30, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3002 (లోఁతుఁ దెలియ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"లోఁతుఁ దెలియలేరు లోకు లెపుడు"
(లేదా...)
"లోఁతు నెఱుంగ సాధ్యమొకొ లోకులకున్ బలుగాకి మూఁకకున్"

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3001 (తాళము వేయఁగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తాళము వేయంగ నొప్పు ధర్మము నిల్పన్"
(లేదా...)
"తాళము వేయఁగా వలెను ధర్మము నిల్పగ బుద్ధిజీవికిన్"

28, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

ఒక విన్నపం!

          'మధురకవి'గా ప్రసిద్ధులైన గుండు మధుసూదన్ గారిది నిజానికి ప్రౌఢ కవిత్వం. అయితే వారు కొన్ని బాలల కథలను సరళమైన భాషలో పద్యఖండికా రూపంలో వ్రాసారని కొందరికే తెలుసు.
          కొందరు మిత్రులం ఆ ఖండికలను 'బాలల పద్య కథలు' అనే పేరుతో బొమ్మలతో సహా పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని సంకల్పించాము. అయితే ముద్రణావ్యయాన్ని భరించే స్థితిలో మధుసూదన్ గారు లేరు. ముద్రణ కర్చు అంతా ఒక్కరే భరించే దాతలు దొరకలేదు.(ఎవరైనా ముందుకు వస్తే అంతకంటె అదృష్టమా?) అందుకే మేము తలా కొంత వేసుకుంటున్నాము. డి.టి.పి. నేనే చేస్తున్నాను. సహృదయులు, పద్యకవితాభిమానులు స్పందించి తమకు తోచినంత ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. నిర్బంధం ఏమీ లేదు. ఐచ్ఛికమే. పదిమందికి (ముఖ్యంగా పిల్లలకు) ఉపయోగపడే ఈ పుస్తకం వెలుగు చూడడానికి మనవంతు సాయం మనం చేద్దాం.
          డబ్బులు పంపవలసిన అకౌంటు వివరాలు క్రింద ఇస్తున్నాను.
MADHUSUDHAN GUNDU
STATE BANK OF INDIA,
Khammam Road Branch,
WARANGAL
A/c No. 62021705201
IFSC: SBIN0021851

సమస్య - 3000 (చాలు నింక...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చాలు నింక కంది శంకరయ్య"
(లేదా...)
"చాలును కంది శంకరయ! చాలిక నీ గుణదోష చర్చలున్"
(ఈనాటితో సమస్యల సంఖ్య 3000 అయిన సందర్భంగా...)

27, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

సమస్య - 2999 (కాంక్షలె యుండవు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంక్షలె యుండవు జనులకుఁ గలియుగమందున్"
(లేదా...)
"కాంక్షలె యుండవీ కలియుగంబున మానవజాతికిన్ గనన్"

26, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2998 (రవికయె చాలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రవికయే చాలుఁ గద చీర రమణి కేల"
(లేదా...)
"రవికయె చాలు నొక్కటి కురంగవిలోచన కేల చీరయున్"

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సమస్య - 2997 (పరులకు మేలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పరులకున్ మేలుఁ జేసినఁ బాపమబ్బు"
(లేదా...)
"పరులకు మేలుఁ జేయకుము పాప మహాబ్ధిని మున్గఁబోకుమా"

24, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2996 (ఈ వసంతమునన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ"
(లేదా...)
"ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా"

23, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2995 (కుక్కకుఁ గొమ్ములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుక్కకుఁ గొమ్ములు గలవని కోవిదు లనిరే"
(లేదా...)
"కుక్కకు కొమ్ము లున్నవని కోవిదు లెల్లరుఁ జెప్పి రేకమై"

22, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 2994 (కందమునందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కందమ్మునఁ బ్రాస వలదు గద యప్పకవీ"
(లేదా...)
"కందమునందుఁ బ్రాస నిడఁగన్ వల దప్పకవీ యెఱుంగుమా"

21, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2993 (చినవాఁడే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చినవాఁ డొనరించెనా యిసీ దుష్కృతముల్"
(లేదా...)
"చినవాఁడే యొనరించెనా యిటుల ఛీఛీ పెక్కు దుష్కృత్యముల్"

20, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

సమస్య - 2992 (రమ్ము జగమ్మున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రమ్ము జగమ్మునఁ గరము వరమ్మగును సుమా"
(లేదా...)
"రమ్ము జగమ్మునందునఁ గరమ్ము వరమ్ము నిజమ్ము నమ్ముమా"

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2991 (భవుని ముఖమ్మునన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భవుని ముఖమ్మునను వెలుఁగు వాణిఁ గొలువుమా"
(లేదా...)
"భవుని ముఖమ్మునన్ వెలుఁగు వాణికి వందన మాచరింపుమా"

18, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సమస్య - 2990 (అరిషడ్వర్గమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అరిషడ్వర్గమ్ము నొసఁగుమని వేడఁ దగున్"
(లేదా...)
"అరిషడ్వర్గ మొసంగ శ్రీహరిని నిత్యం బీవు ప్రార్థింపుమా"

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2989 (ప్రాఙ్నగమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాఙ్నగమున నస్తమించె భాస్కరుఁ డంతన్"
(లేదా...)
"ప్రాఙ్నగమందుఁ జూడఁగ విభాకరుఁడౌ రవి యస్తమించెరా"

16, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2988 (చితిలోఁ బరమేశుఁ డిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చితిలోఁ బరమేశుఁ డిచ్చుఁ జిరసౌఖ్యంబున్"
(లేదా...)
"చితిలోఁ జంద్రకళావతంసుఁ డిడు నిశ్శేషంబుగా సౌఖ్యమున్"

15, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 2987 (శ్రీనాథుండు రచించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీనాథుఁడు భారతకృతిఁ జేసె ఘనుండై"
(లేదా...)
"శ్రీనాథుండు రచించె భారతము మా శ్రీనాథుఁ డౌరా యనన్"

14, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

రధ బంధ సీసము


                          శ్రీ హరి ప్రార్ధన

శ్రీకరా!  రఘురామ!  శ్రీపతీ! పుష్కరాక్షా!  మధుసూధనా!   సోమగర్భ!
నరహరీ!నారాయణ!భరిమ!యతి!మేదినీ పతి!పురుజిత్తు! మాపతి!వన
మాలి!సిరి వరుణ!మధుజిత్తు! రవినేత్ర!  వట పత్ర శాయి!పావన! రమేశ!
అనిరుద్ధ! కేశవా! ఆది వరాహ! పీతాంబరా! ముక్తి దాత!   పరమేశ!

కపిల!పురుహూతి!శ్రీనాధ!కమల నయన!
చక్రి! పద్మనాభ! మనోజ జనక! శేషి!
నీరజోదర !నందకీ!నేత!నాకు
సరస మౌ మేధ  నొసగుచు  సాక వలెను

పద్యము చదువు విధానము.    (శ్రీ )తో  మొదలు పెట్టి క్రింది గడిలో (కరా) అనుచు ఎడమనుంచి కుడికి కుడి నుంచి ఎడమకు చదువుచు క్రింద చక్రములలో  ఉన్న అక్షరములు  (క   వలెను)అని ముగించాలి .   ఈ  పద్యములో పసుపు పచ్చ గడిలో (శ్రీ రామ రామ రామేతి  రమే రామే మనోరమే ) అన్నవాక్యము బంధించ బడినది   అది  విశేషము
                                                       
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

సమస్య - 2986 (సోదరినిఁ బెండ్లియాడెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"సోదరినిఁ బెండ్లియాడెను సోదరుండు" 
(లేదా...)
"సోదరిఁ బెండ్లియాడె నిజసోదరుఁ డాగమ శాస్త్ర పద్ధతిన్" 

