21, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4538

22-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాతము లేకున్నఁ దనువు వ్రయ్యలు గాదా”
(లేదా...)
“వాతము లేనిచోఁ దనువు వ్రయ్యలగున్ గద వెజ్జు సంగతిన్”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

20, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4537

21-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్”
(లేదా...)
“నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్”

19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4536

20-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్”
(లేదా...)
“గిరి హరిఁ గాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాఁగి తాన్”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

18, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4535

19-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”
(లేదా...)
“ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్”
(కడిమెళ్ళ వారి శతావధానంలో ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు గారి సమస్య)

17, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4534

18-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నగధారి యనంగుఁ ద్రుంచి నాతినిఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“నగధరుఁ డా సుమాంబకుని నాశ మొనర్చియుఁ బ్రోచె నాతినిన్”
(కడిమెళ్ళ వారి శతావధానంలో కె. రాజన్న శాస్త్రి గారి సమస్య)

16, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4533

17-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవులు చెఱచువారు లోకకళ్యాణమ్మున్”
(లేదా...)
“కవులెల్లం గడు దుష్టచిత్తులు జగత్కళ్యాణవిధ్వంసకుల్”

15, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4532

16-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి సింహము నోడించె విపినమందు”
(లేదా...)
“గెలిచె బిడాల ముద్ధతినిఁ గేసరితో వనిఁ బోరొనర్చియున్”

14, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4531

15-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కనక యోగ్యతన్ వరమిచ్చు గరళగళుఁడు”
(లేదా...)
“యోగ్యతఁ జూడకుండ వరమొయ్యన నిచ్చు శివుండు దేవుఁడా”

13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

దత్తపది - 201

14-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ధార - ధారణ - ధైర్యము - ధిషణ
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ
అవి లేనివాడు చేసే అవధానం ఎలా ఉంటుందో
స్వేచ్ఛాచందంలో చెప్పండి.

12, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4530

13-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విస్కి బాటిలును దెఱచె విష్ణుమూర్తి”
(లేదా...)
“విస్కీబాటిలు విష్ణుమూర్తి దెఱచెన్ విశ్వేశ్వరుం డూఁకొనన్”
(అయ్యగారి కోదండ రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4529

12-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భాస కాళిదాసులు దెల్గువారలె కద”
(లేదా...)
“భాసుఁడుఁ గాళిదాసు మఱి భారవి యెంచఁగఁ దెల్గువారలే”
(అయ్యగారి కోదండ రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4528

11-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారులం గొట్టి  బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి”
(లేదా...)
“దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్”

9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4527

10-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్”

(మంచినీళ్ళ సరస్వతీ రామశర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4526

9-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మన్నుఁ దిన్నవాఁడు మాన్యుఁడయ్యె"
(లేదా...)
"మన్నుఁ దిన్న కొంటెవాఁడు మాన్యుఁడై నుతుల్ గొనెన్"
(మాత గంగాభవానీ శాంకరీ దేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4525

8-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గుణవిచారణ ద్వైతమగునొకొ గురుఁడ”
(లేదా...)
“సగుణము నిర్గుణంబని విచారణ సేయుటె ద్వైతమౌనొకో”

6, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 84

7-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
అంశం - గీతాచార్యుడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతి
వృత్తం - చంపకమాల
1వపాదం 1వ అక్షరం 'గు'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'రు'
3వ పాదం 11వ అక్షరం 'దే'
4వ పాదం 13వ అక్షరం 'వ'

లేదా...
పై న్యస్తాక్షరాలను యతిస్థానంలో నిల్పుతూ
తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

5, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4524

6-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్”
(లేదా...)
“వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్”

(ఈరోజంతా మా వరంగల్లులో వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది)

4, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4523

5-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తప్పులం జెప్పువాఁ డుపాధ్యాయుఁ డనఁగ”
(లేదా...)
“తప్పుల్ సెప్పు వివేకహీనుఁడె యుపాధ్యాయుండు ముమ్మాటికిన్”

3, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4522

4-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కందములోఁ బ్రాసయతులు గడు యుక్తమగున్”
(లేదా...)
“ఉత్పలమాలలోనఁ గడు యుక్తము ప్రాసయతిప్రయోగమే”

2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4521

3-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్”
(లేదా...)
“చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే”

1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4520

2-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రూరజనులకు నిలయమ్ము గుంతకల్లు”
(లేదా...)
“క్రూరులు దుష్టకర్ములును గుత్సితులుందురు గుంతకల్లులో”