15, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4737

16-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అత్యల్పమె యద్భుతముగ వ్యాపించె దెసల్”
(లేదా...)
“అత్యల్పంబె యదృశ్య మద్భుతమునై వ్యాపించె నాశాంతముల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4736

15-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలము చెల్లి వడలెనఁట కాముని శరముల్”
(లేదా...)
“కాముని పూల బాణములు కాలము చెల్లగ వాడిపోయెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4735

14-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంటకములు సజ్జనులు లోకమ్మునందు”
(లేదా...)
“సుకుమారంబగు కంటకంబులు గదా సుశ్లోకులౌ సజ్జనుల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

12, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4734

13-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవిలో మచ్చలనుఁ గాంచి రాజు హసించెన్”
(లేదా...)
“సూర్యుని లోని మచ్చలను చూచిన చంద్రుడు నవ్వె గొల్లునన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4733

12-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదునారు పదారును గలుపఁగఁ బూర్ణంబౌ”
(లేదా...)
“లోకంబందుఁ బదారు నాపయిఁ బదారుం గూడి సంపూర్ణమౌ”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4732

11-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధనజాడ్యమె సౌఖ్యమిచ్చుఁ దగ విబుధులకున్”
(లేదా...)
“ధనజాడ్యంబె నితాంత సౌఖ్యమిడు విద్వచ్ఛ్రేణికిన్ ధాత్రిలోన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4731

10-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వరము లేని గానమున రసమ్ములూరు”
(లేదా...)
“స్వరదూరమ్మగు గానమందు రసవిస్తారమ్ము దోరంబగున్”
(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4730

9-4-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అమ్మనుఁ బెండ్లాడి మోద మందెఁ దనయుఁడే”

(లేదా...)

“అమ్మను పెండ్లియాడి ముద మందెను పుత్రుఁడు తండ్రి మెచ్చఁగన్”

7, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4729

8-4-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పౌరు లవివేకు లీ ప్రజాస్వామ్యమందు”

(లేదా...)

“పౌరుల్ సూడ వివేకశూన్యులు ప్రజాస్వామ్యమ్మునన్ మిత్రమా”

(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4728

7-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి యెలుకను గని బెదరి పాఱె”
(లేదా...)
“కాలికి బుద్ధి సెప్పె నెలుకం గనినంత బిడాల మక్కటా”

5, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4727

6-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలం బల్కువానికే గౌరవమ్ము”
(లేదా...)
“కల్లలఁ బల్కువాఁడె యిల గౌరవమందును సత్యవంతుఁడై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

4, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4726

5-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రకృతిం గాపాడునంద్రు ప్లాస్టిక్కు బుధుల్”
(లేదా...)
“ప్రకృతిం గాఁచును ప్లాస్టికంచనిరి ధీప్రాగల్భ్యసంపన్నిధుల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

3, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4725

4-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొట్టుఁ దాల్చుట భారము బోటులకును”
(లేదా...)
“బొట్టు ధరించుటే నుదుట బోటులు భారముగాఁ దలంతురే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

2, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4724

3-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతి శిరమును ద్రుంచివైచెఁ బార్వతి గినుకన్”
(లేదా...)
“పతి శిరమున్ మహోగ్రతను బార్వతి ద్రుంచెను లోకరక్షకై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

1, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4723

2-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులఁ గని ముక్తిఁ గోరి సల్పిరి నతులన్”
(లేదా...)
“జారులఁ గాంచి వందనము సల్పిరి భక్తులు ముక్తికాంక్షతో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

31, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4722

1-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాక్షసతత్త్వమ్మె యెల్ల రాజ్యములేలున్”
(లేదా...)
“రాక్షసతత్త్వమే సకల రాజ్యములేలును వాస్తవమ్ముగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

30, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4721

31-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రాందీ సేవింపఁ దొలఁగుఁ బాపౌఘమ్ముల్”
(లేదా...)
“బ్రాందీ త్రాగినఁ దీరిపోవుఁ గలిలోఁ బ్రారబ్ధపాపౌఘముల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4720

30-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తిగ వీక్షింప నామె భగభగ మండెన్”
(లేదా...)
“భక్తిగఁ జూచినంతటనె భగ్గున మండెను గాదె యామెయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

28, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4719

29-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సిరి వీడినవాఁడె చెలఁగు శ్రీమంతుండై”
(లేదా...)
“సిరినిన్ దూరముఁ బెట్టువాఁడె చెలఁగున్ శ్రీమంతుఁడై యెప్పుడున్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

27, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4718

28-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతలు గనరారు రాయగడ నగరమునన్”
(లేదా...)
“భామలు లేరు రాయగడ పట్టణమందు నదేమి చిత్రమో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

26, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4717

27-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శవముం గని బాటసారి శాంతుం డయ్యెన్”
(లేదా...)
“శవమును గాంచి పాంథుడు ప్రశాంతమనంబున విశ్రమించెఁ దాన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

25, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4716

26-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణమె వలయు శాంతి రక్ష కొరకు”
(లేదా...)
“రణమే కావలె శాంతిరక్షణకు వీరా లెమ్ము లేలెమ్మిఁకన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

24, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4715

25-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరినిఁ బెండ్లియాడె గిరితనూజ”
(లేదా...)
“హరిని వివాహమాడె ధవళాచలపుత్రి సురల్ నుతింపఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

23, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4714

24-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముట్టి యొకఁడు సచ్చె మడిసె ముట్టకొకఁడు”
(లేదా...)
“ముట్టి యొకండు సచ్చె మఱి ముట్టక చచ్చె నొకండు సూడఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

22, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4713

23-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ!”
(లేదా...)
“ఈ వసంత సమాగమంబున నేల పాడవు కోకిలా!”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

21, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4712

22-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదములు రెండు గలవాఁ డభాగ్యనరుండౌ”
(లేదా...)
“పదాలు రెండు గల్గువాఁ డభాగ్యుఁడౌ వసుంధరన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

20, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4711

21-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నె ననుచు నవ్వయె నయగారము లొలికెన్”
(లేదా...)
“కన్నెను నేనటంచు నయగారపుఁ బల్కులఁ గుల్కె నవ్వయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

19, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4710

20-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యత్నమ్మున నేర్తుమొక్కొ వ్యాకరణమ్మున్”
(లేదా...)
“యత్నము సేయువారలకు వ్యాకరణ మ్మిసుమంత వచ్చునా”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4709

19-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్”

17, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4708

18-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గీతాబోధన నరునకుఁ గీడొనరించెన్”
(లేదా...)
“గీతాబోధన సేసి యర్జునునకున్ కృష్ణుండు కీడెంచెనే”

16, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4707

17-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులి పట్టిన కుఱ్ఱ గనెను పూర్ణాయువునే”
(లేదా...)
“పులి నోటం బడినట్టి బాలుఁడు గనెన్ బూర్ణాయువున్ జిత్రమే”

15, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4706

16-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్న తమ్ముఁడయ్యెను తమ్ముఁ డన్న యయ్యె”
(లేదా...)
“అన్నయె తమ్ముఁడయ్యె మఱి యన్నగ మారెను తమ్ముఁ డత్తఱిన్”

సమస్య - 4705

15-3-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్”

(లేదా...)

“కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ”

13, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4704

14-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్మసంభవు పత్ని యపర్ణయె కద”
(లేదా...)
“పద్మసంభవు ధర్మపత్ని యపర్ణ యందురు పండితుల్”

12, మార్చి 2024, మంగళవారం

కవిమిత్రులకు మనవి...

రేపటి నుండి దాదాపు 15 రోజుల వరకు సమూహానికి అందుబాటులో ఉండక పోవచ్చు.
14 నాడు నారాయణఖేడ్ లో పుస్తకావిష్కరణ సభకు వెళ్తున్నాను.
15 నాడు ప్రయాణపు టేర్పాట్లు..
16 నాడు రైలెక్కి 17న కాశీ చేరుకుంటాను.
18 నాడు కాశీలో ప్రసాద రాయ కులపతి గారి చేతుల మీదుగా గంగాభవాని శాంకరీదేవి గారి పుస్తకావిష్కరణ
19 నాడు బయలుదేరి నేపాల్ చేరుకుంటాను. ఐదు రోజులు నేపాల్ క్షేత్ర సందర్శన.
బహుశా 25 నాడు ఇంటికి చేరుకోవచ్చు.
అన్నిరోజులు ప్రయాణంలో ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేకపోవచ్చు.
దయచేసి ఇన్ని రోజులు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి పద్యాలను సమీక్షించవలసిందిగా మనవి.

