31, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3948

1-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల"
(లేదా...)
"పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"

30, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3947

31-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేఘము లేకుండ వాన మేదినిఁ గురిసెన్”
(లేదా...)
“మేఘము లేకయే కురిసె మేదినిపైఁ బెనువాన వింతగన్”

29, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3946

30-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్"
(లేదా...)
“తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3945

29-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమును వ్రాయవద్దనె భార్య పతిని”
(లేదా...)
“పద్యము వ్రాయరా దనుచు భర్త పదమ్ముల వ్రాలె పత్నియే”

27, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3944

28-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాశ్నికుఁ డవధానినిఁ గని పక్కున నవ్వెన్”
(లేదా...)
“ప్రాశ్నికుఁ డా వధానిఁ గని పక్కున నవ్వెను మెచ్చి రెల్లరున్”

26, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3943

27-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలసర్పమున్ మ్రింగెను కప్ప యొకటి”
(లేదా...)
“సర్పము గప్ప నోటఁ బడి చచ్చెనయో యిది యేమి చిత్రమో”

25, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3942

26-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్”
(లేదా...)
“ఒక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్”

24, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3941

25-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రైస్తవులు రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ"
(లేదా...)
"క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్"

23, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3940

24-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని”
(లేదా...)
“దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్”

22, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3939

 23-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“జముఁ గాంచిన విటుఁడు పరవశత్వమునందెన్”
(లేదా...)

“జముఁ గని మోహమున్ బరవశత్వము నందె విటుండు చెచ్చెరన్”

21, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3938

22-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కైక వీరుఁ డనుచుఁ గర్ణు మెచ్చె”
(లేదా...)
“కైక మహాధనుర్ధరుఁడుగా సభలో నుతియించెఁ గర్ణునిన్”

20, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3937

21-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”
(లేదా...)
“పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్”

19, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3936

20-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగువలెల్ల మానిరి ధనుర్మాస పూజ”
(లేదా...)
“మగువల్ పూజలు సేయ మానిరి ధనుర్మాసమ్మునన్ భీతితోన్”

18, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3935

19-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవుల నిందించువారికి ఖ్యాతి గలుగు”
(లేదా...)
“కవులను దూలనాడుటయె ఖ్యాతికి హేతువు జాతి కిత్తఱిన్”

17, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3934

18-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁడు నరకుని వధించెఁ గాశీపురిలోన్”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు జానకీరమణికై నరకాసురుఁ జంపెఁ గాశిలోన్”

(ఒక అవధానంలో ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావధాని గారిచ్చిన సమస్య)

16, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3933

17-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఐదుగు రయోధ్యలోన రామయ్య సతులు”
(లేదా...)
“ఒప్పులకుప్ప లైదుగు రయోధ్యకుఁ జేరిరి రామపత్నులై”

15, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3932

 16-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా”
(లేదా...)
“వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్”

14, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3931

15-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇల్లు గూలిన కష్టము లేలఁ గలుగు”
(లేదా...)
“కాపురమందుఁ గష్టము లిఁకన్ దరిజేరునె యిల్లు గూలినన్”

13, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3930

14-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పోయెడిది పోయెఁ బోనిది పోవుటేల"
(లేదా...)
"పోయెడిదేదొ పోయినది పోనిది పోయె నదేమి చిత్రమో"
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

12, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3929

13-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నోరున్నది మగనిఁ దిట్టి నొప్పించుటకే”
(లేదా...)
“నోరిచ్చెన్ గద బ్రహ్మ దిట్టి పతినిన్ నొప్పింప రేయింబవల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

11, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3928

12-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే”

10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3927

11-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా”
(లేదా...)
“భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్”

9, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3926

10-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సద్వ్యాసంగ మ్మశాంతి సాధకము గదా”
(లేదా...)
“సద్వ్యాసంగ మశాంతికిన్ నిలయ మో సౌజన్యమూర్తీ కనన్”

8, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3925

9-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారము గలిగించు గౌరవమును”
(లేదా...)
“కారము ముఖ్యమైనదని కాంచుము గౌరవమందు వేళలన్”

7, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3924

8-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతినిఁ గూడక సచ్ఛీల వడసె సుతుని”
(లేదా...)
“పతి సంపర్కము లేక పుత్రునిఁ గనెన్ వామాక్షి సచ్ఛీలయై”

6, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3923

7-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీతనుఁ గని శంకరుండు చిందులు వేసెన్”
(లేదా...)
“సీతనుఁ గాంచి శంకరుఁడు చిందులు వేసెఁ బరేతభూమిలోన్”

5, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3922

6-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముసుగు దొంగలై చరియింత్రు పుడమి జనులు”
(లేదా...)
“ముసుగులు దాల్చు దొంగలటు భూజనులెల్లఁ జరింతు రెల్లెడన్”

4, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3921

5-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండిన తలలున్నఁ జాలుఁ బండితులేలా?”
(లేదా...)
“ఒప్పుగఁ బండినట్టి తల లుండినఁ జాలు మరేల పండితుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

3, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3920

 4-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పవలు గడచెను గ్రుంకఁడు భానుమూర్తి”
(లేదా...)
“పవలు గతించిపోయినను భానుఁడు గ్రుంకఁడు పశ్చిమంబునన్”

(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3919

 3-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తను మెప్పింప విషము భామిని యొసఁగెన్”
(లేదా...)
“భర్త మనంబుఁ జూఱకొన భామిని యిచ్చె విషంబుఁ బ్రేమతో”

1, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3918

2-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతనముఁ గని తండ్రి తనయు వర్ధిల్లుమనెన్”
(లేదా...)
“పతనంబుం గని పొంగెఁ దండ్రి దనయున్ వర్ధిల్ల దీవించుచున్”
(అన్నపరెడ్డి వారికి ధన్యవాదాలతో...)

30, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3917

 1-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీనముఁ గుంభమునఁ గాంచి మేషము నవ్వెన్”
(లేదా...)
“మీనముఁ గుంభమందుఁ గని మేషము నవ్వెను మిక్కుటంబుగన్”

29, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3916

 30-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యోగభ్రష్టుండు గాంచు నొప్పుగ ముక్తిన్”
(లేదా...)
“యోగాభ్యాసములోన భ్రష్టుఁ డయినన్ యోగ్యుండగున్ ముక్తికిన్”

28, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3915

 29-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారము లేకున్న బ్రతుకఁ దరమే ప్రజకున్”
(లేదా...)
“దారము లేనిచోఁ బ్రజ ముదమ్మలరన్ బ్రతుకంగ సాధ్యమే”

27, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3914

 28-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోమము సత్కృపనుఁ గనుచుఁ బ్రోవఁగ నొప్పున్”
(లేదా...)
“రోమము సత్కృపం గనుచుఁ బ్రోవనిచో యశమెల్లఁ బాడగున్”

26, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3913

 27-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రక్తంబని మంచినీరుఁ ద్రావఁగ జంకెన్”
(లేదా...)
“రక్తం బంచును నిర్మలోదకమునుం ద్రావంగ భీతిల్లెఁ దాన్”

25, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3912

 26-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కూర్మరూపాన దశకంఠుఁ గూల్చితె హర”
(లేదా...)
“కుజనుండౌ దశకంఠుఁ జంపితె హరా కూర్మావతారుండవై”

ఆహ్వానం


 

24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3911

 25-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తద్భవము లక్ష్మి మఱి లచ్చి తత్సమంబు”
(లేదా...)
“తద్భవమౌను లక్ష్మి మఱి తత్సమమన్నను లచ్చియే యగున్”

23, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3910

 24-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బౌద్ధులు ధరియింతురు సిలువన్ మెడలోనన్”
(లేదా...)
“బౌద్ధుల్ కంఠమునన్ ధరింత్రు సిలువన్ భక్తిన్ శుభంబందఁగన్”

22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3909

 23-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గెలువఁగఁ గౌరవులు గాంచి కృష్ణుఁడు మురిసెన్”
(లేదా...)
“గెలువఁగఁ గౌరవుల్ మురిసెఁ గృష్ణుఁడు సంతసమందెఁ గుంతియున్”

21, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

దత్తపది - 180

 22-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
"లడ్డు - బూరె - అరిసె - కాజా"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3908

 21-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తగు నొకండె పృచ్ఛకుఁడు వధానమందు”
(లేదా...)
“పృచ్ఛకుఁ డొక్కఁ డున్నపుడె పేర్మినిఁ గాంచు శతావధానమై”

19, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3907

 20-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోఁతిమూఁకకు నెలవయ్యె కోనసీమ”
(లేదా...)
“కోఁతిమూఁకల కాలవాలము గోనసీమయె చూడఁగన్”

18, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3906

 19-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివునిఁ దోడ్కొని చనెఁ జంద్రశేఖరుండు”
(లేదా...)
“శివునిం దోడ్కొని చంద్రశేఖరుఁడు వచ్చెన్ శంకరుం జూడఁగన్”

17, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3905

 18-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్షమిడును నేతకున్ జనాక్రందనలే”
(లేదా...)
“హర్షంబుం గలిగించు సర్వజన దీనాలాపముల్ నేతకున్”

16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3904

 17-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరుడుఁడు వాహనము గాదె గరళగళునకున్”
(లేదా...)
“గరుడుఁడు వాహనం బగును గాదె త్రినేత్రున కెల్ల వేళలన్”

15, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3903

16-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిక్కడపల్లి సుజనులకుఁ జింతం గూర్చెన్”
(లేదా...)
“చిక్కడపల్లి యెల్లరకుఁ జింతనుఁ గూర్చె వధాని రాకతో”

14, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3902

15-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరుపునన్ నల్లి కుట్టిన పరమసుఖము”
(లేదా...)
“పరుపున వాలినంత సుఖభావన గల్గెను నల్లి కుట్టగన్”
(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3901

14-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ధారణ యుండదు శతావధానములందున్"
(లేదా...)
"ధారణ యుండఁ బోదఁట వధానికిఁ జేయ శతావధానమున్"

12, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3900

13-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారమతులు మెచ్చుకొనరు సత్కావ్యమ్మున్”
(లేదా...)
“సారమునున్ గ్రహింపఁగల సజ్జను లొప్పరు సత్కవిత్వమున్”

11, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3899

12-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాసముల గణించువాఁడు హితుఁడు"
(లేదా...)
"వాసము లెంచువాని సహవాసము మే లతఁడే హితుం డగున్"

10, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3898

11-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రణ మడిగిన భక్తజనుల రక్షింపు ముమా"
(లేదా...)
"రణముం గోరుచుఁ గొల్చు భక్తులను నార్యా రక్ష సేయంగదే"

9, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3897

10-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పురుషుని మెడలోన మగువ పుస్తెను గట్టెన్"
(లేదా...)
"పురుషుని కంఠమందు సతి పుస్తెను గట్టెను పెండ్లిపందిటన్"
(బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3896

9-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కార్తిక పూజలు సతులకుఁ గష్టముల నిడున్"
(లేదా...)
"కార్తిక మాస పూజలను గాంత లొనర్చినఁ గల్గుఁ గష్టముల్"
(డా. వరలక్ష్మి హరవే గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3895

8-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యము కర్ణామృతమని పలుకుట తగునా”
(లేదా...)
“పద్యము కర్ణపేయమను వాక్కును బల్కుట సత్యదూరమే”

6, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3894

7-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపివని తిట్టె సీతను పవనసుతుఁడు”
(లేదా...)
“పాపి వటంచుఁ దిట్టెఁ గద పావని సీతను నిర్దయాత్ముఁడై”

5, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3893

6-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనమున సుఖమబ్బు శ్రీనివాసునిఁ గొలువన్”
(లేదా...)
“వనమందున్ సుఖసంపదల్ దొరుకులే పద్మాక్షుఁ బూజించినన్”

4, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3892

5-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీనాథా! చెఱచినావు సీసపు నడకన్”
(లేదా...)
“శ్రీనాథా! చెడఁగొట్టినావు గద మా సీసంపు సౌందర్యమున్”

3, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3891

4-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిలుకడ లేనట్టి నరుఁడె నిజముగ గెలుచున్”
(లేదా...)
“నిలుకడ లేని మానవులనే వరియించును గెల్పు నిచ్చలున్”

2, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3890

3-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మౌఖికపరీక్ష గెలిపించు మౌనమొకటె”
(లేదా...)
“మౌఖికమౌ పరీక్ష యెడ మౌనముఁ బూనుటె మేలు గెల్వఁగన్”
(కవితా ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3889

 2-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాయ మొనరించువాఁడె పో శత్రువనఁగ”
(లేదా...)
“సాయముఁ జేయువాఁడె కద శత్రువు దప్పదు కీడు నమ్మినన్”

(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

31, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3888

1-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రత్నమ్ములు నీవు దాఁక ఱాలుగ మారెన్”
(లేదా...)
“రత్నములెల్ల మారినవి ఱాలుగ నీ చెయి దాఁకినంతటన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

30, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3887

31-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాయసముం గొనిన సంతుఁ బడయుదు రెటులో"
(లేదా...)
"పాయసముం దమిం గొనిన వారికి సంతు లభించు టెట్టులో"

29, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3886

30-10-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంబరమునఁ జేఁప లీఁదె నందమ్మొలుకన్”
(లేదా...)
“అంబరమందుఁ జేఁపలు నయంబుగ నీఁదె మనోహరమ్ముగన్”

28, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3885

29-10-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖండిత శీర్షములు నవ్వె కదనతలమునన్”
(లేదా...)
“ఖండిత శీర్షగుచ్ఛము పకాలున నవ్వెను యుద్ధభూమిలో”

27, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3884

28-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నలకూబరు మంచమందు నల్లులు సేరెన్”
(లేదా...)
“కొల్లలు కొల్లలయ్యె నలకూబరు మంచమునందు నల్లులే”

26, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3883

27-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీల మెఱ్ఱబాఱె నీలవేణి”
(లేదా...)
“నీలము లెఱ్ఱబాఱె రమణీ రమణీయ విలాస రేఖలన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3882

26-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరహితమ్ము సేయువాఁడు ఖలుఁడు”
(లేదా...)
“పరహిత కార్యముల్ సలుపువానిని దుష్టుఁడుఁ గ్రూరుఁడందురే”

24, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3881

 25-10-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరిముఖుండు వాలమున లంకను దహించె”
(లేదా...)
“కరివదనుండు వాలమునఁ గాల్చెను లంకను శౌర్యమొప్పఁగన్”

23, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3880

24-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీరసపద్యమ్మె మేలు నిక్కముగఁ గవీ”
(లేదా...)
“నీరసమైన పద్దియమె నిక్కముగా స్తుతిపాత్రమౌఁ గవీ”

22, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3879

23-10-2021 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె”
(లేదా...)
“కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో”

21, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3878

22-10-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నన్నున్
నగ్నముగఁ గనుట న్యాయమె నీకున్”
(లేదా...)
“నన్నిటులన్ నయమ్ము విడి నగ్నముగాఁ గన నీకు న్యాయమా”

20, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3877

21-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెఱవానికి సాధ్వి ముద్దుపెట్టెం బ్రేమన్”
(లేదా...)
“పైఁట చెఱంగుఁ బట్టు పెఱవానికి ముద్దిడె సాధ్వి ప్రేమతోన్”

19, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3876

 20-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యుక్తముగఁ బల్కుటది సమయోచితమ్మె”
(లేదా...)
“యుక్తమునైన మాట సమయోచితరీతినిఁ బల్కు టొప్పునే”

18, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3875

19-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పొగఁ ద్రాగెడివాఁడు లోకపూజ్యుం డగురా"
(లేదా...)
"తప్పక చెప్పనొప్పుఁ బొగఁ ద్రాగెడివాఁడగు లోకపూజ్యుఁడే"

(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3874

18-10-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పర్వదినమున నేడ్పింత్రు బంధు హితుల”
(లేదా...)
“పర్వదినమ్మటంచుఁ బరివారము బంధుల నేడిపింతురే”

16, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3873

17-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీలగళుఁడు హరి శివుండు నీలాంగుండే”
(లేదా...)
“నీలగ్రీవుఁ డనంగ విష్ణువె యగున్ నీలాంగుఁ డాశంభుఁడే”

15, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3872

16-10-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"శాపమే వరమయ్యెఁ గష్టములఁ దీర్చె"
(లేదా...)
"శాపమ్మే వరమయ్యెఁ గష్టములు శశ్వత్సౌఖ్య మందించెలే"

14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3871

15-10-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
విజయదశమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరనారీ సోదరుండు పంక్తిముఖుండౌ”
(లేదా...)
“పరనారిం గనుచుండు రావణుఁడు నిర్ద్వంద్వంబుగన్ జెల్లిగన్”

13, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3870

14-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాఁడు వెదుక దొరకువాఁడు గాఁడు”
(లేదా...)
“వాఁడెవఁడందువా వెదకి పట్టుకొనం దగువాఁడు గాదుపో”

12, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3869

13-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్”
(లేదా...)
“ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్”

11, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3868

12-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవులు గొప్పవారు గారు నిజము”
(లేదా...)
“కవులను గొప్పవారనుచు గౌరవమిచ్చుట వ్యర్థమే సుమా”

10, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

దత్తపది - 179

11-10-2021 (సోమవారం)
"తండా - గ్రామము - ఊరు - నగరము"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3867

10-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అతివకున్ మొలిచె మీసము లంచుఁ గనిరి”
(లేదా...)
“అతివకు మీసముల్ మొలిచెనంచు ముదంబునఁ గాంచి రెల్లరున్”

8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3866

9-10-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధుఁడు గణించెఁ జుక్కల నంబరమున”
(లేదా...)
“జన్మాంధుండు గణించెఁ నభ్రమున నక్షత్రమ్ములెల్లన్ వడిన్”

7, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3865

8-10-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బాలవ్యాకరణముఁ జదువన్ దోషమగున్”
(లేదా...)
“బాలవ్యాకరణంబునున్ జదివినన్ బాండిత్యమే లుప్తమౌ”

6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3864

7-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుని పెండ్లి కేగెను రాముఁ డలరి”
(లేదా...)
“రావణు పెండ్లి కేగెనఁట రాముఁడు భూమిసుతాసమేతుఁడై”

5, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3863

6-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పితరుల నిందించినపుడె విభవము దక్కున్”
(లేదా...)
“పితరుల నింద సేసిననె బిడ్డలకున్ సిరి దక్కు నిచ్చలున్”

4, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3862

5-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నము సున్నమని మోద మందిరి బంధుల్”
(లేదా...)
“అన్నము సున్నమైన ముదమందిరి బంధులు పెండ్లి విందులో”

3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3861

4-10-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుగుల భుజియింప రోగములు దొలఁగునులే”
(లేదా...)
“పురుగులఁ బ్రీతితోఁ దినినఁ బోవును రోగములంద్రు వెజ్జులే”

2, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3860

3-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండు విడిచి తొక్కనుఁ దినవలె మేల్గనఁగన్”
(లేదా...)
“మొదటనె పండు జార్చుకొని ముద్దుగఁ దొక్క భుజింప మేలగున్”
(కంజర్ల రామాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

1, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3859

2-10-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాంధి పుట్టిన దినమని కలతపడుము”
(లేదా...)
“కలతపడంగ నొప్పు గద గాంధి జనించిన యిద్దినంబునన్”

30, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3858

1-10-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనమున సంతాన మందువాఁడె సుఖించున్”
(లేదా...)
“వనమున సంతతిం బడయువానికిఁ గల్గును సౌఖ్యముల్ గడున్”

29, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3857

30-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గణపతి నేత్రాగ్ని గాల్చెఁ గాముని నయ్యో”
(లేదా...)
“గణపతి కంటిమంటలకుఁ గాముఁడు బూడిద యయ్యె నయ్యయో”

28, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3856

 29-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారుణ సర్పముఁ గనుఁడు సుధల్ వెలిగ్రక్కెన్”
(లేదా...)
“దారుణ కృష్ణసర్పము సుధల్ వెలిగ్రక్కుచునుండెఁ జూడరే”

27, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3855

28-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగనికిఁ గట్టినది చీర మహిళ మురియుచున్”
(లేదా...)
“మగనికిఁ జీరఁ గట్టెనొక మానిని మిక్కిలి సంతసించుచున్”

26, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3854

27-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంద్రుఁడొకఁడె కనఁగ సత్యవాక్కు”
(లేదా...)
“చంద్రుం డొక్కఁడె సత్యవాక్కనఁగఁ బ్రాశస్త్యమ్ము నందెన్ భువిన్”

25, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3853

26-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెన్నపురి నుండి మదరాసు కెన్ని మైళ్ళు”
(లేదా...)
“క్రన్ననఁ జెప్పుమయ్య మదరాసుకు చెన్నయి యెంత దూరమో”

24, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3852

25-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును”
(లేదా...)
“కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్”

23, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3851

24-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను”
(లేదా...)
“కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్”

22, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3850

23-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి పోరాటమునఁ జంపెఁ బెద్దపులిని”
(లేదా...)
“పిల్లి దురంబునం దునిమె పెద్దపులిం గడు విక్రమించుచున్”

21, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3849

22-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవుని సొమ్ముఁ దినువానిదే భక్తి యగున్”
(లేదా...)
“దేవుని సొమ్ము నంతయునుఁ దేరగ దోచెడివాఁడె భక్తుఁడౌ”
(పెద్దింటి లక్ష్మణాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

20, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3848

21-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్”
(లేదా...)
“పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే”
(డా॥ ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3847

20-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ”
(లేదా...)
“కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3846

19-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడనఁ దప్పుఁ బలుకువాఁడె”
(లేదా...)
“మాటలఁ దప్పుగాఁ బలుకు మానవుఁడే కద పండితుండనన్”
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3845

18-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారన్ బుత్రుల విడుచుటె ధర్మము గృహికిన్”
(లేదా...)
“దారన్ బుత్రుల వీడిపోవుటె గదా ధర్మంబు సంసారికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3844

17-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?”
(లేదా...)
“శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3843

16-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడు గ్రోధము వహించె రాజ్యము వోవన్"
(లేదా...)
"రాముఁడు గ్రోధమందె మది రాజ్యము దక్కక జారిపోవఁగన్"
(కవితాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3842

15-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధవు నవమానించుటె కద ధర్మము సతికిన్”
(లేదా...)
"ధవునిఁ బరాభవించుటయె ధర్మము సాధ్వికిఁ దప్పు లేదిలన్"

13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3841

14-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భయపడి పాఱిన ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్"
(లేదా...)
"భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్"

12, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3840

13-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాన మొనరింపరాదు క్షుద్బాధితులకు"
(లేదా...)
"దానముఁ జేయఁ బూను టుచితమ్మొకొ తిండికి లేనివారికిన్"

11, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3839

12-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గరళము గఱవయ్యె లేదు ఖడ్గంబైనన్"
(లేదా...)
"గరళమ్మే కఱవయ్యెనే యకట ఖడ్గంబైన లేదయ్యెనే"

10, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3838

11-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పరమతమ్మును దూషించువాఁడె బుధుఁడు"
(లేదా...)
"పరమత దూషణోత్సుకుఁడె వాసి గడించు బుధుండుగన్ సదా"

9, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3837

10-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,

వినాయక చవితి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుడుముల రోసి గజముఖుఁడు గోరెన్ బర్గర్”
(లేదా...)
“కుడుముల రోసి విఘ్నపతి గోరెను బర్గరు, పిజ్జ, కోకులన్”

8, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3836

9-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుం డపకారి యయ్యెఁ గౌరవపతికిన్”
(లేదా...)
“కర్ణుఁ డొనర్చెఁ గాదె యపకారముఁ గౌరవరాజు గుందఁగన్”

7, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3835

8-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చలిలోఁ జెలి గౌగిలింత సంతాపమిడెన్”
(లేదా...)
“చలి వేళన్ జెలి గౌగిలింత మిగులన్ సంతాపముం గూర్చెరా”

6, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3834

7-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్”
(లేదా...)
“పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్”

5, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3833

6-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తను పుత్రుఁడుగఁ దలఁపఁ బాడియ సతికిన్”
(లేదా...)
“భర్తను పుత్రుగాఁ దలఁపఁ బాడి యగున్ సతి కెల్లవేళలన్”

4, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3832

5-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!"
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“గురువును నిందించిన నొనఁగూడును విద్యల్”
(లేదా...)
“గురువును నింద సేయ నొనఁగూడును విద్యలు శిష్యకోటికిన్”

3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3831

4-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార”
(లేదా...)
“రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్”

2, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)

 


సమస్య - 3830

3-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సతు లిద్దఱు గలుగ మఱొక సతి యేలనయా”
(ఛందోగోపనము)
(లేదా...)
“నీ కిద్దరు భార్యలున్నను వరించితె వేఱొకతెన్ రఘూద్వహా”
(ఛందోగోపనము)

1, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3829

2-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవి వెలింగెను తూర్పున రాత్రివేళ”
(లేదా...)
“రాతిరి చండభాస్కరుఁడు రాజిలెఁ గాంచుము తూర్పుకొండపై”

31, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3828

1-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్”
(లేదా...)
“అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్”

30, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3827

31-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖరపాదముఁ గొల్చి కాంత గనె సత్పుత్రున్”
(లేదా...)
“ఖరపాదార్చనఁ జేసి పుత్రునిఁ గనెం గంజాక్షి మోదమ్మునన్”

29, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3826

30-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చావొసఁగు సమస్త సౌఖ్యములను”
(లేదా...)
“చావొసఁగున్ విశేష సుఖ సంచయమన్నది వాస్తవమ్మగున్”

28, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3825

29-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెనిమిటికే కలుగుఁ బ్రసవవేదన గడిఁదిన్”
(లేదా...)
“పెనిమిటికే కదా ప్రసవవేదన గల్గును మిక్కుటంబుగన్”

27, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3824

28-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్”
(లేదా...)
“కారముఁ గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్”

26, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3823

27-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంగలవాఁడే పతి యగు మానుము దిగులున్”
(లేదా...)
“మంగలవాఁడె భర్త యగు మానుము దుఃఖమికన్ దలోదరీ”

25, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3822

26-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు”
(లేదా...)
“నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్”

24, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3821

 25-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చూడ నేఁగును సిగ్గిలి చూడదయ్యొ”
(లేదా...)
“చూడఁగ నేఁగు సిగ్గుపడి చూడదు చూడక యుండలేననున్”

23, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3820

24-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వికృత రూపముల్ గలవారు విధుఁడు మరుఁడు”
(లేదా...)
“మిగుల వికార రూపులని మెచ్చరు కంతు జయంతుఁ జంద్రునిన్”

22, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3819

23-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరువుఁ దీయువారె బంధు హితులు”
(లేదా...)
“పరువును దీయువారలె శుభంబును గూర్చు హితుల్ సుబాంధవుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

21, ఆగస్టు 2021, శనివారం

న్యస్తాక్షరి - 70

22-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
రక్షాబంధన పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
నాలుగు పాదాలలో యతిస్థానంలో వరుసగా
'స - హో - ద - రి'
అనెడి అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో
రక్షాబంధన మహోత్సవంపై
పద్యం వ్రాయండి. 

20, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3818

21-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్"
(లేదా...)
"పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్"

19, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3817

20-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మజుం డాంజనేయుని తండ్రియె కద”
(లేదా...)
“ధర్మజుఁ డాంజనేయునకుఁ దండ్రి సుయోధను మేనమామయున్”

18, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3816

19-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తనయనుఁ బరిమార్చి జనుల దైవంబయ్యెన్”
(లేదా...)
“తనయనుఁ జంపి లోకులకుఁ దద్దయు మేలొనరించె దేవుఁడై ”

17, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3815

18-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారుల కృత్యములఁ గని సుజనులు మురిసిరే”
(లేదా...)
“జారుల నిత్యకృత్యములు సజ్జనమోదముఁ గూర్చకుండునే”

16, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3814

17-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వేఁపాకుల పచ్చడిఁ దిన వేడ్క జనించెన్”
(లేదా...)
“వేఁపాకుల్ గొని చేయఁ బచ్చడినహో వేడ్కన్ భుజింపం దగున్”

15, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3813

16-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతినిం గౌఁగిలించె మునీంద్రుఁ డకట”
(లేదా...)
“ఇంతినిఁ గౌఁగిలించెను జితేంద్రియుఁడైన మునీంద్రుఁ డక్కటా”

14, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3812

15-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వాతంత్ర్యము దొరికె విడువవా దాస్యంబున్”
(లేదా...)
“స్వాతంత్ర్యమ్ము లభించినన్ విడదు దాస్యంబేల యీ జాతికిన్”

13, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3811

14-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్”

12, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3810

13-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నూకలు నానుటకు వలయు నూఱు యుగమ్ముల్”
(లేదా...)
“నూకలు నానిపోవుటకు నూఱు యుగమ్ముల కాలమయ్యెడిన్”

11, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3809

12-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్”
(లేదా...)
“సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై”

10, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

దత్తపది - 178

11-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
అమ్మ - కొమ్మ - నిమ్మ - బొమ్మ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

9, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3808

10-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆంధ్రభోజుఁడు నన్నయ్య యనుట నిజము”
(లేదా...)
“నన్నయ యాంధ్రభోజుఁ డనినన్ సరి యంచును మెచ్చి రెల్లరున్”

8, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3807

9-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగఁడుత్తముఁడని విడాకుల నువిద గోరె”
(లేదా...)
“మగం డుత్తముఁడంచుఁ బేర్కొని యయో సతి గోరుకొనెన్ విడాకులన్”
(ఛందో గోపనము)

7, ఆగస్టు 2021, శనివారం

సమస్య - 3806

8-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరుని కంటిమంట మాడ్చె శివుని”
(లేదా...)
“మదనుని కంటి మంటలకు మాడెఁ ద్రినేత్రుఁడు చిత్రమయ్యెడిన్”

6, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3805

7-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునఁ జూడ విజయ శాంతి దక్కె”
(లేదా...)
“జముననుఁ జూడఁగా విజయ శాంతి లభించె జయప్రదమ్ముగన్”
(పెక్కు అవధానాలలో అడిగిన సమస్య)

5, ఆగస్టు 2021, గురువారం

సమస్య - 3804

6-8-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వన ధర్మముఁ బూను జనులు భాగ్యముఁ గనరే”
(లేదా...)
“వన ధర్మమ్మును బూన లోకులకు సౌభాగ్యమ్ము ప్రాప్తించులే”

4, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3803

 5-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అతివినయము గల్గినట్టి యాంధ్రులు ధూర్తుల్”
(లేదా...)
“అతివినయమ్ము ధూర్తులగు నాంధ్రుల లక్షణమందు రెల్లెడన్”

3, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3802

4-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దున్నను సూచీబిలమున దూర్చెదఁ గనుమా”
(లేదా...)
“దున్నను సూది బెజ్జమున దూర్చెద మీరలు మెచ్చు రీతిగన్”

2, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3801

3-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?”
(లేదా...)
“తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3800

2-8-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎవఁడే యెవ్వఁడె యెవాఁడె యెవ్వఁడె యెవఁడే"

(లేదా...)
"ఎవఁడే యెవ్వఁడె యెవ్వఁడే యెవఁడె తా నెవ్వాఁడె యెవ్వండొకో"

31, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3799

1-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు”
(లేదా...)
“పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్”

30, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3798

31-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాంతి సతతమ్ము దుర్జన సౌఖ్యదమ్ము”
(లేదా...)
“శాంతి సతమ్ము దుష్టజన సౌఖ్యదమౌనని యండ్రు పండితుల్”

29, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3797

30-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భీష్మద్రోణుల సమరము భీముండు గనెన్”
(లేదా...)
“భీష్మద్రోణుల కాహవంబు జరిగెన్ భీమార్జునుల్ గాంచఁగన్”

28, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3796

29-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్”
(లేదా...)
“కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే”

27, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3795

28-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలను దునియలుగఁ జేసె పటు విక్రముఁడై”
(లేదా...)
“పాల నొనర్చె ముక్కలుగ బల్లిదుఁడై జనులెల్ల మెచ్చఁగన్”

26, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3794

27-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము”
(లేదా...)
“వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో”

25, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3793

26-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరణమ్మునుఁ గోరి వచ్చె మానిని గనుమా”
(లేదా...)
“మరణముఁ గోరి వచ్చినది మానిని నీవెటు లాదరింతువో”

24, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3792

25-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆణిముత్తెము ముక్కుపై నమరియుండె”
(లేదా...)
“ముద్దుగ నాణిముత్తెమది ముక్కునఁ జేరినఁ జూచి మెచ్చితిన్”

23, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3791

24-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,

"గురుపూర్ణిమా పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!"
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా”
(లేదా...)
“తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”

22, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3790

23-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంగమ్మను రోసి మురుగుకాల్వను మునిఁగెన్”
(లేదా...)
“చెంగటనున్న గంగ నిసిసీ యని రోసి మునింగె కాల్వలోన్”

21, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3789

22-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాఙ్నగమున శంకరుఁడు సుభద్రనుఁ గూడెన్”
(లేదా...)
“ప్రాఙ్నగమందు శంభుఁడు సుభద్రనుఁ గూడఁగఁ బుట్టె వాలియే”

20, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3788

21-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భానుని భానుండు గాంచి వడవడ వడఁకెన్”
(లేదా...)
“భానునిఁ గాంచినంతటనె భానుఁడు బిట్టు వడంకె భీతుఁడై”

19, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3787

20-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వద్దన్నను వచ్చువాఁడె వంద్యుండు గదా”
(లేదా...)
“వద్దని యెంత వేడినను వచ్చెడివాఁడె స్తుతింప నర్హుఁడౌ”

18, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3786

19-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగుఁబోతుల కదియె శ్రీరామరక్ష”
(లేదా...)
“త్రాగెడి వార లెల్లరకుఁ దా నగు నెప్పుడు రామరక్షయై”

17, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3785

18-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనధికి సాగరమునకు లవణశరనిధికిన్”
(లేదా...)
“వనధికి సాగరమ్మునకు వార్ధికి నబ్ధికి నంబురాశికిన్”

16, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3784

17-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
 

ఈరోజు (17వ తేదీ) నా జన్మదినం. 71 నిండి 72లో అడుగుపెడుతున్నాను. 

గత సంవత్సరం నా సప్తతి సంచికకు రచనలు చేసిన కవిమిత్రులను గుర్తుకు తెచ్చుకొని 

అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంతాపముఁ దెల్ప నొప్పు జన్మదినమునన్”
(లేదా...)
“సంతాపముఁ దెల్పఁగాఁ దగును దప్పక జన్మదినమ్మునన్ సఖా”

(ఛందోగోపనము)

15, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3783

16 -7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనితా కవితలనుఁ బోల్చఁ బాడియె సుకవీ”
(లేదా...)
“వనితం బోల్చఁగనొప్పునా కవితతో వారింపనొప్పున్ గవీ”

14, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3782

15-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారాగారమునఁ బుట్టెఁ గద కర్ణుండే”
(లేదా...)
“కారాగారమునన్ జనించెను గదా కర్ణుండు గాంధారికిన్” 

13, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3781

14-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తెలివి రవ్వంత లేని సుధీవరుండ”
(లేదా...)
“తెలివి రవంత లేకయె సుధీవరుఁడన్న ప్రశస్తి నందితిన్”

12, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3780

 13-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చదు విచ్చునె మానవులకు సంస్కారమ్మున్”
(లేదా...)
“చదువేరీతి నొసంగు మానవులకున్ సంస్కార సౌశీల్యముల్”

11, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3779

12-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానిసి మానుషము వీడి మర్కటమయ్యెన్”
(లేదా...)
“మానిసి మానుషంబు విడి మర్కటమయ్యె నిదేమి చోద్యమో”

10, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3778

11-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాగ్వ్యాపారమ్ము లేనివాఁడె బుధుండౌ”
(లేదా...)
“వాగ్వ్యాపారము లేనివాఁడె బుధుఁడై ప్రఖ్యాతినందున్ గదా”

9, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3777

10-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మీకు మీకును మీకును మీకు మీకు"
(లేదా...)
"మీకును మీకు మీకు మఱి మీకును మీకును మీకు మీకునున్"

8, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3776

9-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరధర్మమె మేలని హరి వలికెను గీతన్”
(లేదా...)
“పరధర్మంబిడు శ్రేయమంచు హరియే పల్కెన్ గదా గీతలో”

7, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3775

8-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్”
(లేదా...)
“త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్”

6, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3774

7-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తేనీరే తీర్థమగును దేవుని గుడిలో”
(లేదా...)
“తేనీరే యిడనొప్పు దేవళములోఁ దీర్థంబుగా నెప్పుడున్”

5, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3773

6-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గొయ్యిఁ దమకుఁ దామే త్రవ్వుకొనుట మేలు”
(లేదా...)
“తమకుం దాముగ గొయ్యిఁ ద్రవ్వుకొనుటే తథ్యంబుగా మేలగున్”

4, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3772

5-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మతి సెడినవారి దైవముమాధవుండు”
(లేదా...)
“మతి సెడినట్టి వారలకుమాధవుఁడే నిజమైన దేవుఁడౌ”

3, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3771

4-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంపెను విభీషణుని రామచంద్రుఁ డలిగి”
(లేదా...)
“చంపెను రాఘవుండు దన సఖ్యముఁ గోరు విభీషణున్ గ్రుధన్”

2, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3770

3-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుడుకఁడు కాపురుషుఁ డులిపి ధూర్తుఁడు ఖలుఁడున్”
(లేదా...)
“దుడుకఁడు దుర్జనుం డులిపి ధూర్తుఁడు కాపురుషుండు నీచుఁడున్”

1, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3769

2-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"చెడదు తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్"
(లేదా...)
“చెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ”

30, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3768

1-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నోఁచి పొందితిఁ గష్టముల్ నూతనముగ”
(లేదా...)
“నోములు నోఁచి పొందితిని నూత్నములౌ దురవస్థ లెన్నియో”

29, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3767

30-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమ లేని మగనిఁ జూచి భామ మురియు”
(లేదా...)
“సుంతయుఁ బ్రేమ లేని పతిఁ జూచి సతీమణి పొందు మోదమున్”

28, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3766

29-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరము లిడి దుష్టులకు శివ వాసిఁ గంటె”
(లేదా...)
“వరముల నిచ్చి దుష్టులకు వాసి గడించితి వెట్లు శంకరా”

27, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3765

28-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తొలఁగు నఘము హుండి నిడిన దోఁచిన సొమ్ముల్”
(లేదా...)
“దురితములెల్లఁ బోవుఁ గద దోఁచిన సొమ్ముల వేయ హుండిలో”

26, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3764

 27-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”
(లేదా...)
“కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై”

25, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3763

26-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన”
(లేదా...)
“చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్”

24, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3762

25-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్”
(లేదా...)
“పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్”

23, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3761

24-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంద్రసతి భానుమతి మ్రొక్కె నెల్లరకును”
(లేదా...)
“ఇంద్రుని భార్య భానుమతి యెల్లరకుం బ్రణమిల్లె భక్తితోన్”

22, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3760

23-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కదలనివాఁడె పరుగెత్తెఁ గడు వేగమునన్”
(లేదా...)
“కదలఁగలేనివాఁడు వడిగం బరువెత్తుట చోద్యమెట్లగున్”

21, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3759

22-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడినిన్ మ్రింగె నొక కోడి సూడ జనులు”
(లేదా...)
“కోడినిఁ గోడి మ్రింగెఁ గనుఁగొన్న జనుల్ సహజమ్మటందురే”

20, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3758

21-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మందరపర్వతము నొక్క మానిని దిట్టెన్”
(లేదా...)
“మందరపర్వతంబు నొక మానిని నింద యొనర్చెఁ గిన్కతోన్”

19, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3757

20-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీరమునుఁ ద్రాగె జలజాక్షి నెత్తురనుచు”
(లేదా...)
“నెత్తురటంచుఁ ద్రాగెనొక నీరజలోచన స్వచ్ఛనీరమున్”

18, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3756

19-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్యం గూడంగఁ దొలఁగు ఘనపాపమ్ముల్”
(లేదా...)
“కన్యం గూడినఁ బాపముల్ దొలఁగి మోక్షప్రాప్తియౌనందురే”

17, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3755

18-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేఁకనుఁ గని జడలమెకము వాఱె”
(లేదా...)
“మేఁకనుఁ గాంచి సింహమదె మ్రింగునటంచుఱికెన్ భయమ్మునన్”

16, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3754

17-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సౌఖ్యమే లేదు రామరాజ్యమ్మునందు”
(లేదా...)
“జనులకు రామరాజ్యమున సౌఖ్యము సుంతయు లేదు లేదుపో”

15, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3753

16-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్”
(లేదా...)
“కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే”

14, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3752

15-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరిని శరణమ్ము వేడె నసురగణమ్ము"
(లేదా...)
"హరి నీవే శరణంచు వేఁడెనఁట దైత్యశ్రేణి సద్భక్తితోన్"