13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 2985 (వేసవి కాలమందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేసవిని మిక్కిలిగఁ జలి వేయుటేల"
(లేదా...)
"వేసవి కాలమందు చలి వేయుచు నున్న దిదేమి చిత్రమో"

12, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2984 (సినిమా దేవత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సినిమా దేవతఁ గొలిచినఁ జేకూరు సిరుల్"
(లేదా...)
"సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్"

11, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సమస్య - 2983 (రంభా శివ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంభా శివ సంగమమున రక్కసి పుట్టెన్"
(లేదా...)
"రంభయు శంభుఁడున్ గలియ రక్కసి పుట్టె సురల్ వడంకఁగన్"

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2982 (మోహన రాగమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మోహన రాగమ్ము ఖేదమును గూర్చుఁ గదా"
(లేదా...)
"మోహన రాగ గానమది మోదముఁ ద్రోసియుఁ గూర్చు ఖేదమున్"

9, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2981 (కాంతను బెండ్లాడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంతను బెండ్లాడి నరుఁడు గాంచు నరకమున్"
(లేదా...)
"కాంతను బెండ్లియాడి నరకమ్మును గాంచును మానవుం డయో"

8, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 2980 (చీమలు భక్షించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చీమలు భక్షించె భీము శిరమున్ బ్రీతిన్"
(లేదా...)
"చీమలు భీమసేను ఘనశీర్షమునున్ భుజియించెఁ బ్రీతితోన్"

7, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

ఆహ్వానం¡


సమస్య - 2979 (సన్మానము సేయ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సన్మానము సేయఁ దగదు సత్కవి కెపుడున్"
(లేదా...)
"సన్మానం బొనరింపరాదు కవికిన్ సౌజన్యముం జూపుచున్"

6, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

న్యస్తాక్షరి - 62 (శ్రీ-వి-కా-రి)


నాలుగు పాదాలను వరుసగా 
శ్రీ - వి - కా- రి 
అనే అక్షరాలతో ప్రారంభిస్తూ 
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ 
'ఆటవెలది' వ్రాయండి.
(లేదా...)
నాలుగు పాదాలలో యతిస్థానంలో వరుసగా
శ్రీ - వి - కా- రి 
అనే అక్షరాలను ప్రయోగిస్తూ 
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ 
చంపకమాలను వ్రాయండి.

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2978 (తల్లికిం దిండి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తల్లికిం దిండి నిడుట వ్యర్థమ్ము సుమ్ము"
(లేదా...)
"తల్లికిఁ దిండి పెట్టుట వృథా యని చెప్పును ధర్మశాస్త్రముల్"

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సమస్య - 2977 (కరిముఖుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కరిముఖుండు లక్ష్మి కన్నకొడుకు"
(లేదా...)
"కరిముఖుఁ డబ్ధినందనకు కన్నకుమారుఁ డనంగుఁ డన్నయున్"

3, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2976 (వాక్చాతురిఁ జూపి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాక్చాతురిఁ జూపి మంత్రి వ్యర్థుం డయ్యెన్"
(లేదా...)
"వాక్చాతుర్యముఁ జూపి మంత్రివరుఁ డబ్బా వ్యర్థుఁ డయ్యెన్ గదా"

2, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2975 (కుండం జేయఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుండం జేయంగ నొప్పు కుంభిని నెల్లన్"
(లేదా...)
"కుండం జేయఁగ నొప్పు కుంభినిని లోకుల్ మెచ్చి కీర్తింపఁగన్"

1, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 2974 (నగములు దలలూఁచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నగములు దలలూఁచి మెచ్చె నాదక్రియలన్"
(లేదా...)
"నగముల్ శీర్షము లూఁచి మెచ్చుకొనియెన్ నాదక్రియా మాధురిన్"