18, మే 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3726

19-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గానమొనరించు పికమ నిన్గాన నగునె”
(లేదా...)
“గానము సేయు నిన్నుఁ గనఁగా నగునే పికమా కలధ్వనీ”

17, మే 2021, సోమవారం

దత్తపది - 177

18-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
“ఘనము - ధనము - మనము - వనము”
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో
రామాయణార్థంలో
పద్యం వ్రాయండి.

16, మే 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3725

17-5-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనకుఁ జంపినవానికి జనుల నతులు”
(లేదా...)
“జనకునిఁ జంపినట్టి గుణశాలికి మ్రొక్కెద రెల్ల సజ్జనుల్”

15, మే 2021, శనివారం

సమస్య - 3724

16-5-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భాధానమ్ము నాఁడె కల్గిరి పుత్రుల్”
(లేదా...)
“గర్భాధానము నాఁడె కల్గిరి సుతుల్ గంజాక్షికిన్ జంటగా”

14, మే 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3723

15-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెలయా లొనరించు వంశవృద్ధినిఁ బ్రేమన్”
(లేదా...)
“వెలయాలే మన వంశవృద్ధి కిరవౌ ప్రేమన్ బ్రసాదించులే”

13, మే 2021, గురువారం

సమస్య - 3722

14-5-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారము భక్తులనుఁ దీయగా మురిపించెన్”
(లేదా...)
“కారము తీపియై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్”

12, మే 2021, బుధవారం

సమస్య - 3721

13-5-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవ యుత మౌనమున శంకరప్రభుఁ గొల్తున్”
(లేదా...)
“రవ యుత మౌనమూని త్రిపురద్విషు శంకరుఁ బ్రీతిఁ గొల్చెదన్”

11, మే 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3720

12-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు గలిగినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”
(లేదా...)
“కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలమునందుఁ దలంచి చూచినన్”

10, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3719

11-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ పదములఁ గడుగంగ రాఁడు గుహుఁడు”
(లేదా...)
“కడుగఁగ రాఁడులే గుహుఁడు కాతరుఁడై రఘురాము పాదముల్”

9, మే 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3718

10-5-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతినిఁ గాంచి బ్రహ్మ రక్తుఁ డయ్యె”
(లేదా...)
“రతిఁ గని బ్రహ్మదేవుఁ డనురక్తినిఁ బొందెను వేల్పు లౌననన్”

8, మే 2021, శనివారం

సమస్య - 3717

9-5-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాము రాము రాము రమణి గాంచె”
(లేదా...)
“రాముని రామునిన్ మఱియు రాముని జానకి గాంచె మువ్వురన్”

7, మే 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3716

8-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”
(లేదా...)
“ముక్తికి మూలకారణము పో విషయాదుల భుక్తి నిచ్చలున్”

6, మే 2021, గురువారం

సమస్య - 3715

7-5-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విధునిఁ గని భాస్కరుఁడు వెలవెలనవోయె”
(లేదా...)
“వెలవెలబోయె భాస్కరుఁడు వెన్నెల రాజునుఁ గాంచినంతటన్”

5, మే 2021, బుధవారం

సమస్య - 3714

6-5-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నగధారి యనంగుఁ ద్రుంచి నాతిని బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“నగరాడ్ధారి యనంగుఁ ద్రుంచి పిదపన్ నాతిన్ గృపన్ బ్రోచెలే”

4, మే 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3713

5-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవలీలగఁ జిన్నపిల్ల యశ్వము నెత్తెన్”
(లేదా...)
“అవలీలన్ సుకుమారి బాలికయె తా నశ్వంబు నెత్తెన్ వడిన్”

3, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3712

4-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పారిజాత గంధమ్ము దుర్భరము సతికి”
(లేదా...)
“కాంతకుఁ బారిజాత సుమ గంధము దుర్భరమయ్యెఁ దోటలోన్”

