6, ఆగస్టు 2020, గురువారం

సమస్య - 3449

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్"
(లేదా...)
"దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్"

5, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

సమస్య - 3448

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంభాభోగమ్ముఁ గోరరాదు కవీంద్రా"
(లేదా...)
"రంభాభోగముఁ గోరెదేల కవిచంద్రా యర్హతల్ గాంచవే"

4, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3447

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సీత కరపద్మమున వెల్గె శీతకరుఁడు"
(లేదా...)
"సీత కరాంబుజంబునను శీతకరుండు వెలింగెఁ గంటివా"

3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

సమస్య - 3446

కవిమిత్రులారా,
రక్షాబంధన మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్"
(లేదా...)
"రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా"

2, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3445

కవిమిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరుని కరములు శంఖచక్రాంచితములు"
(లేదా...)
"హరుని కరంబులందు నలరారుచునుండెను శంఖచక్రముల్"

1, ఆగస్టు 2020, శనివారం

సమస్య - 3444

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ కలతపడె నయో"
(లేదా...)
"కవిసమ్రాట్టగు విశ్వనాథ కడు దుఃఖంబందె నీనాడయో"