30, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 892 (విద్య వినయమ్ము నిచ్చునా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
విద్య వినయమ్ము నిచ్చునా వెఱ్ఱివాఁడ!

పద్య రచన - 176

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 891 (రాజవిరాజితము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 175

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

పద్య రచనలో కొన్ని మెలకువలు

మిత్రులారా!
శుభాశీస్సులు. 
కొన్ని చిరు సూచనలను పంపుచున్నాను. తిలకించండి.

పద్య రచనలో కొన్ని మెలకువలు
          కంద పద్యమును రచించు నప్పుడు సాధారణముగా ధార సాఫీగా సాగును.  కాని కొన్ని చోటులలో గణములు సరిపోయిననూ, గమనము లయ బాగుగ నుండవు.  ఆ పద్యమును చదివినప్పుడు ఆలాగున ఇబ్బంది తెలియబడినచో కాస్త సరిదిద్ది ఇబ్బంది తొలగు నటుల తగు జాగ్రత్త వహించుట మంచిది.

          తేటగీతి వ్రాయునప్పుడు అందులోని 2వ గణము (2 ఇంద్ర గణములలో మొదటిది) రగణము కాని నగ గణము కాని అయినచో పద్యము గమనము/లయలో తేడా కనుపట్టును.  అందుచేత ఆ గణములను ఆ చోటులో పడకుండా జాగ్రత్త పడుట మంచిది.  తేటగీతి ఆటవెలది సీసము మొదలయిన పద్యములలో ఒక్కొక్క పదమును ఒకొక్క గణమునకు సరియగు నటుల వ్రాసిన గమనము చాలా సాఫీగా సాగును.  

          మిత్రులు పద్య ధారను సరళీకృతమును చేసుకొనుటకు ఈ సూచనలు ఉపయోగపడును అని నా నమ్మకము.
స్వస్తి!

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

28, నవంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 890 (తలఁ దలంచి మిగుల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తలఁ దలంచి మిగులఁ గలత నొందె.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 174

ఎందరో మహానుభావులు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 889 (మగవారికి పసుపు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మగవారికి పసుపు కుంకుమల నిడుట తగున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 173

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, నవంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 888 (కోతిని పట్టి కట్టుమని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కోతిని పట్టి కట్టుమని కోరెను శంకరునిన్ వినమ్రుడై.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 172

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

పద్య శైలూషి

పద్య శైలూషి
రచన - సోమార్క

తేనియ లూటలూరు, తియతియ్యని దేశిపదాల సౌరు,స
ద్గాన గుణమ్ము,తెల్గు నుడికారగణమ్ముల నొప్పు, వాక్యవి
న్నాణములున్, మనోజ్ఞ కవనమ్ముకు పెట్టని సొమ్ములౌనుగా,
జానుతెనుంగు పద్యముల జాతికి సాటికవిత్వ మున్నదే?


పదముల్ పేర్చి,బిగించి కూర్చి,రసవద్భావమ్ములన్ పేర్చి, సొం
పొదవన్, శైలియు, వృత్తి, రీతి, రసవత్పాకాది, మేలౌ గుణా
భ్యుదయోల్లాస కవిత్వ రూప నిగమ ప్రోక్తార్ష విజ్ఞాన సం
పదయై భాసిలు తెల్గు భాషకు మహద్భాగ్యంబు! పద్యంబెగా!


నన్నయనాటి నుండి యధునాతన రీతులు నేర్చుకొంచు, నె
న్నెన్నొ కవిత్వ ప్రక్రియల నింపగు రూపుల దిద్దుకొంచు, న
భ్యున్నతి గొంచు, కావ్యవిభవోజ్వల మౌచును, తెల్గుసాహితిన్
యెన్నగ హృద్య పద్య మది యింపగు తెల్గు సమృద్ధినందగన్.


పద్యము ప్రాతవడ్డదని భావన సేయుటయేమొ గాని?! త
ద్విద్య సహస్ర రూపిణిగ, విస్తృత రూపము దాల్చి యొప్పె, న
య్యద్యతనాంధ్రసత్కవులు నాధునికత్వ  కవిత్వరూపమౌ
హృద్య కవిత్వ రీతులకు నింపగు మూలము గాదనందురే?


