31, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4096

 1-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణము పద్మాకరమున జారిన శుభమౌ”
(లేదా...)
“భద్రమ్మౌ వడి జాఱ శ్రీచరణముల్ పద్మాకరమ్మందునన్”
(శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి సంచాలకత్వంలో తిరుపతిలో జరుగుతున్న               శ్రీ పాలడుగు శ్రీచరణ్ గారి శతావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

30, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4095

31-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరుణికి నందమ్ము నొసఁగుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్”
(లేదా...)
“కొమరాలందముఁ జూడనొప్పుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్ దగన్ మొల్చినన్”

29, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4094

30-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రూణహత్యలఁ జేయుట పుణ్య మగును”
(లేదా...)
“చెలఁగుచు భూణహత్యలను జేసినఁ బుణ్యము దక్కు నిద్ధరన్”

28, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4093

29-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి కనె సత్సుతులన్”
(లేదా...)
“గాంగేయుండు వివాహమాడి కనెఁ బెక్కండ్రైన సత్పుత్రులన్”

27, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4092

28-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధాప్యములోన బలము పెంపొందు గదా”
(లేదా...)
“వృద్ధాప్యంబున దేహదార్ఢ్యము గడున్ బెంపొందుచుండున్ గదా”

26, మే 2022, గురువారం

దత్తపది - 183

27-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
'పంది - కిరి - కిటి - సూకరము'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గోమాతను స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

25, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4091

26-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు”
(లేదా...)
“కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో”

24, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4090

25-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్”
(లేదా...)
“మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్”

23, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4089

24-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్”
(లేదా...)
“వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్”

22, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4088

 23-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా”
(లేదా...)
“సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”

21, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4087

22-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏణాంకుఁడు చెడి కళంకహీనుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“విధుఁడు గళంకహీనుఁడుగఁ బేరుఁ గనెన్ గురుపత్నిఁ గూడుటన్”

20, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4086

21-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమునకు టెర్రరిజమె వేడ్కఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“బావా టెర్రరిజంబె సాధనము విశ్వశ్రేయముం గూర్చఁగన్”

19, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4085

20-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్”

18, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4084

19-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపఁగ రాముఁడు వనికి నేగె”
(లేదా...)
“భరతుని యాజ్ఞనంది వనవాస మొనర్చెను రాముఁ డింతితోన్”

17, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4083

18-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యబింబము మధ్యలోఁ సోము గంటి”
(లేదా...)
“సూర్యుని మధ్యభాగమునఁ జూచితిఁ బూర్ణశశాంకబింబమున్”

16, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4082

17-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే”

15, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4081

16-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాగరమున శంకరుండు చలిమలఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“సాగరమందుఁ గన్గొనెను శంకరుఁ డున్నత శీతశైలమున్”

14, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4080

15-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ గ్రోలి రోసిరి దేవత లమృతమును”
(లేదా...)
“జలపాన మ్మొనరించి రోసిరి సురల్ స్వర్గమ్ములోనన్ సుధన్”

13, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4079

14-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మండుటెండలోన మంచు గురిసె”
(లేదా...)
“చిత్రము గాదె మంచు గురిసెన్ మరుభూముల మండుటెండలో”

12, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4078

13-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సవతినిం దెచ్చె నా భర్త సంతసిలితి”
(లేదా...)
“సవతినిఁ దెచ్చె నా మగఁడు సంతసమందుచు మెచ్చితిన్ మదిన్”

11, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4077

12-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చల్లని వెన్నెల రగిల్చె సాధ్వి యెడందన్”
(లేదా...)
“చల్లని పండు వెన్నెలలు సాధ్వి యెదన్ రగిలించె మంటలన్”

10, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4076

11-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాముకులై కంట బడిరి గద మౌనివరుల్”
(లేదా...)
“కామకళావిశారదులుగాఁ గనుపించిరి మౌనులెల్లరున్”

9, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4075

10-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్సాంగత్యమ్ము గూర్చు సర్వాఘములన్”
(లేదా...)
“సత్సాంగత్యము పాపకారణమగున్ సందేహమింకేలనో”

8, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4074

9-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పలుకక కూర్చున్న పతియె పడయు శుభములన్”
(లేదా...)
“పలుకక కూరుచున్ననె శుభం బొనఁగూడును భర్త కింటిలో”

7, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4073

8-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నెలఁతలన్ గొల్చు నరులకె కలుగు ముక్తి”
(లేదా...)
“నెలఁతలఁ గొల్చు పూరుషులె నిక్కముగాఁ గనుఁగొంద్రు మోక్షమున్”

6, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4072

7-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కునుఁ గోసి పతి భార్య ముచ్చటఁ దీర్చెన్”
(లేదా...)
“ముక్కునుఁ గోసి భర్త సతి ముచ్చటఁ దీర్చెను ముద్దుముద్దుగన్”

5, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4071

6-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను”
(లేదా...)
“తామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో”

4, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4070

5-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కలు గడ్డిఁ దినెఁ గొనెను గోవు లమిషమున్”
(లేదా...)
“కుక్కలు పచ్చిగడ్డిఁ దినె గోవులు మ్రింగెను పిల్లి మాంసమున్”

3, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4069

4-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మినుములఁ జల్లంగ మొలిచె మేలిమి కందుల్”
(లేదా...)
“మినుములఁ జల్లఁగా మొలిచె మేలిమి కందులు జొన్నచేనులో”
(ముడుంబై పురుషోత్తమాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో...)

2, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4068

3-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్షమ్మే కలుగును మన కాపద గలుగన్”
(లేదా...)
“హర్షము గల్గుచుండు మన కాపద గల్గిన వేళ నెప్పుడున్”
(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4067

2-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్”
(లేదా...)
“అలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్”