31, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1775 (ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారు పూరించిన సమస్య)

30, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1774 (హితముఁ గనంగఁ బ్రాణవిభు నింతియె పంపెను వేశ్య చెంతకున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
హితముఁ గనంగఁ బ్రాణవిభు నింతియె పంపెను వేశ్య చెంతకున్.

పద్య రచన - 995

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1773 (రక్షాబంధనము సేయఁ బ్రాణము వోయెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రక్షాబంధనము సేయఁ బ్రాణము వోయెన్.

పద్య రచన - 994

కవిమిత్రులారా,
కవిమిత్రులకు రక్షాబంధన మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

వరలక్ష్మీ వ్రత కథ
శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత మాహాత్మ్య కథ 


ఆ.వె.
సకల దేవతాళి సంస్తుతించుచునుండఁ
జేరి పార్వతియును, జిఱునగవుల
శివుఁడు తనదు భస్మసింహాసనమ్మునఁ
గొలువు దీఱఁ, బతినిఁ గోరెనిట్లు! (1)

ఆ.వె.
“స్వామి! స్త్రీలు సకల సౌఖ్యసౌభాగ్యముల్,
పుత్రపౌత్రవృద్ధిఁ బొందునట్టి
వ్రత మొకండుఁ దెలిపి, వ్రతవిధానమ్మును
జెప్పుమయ్య నాకుఁ జిత్త మలర!” (2)

కం.
సతి కోరఁగ విని, శివుఁడును
హిత మిత వాక్యముల ననియె, “హే పార్వతి! నీ
వతి వినయమునను గోరితి;
కుతూహల మ్మెసఁగ వినుము కోరిక తీఱన్! (3)

తే.గీ.
మగధదేశానఁ గుండిన మనెడి పట్ట
ణమున నొక ద్విజ, ‘చారుమతి’, మతి దధిజ,
పద్మ పదపద్మ సక్త సద్భక్తి హృదయ,
ఘన పతివ్రత, సద్వంద్య కలదు; వినుము! (4)

కం.
ఒకనాఁడు స్వప్నమందున
సకల ధనము లొసఁగు తల్లి, సాక్షా ద్రమయే
ప్రకటిత మాయెను సరగున
వికసిత కరుణా హృదబ్జ విలసితమణియై! (5)

తే.గీ.
“చారుమతి! నన్నుఁ బూజింపు, శ్రావణమునఁ
బౌర్ణమికి ముందునన్ శుక్రవారమందు!
సకల సౌభాగ్య సంతాన సౌఖ్యతతులఁ
గూర్చుదానను నమ్ముమో గుణవిశాల!” (6)

ఆ.వె.
అనుచుఁ బలికి మాయమాయె నా మాతయ;
చారుమతియు లేచి, సంతసించి,
“వరము లొసఁగు తల్లి! వరలక్ష్మి! కరుణించి,
మమ్ముఁ బ్రోవు మమ్మ! నెమ్మి నిమ్మ! (7)

కం.
హే మాతా! సంపత్కరి!
శ్రీ! మా! నారాయ ణీంది! సింధుజ! లక్ష్మీ!
నేమమున నిన్నుఁ గొలుతును;
నీ మనమున మమ్ముఁ గరుణ నెసఁగఁగ గనుమా!” (8)

తే.గీ.
అనుచుఁ బరిపరి విధముల వినుతి సేసి,
పతికి, నత్తమామలకును నతివ తెలుప;
సంతసమ్మున విని, వారు సమ్మతించి,
“వ్రతము సలుపంగ వలె” నని పలికి రపుడు! (9)

కం.
ఇది విన్న యూరి సుదతులు
ముదమున మది మెచ్చి యంతఁ బున్నమి మున్నై
యెదురుపడు శుక్రవారము
గదురన్ శ్రావణమునందు ఘనమగు వేడ్కన్! (10)

తే.గీ.
“పద్మకరి! సర్వలోకైకవంద్య! లక్ష్మి!

