30, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3768

1-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నోఁచి పొందితిఁ గష్టముల్ నూతనముగ”
(లేదా...)
“నోములు నోఁచి పొందితిని నూత్నములౌ దురవస్థ లెన్నియో”

29, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3767

30-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమ లేని మగనిఁ జూచి భామ మురియు”
(లేదా...)
“సుంతయుఁ బ్రేమ లేని పతిఁ జూచి సతీమణి పొందు మోదమున్”

28, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3766

29-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరము లిడి దుష్టులకు శివ వాసిఁ గంటె”
(లేదా...)
“వరముల నిచ్చి దుష్టులకు వాసి గడించితి వెట్లు శంకరా”

27, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3765

28-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తొలఁగు నఘము హుండి నిడిన దోఁచిన సొమ్ముల్”
(లేదా...)
“దురితములెల్లఁ బోవుఁ గద దోఁచిన సొమ్ముల వేయ హుండిలో”

26, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3764

 27-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”
(లేదా...)
“కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై”

25, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3763

26-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన”
(లేదా...)
“చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్”

24, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3762

25-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్”
(లేదా...)
“పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్”

23, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3761

24-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంద్రసతి భానుమతి మ్రొక్కె నెల్లరకును”
(లేదా...)
“ఇంద్రుని భార్య భానుమతి యెల్లరకుం బ్రణమిల్లె భక్తితోన్”

22, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3760

23-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కదలనివాఁడె పరుగెత్తెఁ గడు వేగమునన్”
(లేదా...)
“కదలఁగలేనివాఁడు వడిగం బరువెత్తుట చోద్యమెట్లగున్”

21, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3759

22-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడినిన్ మ్రింగె నొక కోడి సూడ జనులు”
(లేదా...)
“కోడినిఁ గోడి మ్రింగెఁ గనుఁగొన్న జనుల్ సహజమ్మటందురే”

20, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3758

21-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మందరపర్వతము నొక్క మానిని దిట్టెన్”
(లేదా...)
“మందరపర్వతంబు నొక మానిని నింద యొనర్చెఁ గిన్కతోన్”

19, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3757

20-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీరమునుఁ ద్రాగె జలజాక్షి నెత్తురనుచు”
(లేదా...)
“నెత్తురటంచుఁ ద్రాగెనొక నీరజలోచన స్వచ్ఛనీరమున్”

18, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3756

19-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్యం గూడంగఁ దొలఁగు ఘనపాపమ్ముల్”
(లేదా...)
“కన్యం గూడినఁ బాపముల్ దొలఁగి మోక్షప్రాప్తియౌనందురే”

17, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3755

18-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేఁకనుఁ గని జడలమెకము వాఱె”
(లేదా...)
“మేఁకనుఁ గాంచి సింహమదె మ్రింగునటంచుఱికెన్ భయమ్మునన్”

16, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3754

17-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సౌఖ్యమే లేదు రామరాజ్యమ్మునందు”
(లేదా...)
“జనులకు రామరాజ్యమున సౌఖ్యము సుంతయు లేదు లేదుపో”

15, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3753

16-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్”
(లేదా...)
“కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే”

14, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3752

15-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరిని శరణమ్ము వేడె నసురగణమ్ము"
(లేదా...)
"హరి నీవే శరణంచు వేఁడెనఁట దైత్యశ్రేణి సద్భక్తితోన్"

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3751

14-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జప తపముల విడుచువాఁడు సద్గతి నందున్"
(లేదా...)
"జప తపముల్ ద్యజించి చను సాధకుఁ డందును సద్గతిన్ వెసన్"

12, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3750

13-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"
(లేదా...)
"హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్"

11, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3749

12-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రుద్రుఁడె సుయోధనునిఁ జంపెఁ గ్రూరముగను"
(లేదా...)
"రుద్రుఁడె యా సుయోధనునిఁ గ్రూరముగా వధియించెఁ జూడుమా"

10, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3748

11-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"
(లేదా...)
"బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా"

9, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3747

10-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవి యవధానమ్ము లింతగా సులభములా"
(లేదా...)
"ఔరా సత్కవి యింతగా సులభమా యష్టావధానంబనన్"

8, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3746

9-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దినమణి గుఱ్ఱములు పాఱె దిక్కున కొకటై”
(లేదా...)
“దినమణి యేడు గుఱ్ఱములు దిక్కున కొక్కటి పాఱె భీతితోన్”

7, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3745

8-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్యను బ్రేమించువాఁడు భ్రష్టుండె యగున్”
(లేదా...)
“భార్యను బ్రేమతోడఁ గనువాఁడు నిజమ్ముగ భ్రష్టుఁడే యగున్”

6, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3744

7-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలాడువాఁడె బల్లిదుండు”
(లేదా...)
“కల్లల్ వల్కెడువాఁడె బల్లిదుఁడు వెన్కన్ నవ్వువాఁ డాప్తుఁడౌ”

5, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3743

6-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు భీష్ముని కొడుకని వ్రాసెఁ గవి దగన్”
(లేదా...)
“రాముని తండ్రి భీష్ముఁడని వ్రాసెను ధూర్జటి భారతమ్మునన్”

4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3742

5-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదుగురు మెచ్చెడి కవితల ఫలమేమి కవీ”
(లేదా...)
“పదుగురు మెచ్చు పద్యముల వ్రాసిన నేమి ఫలమ్ము సత్కవీ”

3, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3741

4-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాకుల్ వచియించి తొలఁగు సజ్జనుఁ డెపుడున్”
(లేదా...)
“సాకులఁ జెప్పి తప్పుకొను సజ్జనుఁ డెల్లరు మెచ్చు రీతిగన్”

2, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3740

3-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కఠినచిత్తులు గద తెలంగాణ ప్రజలు”
(లేదా...)
“కడు కాఠిన్యమనస్కులౌదురు తెలంగాణా ప్రజల్ సూడఁగన్”

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3739

2-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సొగసునన్ మేటి వందురు సూకరమును”
(లేదా...)
“సొగసున సాటి రావనుచు సూకరమున్ నుతియింత్రు సజ్జనుల్”