31, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4383

1-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రమ్ముకొనె వెల్గు లెద్దియుఁ గానఁబడదు”
(లేదా...)
“క్రమ్మెను వెల్గు లంతటను గన్నుల కెద్దియుఁ గానుపించదే”

30, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4382

31-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కూర్మము పరుగెత్తె వడిని గుఱ్ఱమువోలెన్”
(లేదా...)
“కూర్మము వాఱె వేగమున గుఱ్ఱమువోలె శిలీముఖంబుగన్”

29, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4381

30-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మనుజున కవసరము లేని దాహారమ్మే”
(లేదా...)
“ఆహారమ్ముఁ గొనంగ మానవునకున్ వ్యర్థంబె ముమ్మాటికిన్”

28, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4380

 కవిమిత్రులారా!

ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు"

(లేదా...)

"క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్"

27, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య పూరణ

 కవి మిత్రులారా!

ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

సతి మరణము పతి కొసంగె సంతోషమ్మున్ 

లేదా

సతి మరణించగా పతికి సంతసమెంతయొ కల్గె బిట్టుగన్ 

26, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4378

27-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అద్దమందుఁ గాంతు నన్యు నొకని”
(లేదా...)
“అద్దమునందుఁ గాంచినపు డన్యుఁడు గన్పడు నెల్లవేళలన్”

25, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4377

26-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్”
(లేదా...)
“కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో”

24, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4376

25-3-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కుఁ గోసి తీర్చె ముచ్చటఁ బతి”
(లేదా...)
“ముక్కును గోసి వల్లభుఁడు ముచ్చట తీర్చెను ముద్దుముద్దుగన్”

23, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4375

24-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాను నిలుచున్న కొమ్మనుఁ దగును నరుక”
(లేదా...)
“తగును సుబుద్ధికిన్ నరుకఁ దా నిలుచుండెడి కొమ్మఁ దానుగా”

22, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4374

23-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
 “పతి చచ్చుట మంగళంబు భామామణికిన్”
(లేదా...)
“పతి మరణింప మంగళము భామకు గల్గెను సుస్థిరంబుగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో డా॥ పురంధేశ్వరి గారి సమస్య)

21, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4373

22-3-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలు నీరు గలిపి చేసె పచ్చడి సతి”
(లేదా...)
“పాలను నీటిలోఁ గలిపి భామిని సేసె నుగాది పచ్చడిన్” 

(ఈ సమస్యను పంపిన అక్కెర కరుణాసాగర్ గారి ధన్యవాదాలు)

20, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4372

21-3-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లెక్కలు రానట్టివాఁడు లెక్కలు నేర్పెన్”
(లేదా...)
“లెక్కలు రాని వాఁడొకఁడు లెక్కలు నేర్పెను మేలనన్ జనుల్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో గంగిశెట్టి లక్ష్మినారాయణ గారి సమస్య)

19, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4371

20-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భీముఁడు పార్వతిన్ వలచి పెండిలియాడెను మెచ్చ దేవతల్”
(లేదా...)
“భీముఁడు పార్వతిని మెచ్చి పెండ్లాడెఁ గదా”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి గారి సమస్య)

18, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4370

19-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగిన మానవుని బ్రతుకు ధన్యంబగురా”
(లేదా...)
“త్రాగినవాని జీవనము ధన్యమగున్ ధరలోనఁ జూడఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో డా॥ జయమ్మ గారి సమస్య)

17, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4369

18-3-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామిడి నిలువెల్లఁ బూచి మారేడాయెన్”
(లేదా...)
“రేపున్ మాపునుఁ బూచి మామిడియె మారేడాయెఁ గన్విందుగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో డా॥ కృష్ణవేణి గారి సమస్య)

16, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4368

17-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నామంబునుఁ బెట్టితే జనంబులకుఁ గవీ”
(లేదా...)
“నామముఁ బెట్టినాఁడవు జనంబులకున్ మురళీ కవీశ్వరా”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో పైనేని తులసీనాథం నాయుడు గారి సమస్య)

15, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4367

16-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోమంబుల కూరఁ జేయ రుచిగ భుజించెన్”
(లేదా...)
“రోమంబుల్ వడిఁ దెచ్చి వండినఁ గడున్ రుచ్యంబుగా మెక్కెనే”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో తిరువాయిపాటి చక్రపాణి గారి సమస్య)

14, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4366

15-3-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేఁక కావుకావనెను మేమే యనదఁట”
(లేదా...)
“మేఁకకు మేఁతఁ బెట్ట నది మే యనకుండఁగఁ గావుకావనెన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో బ్రాహ్మణపల్లి తారకరామ గారి సమస్య)

13, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4365

14-3-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రెండు రెండును కలువంగ రెండు వచ్చె”
(లేదా...)
“రెండును రెండుతోఁ గలుప రెండు లభించెను లోకులౌననన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో చమర్తి సుబ్బరాఘవరాజు గారి సమస్య)

12, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4364

13-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్త కిచ్చెను తన్వి పావన జననము”
(లేదా...)
“తాళి గట్టిన భర్తకిచ్చెను తన్వి పావనజన్మమున్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో చలంకోట బురుజు మునస్వామి గారి సమస్య)

11, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4363

12-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాంసము విడి పండితుండు మాన్యుం డగునా”
(లేదా...)
“మాంసముఁ గోరకున్నఁ దరమా ఘనపండితుఁడై చరింపఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారి సమస్య)

10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4362

11-3-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణము సేయ వచ్చితి విచిత్రంపు నుడుల”
(లేదా...)
“రణముల్ సేయఁగ వచ్చినాఁడను విచిత్రంబౌ వచోవృత్తితో”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో ఎమ్మెస్వీ గంగరాజు గారి సమస్య)

9, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4361

10-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వప్నము మెలఁకువ సుషుప్తి సమకాలమగున్”
(లేదా...)
“స్వప్నమునున్ సుషుప్తియును జాగ్రదవస్థలు నేకకాలమౌ”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో తిప్పన్న గారి సమస్య)

8, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4360

9-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారా కొని హితముఁ గనిరి సద్బ్రాహ్మణులే”
(లేదా...)
“సారా త్రాగి తరించిపోయిరి గదా సద్బ్రాహ్మణుల్ భూమిలో”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో డా।। దేవణ్ణ గారి సమస్య)

7, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4359

8-3-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తారా రమ్మనుచుఁ బిల్చె దాశరథి దమిన్”
(లేదా...)
“తారా రమ్మని పిల్చె రాముఁ డెలమిన్ దానంద సౌఖ్యమ్ములన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో గంగుల నాగరాజు గారి సమస్య)

6, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4358

7-3-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంశీనాదము చెవులకుఁ బాపమ్మొసఁగున్”
(లేదా...)
“వంశీనాదము విన్నచో శ్రుతులకున్ బాపమ్ము సంధిల్లుగా”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో వైష్ణవ వేంకట రమణమూర్తి గారి సమస్య)

5, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4357

6-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ములుకులైనట్టి పలుకులు చెలిమిఁ బెంచు”
(లేదా...)
“ములుకులు పల్కులైనఁ గడుఁ బొల్పు వహింపవె స్నేహబంధముల్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో కాశిరాజు లక్ష్మినారాయణ గారి సమస్య)

4, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4356

5-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తుంటరి జనమాన్యుఁడగును దొడ్డపనులచే”
(లేదా...)
“తుంటరివాఁడె చేయుఁగద దొడ్డపనుల్ జనులెల్ల మెచ్చఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో ఎన్.సిహెచ్. చక్రవర్తి గారి సమస్య)

3, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4355

4-3-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లడ్డుకొనఁగ నేర మవధాన సత్సభన్”
(లేదా...)
“లడ్డుకొనంగ నేరమగునందు వధానమునందు సత్కవీ”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారి సమస్య)

2, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4354

3-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆముదంబన్న ప్రీతియే యందఱకును”
(లేదా...)
“ఆముదమెంత గొప్పదగు నందఱి మోములు దేజరిల్లఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో కెవియన్ ఆచార్య గారి సమస్య)

1, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4384

2-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దండుగ పనియే యగు నవధానముఁ గనఁగన్”
(లేదా...)
“దండుగ యందు రెల్ల రవధానముఁ గాంచుట తెల్గునేలపై”

సమస్య - 4353

2-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆముదాల మురళి నవధాని యనరాదు”
(లేదా...)
“లెక్కకు నాముదాల మురళిన్ గొనవచ్చునె సద్వధానిగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో నా సమస్య)