు జల్లువలె వెల్వడిన పద్యములలో వ్యక్తము చేసినారు. “విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమమ్అన్న మాట ఎంతటి యథార్థము! అపురూప పద్యసత్కారమునకు నోచుకొన్న శ్రీమాన్ కంది సంకరయ్య మహనీయుని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.
ఇక చూడండి.
ప్రాచార్య శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు వారినుండి 
శంకరాభరణ నిర్వాహకులు, శ్రీ కంది శంకరయ్య వారు అందుకున్న 
బహు అరుదైన పురస్కారం.

శ్రీ కంది శంకరయ్య.
Recalling all those who had inspired me ... 

సీ.
భారతీసేవకప్రథుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
పద్యవిద్యాకృతవ్రతుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
గురుకవీంద్రాచార్యవరుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
దయమీఱు ప్రియసహృదయుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
తే.గీ.
శంకరయ్య బుధేంద్రుని వంకఁ జూచి 
సర్వసుఖములు గూర్పు మా స్వామి! యనుచుఁ
గళలు తళుకొత్త, మోము వెన్నెలలు విరియ 
శంకరయ్య నడుగ - నెలవంకఁ జూతు!

కం.
మీ ప్రేమాతిశయముఁ
ద్యప్రణయనదీక్ష నన్నుఁ దావకవాత్స
ల్యప్రశ్రితుఁ గావించె సు 
ధాప్రేక్షణ శంకరార్య! ధన్యతఁ జెందన్.
ఇట్లు 


శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు
('ఆంధ్రామృతం' బ్లాగు నిర్వాహకులు శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

దత్తపది - 115 (కారు-వాచి-టీవి-సెల్లు)

కారు - వాచి - టీవి - సెల్లు
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మహాభారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(దీనిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు)

6, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2378 (హర్యక్షము జింకఁ గాంచి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హర్యక్షము జింకఁ గాంచి యడలుచుఁ బాఱెన్"
(లేదా...)
"హరిణముఁ గాంచి సింహము భయంబునఁ బాఱె వడంకుచున్ వడిన్"

5, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2377 (పాండురాజు పెండ్లాడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పాండురాజు పెండ్లాడె సుభద్ర నపుడు"
(లేదా...) 
"పాండు ధరాధినాథుఁడు సుభద్రను బెండిలియాడెఁ గాంక్షమై"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

4, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2376 (ఆశ్రయము నొసంగి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆశ్రయము నొసంగి తా నిరాశ్రయుడయ్యెన్"
(లేదా...)
"ఆశ్రయమిచ్చి తానిట నిరాశ్రయుడయ్యె నదేమి చిత్రమో"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

3, జూన్ 2017, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 37

కవిమిత్రులారా,
అంశము - కైకేయి వ్యక్తిత్వము
నిషిద్ధాక్షరములు - ఎ, ఏ, ఐ అను అచ్చులు, ఈ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

2, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2376 (బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి పేడి వలన" 
(లేదా...) 
"బిడ్డలు పుట్టి రిద్దరట పేడికిఁ జూచి జనమ్ము మెచ్చగా"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

1, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2375 (అమ్మా యని శశిధరుఁడు....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అమ్మా యని శశిధరుఁడు నగాత్మజఁ బిలిచెన్"
(లేదా...)
"అమ్మ యటంచు నిందుధరుఁ డద్రితనూజనుఁ బిల్చె మక్కువన్"
ఈ సమస్యను పంపిన కవితశ్రీ శ్రీనివాసులు గారికి ధన్యవాదాలు.

31, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2374 (దోషమే కాదు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము" 
(లేదా...) 
"దొంగతనమ్ము సేయుటయు దోషముగా దది పుణ్యకార్యమే"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

30, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2373 (కోపాగ్నులు గురిసినంత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్"
(లేదా...)
"కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, మే 2017, సోమవారం

దత్తపది - 114 (కాంత-నారి-మగువ-వనిత)

కాంత - నారి - మగువ - వనిత
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మర్యాదా పురుషోత్తముడైన రాముని స్తుతిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

28, మే 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2372 (అమ్మ నమస్కరించినది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు" 
(లేదా...) 
"అమ్మ నమస్కరించినది యాత్మతనూజకు భక్తియుక్తులన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గొరిగె వెంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్యవాదాలు. 

27, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2371 (మండుటెండలోఁ గురిసెను...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మండుటెండలోఁ గురిసెను మంచు జల్లు"
(లేదా...)
"మండెడి యెండలందు హిమ మౌక్తికముల్ గన జారె నెల్లెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, మే 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2370 (రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రతిపతి  మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్"
(లేదా...)
"రతిపతి మారుఁ డెట్లగును బ్రహ్మయె కాదె తలంచి చూచినన్"
ఈ (ఆకాశవాణి వారి) సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

25, మే 2017, గురువారం

సమస్య - 2369 (ముని సాంగత్యమున...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముని సాంగత్యమున నారి పుత్రులఁ గనియెన్"
(లేదా...)
"ముని సహవాసమంది సతి పొందె ముదంబున పుత్రు లిద్దఱన్"
ఈ సమస్యను సూచించిన 'కవితశ్రీ' శ్రీనివాసులు గారికి ధన్యవాదాలు.

24, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2368 (నేరమగుఁ జేయ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నేరమగుఁ జేయఁ గాత్యాయనీ వ్రతమ్ము"
(లేదా...)
"ఘన దోషమ్మగుఁ గీ డొసంగు సతికిన్ గాత్యాయనీ పూజలే"

23, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2367 (శ్రీరామునిఁ గని యహల్య...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్" 
(లేదా...) 
"రామునిఁ గన్నులారఁ గని రాయిగ మారె నహల్య చిత్రమే"
(శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2366 (కలికి కౌగిలి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కలికి కౌగిలి ప్రాణాంతకారి గాదె" 
(లేదా...) 
"కలికి కవుంగిలింత కనఁగా నుసురుల్ గొను నట్టిదే కదా"
ఈ సమస్యను పంపిన చిటితోటి విజయకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, మే 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 113 (కోపము - తాపము - పాపము - శాపము)

కోపము - తాపము - పాపము - శాపము
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(దత్త పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగించాలన్న నియమం లేదు)

20, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2365 (మండు వేసవిలోఁ జలి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మండు వేసవిలోఁ జలి మెండు సుమ్ము"
(లేదా...)
"వేసవి కాలమంందు చలి వెక్కసమై వడకించు నెల్లరన్"

19, మే 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2364 (ధ్యాన మొనరించ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధ్యాన మొనరించ మిగుల నజ్ఞాన మొదవు"
(లేదా...)
"ధ్యాన మొనర్చుటే మిగుల నజ్ఞతగా గణియింత్రు సజ్జనుల్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు రామమోహన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

18, మే 2017, గురువారం

సమస్య - 2363 (కనఁగ గతజల...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కనఁగ గతజల సేతుబంధనమె మేలు"
(లేదా...)
"గతజలసేతుబంధనమె కల్గగఁ జేయు ననంతలాభముల్"

17, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2362 (గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు కంసునిఁ జంపెన్"
(లేదా...)
"గాడిద నెక్కి శంకరుఁడు కంసునిఁ జంపె దయావిహీనుఁడై"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

16, మే 2017, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 42 (ప్ర-భా-త-ము)

అంశము- సూర్యోదయ వర్ణనము.
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా ప్ర - భా - త - ము ఉండాలి.

15, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2361 (కనులు వేయి గలిగి...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు" 
(లేదా...)
*కన్నులు వేయి గల్గినను గాంచఁగలేఁడు గదా ప్రకాశమున్"
ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు. 

14, మే 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2360 (పోయిన దేదియును దిరిగి...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పోయిన దేదియును దిరిగి పొందగ వశమే"
(లేదా...)
"పోయిన దేదియున్ దిరిగి పొందగ నెవ్వరికైన సాధ్యమే"

13, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2359 (చీమలఁ గొల్చిననె కలుగు...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"చీమలఁ గొల్చిననె కలుగు శ్రీభాగ్యమ్ముల్"
(లేదా...)
"చీమల గొల్చినన్ సతము జేకుఱులే ఘన భోగభాగ్యముల్."
(ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు)

12, మే 2017, శుక్రవారం

దత్తపది - 112 (కమ్-సిట్-గో-రన్)

కమ్ - సిట్ - గో - రన్
(లోకము - ఈసిటుల (ఈసు+ఇటుల) - గోవు - కోరను... ఈ విధంగా)
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(క్త్వార్థంబైన యిత్తునకు సంధి లేదు. వ్రాసి+ఇటుల = 'వ్రాసి యిటుల' అవుతుంది. 'వ్రాసిటుల' అని సంధి చేయరాదు)

11, మే 2017, గురువారం

సమస్య - 2358 (సారంగధరుండు వలచె...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సారంగధరుండు వలచె సతి చిత్రాంగిన్"
(లేదా...)
"అదె సారంగధరుండు దా వలచెఁ జిత్రాంగిన్ మనోజార్తుఁడై"

10, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2357 (ముద్దిమ్మనె జానకి...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"ముద్దిమ్మనె జానకి దశముఖునిన్ బ్రీతిన్"
(లేదా...)
"ముద్దిమ్మంచు ధరాతనూజ యడిగెన్ మోహమ్మునన్ రావణున్"

9, మే 2017, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 36

కవిమిత్రులారా,
అంశం - వానరుల సహాయముతో రాముడు వారధిని నిర్మించుట.
నిషిద్ధాక్షరములు - ఓష్ఠ్యములు (ప-ఫ-బ-భ-మ)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

8, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2356 (సుగుణాకర! పట్టపగలె...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సుగుణాకర! పట్టపగలె చుక్కలఁ గనుమా"
(లేదా...)
"సుగుణనిధీ కనుంగొనుము చుక్కలనే నడిప్రొద్దు జామునన్"
(వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో...)

7, మే 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2355 (భరతుని రాఘవుఁడు...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"భరతుని రాఘవుఁడు దునిమె భామిని కొఱకై"
(లేదా...)
"భరతునిఁ జంపె రాఘవుఁడు భామినికై సురలెల్ల మెచ్చఁగన్"
(వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో...)

6, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2354 (పురుషుని గళమందు...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పురుషుని గళమందు చాన పుస్తెను గట్టెన్"
(లేదా...)
"పురుషుని కంఠమం దపుడు పుస్తెను గట్టెను చాన వేడ్కతో"
ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు.