31, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4178

1-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుంస్త్వమ్మును వీడి బ్రహ్మ పొలతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“పుంస్త్వాకారము బ్రహ్మ కింపొదవమిన్ బూనెన్ గదా స్త్రీత్వమున్”

30, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 75

31-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానంలో
వరుసగా 'వి - నా - య - క' అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతిలో కాని, ఉత్పలమాలలో కాని
వినాయక స్తుతి చేయండి.

29, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4177

30-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్”
(లేదా...)
“కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”

28, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4176

29-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యకవిత్వము వర్జ్యమె కద”
(లేదా...)
“పద్యకవిత్వ మెల్లరకు వర్జ్య మదెట్టుల సంప్రదాయమౌ”

27, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4175

28-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుం జంపె మారుతి రాముఁడు గన”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపె మారుతియె రాముఁడు సూచుచు మెచ్చు రీతిగన్”

26, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4174

27-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిశువు కరమున శతకోటి చేరెఁ గరులు”
(లేదా...)
“శిశువు కరంబునం గలవు చిత్రముగా శతకోటి యేనుఁగుల్”

25, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4173

26-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవికను విప్పెడి తఱి నిటు రమ్మనఁ దగునా”
(లేదా...)
“రవికను విప్పుచున్న తఱి రమ్మని పిల్చుట యుక్తమౌనొకో”

24, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4172

25-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లయకారుఁడు సేయ సృష్టి లావణ్యంబౌ”
(లేదా...)
“లయకారుం డొనరింప సృష్టినిఁ గడున్ లావణ్యయుక్తం బగున్”

23, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4171

24-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరణమ్మును గోరి వచ్చె మానిని గంటే”
(లేదా...)
“మరణముఁ గోరి వచ్చినది మానిని సూడఁగ ముచ్చటాయెరా”

22, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4170

23-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సింహమే తల్లి సతి తేలు చేప సఖుఁడు”
(లేదా...)
“సింహము తల్లి తేలు సతి చేఁపలు మిత్రులు పీత చెల్లెలౌ”

21, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4169

22-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆలి కుచముఁ గోసి తినియె నానందముగన్”
(లేదా...)
“ఆలి కుచమ్ముఁ గోసి తినె నా పతిదేవుఁడు మోదమందుచున్”

20, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4168

21-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగఁబట్టిన వాఁడె మధుర భావుకుఁ డిలలోన్”
(లేదా...)
“పగఁబట్టిన వాఁడె సుభావుకుఁడౌ”

19, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 186

20-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పాలు - పెరుగు - వెన్న - నేయి'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీ కృష్ణుని స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

18, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4166

19-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుం డెత్తె హరి చెప్ప స్వర్ణగిరిని”
(లేదా...)
“శంకరుఁ డెత్తె నా కనకశైలము మాధవు వాంఛ దీరఁగన్”

17, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4165

18-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము”
(లేదా...)
“మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్”

16, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4164

17-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారము లేనట్టి తిండి శక్తి నొసంగెన్”
(లేదా...)
“సారము లేని తిండిఁ దిని శక్తి గడించిరి లోకులెల్లరున్”

15, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4163

16-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలువలు పవలు పూఁచెను గగనమందు”
(లేదా...)
“కలువల్ పూఁచె వియత్తలంబునఁ బవల్ గన్గొంటివా సత్కవీ”

14, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 51

15-8-2022 (సోమవారం)
స్వాతంత్ర్య అమృతోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి
నిషిద్ధాక్షరాలు -: ప - ఫ - బ - భ - మ

13, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4162

14-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పలు సర్పములఁ జంపెఁ గద వెంకప్పా”
(లేదా...)
“మండూకంబులు మట్టుపెట్టెఁ గనుమా మల్లాడి సర్పంబులన్”

12, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4161

13-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యుఁ డెక్కెను సైకిలు సోముఁడు గన”
(లేదా...)
“సూర్యుఁడు సైకిలెక్కఁ గని చొక్కముగా శశి నవ్వె మెచ్చుచున్”

11, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4160

12-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలుష్యము మేలుఁ గూర్చుఁ గద మనుజులకున్”
(లేదా...)
“కాలుష్యంబది హెచ్చెనేని బహు సౌఖ్యంబిచ్చు మర్త్యాళికిన్”

10, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4159

11-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య లేనివారె విజ్ఞులు గద”
(లేదా...)
“విద్యాగంధ విహీనులే వసుధలో విజ్ఞుల్ ఘనుల్ తాత్త్వికుల్”

9, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4158

10-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేఁప కొంగను దినుచుండెఁ జెట్టు పైన”
(లేదా...)
“చేఁప బకమ్ముఁ బట్టుకొని చెట్టునఁ జేరి భుజించెఁ గాంచుమా”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script> 

8, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4157

9-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యజ్ఞమ్ములు హానిఁ గూర్చు నవని జనులకున్”
(లేదా...)
“యజ్ఞము లెల్ల లోకులకు హానినిఁ గూర్చుటకే తలంచినన్”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script>

7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4156

8-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతినిఁ గోరి కవివర్య వాసిఁ గంటె”
(లేదా...)
“పరసతి నెంతగా వలచి వాసినిఁ గంటివొ సత్కవీశ్వరా”

6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4155

7-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అపశబ్దము లున్న పద్య మానంద మిడున్”
(లేదా...)
“అపశబ్దంబులు గల్గు పద్యము లమందానందమున్ గూర్చెడిన్”

5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4154

6-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణముల్ దెగి నటియించె చక్కనమ్మ”
(లేదా...)
“చరణంబుల్ దెగి నాట్యమాడె నటియే సభ్యుల్ ప్రశంసింపఁగన్”

4, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4153

5-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్”
(లేదా...)
“వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్”

3, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4152

4-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొనుము ధరామర హితమనుకొని మాంసమ్మున్”
(లేదా...)
“కొనుమో భూసుర మద్య మాంసముల సంకోచమ్ము లేకుండగన్”

2, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4151

3-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రహ్మదేవుని సృజియించె వాగ్వధూటి”
(లేదా...)
“చతురాస్యున్ సృజియించె వాణి సకలైశ్వర్యప్రదున్ బ్రహ్మనున్”

1, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4150

2-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మృదు మధురోక్తులొసఁగునొకొ మేలెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“మృదు మధురోక్తు లెన్నఁడును మేలొన గూర్చవు తిట్టఁగా వలెన్”