30, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3063 (కలువల చెలికాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలువల చెలికాఁడు మ్రింగె కాకవెలుంగున్*"
(లేదా...)
"కలువల సంగడీ డెసఁగి కాకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమై"
(అచ్చతెనుఁగులో పూరిస్తే సంతోషం!)
(*పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ గారు అమెరికాలో చేసిన 
అచ్చతెనుఁగు అవధానంలో అడగడానికి నేను పంపిన సమస్య)

29, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3062 (మోసముఁ జేయువారలకె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మోసగాండ్రకె లభియించుఁ బుణ్యఫలము"
(లేదా...)
"మోసముఁ జేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

28, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3061 (ఈప్సితముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఈప్సితములఁ దీర్చువారలే కద చోరుల్"
(లేదా...)
"ఈప్సిత దాతలై హితము నెంతయొ కూర్తురు చోరు లెప్పుడున్"

27, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3060 (జీవా కాంక్షలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జీవా కాంక్షలు పరమునుఁ జేకూర్చునులే"
(లేదా...)
"జీవా కాంక్షలు ముక్తికారకములై జేజేల మెప్పొందెడిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన తోపుచర్ల రంగారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3059 (అంబనుఁ బెండ్లాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అంబను బెండ్లాడె భీష్ముఁ డందరు మెచ్చన్"
(లేదా...)
"అంబను బెండ్లియాడె జను లందరు మెచ్చఁగ భీష్ముఁ డయ్యెడన్"

25, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3058 (కారాగృహ సుఖము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"
(లేదా...)
"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"

24, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3057 (శిశుపాలుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శిశుపాలునిఁ జంపఁదగునె శ్రీకృష్ణునకున్"
(లేదా...)
"వరగుణవంతుఁడైన శిశుపాలునిఁ గృష్ణుఁడు సంపుటొప్పునే"

23, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3056 (ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంతులకుఁ జీకటులుగ రేయెండ లయ్యె"
(లేదా...)
"ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు పూర్తిగఁ జీకటు లయ్యె వెన్నెలల్"

22, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3055 (కలముం గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలముం   గని   కవివరుండు   కలవరమందెన్"
(లేదా...)
"కలమును గాంచినంతఁ గలఁగంబడె సత్కవివర్యుఁ డయ్యయో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3054 (శునకమ్మున్ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శునకమ్ముఁ గని పరుగిడె నసురపతి భీతిన్"
(లేదా...)
"శునకమ్మున్ గని భీతుఁడై పరచె రక్షోనాథుఁ డాలమ్మునన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3053 (స్తనములు నాలుగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్తనములు నాలుగు గలిగిన చానను గంటిన్"
(లేదా...)
"స్తనములు నాల్గు గల్గు నొక చాననుఁ గాంచితి నయ్య మిత్రమా"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

19, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3052 (అధర మెటుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అధరము  మధురం బెటులగు నంబుజ వదనా"
(లేదా...)
"అధర మెటుల్ సుధామధురమౌను సరోజముఖీ వచింపవే"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

18, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3051 (ప్రాణము లేని వస్తువులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాణమే లేని వస్తువుల్ పరుగులెత్తె"
(లేదా...)
"ప్రాణము లేని వస్తువులు పర్విడుచున్నవి చిత్రమే సుమీ"
(ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు)

17, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3050 (నీతులఁ జెప్పంగరాదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్"
(లేదా...)
"నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

16, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3049 (జాషువ జాడకై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై"
(లేదా...)
"జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో మంథెని శంకరయ్య గారి సమస్య)

15, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3048 (జలజల జాలువారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల"
(లేదా...)
"జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో డా. ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారి సమస్య)

14, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3047 (వాలమ్మొక్కటి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాలమ్మే తక్కువ కద వసుధాసుతకున్"
(లేదా...)
"వాల మ్మొక్కటి తక్కువయ్యెను గదా వామాక్షి సీతమ్మకున్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో సిద్దంకి బాబు గారు ఇచ్చిన ప్రసిద్ధ సమస్య)

13, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3046 (మాధుర్యమ్మది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాధుర్యము తగ్గెనేమి మద్దూరి కవీ"
(లేదా...)
"మాధుర్యమ్మది తగ్గెపోయెను గదా మద్దూరి పద్యమ్ములన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో చేపూరి శ్రీరామారావు గారి సమస్య)

12, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3045 (కారణము లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారణము లేని కార్యమె ఘనతఁ గాంచు"
(లేదా...)
"కారణమేమి లేనిదగు కార్యమదే ఘనతం గనుం గదా"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో దోమల భిక్షపతి గారి సమస్య)

11, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3044 (కుపిత రాముఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుపిత రాముఁడు సీతపైఁ గోల నేసె"
(లేదా...)
"కోపగించిన రాముఁ డప్పుడు కోల నేసెను సీతపై"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో 
ఎన్.సిహెచ్. శ్రీనివాస రంగాచార్యులు గారి సమస్య)

10, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3043 (చింతన లోపించిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చింతన లోపించిన యతి సిద్ధినిఁ బొందెన్"
(లేదా...)
"చింతన సుంత లేని యతి సిద్ధినిఁ బొందె జనుల్ నుతింపఁగన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో పాతూరి రఘురామయ్య గారి సమస్య)

9, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3042 (జారిణి పంచిపెట్టిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జారిణి పంచఁగఁ దినిరి ప్రసాదము భక్తిన్"
(లేదా...)
"జారిణి పంచిపెట్టిన ప్రసాదముఁ దిన్న మహోదయం బగున్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో అక్కెర సదానందాచారి గారి సమస్య)

8, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3041 (చెడువాఁ డీతఁడు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చెడువాఁడని రామమూర్తిఁ జెప్పెదరు కవుల్"
(లేదా...)
"చెడువాఁ డీతఁ డటంచుఁ బల్కెదరయా శ్రీరామమూర్తిన్ గవుల్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో గుండు మధుసూదన్ గారి సమస్య)

7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3040 (పారెద రోరుగల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఓరుగల్ వాసు లవధాన మొప్ప మనిరి"
(లేదా...)
"పారెద రోరుగల్ నగరవాసులయో యవధాన మన్నచో"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

6, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3039 (నెరజాణల్ గనరారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నెరజాణలు గానరారు నెల్లూరు పురిన్"
(లేదా...)
"నెరజాణల్ గనరారుపో వెదకినన్ నెల్లూరులో నయ్యయో"

5, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3038 (హరుఁడె లోకవిత్త...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరుఁడె లోకవిత్తహరుఁడు సుమ్ము"
(లేదా...)
"హరుఁడే సంతత లోకవిత్తహరుఁడై యన్యాయముం జేసెడిన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో చిటితోటి విజయకుమార్ గారి సమస్య)

4, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3037 (చీమ కఱచి చచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చీమ కఱచి చచ్చె సింహబలుఁడు"
(లేదా...)
"చీమ పరాకునన్ గఱచె సింహబలుండు గతించె వింతగన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి భువనగిరి అష్టావధానంలో సమస్య)

3, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3036 (రంగాచారి నమాజుఁ జేసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"

2, జూన్ 2019, ఆదివారం

న్యస్తాక్షరి - 63

సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ ఆటవెలది వ్రాయండి.
నాలుగు పాదాల యతిస్థానంలో వరుసగా 'స-ర-స్వ-తీ' అనే అక్షరాలుండాలి. 
(లేదా...)
సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ చంపకమాల వ్రాయండి.
న్యస్తాక్షరములు.....
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'స'
2వ పాదం 6వ అక్షరం 'ర'
3వ పాదం 15వ అక్షరం 'స్వ'
4వ పాదం 21వ అక్షరం 'తీ'

1, జూన్ 2019, శనివారం

'The News Minute' పత్రికలో నా గురించి పరిచయం...

https://www.thenewsminute.com/article/love-poetry-meet-70-yr-old-reviving-telugu-padyams-his-blog-102693

సమస్య - 3035 (రాముని రాఘవుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముని రాఘవునిఁ బొగడరా దనిలసుతా!"
(లేదా...)
"రాముని రాఘవున్ బొగడరా దనిలాత్మజ భక్తితో నిటన్"