31, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4662

1-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దోసిటం బట్టి సంద్రమున్ దోడవచ్చు”
(లేదా...)
“దోసిటఁ బట్టి సంద్రమును దోడఁగవచ్చు నటన్న సత్యమే”

30, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4661

31-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తన్నెదను సమస్యాక్లేశమున్న యెడల”
(లేదా...)
“అవమానించెదఁ బృచ్ఛకా నిను సమస్యాక్లేశమున్నన్ వడిన్”

29, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4660

30-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పబ్బు కల్గించు సుఖము కైవల్యమన్న”
(లేదా...)
“వారాంతంబున పబ్బు కేగవలె కైవల్యంబు సిద్ధించగన్”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

28, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4659

29-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేపల యంగడిని శాంతి చేకూరుఁ గదా”
(లేదా...)
“చేపల బేరసారములఁ జేసెడి తావున శాంతి లభ్యమౌ”

27, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4658

28-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గుంజీల్ దీయింత్రు కవుల గుంటూరు జనుల్”
(లేదా...)
“గుంజీల్ దీయఁగఁ జేతు రెల్ల కవులన్ గుంటూరు వాసుల్ గటా”
(గుంటూరులో నాకు గురుసన్మానం జరుగుతున్న సందర్భంగా)

26, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4657

27-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవిత వ్రాయని కవి పురస్కారమందు”
(లేదా...)
“కవితల్ వ్రాయఁగలేని వానికె పురస్కారంబు దక్కున్ గదా”

(హైదరాబాదులో నేను 'పోకూరి కాశీపతి' పురస్కారం అందుకుంటున్న సందర్భంగా)

25, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4656

26-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఓర్పు సన్యాసులకు నుండు నొక్కొ కనఁగ”
(లేదా...)
“అకటా యోరుపు లేని మానవులె సన్యాసంబుఁ గైకొంద్రు పో”

24, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4655

25-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దోమను మనువాడి కరి ముద్దుల నొసంగె”
(లేదా...)
“దోమను బెండ్లియాడి కనుదోయిని ముద్దిడెఁ గుంజరం బహో”
(కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4654

24-1-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మంచికి వోటిడిన క్షతి గ్రమమ్ముగ మనకౌ”

(లేదా...)

“మంచికి వోటు వేసినఁ గ్రమమ్ముగ దేశము నాశమయ్యెడిన్”

(ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానంలో నాంచారయ్య గారి సమస్య)

22, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4653

23-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చినదానిన్ వృద్ధుఁ డెలమిఁ జేపట్టె నహో”
(లేదా...)
“చినదానిన్ వరియించి వచ్చె ననుచున్ జేపట్టె వృద్ధుం డహో”

21, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4652

22-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేరె నయోధ్యకుఁ గొలువఁగ జీసస్ రామున్”
(లేదా...)
“ఔరా జీససు వచ్చె నల్లదె యయోధ్యారాము సేవింపఁగన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారు పంపిన సమస్య)

20, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4651

21-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శస్త్రము విడినట్టి జోదు చంపెఁ బలువురన్”
(లేదా...)
“శస్త్రము వీడి యోధుఁ డొక సంగరమందునఁ జంపె వేవురన్”

19, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4650

20-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పీనుఁగును రమించి కాంత పిల్లలనుఁ గనెన్”
(లేదా...)
“పీనుఁగునున్ రమించి యలివేణి యొకర్తుక పిల్లలన్ గనెన్”

18, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4649

19-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్”
(లేదా...)
“ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్”

17, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4648

18-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దగ్గు వారలకే శాంతి దక్కుచుండు”
(లేదా...)
“దగ్గెడు వారికే సుఖము దక్కును గాదె ధరాతలమ్మునన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

16, జనవరి 2024, మంగళవారం

దత్తపది - 206

17-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
కాక - తాత - నాన - మామ
పై పదాలతో రామాయణార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

15, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4647

16-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరిమళించదె దారమ్ము విరులతోడ”
(లేదా...)
“దారము గూడ వాసనల ధన్యత నొందును పూలతోడుగా”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4646

15-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలిని రావణుఁడు సంపె వ్యాసుని కృతిలో”
(లేదా...)
“వాలినిఁ జంపె రావణుఁడు వ్యాసుఁడు వ్రాసిన నాటకమ్మునన్”

13, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4645

14-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తెలుగు నాంధ్రభాష యనఁగవలదు సుమ్ము”
(లేదా...)
“తెలుఁగన నాంధ్రభాష యని తెల్పుట శాస్త్రవిరుద్ధమే సుమా”

12, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4644

13-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రూరమతు లగుదురు పరులకున్ దాన మిడన్”
(లేదా...)
“క్రూరమతుల్ గదా పరులకున్ దమ సంపదలిచ్చువారిలన్”

11, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4643

12-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు సేవించిన లభించుఁ గైవల్యంబే”
(లేదా...)
“కలు సేవింపుఁడు పుణ్యకార్యమదియే కైవల్యసంప్రాప్తికిన్”

10, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4642

11-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరుని పదముల నమ్మెఁ బ్రహ్లాదుఁ డెపుడు”
(లేదా...)
“హర పాదద్వయ చింతనామృతముఁ బ్రహ్లాదుండు గ్రోలెన్ దమిన్”

9, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4641

10-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిర్దాక్షిణ్యహృదయులఁట నీరజనేత్రల్”
(లేదా...)
“నిర్దాక్షిణ్యమనస్కులౌదురు గదా నీరేజపత్రేక్షణల్”

8, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4640

9-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సఖ్యముఁ జేయంగఁ దగును శండునితోడన్”
(లేదా...)
“సఖ్యముఁ జేయఁగాఁ దగును శండునితోడ సుపుత్రలబ్ధికై”

7, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4639

8-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్”
(లేదా...)
“అంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

6, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4638

7-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పొట్టలం గొట్టువానికిఁ బుణ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“పొట్టలు గొట్టువానికి నమోఘముగా లభియించుఁ బుణ్యముల్”
(వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4637

6-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యోగి గాని నాయకుఁడగు యోగ్యుఁ డేల”
(లేదా...)
“యోగులు గాని నాయకులె యోగ్యులు భారతభూమి నేలఁగన్”
(క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

4, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4636

5-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోహమె కద మానవునకు ముక్తి నొసంగున్”
(లేదా...)
“మోహమ్మే హితమౌను మానవునకున్ ముక్తిం బ్రసాదింపఁగన్”

3, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4635

4-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము”
(లేదా...)
“వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో”

2, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4634

3-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తీఁగలు లేనట్టి వీణ తీయగఁ బలికెన్”
(లేదా...)
“తీఁగలు లేని వీణ గడుఁ దీయగ మ్రోగెను మీటినంతటన్”

1, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4633

2-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామమె మోక్షోపలబ్ధికారణము గదా”
(లేదా...)
“కామమె మోక్షకారణము గాముకులై తరియించు డెల్లరున్”