2, మే 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3711

3-5-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సిరియె మోక్షోపలబ్ధికి జీవగఱ్ఱ"
(లేదా...)
"సిరియే మోక్షము నంద సాధనమగున్ జింతించి సాధింపుమా"

(దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారి పద్యపాదానికి రూపాంతరం)

1, మే 2021, శనివారం

సమస్య - 3710

2-5-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుశలవుల్ గారు రాముని కొడుకు లంద్రు”
(లేదా...)
“పుత్రులు గారుపో కుశలవుల్ రఘురామున కంద్రు సజ్జనుల్”
(ఈ పాపం నాది కాదు... 'కార్తికదీపం' సీరియల్‌ది!)

30, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3709

1-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జింకలు దినెఁ బొలసు గడ్డి సింహము మేసెన్”
(లేదా...)
“జింకలు మాంసముం దినెను సింహము గడ్డిని మేసెఁ బ్రీతితోన్”

29, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3708

30-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొడుకు దండ్రినిఁ జెప్పుతోఁ గొట్టె సరియె”
(లేదా...)
“తనయుడు చెప్పు తీసికొని తండ్రినిఁ గొట్టెను తప్పు గాదులే”

28, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3707

29-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడవ పతి యున్న సాధ్వికే గౌరవమౌ”
(లేదా...)
“ఏడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్”

27, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3706

28-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సైంధవుండు గౌరవరాజ సైన్య మడఁచె”
(లేదా...)
“జనవంద్యుండగు సైంధవుండు గురురాట్సైన్యాంతకుండై చనెన్”

26, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3705

27-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును”
(లేదా...)
“జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్”

25, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3704

26-4-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి”

(లేదా...)

“వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై”

(పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3703

25-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్”
(లేదా...)
“షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్”

23, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3702

24-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలా నా పతిని నేఁడు గూడవలెను”
(లేదా...)
“కోడల నా సుతున్ విడిచి కూడఁగ నొప్పును నేఁడు నా పతిన్”

22, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3701

23-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారమె ప్రేమికులకుఁ గనఁ గడు ముద్దు సుమా”
(లేదా...)
“కారమె యెంతొ ముద్దు నయగారము లుండిన ప్రేమ జంటకున్”

21, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3700

22-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బంధు మరణ వార్త మనకుఁ బండుగె కద”
(లేదా...)
“పండుగఁ జేయఁగాఁ దగును బంధువు సచ్చిన వార్త వచ్చినన్”

20, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3699

 21-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వసుదేవునిఁ గాంచి వాలి పక్కున నవ్వెన్”
(లేదా...)
“వసుదేవుం గని వాలి సేసెనఁట దుర్వారాట్టహాసమ్మునున్”

19, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3698

20-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అమృతమున్ మ్రింగి శివుఁడిచ్చె హాలహలము”
(లేదా...)
“అమృతము మ్రింగి హాలహల మందఱకున్ శివుఁడిచ్చెఁ జెచ్చెఱన్”

18, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3696

19-4-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలికిన్ ముల్లు గ్రుచ్చ సుఖంబు గలుగు”
(లేదా...)
“కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చిన సుఖంబు లభించుట తథ్య మిద్ధరన్”

17, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

దత్తపది - 176

18-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"గుమ్మము - గోడ - తలుపు - అరుగు"
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం చెప్పండి.

16, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3695

17-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరమాత్ముని భజన సేయ బాధలె కల్గున్”
(లేదా...)
“పరమాత్మన్ భజియించు వారలకు సంప్రాప్తంబులౌఁ గష్టముల్”

15, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3694

16-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఎలుక లన నాకసమ్మున నీఁదు నవియె”
(లేదా...)
“ఎలుక లనంగ నీ వెఱుఁగవే గగనమ్మున నీఁదునట్టివౌ”

14, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3693

15-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరగిన నెయి నిప్పునుంచ గడ్డలు గట్టెన్”
(లేదా...)
“కరగిన నేయి నిప్పుపయిఁ గాచిన గడ్డలు గట్టెఁ జూడఁగన్”