సరస పద ప్రహేళికల జల్లిన భావరజమ్ముతో నలం
కరణలనొప్పు వర్ణనల గప్పిన యక్షర రధ్యపైని మా
సరస కవీశు లందముగ చక్కని పద్య రధమ్ము గూర్చిరా
దరమున, త్రిప్పినారలు వధాన విధాన పధాన నెల్లెడన్.


నన్నయ సంస్కృతాంధ్ర సుగుణమ్ముల నొద్దిక దిద్ది తీర్చి, వి
ద్వన్నుతుడయ్యె; నూతన విధానము నేర్పెను సోమయాజి, రూ
పోన్నతిజేసె దేశికవితోద్యమసారధి సోముడున్ పదా
ర్వన్నెల శోభగూర్పగను! పద్యము జానగు శోభ నొప్పెడిన్.


చింతింపం బనిలేదు! పద్యకవు లక్షీణ ప్రభావోన్నతిన్,
గొంతుల్విప్పుడు! పూర్వ వైభవము సంకోచమ్ముగా బొంద, మీ
వంతున్ సత్కృషి సల్ప మేటి రసవత్పద్యమ్మనావద్యమై,
భ్రాంతుల్ దీర,రసజ్ఞశ్రోతృ జలధిన్ పర్వించు పద్యాపగల్.


“సాహిత్యాభివృద్ధికి పద్యం ఉపయోగపడిందా? లేదా?” అనే అంశంపై నిర్వహించిన పోటీలో 
‘సోమార్క’ గారి పై ‘పద్యశైలూషి’ ఖండికకు ప్రధమ బహుమతి లభించింది. 
వారికి అభినందనలు.
(శ్రీ చింతా రామకృష్ణా రావు గారి ‘ఆంధ్రామృతము’ బ్లాగునుండి కృతజ్ఞతలతో స్వీకరింపబడింది)

25, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 887 (పరువు నిలిపె రణము వీడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పరువు నిలిపె రణము వీడి పారి పోయి యయ్యెడన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 171

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, నవంబర్ 2012, శనివారం

మియాపూర్‌లో కవిసమ్మేళనము - ఆహ్వానముసమస్యా పూరణం - 886 (కాకి నృత్యమాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కాకి నృత్యమాడె కేకి వొగడె.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 170

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 885 (కమ్మని వరమొసఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కమ్మని వరమొసగ మిగుల కళవళమొందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 169

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 884 (యముఁ గన పెన్నిధులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
యముఁ గన పెన్నిధులు పెక్కు లలరుచు నుండున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 168

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, నవంబర్ 2012, బుధవారం

పద్య రచన - 167

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 883 (దిన ఫలముల వలన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
దిన ఫలముల వలన మనకుఁ దృప్తి కలుఁగునే?
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 166

అమెరికాలో తెలుగు సైన్‌బోర్డ్
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, నవంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 882 (శివ శివ యంచు విష్ణు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శివ శివ యంచు విష్ణు పద సీమను జేరెను భక్తు డొప్పుగా.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 165

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 881 (తమ్ము గోరి మరుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తమ్ము గోరి మడు ాహమ్మ జేసె.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 164

కైలాస పర్వతము
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, నవంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 880 (మచ్చా! అది కాదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మచ్చా! అది కాదు కాదు మణిభూషణమే.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 163

దధీచి
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 879 (హాయిగా గ్రోల రారె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
హాయిగా గ్రోల రారె యాంధ్రామృతమ్ము.
చింతా రామకృష్ణారావు గారు
తన ‘ఆంధ్రామృతం’ బ్లాగులో
పై మకుటంతో పద్యాలు వ్రాయవలసిందిగా ఆహ్వానించారు.
కవిమిత్రులు ఆ బ్లాగును దర్శించవలసిందిగా మనవి.

http://andhraamrutham.blogspot.in/2012/11/blog-post_15.html

పద్య రచన - 162

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 878 (పలికిరి దైత్యులెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పలిిరి ైత్యులెల్ల బలిపాడ్యమి పండుగటంచు సాజమే.
(లేదా)
బలిపాడ్యమి పండుగ యని పలికిరి దైత్యుల్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 161

అక్షయపాత్రతో ద్రౌపదీకృష్ణులు
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు ‘భగినీ హస్తభోజన’ పర్వదినం.
 పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, నవంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 877 (ధనువే సాధ్వి కరంబునందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ధనువే సాధ్వి కరంబునందలరె నత్యంతోగ్ర సర్పాకృతిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 160

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి ధన్యవాదములతో...

13, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 876 (తిమిరమును పాఱఁదోలదు)

కవిమిత్రులారా,
దీపావళీ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తిమిరమును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి.

పద్య రచన - 159

కవి మిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు
దీపావళీ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
 

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

దీపావళీ శుభాకాంక్షలు


 మిత్రులారా!

  కలుగుచు పెక్కు సంపదలు కాంతిమయమ్ముగ మీ హృదంబుజం
బలరును గాక! శాంతిమయమై శుభ పర్వము మీకు పెక్కు కా
న్కల గొనితెచ్చు గాక! యని కమ్ర మనమ్మున గూర్తు దీవనల్
లలిత గుణాఢ్యులార! సుఫలమ్ముల నొందుడు శుద్ధ కీర్తులై


పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

12, నవంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 875 (మమ్మీ సంస్కృతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మమ్మీ సంస్కృతి యోగసాధకులకున్ మార్గమ్ము జూపున్ గదా!
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 158

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 874 (కారాగారమ్ము లొసఁగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కారాగారమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 157

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, నవంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 873 (తనయునకును దండ్రికి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తనయునకును దండ్రి కొకతె దారగ నయ్యెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 156

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 872 (సిగరెట్టులఁ గాల్చఁదగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సిగరెట్టులఁ గాల్చఁదగును సేమము కొఱకున్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 155

ఓరుగల్లు భద్రకాళి
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 871 (కరములు దిద్దంగలేని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కరములు దిద్దంగలేని కరము కరమ్మే? 
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో... సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు)

పద్య రచన - 154

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, నవంబర్ 2012, బుధవారం

శ్రీరామ మానస పూజ

శ్రీరామ మానస పూజ
(సంక్షిప్త రామాయణ పారాయణమునకు అనుకూలము) 
రచన
పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు


శ్రీరామ! జయరామ! సీతా హృదారామ!
          వారిధర శ్యామ! భవ విరామ!
కళ్యాణ గుణధామ! క్ష్మాజనస్తుత నామ!
          క్షత్రియకుల సోమ! సమర భీమ!
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండాధినాయకా!
          బృందారకస్తుత్య విమల చరిత!
దుష్ట సంహారకా! శిష్ట సంరక్షకా!
          ధర్మ సంస్థాపకా! ధర్మరూప!
అంతరంగ నివాస! వేదాంతవేద్య!
ఆది మధ్యాంత రహిత! దేవాదిదేవ!
సచ్చిదానంద మూర్తివి స్వామి! ధరణి
నరశరీరము దాల్చిన పరమపురుష!