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3751

14-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జప తపముల విడుచువాఁడు సద్గతి నందున్"
(లేదా...)
"జప తపముల్ ద్యజించి చను సాధకుఁ డందును సద్గతిన్ వెసన్"

12, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3750

13-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"
(లేదా...)
"హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్"

11, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3749

12-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రుద్రుఁడె సుయోధనునిఁ జంపెఁ గ్రూరముగను"
(లేదా...)
"రుద్రుఁడె యా సుయోధనునిఁ గ్రూరముగా వధియించెఁ జూడుమా"

10, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3748

11-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"
(లేదా...)
"బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా"

9, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3747

10-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవి యవధానమ్ము లింతగా సులభములా"
(లేదా...)
"ఔరా సత్కవి యింతగా సులభమా యష్టావధానంబనన్"

8, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3746

9-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దినమణి గుఱ్ఱములు పాఱె దిక్కున కొకటై”
(లేదా...)
“దినమణి యేడు గుఱ్ఱములు దిక్కున కొక్కటి పాఱె భీతితోన్”

7, జూన్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3745

8-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్యను బ్రేమించువాఁడు భ్రష్టుండె యగున్”
(లేదా...)
“భార్యను బ్రేమతోడఁ గనువాఁడు నిజమ్ముగ భ్రష్టుఁడే యగున్”

6, జూన్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3744

7-6-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలాడువాఁడె బల్లిదుండు”
(లేదా...)
“కల్లల్ వల్కెడువాఁడె బల్లిదుఁడు వెన్కన్ నవ్వువాఁ డాప్తుఁడౌ”

5, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3743

6-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు భీష్ముని కొడుకని వ్రాసెఁ గవి దగన్”
(లేదా...)
“రాముని తండ్రి భీష్ముఁడని వ్రాసెను ధూర్జటి భారతమ్మునన్”

4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3742

5-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదుగురు మెచ్చెడి కవితల ఫలమేమి కవీ”
(లేదా...)
“పదుగురు మెచ్చు పద్యముల వ్రాసిన నేమి ఫలమ్ము సత్కవీ”

3, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3741

4-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాకుల్ వచియించి తొలఁగు సజ్జనుఁ డెపుడున్”
(లేదా...)
“సాకులఁ జెప్పి తప్పుకొను సజ్జనుఁ డెల్లరు మెచ్చు రీతిగన్”

2, జూన్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3740

3-6-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కఠినచిత్తులు గద తెలంగాణ ప్రజలు”
(లేదా...)
“కడు కాఠిన్యమనస్కులౌదురు తెలంగాణా ప్రజల్ సూడఁగన్”

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3739

2-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సొగసునన్ మేటి వందురు సూకరమును”
(లేదా...)
“సొగసున సాటి రావనుచు సూకరమున్ నుతియింత్రు సజ్జనుల్”

31, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3738

1-6-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల నఱుకఁ గాంచి మెచ్చిరి తగిన పనిగ”
(లేదా...)
“తల నఱుకంగఁ గాంచి బహుధా స్తుతకార్య మటంచు మెచ్చిరే”

30, మే 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3737

31-5-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దున్ననుఁ గని దోఁచితివని రుల్లంబులనే”
(లేదా...)
“దున్ననుఁ గాంచి దోఁచితివె యుల్లములంచు వచించి రెల్లరున్”

29, మే 2021, శనివారం

సమస్య - 3736

30-5-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోహిణి వచ్చుటను గాంచి రోసెను శశియే”
(లేదా...)
“రోహిణి వచ్చినంతఁ గని రోసె శశాంకుఁడు భీతచిత్తుఁడై”

28, మే 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3735

29-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హితముఁ గను గ్రహణమున భుజించువాఁడు”
(లేదా...)
“కడు హిత మబ్బులే గ్రహణకాలమునన్ భుజియించువానికిన్”

27, మే 2021, గురువారం

సమస్య - 3734

28-5-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భోగాసక్తుండె మోక్షమునుఁ బొందుఁ గదా”
(లేదా...)
“భోగాసక్తుఁడు రాగబద్ధుఁడు గనున్ మోక్షమ్ము వేగమ్ముగన్”

26, మే 2021, బుధవారం

సమస్య - 3733

27-5-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విరహముఁ బాపుమని గౌరి వెన్నుని వేడెన్”
(లేదా...)
“విరహముఁ బాపవే యనుచు వెన్నుని వేడెను గౌరి తప్తయై”

25, మే 2021, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 69

26-5-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానాలలో
వరుసగా పా - రా - వా - రం అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
సముద్ర మథనాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, మే 2021, సోమవారం

సమస్య - 3732

25-5-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సతతము సంతసమొసంగు సతితో గొడవల్”
(లేదా...)
"సతతము భార్యతో గొడవ సంతస మిచ్చును భర్త కెప్పుడున్"

23, మే 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3731

24-5-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలివని పల్కె నొకఁడు గూఁతురితోడన్”
(లేదా...)
“కోడలివంచు నొక్కరుఁడు గూఁతురితోడ వచించె నెమ్మదిన్”

22, మే 2021, శనివారం

సమస్య - 3730

23-5-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విటులకుఁ దావలములయ్యె విద్యాశాలల్”
(లేదా...)
“విటులకు తావలంబులుగఁ బేర్మిఁగనెన్ బడు లెల్ల తావులన్”

21, మే 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3729

22-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రూరుఁడై శిబి ఖండించెఁ బారువమును”
(లేదా...)
“క్రూరుండై శిబి ఖడ్గముం గొని వడిం గోసెం గపోతమ్మునే”

20, మే 2021, గురువారం

సమస్య - 3728

21-5-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సమరమును మాని కురురాజు శాంతిఁ గోరె”
(లేదా...)
“సమరము మాని రాజ్యమున శాంతినిఁ గోరె సుయోధనుండహో”

19, మే 2021, బుధవారం

సమస్య - 3727

20-5-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాలి విసరెను వృక్షశాఖలు గదలవు”
(లేదా...)
“గాలులు తీవ్రమై విసరెఁ గాని చలింపవు వృక్షశాఖలే”