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3692

14-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్”

12, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3691

13-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్లవ సంవత్సరమ తెత్తువా సేమమ్ముల్”
(లేదా...)
“ప్లవ నామాబ్దమ రమ్ము మాకిఁకను సంప్రాప్తించునా సేమముల్”

11, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3690

12-4-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతలు గనులున్నను దెరువే కననైతిన్”
(లేదా...)
“ఇంతలు గన్నులున్నఁ దెరువే కననైతి నిదేమి చోద్యమో”

10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3689

11-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన సతు లుడుగరు దగు వ్యాపారములన్”
(లేదా...)
“అలుకం జెందిన యట్టి కాంత లుచితవ్యాపారలై మించరే”

9, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3688

10-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుషవరుఁడు సీరఁ గట్టి పూవుల ముడిచెన్”
(లేదా...)
“పురుషశ్రేష్ఠుఁడు సీరఁ గట్టి ముడిచెం బూమాల శీర్షంబునన్”

8, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3687

9-4-2021 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“తేలును ముద్దాడెడి పడతిన్ మెచ్చఁ దగున్”

(లేదా...)

“తేలును ముద్దులాడు బడతిం గని మెచ్చఁ దగున్ ముదమ్మునన్”

7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3686

8-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిట్టువారి కిడుము దీవెనలను”
(లేదా...)
“తిట్టెడివారి కెల్లరకు దీవెనలిమ్ము శుభమ్ముఁ గోరుచున్”

6, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3685

7-4-2021 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ”

(లేదా...)

“సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ”

5, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3684

 6-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునన్ గనినంత విజయశాంతి లభించెన్”
(లేదా...)
“జముననుఁ జూడఁగా విజయశాంతి లభించె జయప్రదమ్ముగన్”

4, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3683

5-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును”
(లేదా...)
“కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్”

3, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3682

4-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మన పద్యమ్ములఁ బఠించి మాన్యతఁ గనరే”
(లేదా...)
“మన పద్యమ్ముల నెల్లరుం జదివి యాత్మజ్ఞానులై వెల్గరే”

2, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3681

3-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈసు గల్గు నరుల మెచ్చు నీశ్వరుండు”
(లేదా...)
“ఈర్ష్యాద్వేషములున్న మానవులనే యీశుండు మెచ్చుం గదా”


 

1, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3680

2-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెధవలు సెలరేగిరంట వేలకొలఁదిగన్”
(లేదా...)
“వెధవలు పెచ్చురేగిరఁట వేలకొలంది శకారరూపులై”
(ఇంతకు ముందే శ్రీ నారుమంచి అనంతకృష్ణ గారి 'వెధవ శతకం' ఆవిష్కరణ జరిగింది)

31, మార్చి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3679

1-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ యనిన బూతురా యనకుము”
(లేదా...)
“బూతగు రామచంద్ర యనఁబోకు సుహృజ్జనులున్న తావులన్”

30, మార్చి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3678

31-3-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరుని మెడలోనఁ దాళిని వధువు గట్టె”
(లేదా...)
“వరుని గళంబునన్ వధువు వైభవమొప్పగఁ గట్టెఁ దాళినిన్”
(ఈ సమస్యను పంపిన ఉపాధ్యాయుల గౌరీశంకర రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

29, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3677

30-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రామమున ఘటోత్కచుండు గ్రౌర్యముఁ జూపెన్”
(లేదా...)
“గ్రామమునన్ ఘటోత్కచుఁడు గ్రౌర్యముఁ జూపె దయావిహీనుఁడై”

28, మార్చి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3676

29-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్మును భక్తిఁ గొలువ శుభములు గల్గున్”
(లేదా...)
“శునకమ్ముం గడు భక్తిఁ గొల్చిన లభించుం బో శుభమ్ముల్ గడున్”