ఆశ్రిత పోషక! ఆపదుద్ధారక!
          భక్తజనానీక పారిజాత!
పూజింతు నిను మనః పుండరీక నివాసు
          మానస పూజా విధాన మలర
బ్రహ్మాది దేవతల్ ప్రార్థింపగా భువి
          నవతరించిన యట్టి యమర వినుత!
పరమాత్మ వీవంచు పరమ పూరుష! రామ!
          ధ్యానింతు నీదు తత్త్వ ప్రశస్తి
కమలాప్త వంశాన కౌసల్య గర్భాన
          దశరథ రాజ నందనుడ వగుచు
యజ్ఞఫలమ్ముగా నవతరించిన రామ!
          ఆవాహనమ్మిదే ఆదిదేవ!
తాటకన్ బరిమార్చి తపసి యజ్ఞముగాచి
          విజయహాసమ్ముతో వెలుగు చున్న
బహు పరాక్రమశాలి! పరమ పావనశీలి!
          రత్నాసనమ్మిదే రామచంద్ర!
పాదరజమ్ముచే పాపమ్ములన్ బాపి
          సాధ్వి అహల్య పూజలనుబొంది
తనరారుచుండిన ఘన యశోధన! రామ!
          పాద్య జలమ్మిదే పద్మ నయన!
జనక మహీశు పూజలనంది యటనున్న
          హరు చాపమును ద్రుంచి యవనిసుతను
హర్షమ్ముతో బెండ్లియాడిన శ్రీరామ!
          అర్ఘ్యమియ్యదె సజలాబ్ద వర్ణ!
భార్గవరాముని భ్రమలను బోగొట్టి
          వానిచేత నుతింప బడిన రామ!
వినయాద్యలంకార! వీర్య శౌర్య ధనాఢ్య!
          ఆచమనీయ మియ్యదె మహీశ!
పినతల్లి కోర్కెపై పితృ నాజ్ఞనున్ గొని
          కాంతతో ననుజుతో గహనములకు
జనినట్టి దుష్ట శిక్షక! సాధురక్షక!
          స్నానమ్ము నీకిదే జ్ఞాన తేజ!
భక్తాగ్రగణ్యుండు భరతుండు రాజ్యంబు
          పాలింపుమని సేయ ప్రార్థనమ్ము
వలదంచు వానికి పాదుక లిడినట్టి
          ధర్మాత్మ! కొనుము వస్త్రమ్ము లివియె!
దనుజుల గూల్చుచు మునుల రక్షించుచు
         నభయ మొసంగుచు నడవులందె
వారలకండవై వాసమొనర్చిన
         రామ! యీ యజ్ఞసూత్రమును గొనుము
కామాతురాసుర కాంతను శిక్షించి
         ఖరదూషణాది రాక్షసుల గూల్చి
బల పరాక్రమముల భాసిల్లు శ్రీరామ
         ఆభరణములివే అభయ వరద!
మాయా మృగాకారు మారీచునిన్ గూల్చి
         ఆశ్రమంబున సీత నరయలేక
అపహరింపబడిన దనుచు శోకించిన  
         స్వామి! గైకొనుమయ్య చందనమ్ము
రామపత్నిని వేగ రథముపై గొనిపోవు
          రాక్షసు నెదిరించి పక్షిరాజు
పడియుండ విలపించి వాన్కి సద్గతులిచ్చి
          నట్టి స్వామీ! కొను మక్షతలను
శబరి భక్తికి మెచ్చి సద్గతులనొసంగి
          ఋశ్యమూకమున సుగ్రీవు జేరి
వాని సఖ్యమొనర్చి వాలిని బరిమార్చి
          నట్టి నీకిదియె పుష్పార్చనమ్ము
కిష్కింధ కంత సుగ్రీవు రాజును జేసి
          వాని సాయమ్ముతో వానరతతి
ననిపి సీతాదేవి నరసిరండని నట్టి
          స్వామి! నీకిదియె ధూపమ్ము రామ!
ఆ వానరులలోన నతి సమర్థుండైన
          ఆంజనేయుని బిల్చి యవనిసుతను
గాంచుమా యనుచు నుంగరమిచ్చి పంపిన
          దేవదేవా! యిదే దీపరాశి!
హనుమ వారిధి దాటె, నవనీసుతను జూచె,
          దశకంధరునికి హితమ్ము దెలిపె,
రాక్షసులను గూల్చె, లంక గాల్చె నటంచు
          వినిన నీకిదియె నైవేద్య మయ్య!
వానర సేనతో వారిధి దరిజేరి
          శరణు గోరిన విభీషణుని గాచి
సేతువు నిర్మించి శివలింగమును గొల్చి
          నట్టి నీకిదె విడియమ్ము రామ!
లంక లోనికి జొచ్చి రణరంగమున నిల్చి
          పంక్తికంధరు గూల్చి ప్రాభవమున
బ్రోచి విభీషణు, భూమిజన్ బొందిన
          రామ! నీకిదియె నీరాజనమ్ము
పోయి పుష్పకముపై పురమయోధ్యను జేరి
          బంధు మిత్రుల గూడి వైభవముగ
పట్టాభిషేకాన ప్రజల మన్నన గొన్న
          రామ! నీకిదియె మంత్ర సుమ రాజి
వందనమిదె రామ! వందారు మందార!
          సుజన పాలక! జయ శుభ విలాస!
దనుజ గణ వినాశ! ధర్మ సంరక్షక!
          రామ! భవవిరామ! ప్రణతి నీకు
రామ తత్త్వము యోగిరాజ సంభావ్యమ్ము
          ప్రజ్ఞాన విభవ ప్రభాకరమ్ము
రామ నామము మనోరంజకమ్ము సమస్త
          దుఃఖ నాశకము సంతోషదమ్ము
రామ మంత్రము పవిత్రము సర్వ లోకైక
          రక్షాకరాతి విరాజితమ్ము
రామ పాదాంభోజ రజము దోషహరమ్ము
          భక్తి సౌభాగ్య సంపత్కరమ్ము
రామ హృదయమ్ము సజ్జనాశ్రయ వరమ్ము
రామ వచనమ్ము సత్య విభ్రాజితమ్ము
రామ! శ్రీరామ! జయ రామ! రామ! రామ!
రామ! శ్రీరామ! జయ రామ! రామ! రామ!

