31, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3034 (ఉత్పలగంధి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఉత్పలగంధి యిప్పు డూహూ యనకే"
(ఛందోగోపనము)
(లేదా...)
"ఉత్పలగంధిరో యిపుడు నీ వూహూ యనం బాడియే"
(ఛందోగోపనము)

30, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3033 (దంష్ట్రలమీఁద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్"
(లేదా...)
"దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్"

29, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3032 (తాఁబేలును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తాఁబేలునుఁ జెవులపిల్లి తవిలి గెలుచునా"
(లేదా...)
"తాఁబేలును గెల్వఁగాఁ జెవులపిల్లికి సాధ్యమె స్పర్థఁ బూనినన్"
(ఛందోగోపనము)

28, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3031 (అన్నమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అన్నమే పరబ్రహ్మమౌ ననుట తప్పు"
(లేదా...)
"భావ్యంబౌనొకొ ప్రాజ్ఞు లన్నముఁ బరబ్రహ్మంబుగా నెంచఁగన్"

27, మే 2019, సోమవారం

ఆహ్వానం (శతావధానం)

సమస్య - 3030 (గవ్వకుఁ గొఱగావు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గవ్వకుఁ గొఱగావు మేటి కవి నందువొహో"
(లేదా...)
"గవ్వకుఁ గూడఁ జూడఁ గొఱగావు కవీంద్రుండ నందువే యొహో"

26, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3029 (ఉష్ణీషముతోడ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఉష్ణీషముతోడఁ గట్ట నొప్పును గజమున్"
(లేదా...)
"ఉష్ణీషంబునఁ గట్టవచ్చును మదవ్యూఢోగ్ర శుండాలమున్"

25, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3028 (కలహమ్ములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలహమ్ములు గల్గు భువినిఁ గాంతలచేతన్"
(లేదా...)
"కలహము లీభువిన్ గలుగఁ గాంతలె కారణమౌదు రెప్పుడున్"

24, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3027 (కామిని పాదనూపురము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇపుడు ఖంగున నూపుర మేల మ్రోగె"
(తేటగీతిలో పూరించరాదు)

(లేదా...)

"కామిని పాదనూపురము ఖంగున మ్రోగెను హేతువేమొకో"
(ఉత్పలమాలలో పూరించరాదు)

'...ఖంగున మ్రోగదు...' అని ప్రశస్తమైన సమస్యయే. కొద్దిగా మార్చవలసి వచ్చింది.

23, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3026 (కలలు కల్లలైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలలు కల్లలైనఁ గల్గె ముదము"
(లేదా...)
"కలలవి కల్లలైనపుడు కల్గెడి మోద మదెంత గొప్పదో"

22, మే 2019, బుధవారం

దత్తపది - 157

కడ, జడ, దడ, వడ
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ
ఎన్నికల ఫలితాలకై ఎదురుచూసే
అభ్యర్థుల ఉత్కంఠస్థితిని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

21, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3025 (మార్జాలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో"
(లేదా...)
"మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా"

20, మే 2019, సోమవారం

సమస్య - 3024 (కావ్యమ్మును వ్రాసి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కావ్యమ్మును వ్రాసి తీయఁగా నగు నుసురుల్"
(లేదా...)
"కావ్యము వ్రాసి తీయనగుగాదె రసజ్ఞుల ప్రాణముల్ కవీ"

19, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3023 (పుస్తకావిష్కరణోత్సవము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గ్రంథావిష్కరణోత్సవము లేల వెఱ్ఱివె సుమ్మీ" 
(ఛందోగోపనం)
(లేదా...)
"పుస్తకావిష్కరణోత్సవమ్ములను వేడ్క నొనర్పగ నేల వెఱ్ఱివే" 
(ఛందోగోపనం)

18, మే 2019, శనివారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


మన్నించండి. తేదీ తప్పు పడింది. 19-5-2019 గా చదువుకొనండి.