27, మార్చి 2021, శనివారం

సమస్య - 3675

28-3-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నమయ్యె సున్నము ముదమంది తినిరి”
(లేదా...)
“అన్నము సున్నమైన ముదమంది భుజించిరి బంధులెల్లరున్”

26, మార్చి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3674

27-3-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసన లేనట్టి పువ్వు వాసినిఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“వాసన లేని పువ్వు బుధవర్గము మెప్పును బొందె వింతగన్”

25, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3673

26-3-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగవానికి సేవఁ జేయవలె మేల్గలుఁగున్”
(లేదా...)
“పగవానిన్ మన చిత్తమం దునిచి సేవల్ జేసినన్ మేలగున్"

24, మార్చి 2021, బుధవారం

దత్తపది - 175

25-3-2021 (గురువారం)
బండి - రథము - ఓడ - విమానము
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ఒక అదృష్టహీనుని దీనావస్థను వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం చెప్పండి.

23, మార్చి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3672

24-3-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోదీ నిన్ గాంచినంత మోహించునొకో”
(లేదా...)
“మోదీ నిన్ గని సంభ్రమమ్మున గడున్ మోహించి చేపట్టునో”

22, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3671

23-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాయకుల్ నీతి మాలిన నష్టమగున”
(లేదా...)
“నష్టము లేదు లేదు మన నాయకు లెల్లరు నీతి మాలినన్”

21, మార్చి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3670

22-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోఁతినని ధనంజయుండు గొండల నెక్కెన్”
(లేదా...)
“కోఁతి నటంచు నర్జునుఁడు గొండల నెక్కుచు వేసె గంతులన్”

ఆహ్వానం!

 


20, మార్చి 2021, శనివారం

సమస్య - 3669

21-3-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కూడుఁ బెట్టునా పద్యముల్ గూడు నిడున”
(లేదా...)
“కూడునుఁ బెట్టునా యిడున గూడును పద్యము లెన్నఁడేనియున్”
(వరంగల్ 'పద్యప్రభంజన పరిచయ సభ' సందర్భంగా...)

19, మార్చి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3668

20-3-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఉదయమె కొక్కొరొకొ యని మయూరము లేపున్”
(లేదా...)
“ఉదయమె నిద్ర లేపును మయూరము కొక్కొరొకో యటంచుఁ దాన్”

18, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3667

19-3-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు”
(లేదా...)
“వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్”

17, మార్చి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3666

18-3-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పొగఁ బెట్టినఁ బోనివారె పో సద్బంధుల్”
(లేదా...)
“పొమ్మని పెట్టినం బొగను బోమనువారె కదా సుబాంధవుల్”

16, మార్చి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3665

17-3-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంచవటిలో వసించిరి పాండుసుతులు”
(లేదా...)
“లోకులు మెచ్చఁ బంచవటిలోన వసించిరి పాండునందనుల్”

15, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3664

16-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ”
(లేదా...)
“పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే”

14, మార్చి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3663

15-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోవ్యాక్సిన్ గని కరోన గొల్లున నవ్వెన్”
(లేదా...)
“కోవ్యాక్సిన్ గని గొల్లుమంచు నయయో కోవిడ్ హసించెన్ గదా”
(తడకమళ్ళ రామచంద్ర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, మార్చి 2021, శనివారం

సమస్య - 3662

14-3-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము”
(లేదా...)
“గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై" 

12, మార్చి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3661

13-3-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరుని దురూహలె సుఖమిడునట్టి వరములౌ”
(లేదా...)
“హరుని దురూహలే వరములై సిరులై సుఖమిచ్చు నెప్పుడున్”

11, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3660

12-3-2021 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ద్రుపదతనయకు మ్రొక్కె దుర్యోధనుండు”
(లేదా...)
“కోరి సుయోధనుండు గడకున్ బ్రణమిల్లెను యాజ్ఞసేనికిన్”

10, మార్చి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3659

11-3-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విరిసిన కమలమునఁ బుట్టె విషసర్పమ్మే”
(లేదా...)
“విరిసిన పద్మమందుఁ గడు వింతగఁ బుట్టెను కాలనాగమే”

