22, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4829

23-7-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతి మురిసెఁ బల్లవాధరి ప్రల్లదమున”
(లేదా...)
“పల్లవాధరి ప్రల్లదంబది భర్తకెంతయొ హర్షమౌ”
(శ్రీకాకుళంలో బులుసు అపర్ణ గారి ద్విశతావధాన సమస్య)

21, జులై 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4828

22-7-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దంష్ట్రాఘాతమునఁ గూలె ద్వైమాతురుఁడే”
(లేదా...)
“దంష్ట్రాఘాతము చేత నేలకొరిగెన్ ద్వైమాతురుం డాజిలోన్”
(శ్రీకాకుళంలో బులుసు అపర్ణ గారి ద్విశతావధాన సమస్య)

20, జులై 2024, శనివారం

సమస్య - 4827

21-7-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“షండుఁడు గొడ్రాలిఁ గూడి సంతున్ బడసెన్”

(లేదా...)

“షండుండొక్కఁడు గొడ్డురాలిఁ గవసెన్ సంతానమందెన్ భళా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

19, జులై 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4826

20-7-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విద్య నేర్పువారు వెఱ్ఱివారు”

(లేదా...)

“విద్యలు నేర్పువార లవివేకులు పామరు లజ్ఞు లీ భువిన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

18, జులై 2024, గురువారం

సమస్య - 4825

19-7-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“ఆలుమగల మధ్య గొడవ లాహ్లాదములే”

(లేదా...)

“ఆలుం బెన్మిటి మధ్య పోరు గనఁగా నాహ్లాదమిచ్చున్ గదా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

17, జులై 2024, బుధవారం

సమస్య - 4824

18-7-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“దేవుఁడు లేఁడను జనులకె తీర్థాటనముల్”

(లేదా...)

“దేవుఁడు లేఁడటంచుఁ గడు దీక్ష నొనర్తురు తీర్థయాత్రలన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

16, జులై 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4823

17-7-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“జన్మించితిఁ జచ్చి మరల జన్మించితిటుల్”

(లేదా...)

“జన్మన్ బొందితిఁ జచ్చితిన్ మరల నీ జన్మమ్మునుం బొందితిన్”

(జులై 17 నా పుట్టినరోజు. 74 నిండి 75లో అడుగుపెడుతున్నాను)

15, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4822

16-7-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అమ్మను సేవించువార లత్యంతఖలుల్”

(లేదా...)

“అమ్మన్ భక్తిని సేవఁ జేయు జను లత్యంతాఘముల్ వొందరే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

14, జులై 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4821

15-7-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కోఁతుల జత పాఠ మొక్క కోఁతికిఁ జెప్పెన్”

(లేదా...)

“కోఁతులు రెండు గూడి యొక కోఁతికిఁ బాఠముఁ జెప్పుచుండెడిన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

13, జులై 2024, శనివారం

సమస్య - 4820

 14-7-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పతిని సేవించు సతి పొందు బాధలెన్నొ”

(లేదా...)

“భర్తకు సేవఁ జేసినను భార్యకు దక్కును కష్టనష్టముల్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

12, జులై 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4819

13-7-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విష్ణుదేవుఁడు సూపెను వినయమెంతొ”

(లేదా...)

“విష్ణుదేవుఁడు సూపె మిక్కిలి వింతగా వినయమ్మునే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

11, జులై 2024, గురువారం

సమస్య - 4818

12-7-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“యజ్ఞమ్ములు దేశమునకు హానిం గూర్చున్”

(లేదా...)

“యజ్ఞములెల్ల దేశమున హానినిఁ గూర్చుటకోసమే కదా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

10, జులై 2024, బుధవారం

సమస్య - 4817

11-7-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పద్యద్వేషులను ధూళిపాళయె మెచ్చున్”

(లేదా...)

“పద్యద్వేషుల ధూళిపాళమణి యాహ్వానించు నాత్మీయతన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

9, జులై 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4816

10-7-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“గోవు పాలను పులి గ్రోలె వనిని”

(లేదా...)

“గోక్షీరమ్ములఁ ద్రావెఁ బెద్దపులియే ఘోరాటవిన్ దృప్తిగా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

8, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4815

9-7-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు”

(లేదా...)

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

7, జులై 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4814

8-7-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వేదవిదుఁడయ్యె నొక్కఁడు విద్య విడిచి”

(లేదా...)

“విద్యను వీడి యొక్కరుఁడు వేదవిశారదుఁడయ్యె నిద్ధరన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

6, జులై 2024, శనివారం

సమస్య - 4813

7-7-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కలువలు వికసించెఁ బవలె కంటివె సుకవీ”

(లేదా...)

