31, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4037

1-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకర విభూషణము నిండు చందమామ”
(లేదా...)
“పూర్ణ శశాంక బింబమె విభూషణ మయ్యెఁ ద్రిశూలపాణికిన్”

30, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4036

31-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంచమునకు రాచగద్దె లభియించుఁ గదా”
(లేదా...)
“లంచము స్వీకరించిన ఫలంబుగ దక్కును రాజపీఠమే”

29, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4035

30-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షట్చక్రములందు దాఁగె షడ్రిపుగణమే”
(లేదా...)
“షట్చక్రంబులలోన దాగెను గదా షడ్వైరిబృందం బహో”

28, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4034

29-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తీర్థయాత్ర లఘంబులఁ దీర్చునొక్కొ”
(లేదా...)
“వదలదు పాపసంచయము వాసిగఁ జేసిన తీర్థయాత్రలన్”

27, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4033

28-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమపాశం బయ్యెను కుసుమాస్త్రం బయ్యో”
(లేదా...)
“మరుని సుమాస్త్రమయ్యె యమమారణపాశముగాఁ గనుంగొనన్”

26, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4032

27-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్”
(లేదా...)
“గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్”

25, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4031

26-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముతో వచ్చెనఁట జగత్పతికి నతుల్”
(లేదా...)
“కారముతోడ వచ్చిన జగత్పతికిన్ బ్రణమిల్లఁగాఁ దగున్”

24, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4030

25-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలికాలమునందుఁ బుట్టెఁ గద రాఘవుఁడే”
(లేదా...)
“కలికాలంబునఁ బుట్టె రాఘవుఁడు లోకంబెల్ల రక్షించఁగన్”

23, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4029

24-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె”
(లేదా...)
“దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్”

22, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4028

23-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ”
(లేదా...)
“నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే”

21, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4027

22-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తురకలలో భూమిసురులు దూరెదరింకన్”
(లేదా...)
“తురకలలోన బ్రాహ్మణులు దూరెద రింక విచారమేటికిన్”

20, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4026

21-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గౌవల్యముం జేర్చుఁగా”

19, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4025

20-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వేదమ్మును రూప మాపవే యశమందన్”
(లేదా...)
“వేదము రూపు మాపవలె విస్తృతకీర్తి గడింపఁ గోరినన్”

18, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4024

19-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు వేంకటపతి సంపద లొసఁగున్”
(లేదా...)
“సామాన్యుండగు వేంకటేశుఁ డిడు నిష్టశ్రీలు సంపూర్తిగన్”

17, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4023

18-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమమహిష ఘంటికానాద మది ప్రియంబు”
(లేదా...)
“కాలుని దున్నపోతు మెడగంటల సవ్వడి శ్రావ్యమౌఁ గదా”

16, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4022

17-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అరిషడ్వర్గమ్ము మోక్ష మందించుఁ గదా”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము మోక్షసాధనమునం దందించు సాహాయ్యమున్”

15, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4021

16-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వైష్ణవులకుఁ గాశి యపర వైకుంఠమగున్”
(లేదా...)
“గురుఁడా వైష్ణవు లందురే యపర వైకుంఠంబుగాఁ గాశినిన్”

14, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4020

15-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు”
(లేదా...)
“పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్”

13, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4019

14-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మాచరణమ్ము గనఁగ దానవగుణమౌ”
(లేదా...)
“ధర్మము నాచరించుటయె దానవనైజము మానఁగాఁ దగున్”

కాశీ, నేపాల్ యాత్ర

కవిమిత్రులకు నమస్సులు.
ప్రస్తుతం కాశీ ప్రయాణపు ఏర్పాట్లలో వ్యస్తుడనై ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేక పోతున్నాను. ఎల్లుండి బయలుదేరుతున్నాము. ముందు కాశీ, గయ, ప్రయాగ, అయోధ్య, నైమిషారణ్యం, చిత్రకూటం అనుకున్నది ఇప్పుడు మా మిత్రుల బలవంతం వల్ల ఇందులో నేపాల్ పశుపతినాథాలయం, మనోకామనాదేవి దర్శనాలు కూడా చేరాయి. ఆరోగ్యపరంగాను, ఆర్థికంగాను ఇబ్బందులున్నా వాళ్ళతో వెళ్ళక తప్పడం లేదు. మళ్ళీ 29 వ తేదీ తిరిగివస్తాము.
అప్పటివరకు సమస్యలు షెడ్యూల్ చేసి ఉంచాను. నిరంతర ప్రయాణం వల్ల నేను సమూహానికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దయచేసి మిత్రులెవరైనా పూరణలను సమీక్షిస్తే సంతోషం. లేదా అందరూ పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

12, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4018

13-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవకీపుత్రుఁడయ్యె యుధిష్ఠిరుండు”
(లేదా...)
“దేవకికిన్ జనించెను యుధిష్ఠిరుఁ డా దశకంఠుఁ జంపఁగన్”

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4017

12-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తారా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్”
(లేదా...)
“తారా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్”

10, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4016

11-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వార కులాంగననుఁ గలియ వర్ధిలును సిరుల్”
(లేదా...)
“వార కులాంగనన్ గలియ వర్ధిలు సద్విభవంబు లీభువిన్”

9, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4015

10-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంతసమున ముంగిసలతో సర్పమాడె”
(లేదా...)
“సంతోషంబునఁ గూడి యాడెఁ గనుమా సర్పంబుతో ముంగిసల్”

8, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4014

9-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయమె సుస్థిరము నిలుచుఁ గల్పాంతమునన్”
(లేదా...)
“కాయంబే కద సుస్థిరంబు నిలుచున్ గల్పాంతకాలంబునన్”

7, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4013

8-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నికీలపైఁ జీమ నృత్యమ్మొనర్చె”
(లేదా...)
“నేరుపుతోఁ బిపీలికయె నృత్యమొనర్చెను వహ్నికీలపై”

6, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4012

7-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లోకులకు సత్కవిత్వము లోకువ గద”
(లేదా...)
“లోకులు పిచ్చి వ్రాఁతలని లోకువ సేయరె సత్కవిత్వమున్”

5, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4011

6-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తావి లేనట్టి సుమమాల దైవమునకు”

(లేదా...)
“తావి యొకింత లేని సుమదామమె యొప్పును దైవపూజకున్”

4, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4010

5-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాల వలన నరులు భ్రష్టులైరి”
(లేదా...)
“పాలే కారణమయ్యె మానవులకున్ భ్రష్టత్వముం బొందఁగన్”

3, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4009

4-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరుని మదిని నిల్పి పతినిఁ గొలిచె”
(లేదా...)
“పరుని మనమ్మునన్ నిలిపి భర్తకు సేవలొనర్చె సాధ్వియై”

2, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4008

3-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురువులను దైవము లనుచుఁ గొలువఁ దగదు”
(లేదా...)
“గురువుల దైవమూర్తులని కొల్చినవారికి దక్కుఁ గష్టముల్”

1, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4007

2-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవుం డసుర సమానుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“మానవుఁ డయ్యె దానవ సమానుఁ డటంచు బుధుల్ దలంతురే”