9, మార్చి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3658

10-3-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల సహింపవలయుఁ గాపురమున”
(లేదా...)
“కలను సహింపగా వలయుఁ గాపురమం దభివృద్ధిఁ గోరినన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3657

9-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోరనిదె మేలొనర్తురు క్రూరు లెపుడు”
(లేదా...)
“కోరకమున్నె మేలు నొనగూర్చెడు వారలె క్రూరచిత్తులౌ”

7, మార్చి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3656

8-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అవధాని పరాజయమున నందె బహుమతిన్"
(లేదా...)
"ఓటమితో వధానికి మహోన్నత సత్కృతి దక్కె సత్సభన్"
(సోమవారం వరంగల్లులో ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానం సందర్భంగా...)

6, మార్చి 2021, శనివారం

సమస్య - 3655

7-3-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సిద్దిపేట కేగవద్దు కవులు"
(లేదా...)
"వద్దుర సిద్దిపేటఁ జనవద్దు కవుల్ గనరారు సజ్జనుల్"
(సిద్దిపేటలో జరుగనున్న 4 అవధానాలకు నేను వెళ్తున్న సందర్భంగా...)

5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3654

6-3-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భధ్ర మిడుమని రాముఁడు వాలి నడిగె”
(లేదా...)
“భద్రము నాకొసంగుమని వాలిని వేడెను రాముఁ డయ్యెడన్”

4, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3653

5-3-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జాతి వివక్ష గల నేల శాంతి నిలయమే”
(లేదా...)
“శాంతికిఁ బుట్టినిల్లు గద జాతి వివక్షను జూపు దేశమే”

3, మార్చి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3652

4-3-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుఁ ద్రావెడివారి కబ్బుఁ గద భాగ్యమ్ముల్”
(లేదా...)
“కలు సారాయిలఁ ద్రావు వారలకె భాగ్యప్రాప్తియౌ నిచ్చలున్”

2, మార్చి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3651

 3-3-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇది యది కానట్టి దేదొ యిడు మోదమ్మున్”
(లేదా...)
“ఇది యది కానిదేదియొ యదే యిడుచుండును మోద మెప్పుడున్”

1, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3650

2-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేర్చుఁ బరలోకమునకు నీచేతి మాత్ర”
(లేదా...)
“చేర్చును పరలోకముఁ దమ చేతి మాత్ర యయ్యయో”

28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3649

1-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంచిదగు మద్యపానమ్ము మాన్యులకును”
(లేదా...)
“మంచిది మద్యపాన మనుమాన మదేలనొ సజ్జనుల్ గొనన్”

27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3648

28-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆద్యంత రహిత కథ విన నానందమగున్”
(లేదా...)
“ఆద్యంతంబులు లేని గాథ విన బ్రహ్మానంద మబ్బున్ గదా”

26, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3647

27-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుషాధిక్యమ్మె సిరులఁ బోగొట్టుఁ గదా”
(లేదా...)
“పురుషాధిక్యము తీవ్రశాపమగుచున్ బోగొట్టు సౌభాగ్యమున్”
(ఈ సమస్యను పంపిన ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

25, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3646

26-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఎత్తిపొడుపు మాటలే రుచించు రిపులకున్”
(లేదా...)
“అరులకు నెల్ల నెత్తిపొడుపౌ వచనమ్ములు శ్రావ్యముల్ గదా”

24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3645

25-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముదిమినిం గన్నెపిల్లల ముద్దిడఁ దగు”
(లేదా...)
“ముదిమినిఁ గన్నెపిల్లలకు ముద్దిడఁగం దలపోయు టొప్పగున్”

23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3644

24-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జానకికి ఘటిల్లెను గదా సవతి పోరు”
(లేదా...)
“భూమి తనూజకున్ సవతి పోరు ఘటిల్లెఁ గదా యయోధ్యలోన్”