దేవి! నారాయణ ప్రియాబ్ధిజ నమామి!”యనుచు వారలు చారుమతిని గలసియుఁ
జేరి వరలక్ష్మి పూజను జేసి రపుడు. (11)

తే.గీ.
తొలి ప్రదక్షిణచే నందియలును మ్రోగె;
మలి ప్రదక్షిణఁ గంకణములు మెఱసెను;
కడ ప్రదక్షిణ సర్వాంగ ఘటిత భూష
ణ యుతలైరి! సంపదలె యందఱి గృహాల!! (12)

తే.గీ.
పఱఁగ వరలక్ష్మి కరుణించి పడతులకును
సంపదలు ధాన్య సౌఖ్య సత్సంతతులను,
నాయురారోగ్య భోగ్య సన్మాన్యములను
దగఁ బ్రసాదించె! వ్రత ఫలితమ్ము దక్కె!! (13)

కం.
సతి వింటివె యీ కథ! నే
సతి పతు లిది విన్న మఱియుఁ జదివిన, లక్ష్మీ
సతి, తా నొసఁగును సకలము,
లతి శుభముల నిచ్చుఁ గాత మనవరతమ్మున్! (14)

(ఇది వరలక్ష్మీ వ్రతమాహాత్మ్య కథ) 

రచన:- గుండు మధుసూదన్
(గుండు మధుసూదన్ గారి ‘మధురకవనం’ బ్లాగునుండి ధన్యవాదాలతో)

సమస్యాపూరణ - 1772 (క్రిస్టినా చేయును వరలక్ష్మీవ్రతమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
క్రిస్టినా చేయును వరలక్ష్మీవ్రతమ్ము.

పద్య రచన - 993

కవిమిత్రులారా,
కవిమిత్రులకు వరలక్ష్మీ వ్రత మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, ఆగస్టు 2015, గురువారం

ఆహ్వానం!

 తెలుఁగు సాహిత్య కళా పీఠం
అధ్వర్యంలో
తెలుగు భాషా దినోత్సవము

ఆర్యులారా!
తే.29-8-2015 నాడు తెలుగు భాషా దినోత్సవము సందర్భముగా 
సహస్ర పద్య కంఠీరవ బిరుదాంకితులైన 
శ్రీ చిక్కా రామదాసు 
ఆధ్వర్యవములో నిర్వహింపఁబడుచున్న 
తెలుగు సాహిత్య కళా పీఠము
సాయంత్రం 5 గంటలకు 
హైదరాబాదు,  చిక్కడపల్లిలోని త్యాగరాయ గానసభలో 
తెలుగు కవి సమ్మేళనము
నిర్వహించుచున్నది.

తెలుగు సాహిత్యాభిలాషులందరూ ఆహ్వానితులే.


సమస్యాపూరణ - 1771 (దుస్ససేనుని యర్ధాంగి ద్రుపదతనయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
దుస్ససేనుని యర్ధాంగి ద్రుపదతనయ.

పద్య రచన - 992

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

సమస్యాపూరణ - 1770 (ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య)

పద్య రచన - 991

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

దత్తపది - 81 (లంగా-లుంగీ-చీర-దోవతి)

కవిమిత్రులారా,
లంగా - లుంగీ - చీర - దోవతి
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

పద్య రచన - 990

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1769 (పడు చున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పడు చున్నను పెండ్లియాడువారే లేరే.

పద్య రచన - 989

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1768 (కుక్కకుఁ దలఁబ్రాలు వోయు కుతుకము గలిగెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కుక్కకుఁ దలఁబ్రాలు వోయు కుతుకము గలిగెన్.
(28-11-1921 నాడు ప్రొద్దుటూరులో జరిగిన అవధానంలో రాజశేఖర, వేంకటశేష జంటకవులకు ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన - 988

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1767 (బాణమ్ములు గ్రుచ్చుకొనఁగ భామిని మురిసెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
బాణమ్ములు గ్రుచ్చుకొనఁగ భామిని మురిసెన్.

పద్య రచన - 987

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణ - 1766 (శేషమే చాలు నెనలేని శ్రీలు గురియు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
శేషమే చాలు నెనలేని శ్రీలు గురియు. 