సమస్య - 4703

13-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒరియాకున్ సాటి వచ్చునొకొ తెలుఁ గధిపా”
(లేదా...)
“ఒరియా భాషకు సాటి వచ్చునె తెలుం గోకృష్ణరాయాధిపా”

11, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4702

12-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రథి లేకయె స్యందనమ్ము రయమున నేగెన్”
(లేదా...)
“రథి లేకుండగ నేగె స్యందనము తీవ్రంబైన వేగమ్మునన్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4701

11-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాచినవి పండ్లు గావెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“కాయల్ గాచిన వెన్నడైన ఫలముల్ గాబోవు నిక్కంబుగన్”
(సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని పూరించిన సమస్య)

9, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4700

10-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెరుపులు స్థిరములని పల్కె మేఘపంక్తి”
(లేదా...)
“మెరుపులు సుస్థిరంబులని మేఘములెల్లను నొక్కి చెప్పెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

8, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4699

9-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్క్ష్యరథుం డలిగి మదను దగ్ధమొనర్చెన్”
(లేదా...)
“తార్క్ష్యరథుండు మన్మథుని దగ్ధమొనర్చెను దేవభూమిలో”
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4698

8-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివునిఁ గొల్చువాఁడు శిష్టుఁ డగున”
(లేదా...)
“శివరాత్రిన్ శివుఁ గొల్చునట్టి నరునిన్ శిష్టుం డనం జెల్లునా”


6, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4697

7-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బట్టతల గల్గువాఁడె పో భాగ్యశాలి”
(లేదా...)
“కవులు వచింత్రు బట్టతల గల్గినవానిని భాగ్యశాలిగన్”
(బట్టతల మీద అద్భుతమైన సీసపద్యం చెప్పిన ఆముదాల మురళి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4696

6-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తర్కంబును జేయలేఁడు తత్త్వముఁ జెప్పున్”
(లేదా...)
“తర్కము సేయలేఁడు ఘనతాత్త్విక బోధను జేయు నెల్లెడన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

4, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4695

5-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అరిషడ్వర్గమ్ము గూర్చె నాత్మకు హితమున్”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము క్షేమమిచ్చెను కదా యాత్మానుసంధానమై”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4694

4-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్ల లాడిరి నాన్నకుఁ బెండ్లి యనుచు”
(లేదా...)
“నాన్నకు పెండ్లియంచనుచు నాట్యము జేసిరి పిల్లలిద్దరున్”
(సింహాద్రి వాణి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4693

3-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పీనుగు తరుశాఖపైకి వేగమె యెక్కెన్”
(లేదా...)
“పీనుంగెక్కెను వృక్షశాఖ నట నుద్వృత్తిన్ జవంబొప్పగన్”
(అయ్యగారి కోదండరావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4692

2-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వచ్చిన ఫల్గుణుని గెల్వవచ్చుఁ గురుపతీ”
(లేదా...)
“వచ్చినవాఁడు ఫల్గుణుఁ డవశ్యము గెల్చెద మోసుయోధనా”

29, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4691

1-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీహరి యజునానతిఁ గొని శ్రీశునిఁ జంపెన్”
(లేదా...)
“శ్రీశుని సంహరించెనఁట శ్రీహరి వాక్పతి యానతీయఁగన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4690

29-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీనపు గర్భమునఁ బెక్కు మేకలు పుట్టెన్”
(లేదా...)
“మీనపు గర్భమందు పలు మేకలు బుట్టెను కొండకోనలన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4689

28-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపులకు సుఖములు దక్కు స్వర్గమందు”
(లేదా...)
“స్వర్గమునందు పాపులకు సర్వసుఖంబులు దక్కు నిత్యమున్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4688

27-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంధరహిత సుమమ్ముల గౌరవింత్రు”
(లేదా...)
“గంధము లేని పూవులకె గౌరవమబ్బు సమాజమందునన్”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4687

26-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్కన్”
(లేదా...)
“ధర్మవిరుద్ధమౌను గద తండ్రికి సాగిలి మ్రొక్కఁ బుత్రుఁడే”

24, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4686

25-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిల్పము కేరెనని గ్రుడ్డి చిందులు వేసెన్”
(లేదా...)
“శిల్పము వెక్కిరించెనని చిందులు వేసెను చూచి యంధుఁడే”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4685

24-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులులు కరులు భూర్జపత్రములపై నిలిచెన్”
(లేదా...)
“పులు లేనుంగులు భూర్జపత్రములపై పొల్పొందఁగా నిల్చెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4684

23-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్యయె భర్తగను మారె భాగ్యము గలుగన్”
(లేదా...)
“భార్యయె భర్తయైనపుడు ప్రాప్తమగున్ గద భాగ్యయోగముల్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

21, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4683

22-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగు నరునకు మోక్షమ్ము దప్పదెపుడు”
(లేదా...)
“త్రాగెడువాఁడు మోక్షమును దప్పక పొందు నటంద్రు పండితుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

20, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4682

21-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదసంపద నాశనమగు వ్యాకరణముచే”
(లేదా...)
“పదసంపత్తి యడంగు వ్యాకరణమున్ భద్రమ్ముగా నేర్చినన్”
(ఫేసుబుక్కులో ఇచ్చిన సమస్య అని తిరువీథి శ్రీమన్నారాయణ గారు)

19, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4681

20-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మారీచుం డుత్తముఁడును మాన్యుండె యగున్”
(లేదా...)
“మారీచుండు మహాత్ముఁడే యగును సన్మానార్హుఁడై యొప్పెడిన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4680

19-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేహ మున్నంత వఱకు సందేహముండు”
(లేదా...)
“దేహం బుండెడిదాక నుండు గద సందేహంబు లీ దేహికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

17, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4679

18-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంప వచ్చువారిఁ గనిన సంతసమగు”
(లేదా...)
“జంపఁగ వచ్చువారిఁ గని సంతసమందెను శత్రు వర్గమే”
(ఊర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

16, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4678

17-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విడియమిచ్చి భార్య యడిగె వేతనమును”
(లేదా...)
“విడియమునిచ్చి భార్య తగు వేతనమిమ్మనె జంకు లేకయే”
(ఆరవల్లి శ్రీదేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4677

16-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంగరమున నోడువాఁడె శౌర్యధనుండౌ”
(లేదా...)
“సంగరమందు నోడినను శౌర్యధనుండని మెచ్చుకొందురే”
(ఊర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4676

15-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాళిని దొలగించె భర్త తరుణియె మెచ్చన్”
(లేదా...)
“తాళీని దీసె భర్త వనితామణి మెచ్చగ ప్రేమతోడుతన్”
(శతావధాని యం.వి.పట్వర్ధన్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4675

14-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమికుల దినోత్సవమని విలపింపఁ దగున్”
(లేదా...)
“ప్రేమికుల దినోత్సవం బని యమేయముగా విలపింపఁగాఁ దగున్”

12, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4674

13-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెచ్చనట్టివారె మిత్రులకట!”
(లేదా...)
“మెచ్చనివారె మిత్రులు సుమీ కవితామృత మెంతఁ బంచినన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

11, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4673

12-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భయముఁ గూర్చువాఁడె పరమగురుఁడు”
(లేదా...)
“భయమును బెట్టువాఁడె గురువర్యుఁడుగా యశముం గడించెడిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

10, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4672

11-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డేతెంచెఁ గనఁగ సంపల్లక్ష్మిన్”
(లేదా...)
“వచ్చెన్ శంకరుఁ డంబతోఁ గనఁగ సంపల్లక్ష్మినిన్ వేడుకన్”
(కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు మాకు కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి దర్శనం చేయిస్తూ ఇచ్చిన సమస్య. వారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4671

10-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోషముడిగి చంపిరే విరోధుల బలిమిన్”
(లేదా...)
“రోషము లేనివారలు విరోధుల నుక్కడగించి రుద్ధతిన్”

8, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4670

9-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు”
(లేదా...)
“మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే”

7, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4669

8-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నక్కలనున్ స్రుక్కఁజేసినన్ మెచ్చఁదగున్”
(లేదా...)
“నక్కల స్రుక్కఁ జేసెడి గుణప్రవరున్ గొనియాడఁగాఁ దగున్”

6, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4668

7-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కడుపు నిండెను తీర దాకలియె సుంత”
(లేదా...)
“కడుపును నింపుకొన్నను సుఖంబుగ నాకలి దీరదయ్యయో”

5, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4667

6-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమ్మును మ్రింగువాని విశ్రామ మెటన్”
(లేదా...)
“విశ్వంబున్ దిగ మ్రింగువాఁ డెచటఁ దా విశ్రాంతినిం బొందునో”

4, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4666

5-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సోమ భాస్కరుల్ గలిసిరి క్షోభ నడఁప”
(లేదా...)
“సోమాదిత్యులు గూడి రొక్కెడ జగత్ క్షోభంబు మాన్పన్ భళా”

3, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4665

4-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యతులుఁ బ్రాసలు లేని పద్యములు మేలు”
(లేదా...)
“యతులుం బ్రాసలు లేని పద్యములు యోగ్యంబుల్ గదా మెచ్చఁగన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

2, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4664

3-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్వమ్మే లేనివాఁడు కవి గాఁడు కదా”
(లేదా...)
“గర్వము లేనివాఁడు కవి గాఁడు కదా తలపోసి చూచినన్”
(ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానంలో విట్టుబాబు ఇచ్చిన సమస్య)

1, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4663

2-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్మెన్ గోయింగ్ టు గాన్గపూర్ బై యే ట్రైన్”
(Poor men going to Gangapur by a train)
పూర్మెన్ వెంట్ టుగెదర్  వితౌట్ మని టు గాంగ్పూర్ బై వెరీ ఫాస్ట్ ట్రెయిన్
(Poor men went together without money to  Gangpur  by very fast train)  
(కందపాదం నాది. వృత్తపాదం సమకూర్చిన చిటితోటి విజయకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు) 
ఇంగ్లీషులోనే పూరించాలన్న నియమం లేదు. 
నేను బాల్యమిత్రులతో తుల్జాపూర్, పండరిపూర్, కొల్హాపూర్, గాన్గాపూర్ యాత్రలో ఉన్న సందర్భంగా


 

31, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4662

1-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దోసిటం బట్టి సంద్రమున్ దోడవచ్చు”
(లేదా...)
“దోసిటఁ బట్టి సంద్రమును దోడఁగవచ్చు నటన్న సత్యమే”

30, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4661

31-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తన్నెదను సమస్యాక్లేశమున్న యెడల”
(లేదా...)
“అవమానించెదఁ బృచ్ఛకా నిను సమస్యాక్లేశమున్నన్ వడిన్”

29, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4660

30-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పబ్బు కల్గించు సుఖము కైవల్యమన్న”
(లేదా...)
“వారాంతంబున పబ్బు కేగవలె కైవల్యంబు సిద్ధించగన్”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

28, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4659

29-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేపల యంగడిని శాంతి చేకూరుఁ గదా”
(లేదా...)
“చేపల బేరసారములఁ జేసెడి తావున శాంతి లభ్యమౌ”

27, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4658

28-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గుంజీల్ దీయింత్రు కవుల గుంటూరు జనుల్”
(లేదా...)
“గుంజీల్ దీయఁగఁ జేతు రెల్ల కవులన్ గుంటూరు వాసుల్ గటా”
(గుంటూరులో నాకు గురుసన్మానం జరుగుతున్న సందర్భంగా)

26, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4657

27-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవిత వ్రాయని కవి పురస్కారమందు”
(లేదా...)
“కవితల్ వ్రాయఁగలేని వానికె పురస్కారంబు దక్కున్ గదా”

(హైదరాబాదులో నేను 'పోకూరి కాశీపతి' పురస్కారం అందుకుంటున్న సందర్భంగా)

25, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4656

26-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఓర్పు సన్యాసులకు నుండు నొక్కొ కనఁగ”
(లేదా...)
“అకటా యోరుపు లేని మానవులె సన్యాసంబుఁ గైకొంద్రు పో”

24, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4655

25-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దోమను మనువాడి కరి ముద్దుల నొసంగె”
(లేదా...)
“దోమను బెండ్లియాడి కనుదోయిని ముద్దిడెఁ గుంజరం బహో”
(కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4654

24-1-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మంచికి వోటిడిన క్షతి గ్రమమ్ముగ మనకౌ”

(లేదా...)

“మంచికి వోటు వేసినఁ గ్రమమ్ముగ దేశము నాశమయ్యెడిన్”

(ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానంలో నాంచారయ్య గారి సమస్య)

22, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4653

23-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చినదానిన్ వృద్ధుఁ డెలమిఁ జేపట్టె నహో”
(లేదా...)
“చినదానిన్ వరియించి వచ్చె ననుచున్ జేపట్టె వృద్ధుం డహో”

21, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4652

22-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేరె నయోధ్యకుఁ గొలువఁగ జీసస్ రామున్”
(లేదా...)
“ఔరా జీససు వచ్చె నల్లదె యయోధ్యారాము సేవింపఁగన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారు పంపిన సమస్య)

20, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4651

21-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శస్త్రము విడినట్టి జోదు చంపెఁ బలువురన్”
(లేదా...)
“శస్త్రము వీడి యోధుఁ డొక సంగరమందునఁ జంపె వేవురన్”

19, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4650

20-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పీనుఁగును రమించి కాంత పిల్లలనుఁ గనెన్”
(లేదా...)
“పీనుఁగునున్ రమించి యలివేణి యొకర్తుక పిల్లలన్ గనెన్”

18, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4649

19-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారావాహికలు జ్ఞానదానముఁ జేయున్”
(లేదా...)
“ధారావాహిక లంబుజాక్షులకు నందంజేయు సంస్కారమున్”

17, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4648

18-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దగ్గు వారలకే శాంతి దక్కుచుండు”
(లేదా...)
“దగ్గెడు వారికే సుఖము దక్కును గాదె ధరాతలమ్మునన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

16, జనవరి 2024, మంగళవారం

దత్తపది - 206

17-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
కాక - తాత - నాన - మామ
పై పదాలతో రామాయణార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

15, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4647

16-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరిమళించదె దారమ్ము విరులతోడ”
(లేదా...)
“దారము గూడ వాసనల ధన్యత నొందును పూలతోడుగా”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4646

15-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలిని రావణుఁడు సంపె వ్యాసుని కృతిలో”
(లేదా...)
“వాలినిఁ జంపె రావణుఁడు వ్యాసుఁడు వ్రాసిన నాటకమ్మునన్”

13, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4645

14-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తెలుగు నాంధ్రభాష యనఁగవలదు సుమ్ము”
(లేదా...)
“తెలుఁగన నాంధ్రభాష యని తెల్పుట శాస్త్రవిరుద్ధమే సుమా”

12, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4644

13-1-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రూరమతు లగుదురు పరులకున్ దాన మిడన్”
(లేదా...)
“క్రూరమతుల్ గదా పరులకున్ దమ సంపదలిచ్చువారిలన్”

11, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4643

12-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు సేవించిన లభించుఁ గైవల్యంబే”
(లేదా...)
“కలు సేవింపుఁడు పుణ్యకార్యమదియే కైవల్యసంప్రాప్తికిన్”

10, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4642

11-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరుని పదముల నమ్మెఁ బ్రహ్లాదుఁ డెపుడు”
(లేదా...)
“హర పాదద్వయ చింతనామృతముఁ బ్రహ్లాదుండు గ్రోలెన్ దమిన్”

9, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4641

10-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిర్దాక్షిణ్యహృదయులఁట నీరజనేత్రల్”
(లేదా...)
“నిర్దాక్షిణ్యమనస్కులౌదురు గదా నీరేజపత్రేక్షణల్”

8, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4640

9-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సఖ్యముఁ జేయంగఁ దగును శండునితోడన్”
(లేదా...)
“సఖ్యముఁ జేయఁగాఁ దగును శండునితోడ సుపుత్రలబ్ధికై”

7, జనవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4639

8-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రుడ్డి చెవిటి కుంటియై నరుఁడు జన్మించున్”
(లేదా...)
“అంధుడు పంగువున్ బధిరుఁడై మనుజుండు జనించు భూమిపై”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

6, జనవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4638

7-1-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పొట్టలం గొట్టువానికిఁ బుణ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“పొట్టలు గొట్టువానికి నమోఘముగా లభియించుఁ బుణ్యముల్”
(వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, జనవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4637

6-1-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యోగి గాని నాయకుఁడగు యోగ్యుఁ డేల”
(లేదా...)
“యోగులు గాని నాయకులె యోగ్యులు భారతభూమి నేలఁగన్”
(క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

4, జనవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4636

5-1-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోహమె కద మానవునకు ముక్తి నొసంగున్”
(లేదా...)
“మోహమ్మే హితమౌను మానవునకున్ ముక్తిం బ్రసాదింపఁగన్”

3, జనవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4635

4-1-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికునకు వేదమె ప్రమాణమ్ము సుమ్ము”
(లేదా...)
“వేదమె సత్ప్రమాణమని వెల్లడి సేసెను నాస్తికుం డహో”

2, జనవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4634

3-1-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తీఁగలు లేనట్టి వీణ తీయగఁ బలికెన్”
(లేదా...)
“తీఁగలు లేని వీణ గడుఁ దీయగ మ్రోగెను మీటినంతటన్”

1, జనవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4633

2-1-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామమె మోక్షోపలబ్ధికారణము గదా”
(లేదా...)
“కామమె మోక్షకారణము గాముకులై తరియించు డెల్లరున్”