సమస్య - 3022 (శర్కర చేఁదగును....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శర్కర చేఁదగును మఱి విషమ్ము మధురమౌ"
(లేదా...)
"శర్కర చేఁదుగా నగు విషంబు గొనన్ మధురంబునౌ సఖా"

17, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3021 (హింస లేనిచోట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హింస లేనిచోట హితము లేదు"
(లేదా...)
"హింసయె లేనిచో హితము నెట్టులఁ బొందగ వచ్చు నీ ధరన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

16, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3020 (మూఢమె ముద్దటంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మూఢమె శుభకార్యములకు ముద్దనిరి జనుల్"
(లేదా...)
"మూఢమె శ్రేష్ఠమౌచు శుభముల్ బొనరించును కార్యసిద్ధికిన్"

15, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3019 (గాడిద కాల్పట్ట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిద కాల్పట్ట మోక్షగతి లభ్యమగున్"
(లేదా...)
"గాడిద కాలుఁ బట్టుకొనఁ గల్గును మోక్షము తన్నకుండినన్"

14, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3018 (పుఱ్ఱెలు మాటలాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుఱ్ఱె లవియె మాటలాడెఁ బూర్వపు రీతిన్"
(లేదా...)
"పుఱ్ఱెలు మాటలాడె తమ పూర్వపురీతి సజీవులో యనన్"

13, మే 2019, సోమవారం

సమస్య - 3017 (దేవుఁడు లేని....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దేవుడే లేని గుడి కడు దివ్యమయ్యె"  
(లేదా...)  
"దేవుడులేని మందిరము దివ్యమునై విలసిల్లు నిచ్చలున్"
(ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాదరావు గారికి ధన్యవాదాలు)

12, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3016 (సారా తెమ్మనెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సారా తెమ్మనెను రామచంద్రుఁడు హనుమన్"
(లేదా...)
"సారా తెమ్మనె రాఘవుండు హనుమన్ సంరంభమే పొంగఁగన్"

11, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3015 (కలనుఁ దలఁచుకొన్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలనుఁ దలఁచుకొన్నఁ గలుఁగు సుఖము"
(లేదా...)
"కలను స్మరించినంతనె సుఖమ్ము ముదమ్ము శమమ్ముఁ జేకుఱున్"

10, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3014 (మకరమ్మును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మకరమ్మును ముద్దులాడె మగువ కడుఁ దమిన్"
(లేదా...)
"మకరముఁ బట్టి ముద్దులిడె మానిని మిక్కిలి ప్రీతిఁ జూపుచున్"

9, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3013 (దారా సంగమము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దారా సంగమము మిగుల దౌష్ట్యము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"దారను సంగమించుటయె దౌష్ట్యమగున్ గృహమేధి కెప్పుడున్"

8, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3012 (కుంజర యూధంబు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుకఁ జొచ్చెన్"
(లేదా...)
"కుంజర యూధ మొక్కటిగఁ గూడియుఁ జొచ్చెను దోమ కుత్తుకన్"

7, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3011 (నాలుగారులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నాలుగారులు పదునాలు గగును"
(లేదా...)
"నాలుగారులు చూడఁగాఁ బదునాలుగే కద లెక్కకున్"

6, మే 2019, సోమవారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


సమస్య - 3007 (నీటిమీఁది వ్రాత..)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీటిమీఁది వ్రాత నిలుచు సతము"
(లేదా...)
"నీటన్ వ్రాసిన వ్రాత శాశ్వతముగా నిల్చున్ గదా మిత్రమా"

5, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3008 (కుడ్యముపై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుడ్యముపై నున్న తేలు కుట్ట దెవారిన్"
(లేదా...)
"కుడ్యము మీఁది వృశ్చికము కుట్ట దెవారిని ముట్టి చూచినన్"

4, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3007 (అధ్యాపక వృత్తి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అధ్యాపక వృత్తి కంటె నధమము గలదే"
(లేదా...)
"అధ్యాపక వృత్తి కంటె నధమాధమమైనది గల్గ దెద్దియున్" 
(ఛందోగోపనము)

3, మే 2019, శుక్రవారం

దత్తపది - 156 (బాల్‌-రన్‌-వికెట్‌-విన్)

బాల్ - రన్ - వికెట్ - విన్
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి. 

2, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3004 (సత్కృతి నంకితము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సత్కృతి నంకితము గొనఁగ జంకెదరు జనుల్"
(లేదా...)
"సత్కృతి నంకితమ్ము గొన జంకెద రెల్ల జనుల్ విరక్తులై"

1, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3003 (వనితాలోలుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వనితాలోలుండు వెలిఁగె పండితనుతుఁడై"
(లేదా...)
"వనితాలోలుఁడె రాజపూజ్యుఁడును విద్వద్వంద్యుఁడై వెల్గెలే"