22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3643

 23-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హలము విడువఁ బంట లధికమగును”
(లేదా...)
“హలముల మూలఁ బెట్టిరఁట హాలికు లెక్కువ పంటఁ దీయఁగన్”

21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3642

 22-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దురితము లొనరించి పొందుదురు మోక్షమ్మున్”
(లేదా...)
“దురితంబుల్ బొనరించి మోక్షమును దోడ్తో బొందుటే యుక్తమౌ”

20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3641

 21-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”
(లేదా...)
“మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”

19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3640

20-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వద్దని కోరినవె మరల వచ్చె మురిసితిన్”
(లేదా...)
“వద్దనుకొన్నవే మరల వచ్చెనటంచు ముదంబు నొందితిన్”

18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3639

19-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్”
(లేదా...)
“వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్”

17, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3638

18-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁ డాంధ్రుఁ డనిరి ప్రముఖ బుధులు”
(లేదా...)
“రాముఁడు దెల్గువాఁ డనుచు వ్రాసిరి విజ్ఞులు వంగభాషలో”

16, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3637

17-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పొగడినట్టి వారలను జంపుటయె నీతి”
(లేదా...)
“పొగడినవారి ప్రాణముల బోరనఁ దీయుటె నీతికార్యమౌ”

15, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3636

16-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నమును గోరఁడయ్యె క్షుధార్తుఁ డొకఁడు”
(లేదా...)
“అన్నము వద్దు వద్దనె క్షుధార్తుఁడు రోయుచు నన్నదాతతోన్”

14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3635

15-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్”
(లేదా...)
“అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో”

13, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3634

14-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విభవములు పెక్కు దక్కును బిచ్చమెత్త”
(లేదా...)
“లోకోత్కృష్ట సమస్త సంపదలు గల్గున్ బిచ్చమెత్తంగనే”

12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3633

13-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్”
(లేదా...)
“వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”

11, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3632

12-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాతి! వైజాగులో చార్మినారుఁ గంటి”
(లేదా...)
“నాతి! విశాఖపట్టణమునన్ గనుగొంటిని చార్మినారునున్”

10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3631

11-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు”
(లేదా...)
“విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ”

9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3630

10-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూగ వచింపఁగఁ జెవిటియె మోదమున వినెన్”
(లేదా...)
“మూగ వచింపఁగన్ జెవిటి మోదముతో వినెఁ గాంచె నంధుఁడే”

8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3629

9-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు”
(లేదా...)
“వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ”

7, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3628

8-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగవాఁడో సతియొ చందమామయొ రవియో”
(లేదా…)
“మగవాఁడా వనితాలలామ యగునా మార్తాండుఁడా చంద్రుఁడా”
(బాబు దేవీదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3627

7-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతకు మునుపు గన్నదే యిపుడు గంటి”
(లేదా...)
“ఇంతకు ముందు చూచినదె యిప్పుడు చూచుచునుంటి వింతగన్”

5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3626

6-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమును వ్రాయఁ బూనుట పాపమగును”
(లేదా...)
“పద్యము వ్రాయఁ బూనుటయె పాపము ద్రోహము మానుకొమ్మికన్”

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3625

5-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాల వేసి దూషించి రమాత్యుఁ బ్రజలు”
(లేదా…)
“మాలాలంకృతుఁ జేసి తిట్టిరి నిజామాత్యున్ జనుల్ సత్సభన్”

3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3624

4-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత”
(లేదా…)
“జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్”
(యం.వి.వి.యస్. శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3623

3-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వర్ణమృగముఁ దెమ్మని యుమ శంకరుఁ గోరెన్”
(లేదా…)
“స్వర్ణమృగమ్ముఁ దెమ్మనుచు శంకరుఁ గోరెను గౌరి ప్రేముడిన్”

1, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3622

2-2-2021 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

(లేదా…)

కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

31, జనవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3621

1-2-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా

(లేదా…)

ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో…)