ఓం తత్ సత్!

సమస్యాపూరణం - 870 (ఓడ నెక్కి పోదము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఓడ నెక్కి పోదము రావె యోరుగల్లు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 153

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

దత్తపది - 29 (శరణము - చరణము - కరణము - తరణము)

శరణము - చరణము - కరణము - తరణము
పై పదాలను పాదాదిని ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
శ్రీరాముని స్తుతిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.

పద్య రచన - 152

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, నవంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 869 (తల్లికిఁ దనయకును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తల్లికిఁ దనయకును ధవుఁ డొకండె.

పద్య రచన - 151

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

అభినందన సుమమాలిక

మిత్రులారా!
‘శంకరాభరణము’ అనే బ్లాగును నెలకొలిపి
నిత్య కార్య కలాపములతో విజయవంతముగా నిర్వహించుచున్న
సమర్థ సాహితీ వరివస్యాతత్పరులు
శ్రీ కంది శంకరయ్య  మహోదయులకు 
అభినందన సుమమాలికలు
సీ.
సంస్కృతాంధ్రాది భాషలలోన పాండిత్య
పటిమతో నెవ్వాడు వరలుచుండు
శంకరాభరణ సంజ్ఞాంచి తాంతర్జాల
వేది నెవ్వడు నడిపించుచుండు
సాహితీ ప్రియ ముఖ్య సరస ప్రక్రియలను
ప్రకటించు నెవ్వాడు ప్రతిదినమ్ము
ఔత్సాహికులయిన ఆంధ్ర పద్య కవిత్వ 
ప్రియుల నెవ్వా డాదరించు చుండు
తే.గీ.
నతడు శారదా మాతృ పాదార్చకుండు
సుకవి పండిత సౌహిత్య శోభితుండు
భద్రమతి సద్గుణానీక వైభవుండు
కందికుల శంకరయ్య ప్రజ్ఞాన్వితుండు.   
 కం.
ఆతనికి సుకవి పండిత
వ్రాతస్తుత సుగుణ శీల వైభవునకు నే
చేతోమోద మ్మలరెడు
రీతిన్ దీవెనల గూర్తు శ్రీరస్తనుచున్ 
 
 నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం - 868 (కొందఱికి మేత)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కొందఱికి మేత, పలు వాత లందఱకును.

ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 150

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, నవంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 867 (కలలే వాస్తవము లగుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కలలే వాస్తవము లగుచుఁ గడు సుఖము లిడున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 149

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 866 (సీతాపతి యనఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సీతాపతి యనఁగఁ జంద్రశేఖరుఁడు గదా!

పద్య రచన - 148

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 865 (నక్కలపాలు సేయఁదగునా)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నక్కలపాలు సేయఁదగునా యిటు లక్కట యీనఁగాచియున్!
ఈ సమస్యను పంపిన కామరాజు సుధాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 147


కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.