30, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4122

1-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు”
(లేదా...)
“పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవండ్రతో”

29, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4121

30-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాశి కేగిన కవికిఁ గాంక్షలు సెలంగె"
(లేదా...)
"కాశికిఁ బోయినట్టి కవి కాంక్షలు మిక్కుట మయ్యె నక్కటా"
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4120

29-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీవితమున గొప్ప సుఖము చిక్కు మడిసినన్”
(లేదా...)
“జీవితమందు సౌఖ్యము విశేషముగా లభియించుఁ జచ్చినన్”

27, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4119

28-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్”
(లేదా...)
“కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్”

26, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4118

27-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్”
(లేదా...)
“విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే”

25, జూన్ 2022, శనివారం

దత్తపది - 184

26-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
'మబ్బు - వాన - ముసురు - వరద'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ఖాండవ దహన వృత్తాంతాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4117

25-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”
(లేదా...)
“కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్”

23, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4116

24-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీయే నా చెల్లెలనుచు శ్రీహరి పలికెన్”
(లేదా...)
“శ్రీయే సోదరి నాకటంచుఁ బలికెన్ శ్రీనాథుఁ డుత్సాహియై”

22, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4115

23-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విప్రులు మాంసమ్ముఁ గొనిరి వేడుకతోడన్”
(లేదా...)
“విప్రవరుల్ దమిం గొనిరి వేడ్కగ మాంసము శాస్త్రపద్ధతిన్”

21, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4114

22-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖర సముదాయమ్ము వచ్చెఁ గాంచఁగ నన్నున్”
(లేదా...)
“ఖర సముదాయ మిచ్చటకుఁ గాంచుటకై నను వచ్చెఁ జూడుమా”

20, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4113

21-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సుతుఁ జంపినావురా నిర్దయతన్”
(లేదా...)
“రామా పుత్రునిఁ జంపినావు గద నిర్దాక్షిణ్యచిత్తుండవై”

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4112

20-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సెల్ఫోన్ కరభూషణమని చెప్పెదరు కవుల్”
(లేదా...)
“సెల్ఫోన్ హస్తవిభూషణంబని కవిశ్రేష్ఠుల్ ప్రశంసితురే”
(ప్రాసయే సమస్య. అన్యభాషాపదాలు వాడవచ్చు)

18, జూన్ 2022, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 50

19-6-2022 (ఆదివారం)
కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని  ప్రస్తావిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు - కవర్గాక్షరాలు (క, ఖ, గ, ఘ, ఙ)

17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4111

18-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన పతి యుచితకార్య మరయం గలఁడే”
(లేదా...)
“అలుకం జెందినయట్టి కాంతుఁ డుచితవ్యాపారముల్ నేర్చునే”

16, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4110

17-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రమ శివపత్నిగ మహిషుని ప్రాణములఁ గొనెన్”
(లేదా...)
“రమ శివపత్నియై మహిషు ప్రాణములం గొనె సంగరంబునన్”

15, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4109

16-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తగవుల నాడంగఁ దగును తరుణులతోడన్”
(లేదా...)
“తగవుల నాడఁగాఁ దగును తామరసాక్షులతోడ నిచ్చలున్”

14, జూన్ 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 72

15-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
సెలవుల అనంతరం ప్రారంభమైన పాఠశాలలలో
పిల్లల సందడిని వర్ణిస్తూ
ఉత్పలమాల పద్యం చెప్పండి

1వ పాదం 4వ అక్షరం 'పా'
2వ పాదం 11వ అక్షరం 'ఠ'
3వ పాదం 16వ అక్షరం 'శా'
4వ పాదం 19వ అక్షరం 'ల'

13, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4108

14-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కపివరు లెల్లరునుఁ గనఁగఁ గవివరులైరే”
(లేదా...)
“కపివరు లెల్ల నేఁడు గనఁగాఁ గవివర్యులె యైరి వింతగన్”

12, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4107

13-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరుఁడా నీయందుఁ బుట్టె గరళము సుధయున్”
(లేదా...)
“గరుఁడా పుట్టె విషంబునున్ సుధయు నీ గర్భంబునందున్ భళా”

11, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4106

12-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరి పదమ్ము లొసఁగు కలిమి సుఖము”
(లేదా...)
“కరి పాదంబులు మీకు సంపదలు సౌఖ్యంబిచ్చుఁ బూజింపుమా”

10, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4105

11-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరమూర్తిని గొలిచెద శ్యామలవర్ణున్”
(లేదా...)
“శంకర మూర్తిఁ గొల్చెదఁ బ్రసన్నుని శ్యామల కోమలాంగునిన్”

9, జూన్ 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 72

10-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
భారతార్థంలో చంపకమాల వ్రాయండి
1వ పాదం 5వ అక్షరం - భా
2వ పాదం 9వ అక్షరం - ర
3వ పాదం 16వ అక్షరం - త
4వ పాదం 19వ అక్షరం - ము

8, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4104

9-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్స్నేహముఁ జేయ దక్కు సంకట చయముల్”
(లేదా...)
“సత్స్నేహం బొనరించ దక్కు నిడుమల్ సత్యంబు ముమ్మాటికిన్”

7, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4103

 8-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగనినిఁ దిట్టి యొక సుదతి మాన్యతఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“మగనినిఁ దిట్టి యొక్క సతి మాన్యతఁ గాంచెను విజ్ఞులౌననన్”

6, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4102

7-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా”
(లేదా...)
“శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో”

5, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4101

6-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేలగును పిల్లలకుఁ గొన హాలహలము”
(లేదా...)
“చిన్నారుల్ ముదమంది హాలహలమున్ సేవింపగా మేలగున్”

4, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4100

5-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరకోటీశ్వరుఁడు యాయవారముఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“శ్రీమంతుండగువాఁడు సిగ్గు విడి చేసెన్ యాయవారమ్మునున్”

3, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4099

4-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భవతి యయ్యెఁ జూపులు కలిసినంత”
(లేదా...)
“కన్నులు కన్నులున్ గలియగా సతి గర్భముఁ దాల్చె వింతగన్”

2, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4098

3-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానులతో చెలిమి మోక్షసాధనము గదా”
(లేదా...)
“సానులతోడి మైత్రియె సుసాధ్యమొనర్చును మోక్షమున్ సదా”

1, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4097

2-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖరగానము సభను వినఁగఁ గల్గె ముదంబే”
(లేదా...)
“ఖరగానమ్ము సభాంగణమ్మున వినన్ గల్గించె నానందమున్”