30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4265

1-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలు మేలు గూర్చె గ్రామమునకు”
(లేదా...)
“కాలే మేలొనఁగూర్చ విల్లసిలె నా గ్రామంబునన్ సౌఖ్యముల్”

29, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4264

30-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శోకమె భూషణంబగు విశుద్ధమనంబున నెంచి చూడఁగన్”
(లేదా...)
“శోకమె భూషణము గన విశుద్ధమనమునన్”

28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4263

29-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గిరిజా కళ్యాణముఁ గని కేశవుఁ డేడ్చెన్”
(లేదా...)
“గిరిరాట్పుత్రి వివాహముం గనుచు లక్ష్మీనాథుఁ డేడ్చెం గదా”

27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4262

28-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హిమవంతుఁడు హరికిఁ దన దుహిత నిచ్చెఁ గదా”
(లేదా...)
“నయమొప్పన్ హిమవంతుఁడా హరికిఁ గన్యాదానముం జేసెరా”

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4261

27-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వస్త్రచ్యుతుఁ గాంచి సతులు ప్రణమిల్లరొకో”
(లేదా...)
“వస్త్రమ్ముల్ విడనాడు వానిఁ గనుచున్ భామామణుల్ మ్రొక్కరే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

25, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4260

26-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వైణికుండయ్యె రాముఁడు భామినులకు”
(లేదా...)
“వైణికుఁ డయ్యె రాఘవుఁడు వల్లవకాంతల తృష్ణఁ దీర్చఁగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

24, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4259

25-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తండ్రి మరణింప సుతులు ముదంబుఁ గనిరి”
(లేదా...)
“తండ్రి గతింపఁగన్ గడు ముదంబును పొందిరి పుత్రు లత్తఱిన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4258

24-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్మమొకటి కోటలోనఁ బ్రభవమ్మొందెన్”
(లేదా...)
“పద్మము కోటలోనఁ బ్రభవమ్మును పొందె నదేమి చిత్రమో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

22, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4257

23-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలె జనావళికి నరకవాసమ్ము నిడున్”
(లేదా...)
“పాలే సర్వజనాళికిన్ నరకసంప్రాప్తిన్ వెసం గూర్చెడిన్”

21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4256

22-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాంతి లుప్తమైన సౌఖ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“శాంతి విలుప్తమైనపుడె సౌఖ్యము దక్కును మానవాళికిన్”

20, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4255

21-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దౌష్ట్యమే ధర్మపథము విధాతృ విధము”
(లేదా...)
“దౌష్ట్యమె ధర్మమార్గము విధాతృ వినోదము విష్ణుమాయయౌ”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

19, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4254

20-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్ణిమను రవిగ్రహణమ్ము పూర్ణమయ్యె”
(లేదా...)
“పూర్ణిమనాఁడు వట్టినది పూర్ణరవిగ్రహణంబు చోద్యమై”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4253

19-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆహ్వానము శాప సదృశమై ముద మిడునా”
(లేదా...)
“ఆహ్వానమ్మది శాప సన్నిభము లయ్యయ్యో ముదంబిచ్చునా”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య - కొద్దిగా మార్చాను)

17, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4252

18-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మల్లెలు గన నల్లనయ్యె మాలల నల్లన్”
(లేదా...)
“మల్లెలు నల్లబాఱినవి మాలల నల్లెడి వేళ వింతగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4251

17-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని వృత్రుండు మ్రింగెరా జనులు గనన్”
(లేదా...)
“రామున్ వృత్రుఁడు మ్రింగె శూరజను లౌరా యంచు శ్లాఘింపఁగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4250

16-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బరువు పెంచుకొనిన భాగ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“బరువును బెంచుకొమ్ము కడు భాగ్యము లబ్బును నిశ్చయంబుగన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

దత్తపది - 187

15-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
"మాత - పిత - తాత - దుహిత"
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
నీతిని బోధిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

13, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4249

14-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల కల్పద్రుమముగ నిడుఁ దా భాగ్యములన్”
(లేదా...)
“తల కల్పద్రుమమయ్యె నార్తులకు సద్భాగ్యంబులం గూర్చుచున్”

12, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4248

13-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరువులఁ గూల్చంగ మేలు దప్పక కల్గున్”
(లేదా...)
“తరువులఁ గూల్చినన్ హితము దప్పక గల్గును మానవాళికిన్”

11, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4247

12-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్సాంగత్యము వలదను సాహిత్యమ్మే”
(లేదా...)
“సత్సాంగత్యము వీడుమంచుఁ దెలుపున్ సాహిత్య మెల్లప్పుడున్”

10, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4246

11-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీపతి నెలవంకఁ దాల్చె శీర్షముపైనన్”
(లేదా...)
“శ్రీపతి మెచ్చి తాల్చెనఁట శీర్షముపై నెలవంక నొప్పుగన్”

9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4245

10-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జాయ లిద్దరు గాంధికి జాతిపితకు”
(లేదా...)
“మామా యిద్దరు భార్యలుండిరి మహాత్మాగాంధికిన్ జిత్రమే”

8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4244

9-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా”
(లేదా...)
“పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్”

7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4243

8-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గాంచి మూషికము పెండ్లికి రమ్మని పిల్చెఁ బ్రేముడిన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గని యెలుకపిల్ల పెండ్లికిఁ బిలిచెన్”

6, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4242

7-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మావి కొమ్మకుఁ బూచెను మల్లెపూలు”
(లేదా...)
“మల్లెలు పూచె ముచ్చటగ మామిడి కొమ్మకు మాఘమందునన్”

5, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4241

6-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధునిం జంపి భీముఁడు ఖ్యాతిఁ గనెను”
(లేదా...)
“అంధునిఁ జావఁగొట్టి కడు ఖ్యాతినిఁ బొందెను భీముఁ డొప్పుగన్”

4, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4240

5-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దాన మిడకుండుటే మేటి ధర్మమగును”
(లేదా...)
“దానము సేయకుండుటయె ధర్మము శర్మముఁ బుణ్యకర్మమౌ”

3, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4239

4-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే”

2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4238

3-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భోళాశంకరునిఁ గొలువ మూఢత్వంబౌ”
(లేదా...)
“భోళాశంకరుఁ డేదొ యిచ్చుననుచుం బూజింప మూఢత్వమౌ”

1, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4237

2-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏల భారతీయుఁడు బ్రిటన్ పాలకుఁడగు”
(లేదా...)
“తగునొకొ భారతీయుడు ప్రధానిగ నేలుట యాంగ్లదేశమున్”