31, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3828

1-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్”
(లేదా...)
“అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్”

30, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3827

31-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖరపాదముఁ గొల్చి కాంత గనె సత్పుత్రున్”
(లేదా...)
“ఖరపాదార్చనఁ జేసి పుత్రునిఁ గనెం గంజాక్షి మోదమ్మునన్”

29, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3826

30-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చావొసఁగు సమస్త సౌఖ్యములను”
(లేదా...)
“చావొసఁగున్ విశేష సుఖ సంచయమన్నది వాస్తవమ్మగున్”

28, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3825

29-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెనిమిటికే కలుగుఁ బ్రసవవేదన గడిఁదిన్”
(లేదా...)
“పెనిమిటికే కదా ప్రసవవేదన గల్గును మిక్కుటంబుగన్”

27, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3824

28-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్”
(లేదా...)
“కారముఁ గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్”

26, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3823

27-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంగలవాఁడే పతి యగు మానుము దిగులున్”
(లేదా...)
“మంగలవాఁడె భర్త యగు మానుము దుఃఖమికన్ దలోదరీ”

25, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3822

26-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు”
(లేదా...)
“నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్”

24, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3821

 25-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చూడ నేఁగును సిగ్గిలి చూడదయ్యొ”
(లేదా...)
“చూడఁగ నేఁగు సిగ్గుపడి చూడదు చూడక యుండలేననున్”

23, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3820

24-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వికృత రూపముల్ గలవారు విధుఁడు మరుఁడు”
(లేదా...)
“మిగుల వికార రూపులని మెచ్చరు కంతు జయంతుఁ జంద్రునిన్”

22, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3819

23-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరువుఁ దీయువారె బంధు హితులు”
(లేదా...)
“పరువును దీయువారలె శుభంబును గూర్చు హితుల్ సుబాంధవుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

21, ఆగస్టు 2021, శనివారం

న్యస్తాక్షరి - 70

22-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
రక్షాబంధన పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
నాలుగు పాదాలలో యతిస్థానంలో వరుసగా
'స - హో - ద - రి'
అనెడి అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో
రక్షాబంధన మహోత్సవంపై
పద్యం వ్రాయండి. 

20, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3818

21-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్"
(లేదా...)
"పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్"

19, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3817

20-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మజుం డాంజనేయుని తండ్రియె కద”
(లేదా...)
“ధర్మజుఁ డాంజనేయునకుఁ దండ్రి సుయోధను మేనమామయున్”

18, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3816

19-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తనయనుఁ బరిమార్చి జనుల దైవంబయ్యెన్”
(లేదా...)
“తనయనుఁ జంపి లోకులకుఁ దద్దయు మేలొనరించె దేవుఁడై ”

17, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3815

18-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారుల కృత్యములఁ గని సుజనులు మురిసిరే”
(లేదా...)
“జారుల నిత్యకృత్యములు సజ్జనమోదముఁ గూర్చకుండునే”

16, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3814

17-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వేఁపాకుల పచ్చడిఁ దిన వేడ్క జనించెన్”
(లేదా...)
“వేఁపాకుల్ గొని చేయఁ బచ్చడినహో వేడ్కన్ భుజింపం దగున్”

15, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3813

16-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతినిం గౌఁగిలించె మునీంద్రుఁ డకట”
(లేదా...)
“ఇంతినిఁ గౌఁగిలించెను జితేంద్రియుఁడైన మునీంద్రుఁ డక్కటా”

14, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3812

15-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వాతంత్ర్యము దొరికె విడువవా దాస్యంబున్”
(లేదా...)
“స్వాతంత్ర్యమ్ము లభించినన్ విడదు దాస్యంబేల యీ జాతికిన్”

13, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3811

14-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్”

12, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3810

13-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నూకలు నానుటకు వలయు నూఱు యుగమ్ముల్”
(లేదా...)
“నూకలు నానిపోవుటకు నూఱు యుగమ్ముల కాలమయ్యెడిన్”

11, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3809

12-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్”
(లేదా...)
“సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై”

10, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

దత్తపది - 178

11-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
అమ్మ - కొమ్మ - నిమ్మ - బొమ్మ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

9, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3808

10-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆంధ్రభోజుఁడు నన్నయ్య యనుట నిజము”
(లేదా...)
“నన్నయ యాంధ్రభోజుఁ డనినన్ సరి యంచును మెచ్చి రెల్లరున్”

8, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3807

9-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగఁడుత్తముఁడని విడాకుల నువిద గోరె”
(లేదా...)
“మగం డుత్తముఁడంచుఁ బేర్కొని యయో సతి గోరుకొనెన్ విడాకులన్”
(ఛందో గోపనము)

7, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3806

8-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరుని కంటిమంట మాడ్చె శివుని”
(లేదా...)
“మదనుని కంటి మంటలకు మాడెఁ ద్రినేత్రుఁడు చిత్రమయ్యెడిన్”

6, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3805

7-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునఁ జూడ విజయ శాంతి దక్కె”
(లేదా...)
“జముననుఁ జూడఁగా విజయ శాంతి లభించె జయప్రదమ్ముగన్”
(పెక్కు అవధానాలలో అడిగిన సమస్య)

5, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3804

6-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వన ధర్మముఁ బూను జనులు భాగ్యముఁ గనరే”
(లేదా...)
“వన ధర్మమ్మును బూన లోకులకు సౌభాగ్యమ్ము ప్రాప్తించులే”

4, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3803

 5-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అతివినయము గల్గినట్టి యాంధ్రులు ధూర్తుల్”
(లేదా...)
“అతివినయమ్ము ధూర్తులగు నాంధ్రుల లక్షణమందు రెల్లెడన్”

3, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3802

4-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దున్నను సూచీబిలమున దూర్చెదఁ గనుమా”
(లేదా...)
“దున్నను సూది బెజ్జమున దూర్చెద మీరలు మెచ్చు రీతిగన్”

2, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3801

3-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?”
(లేదా...)
“తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3800

2-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎవఁడే యెవ్వఁడె యెవాఁడె యెవ్వఁడె యెవఁడే"

(లేదా...)
"ఎవఁడే యెవ్వఁడె యెవ్వఁడే యెవఁడె తా నెవ్వాఁడె యెవ్వండొకో"