26, జులై 2008, శనివారం

చమత్కార పద్యాలు - 1

తెనాలి రామకృష్ణుని పద్యం
నరసింహ కృష్ణరాయని
కర మరుదగు కీర్తి వెలయు కరిభి ద్గిరిభి
త్కరి కరిభి ద్గిరిగిరిభి
త్కరిభిద్గిరి భిత్తురంగ కమనీయంబై

నరసింహ = నరసింహ రాయల కుమారుడైన
కృష్ణరాయని = శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల
కరము = మిక్కిలి
అరుదగు = విశేషమైన
కీర్తి = యశస్సు
కరి = గజాసురుని
భిత్ = ఓడించిన శివునిలాగా తెల్లనిదై,
గిరిభిత్ = పర్వతాలను ఓడించిన ఇంద్రుని
కరి = ఏనుగైన ఐరావతంలాగా తెల్లనిదై ,
కరిభిత్ = గజాసురుని ఓడించిన శివుని
గిరి = నివాస పర్వతమైన కైలాసంలాగా తెల్లనిదై,
గిరిభిత్=పర్వతాలను ఖండించిన వజ్రాయుధంలాగా తెల్లనిదై,
కరిభిత్=గజాసురుని ఓడించిన శివుని యొక్క
తురంగ=వాహనమైన నందీశ్వరునిలాగా తెల్లనిదై,
గిరిభిత్=పర్వతాలను ఓడించిన ఇంద్రుని యొక్క
తురంగ=వాహనమైన ఉచ్చైశ్రవం అనే గుర్రంలాగా తెల్లనిదై ,
ఒప్పె = విలసిల్లింది .