పద్య రచన - 986

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, ఆగస్టు 2015, గురువారం

సమస్యాపూరణ - 1765 (అఖిలకవిమాన్యమై యలరారు బూతు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అఖిలకవిమాన్యమై యలరారు బూతు.

పద్య రచన - 985

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(నిన్న ఇవ్వాలనుకొని మరిచిపోయిన చిత్రం)

19, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

Android App గా ‘శంకరాభరణం’ బ్లాగు!

ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‍లను ఉపయోగిస్తున్న మిత్రులకు...
ఇప్పుడు శంకరాభరణంబ్లాగు ఆండ్రాయిడ్ ఆప్‍గా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మీరు ఈ ఆప్‍ను మీ ఫోన్‍లోకి దిగుమతి చేసికొనడానికి క్రింది విధంగా చేయండి...
1) ముందుగా మీ ఫోన్‍లోని బ్రౌజర్‍లో శంకరాభరణం బ్లాగును తెరవండి.
2) బ్లాగుకు పూర్తిగా క్రింద Home (హోమ్) క్రింద ‘View web version' (వెబ్ సంస్కరణలను చూడండి) అన్నదాన్ని క్లిక్ చేయండి.
3) బ్లాగు కంప్యూటర్ తెర మీద కనిపించే విధంగా తెరుచుకుంటుంది. కుడివైపు ఉన్న లింకులు...క్రింద ఆండ్రాయిడ్ App గా శంకరాభరణంఅన్నదానిని క్లిక్ చేయండి.
4) గూగుల్ డ్రైవ్ తెరుచుకుంటుంది. అందులో ఉన్న ‘Download' అన్నదానికి క్లిక్ చేయండి.
5) డౌన్‍లోడ్ అయ్యాక ‘Install' అన్నదానిని క్లిక్ చేయండి.
అంతే మీ ఫోన్‍లో శంకరాభరణం ఆప్ ఇన్‍స్టాల్ అవుతుంది. ఇక నేరుగా దానిని క్లిక్ చేసి బ్లాగులో ప్రవేశించవచ్చు.

(నాకు అంతగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదు. పై వివరణ సరిగా ఉందో లేదో? మిత్రు లెవరైనా సశాస్త్రీయంగా ఆ క్రమాన్ని వివరిస్తే సవరిస్తాను)
( ఈ ఆప్ రూపకల్పనకు సహకరించిన మా మేనల్లుళ్ళు చి. మిట్టపెల్లి ప్రశాంత్, ప్రవీణ్ లకు ధన్యవాదాలు, ఆశీస్సులు!)

సమస్యాపూరణ - 1764 (భారతయుద్ధమున నయ్యొ పార్థుం డోడెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భారతయుద్ధమున నయ్యొ పార్థుం డోడెన్.

పద్య రచన - 984

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

సమస్యాపూరణ - 1763 (కన్ను లబ్బెను ఫలమును గాంచె నెదుట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కన్ను లబ్బెను ఫలమును గాంచె నెదుట.
(ఒకానొక అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన - 983

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1762 (చింతామణి నాటకమును శ్రీశ్రీ వ్రాసెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
చింతామణి నాటకమును శ్రీశ్రీ వ్రాసెన్.

పద్య రచన - 982

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1761 (భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భర్తృరహిత సంతుఁ బడసి మురిసె.
(ఈ సమస్యకు స్ఫూర్తి నిచ్చిన బూసారపు నర్సయ్య గారికి ధన్యవాదాలు)

పద్య రచన - 981

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, ఆగస్టు 2015, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్యాపూరణ - 1760 (మువ్వన్నెల కేతనంబు ముదమున నెగిరెన్)

కవిమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు 

స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మువ్వన్నెల కేతనంబు ముదమున నెగిరెన్.
నిజానికి ఇందులో సమస్య లేదు. కేవలం పాదపూరణమే. 
దీనిని పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.

14, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణ - 1760 (రాముఁ డుండుచోటఁ గాముఁ డుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రాముఁ డుండుచోటఁ గాముఁ డుండు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

13, ఆగస్టు 2015, గురువారం

సమస్యాపూరణ - 1759 (ఒప్పులకుప్పవు వలదను టొప్పదు నీకున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఒప్పులకుప్పవు వలదను టొప్పదు నీకున్.

12, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

సమస్యాపూరణ - 1758 (పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్.

11, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

సమస్యాపూరణ - 1757 (మన్మథుండు హైమవతికి మగఁడు గాదె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మన్మథుండు హైమవతికి మగఁడు గాదె.

10, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1756 (శ్రీరమణీలలామ నెదఁ జేర్చినవాఁడు శివుండె శంభుఁడే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
శ్రీరమణీలలామ నెదఁ జేర్చినవాఁడు శివుండె శంభుఁడే.

పద్య రచన - 980

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1755 (బట్టలు లేకుండఁ దిరుగువాఁడె సుజనుఁడౌ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
బట్టలు లేకుండఁ దిరుగువాఁడె సుజనుఁడౌ.

పద్య రచన - 979

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1754 (పండితుఁ డన నెవఁడు పరమపామరుఁడు గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పండితుఁ డన నెవఁడు పరమపామరుఁడు గదా!

పద్య రచన - 978

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణ - 1753 (మానము వీడిన సుఖమని మానిని చెప్పెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మానము వీడిన సుఖమని మానిని చెప్పెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు. 

పద్య రచన - 977

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, ఆగస్టు 2015, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 32 (ప్ర-మా-ద-ము)

అంశం- వాహనములు... ప్రమాదములు.
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 
‘ప్ర - మా - ద - ము’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 976

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు వారి 506 వ పట్టాభిషేక దినోత్సవానికి స్వాగతం

ప్రియ సాహితీ బంధువులారా! శుభమస్తు.
తేదీ 07 - 08 - 2015 న 
సాహితీ సమరాంగణా సార్వభౌముఁడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలవారి 
506 వ పట్టాభిషేక దినోత్సవమును
 శ్రీ  గుత్తి(జోళదరాశి) చంద్రశేఖర రెడ్డిగారి స్వగృహమున
 సాయంత్రం 4 గంటలకు
జరిపించ తలపెట్టినారు.
ఈ కార్యక్రమమున తెలుగు, సంస్కృత, కన్నడ, తమిళ సాహితీవేత్తలుపాల్గొనుచున్నారు. శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు సాహితీ సౌరభాన్ని ఆఘ్రాణించగలిన, వారికృషిని ప్రశంసించుచు పరిశ్రమించిన ఎనిమిది మందికి అష్ట దిగ్గజముల పేర సత్కారములను కూడ అందింప నున్నారు.
కార్యక్రమము జరుగు చిఱునామా:-
శ్రీ గుత్తి (జోలదరాశి)చంద్రశేఖర రెడ్డి,
15, మొదటి దశ. (1St Phase)
జయప్రకాశ నారాయణ్ నగర్,
వయా మియాపూర్,
హైదరాబాదు,
500 049.
దూర వాణి. 9177945559.
ఈ సందర్భముగా
సాహితీ ప్రియులందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం.
బ్లాగ్ మిత్రులందరూ తప్పక విచ్చేసి కార్యక్రమమును జయప్రదము చేయ వలసినదిగా కోరు చున్నాను.

సమస్యాపూరణ - 1752 (సంజీవని నంగదుండు సరగునఁ దెచ్చెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సంజీవని నంగదుండు సరగునఁ దెచ్చెన్.

పద్య రచన - 975

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

సమస్యాపూరణ - 1751 (భార్య మరణించినంత సంబరము గలగె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భార్య మరణించినంత సంబరము గలగె.

3, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1750 (పురుషుఁడు గర్భమ్ముఁ దాల్చి పుత్రునిఁ గనియెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పురుషుఁడు గర్భమ్ముఁ దాల్చి పుత్రునిఁ గనియెన్.

2, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1749 (ఈఁగ పడిన పాలు హిత మొసంగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఈఁగ పడిన పాలు హిత మొసంగు.

1, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1748 (జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్.