“కలువల్ పూఁచె వియత్తలంబునఁ బవల్ గన్గొంటివే సత్కవీ”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

5, జులై 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4812

6-7-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“ఒక్క చంద్రుఁడు వొడమె వేఱొకఁడు గ్రుంకె”

(లేదా...)

“ఇద్దఱు చందమామ లుదయింపఁగ నొక్కఁడు గ్రుంకె నొక్కఁడున్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

4, జులై 2024, గురువారం

సమస్య - 4811

5-7-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“బకజపము లొనర్చి ముక్తిఁ బడఁయఁగ వచ్చున్”

(లేదా...)

“బకజప మాచరించుటయె ప్రాప్తమొనర్చును మోక్షమిద్ధరన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

3, జులై 2024, బుధవారం

సమస్య - 4810

4-7-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సూదులతోఁ గ్రుచ్చి చూపె సుతునకుఁ బ్రేమన్”

(లేదా...)

“సూదులతోడఁ గ్రుచ్చి సతి చూపెఁ గుమారునిపైనఁ బ్రేమనున్”

(రంప సాయికుమార్ గారి అష్టావధాన సమస్య)

2, జులై 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4809

3 -7-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మాన్యులుండరు కోటబొమ్మాళిలోన”

(లేదా...)

“కోటబొమ్మాళి పురమ్ములో నకట మాన్యుఁ డొకండును గానరాఁడు పో”

(మొన్న కోటబొమ్మాళి శతావధానంలో నా సమస్య)

1, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4808

2 -7-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“శివునిఁ దలఁచుట దొసఁగు కాశీపురమున”

(లేదా...)

“శివనామస్మరణమ్ము దోషమగుఁ గాశీక్షేత్రమం దెప్పుడున్”

(కాశీ అష్టావధానంలో నా సమస్య)

30, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4807

1-7-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిక్కనను వరించితీవు తిక్కలపోరీ!”
(లేదా...)
“తిక్కననున్ వరించితివి తిక్కలపోరి! యిదేమి చిత్రమో”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4806

30-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అమృత మసురులకుం బంచె నచ్యుతుండు”
(లేదా...)
“అమృతముఁ బంచి విష్ణు వసురావళిఁ బ్రోచెఁ జిరాయువిచ్చియున్”
(కటకం వెంకటరామ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4805

29-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరామునిఁ బొగడఁ దగును స్త్రీలోలుఁడుగన్”
(లేదా...)
“స్త్రీలోలుండగు వీరరాఘవునిఁ గీర్తింపన్ దగున్ బండితుల్”
(అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4804

28-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారసింహుఁడై కలి పుట్టె నరులు బెదర”
(లేదా...)
“నరసింహాకృతి నుద్భవించెఁ గలి నానాభీతులం గూర్చఁగన్”
(ఒజ్జల శరత్ బాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4803

27-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెన్నెలం గ్రుమ్మరించె వేవెలుఁగులదొర”
(లేదా...)
“వెన్నెలఁ గ్రుమ్మరించెఁ గడుఁ బ్రేమను సూర్యుఁడు గ్రీష్మమందునన్”
(ఆరవల్లి శ్రీదేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4802

26-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రవరుఁడు విడకుండఁ దీర్చె భామిని కోర్కెల్”
(లేదా...)
“ప్రవరుఁడు వీడకుండ నల భామిని కోర్కెలఁ దీర్చెఁ బ్రీతితోన్”

24, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4801

25-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శృంగేరిని రోసె నొక్క చెలి వాక్సతియై”
(లేదా...)
“శృంగేరిన్ గని రోసె నొక్క సతి రాశీభూతవాగ్దేవియై”

23, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4800

24-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నడ దేశమునఁ దెలుఁగు ఘనతఁ గనెఁ గదా”
(లేదా...)
“కర్ణాటోర్వినిఁ దేజరిల్లెఁ దెలుఁ గాకర్ణింపుమా వేడుకన్”

22, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4799

23-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అఆల్ నేర్వకయె చేసి తవధానమ్మున్”
(లేదా...)
“అఆల్ నేర్వకయే వధానిగ యశంబార్జించితిన్ మిన్నగాన్”

21, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4798

22-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
శివునిఁ దలఁచుట తప్పు కాశీపురమున
(లేదా...)
శివనామస్మరణమ్ము దోషమగుఁ గాశీక్షేత్రమం దెప్పుడున్20, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4797

21-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణము ముదమిడె సీతకు రామునకును”
(లేదా...)
“రణమది గూర్చె మోదమును రామునకున్ ధరణీప్రసూతికిన్”

19, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4796

20-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా”
(లేదా...)
“రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్”

18, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4795

19-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విగత్రప్రాణుండు పోరె విమతుల్ వాఱన్”
(లేదా...)
“విగతప్రాణుఁడు పోరు సల్పెను రిపుల్ విభ్రాంతులై పాఱఁగన్”

17, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4794

18-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమునుఁ గడిమెళ్ళయే పాఁతిపెట్టె”
(లేదా...)
“పద్యముఁ బాఁతిపెట్టెనఁట పండితుఁడౌఁ గడిమెళ్ళ వంశ్యుఁడే”
https://www.youtube.com/watch?v=iLB2QM07ELo

16, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4793

17-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానం బార్వన్”
(లేదా...)
“శంఖధ్వానము విన్పడెన్ బృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్”

15, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4792

16-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంభవృష్టిలోఁ గావలెఁ గుక్కగొడుగు”
(లేదా...)
“అసదృశరీతిఁ గుక్కగొడు గక్కరవచ్చును కుంభవృష్టిలో”

14, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4791

15-6-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సతులను రోసెడి జనుఁడె రసజ్ఞుండు గదా”
(లేదా...)
“అతివలఁ గాంచినన్ విముఖుఁడై చనువాఁడనఁగా రసజ్ఞుఁడౌ”

13, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4790

14-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె”
(లేదా...)
“అతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై”

12, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4789

13-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీతము లేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠం బుర్విన్”
(లేదా...)
“జీతము లేని కొల్వు గన శ్రేష్ఠము సౌఖ్యదమౌను భూమిపై”

11, జూన్ 2024, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 86

12-6-2024 (బుధవారం)
విషయం - శారదాస్తుతి
ఛందం - ఉత్పలమాల
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'శా'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'ర'
3వ పాదం 10వ అక్షరం 'దాం'
4వ పాదం 17వ అక్షరం 'బ'
(లేదా)
'శా-ర-దాం - బ' ఈ అక్షరాలు పాదాదిలో ఉంచి
ఆటవెలది పద్యం వ్రాయండి.

10, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4788

11-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శస్త్రసన్యాసముం జేసి జయమునందె”
(లేదా...)
“శస్త్రాస్త్రమ్ములఁ బాఱవైచి జయమున్ సాధించె యుద్ధంబునన్”

9, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4787

10-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవధానముఁ జేయం గలఁ డర్భకుఁడైనన్”
(లేదా...)
“తలఁచినతోడనే శతవధానము నర్భకుఁడైనఁ జేయుఁగా”

8, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4786

9-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణకఠోరములు సుమ్ము కన్నడ కవితల్”
(లేదా...)
“కర్ణకఠోరపద్యములు గన్నడ దేశమునందు విన్పడున్”

7, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4785

8-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శృంగేరికిఁ బోవువారు చెనఁటుల్ మూర్ఖుల్”
(లేదా...)
“చెనఁటుల్ మూర్ఖులు గూడి పోదురు గదా శృంగేరి దర్శింపఁగన్”

6, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4784

7-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరతంత్రుఁడు దీనకల్పపాదపము గదా”
(లేదా...)
“పరతంత్రుండు రహించు దీనజనకల్పద్రుప్రభావోన్నతిన్”

5, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4783

6-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతుని నెదిరించి చంప ఘనకార్యమ్మౌ”
(లేదా...)
“ఘనకార్యంబగుఁ గాంతు మార్కొని బలాత్కారమ్మునం జంపినన్”

4, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4782

5-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుడి యెడమలు తారుమారగున్ ధర్మముగన్”
(లేదా...)
“దక్షిణ వామ పార్శ్వములు ధర్మము తప్పక తారుమారగున్”
(బందరు దుర్గా ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4781

4-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సురశరణ్యుఁడు దనుజదాసుఁడుగ నయ్యె”
(లేదా...)
“సురలోకైకశరణ్యుఁడైన హరి దాసుండయ్యె దైత్యాళికిన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, జూన్ 2024, ఆదివారం

దత్తపది - 209

3-6-2024 (సోమవారం)
కారము - కారము - కారము - కారము
'కారము' పదాన్ని నాలుగు పాదాలలో ప్రయోగిస్తూ
ఉత్తమ గృహిణిని గురించి
కందం కాని ఉత్పలమాల కాని చెప్పండి.

1, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4780

2-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కృష్ణుఁడె బెండ్లాడెను గద కృష్ణనుఁ బ్రేమన్”
(లేదా...)
“కృష్ణుఁడె పెండ్లియాడెఁ గద కృష్ణనుఁ బాండవపక్షపాతియై”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

31, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4779

1-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంక్లిష్టప్రాసనిత్తు సత్కవి చెపుమా”
(లేదా...)
“సంక్లిష్టంబగు ప్రాసనిచ్చెదఁ గవీ సామర్థ్యముం జూపుమా”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

30, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4778

31-5-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సౌఖ్యముల్ దక్కుఁ గద యమసదనమందు”
(లేదా...)
“సౌఖ్యస్థావరమేదనన్ నరకమే సంసారికిన్ యోగికిన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, మే 2024, బుధవారం

దత్తపది - 208

30-5-2024 (గురువారం)
పాము - కప్ప - తేలు - బల్లి
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాచందంలో
ఆడుకుంటున్న అమ్మాయిపై పద్యం చెప్పండి.

28, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4777

29-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సమస్యలే జీవితమున సౌఖ్యప్రదముల్”
(లేదా...)
“మానవ జీవితమ్మున సమస్యలె సర్వ సుఖప్రదమ్ములౌ”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4776

28-5-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సురరాడ్వైభవము దక్కె శుంఠలకుఁ గడున్”
(లేదా...)
“సురరాడ్వైభవ మబ్బె శుంఠలకు నస్తోకంబుగా ధాత్రిలోన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4775

27-5-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్యుల్లత లాకసమున వెలుఁగు స్థిరముగన్”
(లేదా...)
“విద్యుద్వల్లరు లభ్రవీథి స్థిరమై వెల్గొందుచుండున్ సదా”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, మే 2024, శనివారం

సమస్య - 4774

26-5-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవధానముఁ జేయువార లల్పులె సుమ్మీ”
(లేదా...)
“అవధానంబులఁ జేయువార లనఁగా నల్పుల్ గదా యెంచినన్”

24, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4773

25-5-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్క్ష్యుని పదములకు మ్రొక్కె దామోదరుఁడే”
(లేదా...)
“తార్క్ష్యపదాభివందనమొనర్చెను శ్రీపతి భక్తి పెంపునన్”

23, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4772

24-5-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంతిసుతుఁడు వాలియె నలకూబరు గెల్చెన్”
(లేదా...)
“కుంతికిఁ బుట్టి వాలి నలకూబరు గెల్చె నలుండు సూడఁగన్”

22, మే 2024, బుధవారం

సమస్య - 4771

23-5-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భముం దాల్చె నా పతి గౌరవముగ”
(లేదా...)
“గర్భముఁ దాల్చె నా మగఁడు గౌరవనీయుఁడు సచ్చరిత్రుఁడున్”

21, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4771

22-5-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

*“భద్రత నొసగె రారాజు పాండవులకు”*

(లేదా...)

*“సోదరు లంచు పాండవుల శోకము దీర్చె సుయోధనాఖ్యుడే”*


కంది శంకరయ్య వద్ద 5/21/2024 09:00:00 PM

20, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4770

21-5-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

*“శంకరుడా మకరిజంపి జర్తువు బ్రోచెన్”*

(లేదా...)

*“హరుడే ప్రోవగ కుంజరమ్మునట తా నాలాస్యమున్ జంపెనే”*


కంది శంకరయ్య వద్ద 5/20/2024 09:00:00 PM

19, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4768


20-5-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పద్మనాభుని దూరిరి భక్తులెల్ల”

(లేదా...)

“ఛీ ఛీ ఛీ యని చీదరింతురిట రాజీవాక్షునిన్ లోకులే

18, మే 2024, శనివారం

సమస్య - 4768

19-5-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“రాఘవుని నస్యమడిగెను రావణుండు”

(లేదా...)

“నస్యంబిమ్మని రావణుం డడిగె విన్నాణంబుగా రామునిన్”

17, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4767

18-5-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“యువతినిఁ బెండ్లాడె వనిత యొప్పఁగ విబుధుల్”

(లేదా...)

“యువతిన్ బెండిలియాడె నొక్క జవరా లోహో యనన్ బండితుల్”

16, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4766

17-5-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సారెకు సారెకును సారె సారెకుఁ గనఁగన్”

(లేదా...)

“సారెకు సారెకున్ మఱియు సారెకు సారెకు సారెసారెకున్”

15, మే 2024, బుధవారం

సమస్య - 4765

16-5-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సర్పసంతతి హెచ్చిన జరుగు మేలు”

(లేదా...)

“సంతతి వృద్ధి సేసినవి సర్పము లీభువి మేలుఁ గోరుచున్”

14, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4764

15-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”
(లేదా...)
“కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్”

13, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4763

14-5-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని విడి వాయుసుతుఁడు రావణుఁ జేరెన్”
(లేదా...)
“రాముఁడు పిల్చినన్ హనుమ రాననె రావణుఁ గొల్వ నెంచియున్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారు పంపిన సమస్య)

12, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4762

13-5-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొండపై నున్న దేవుని గుండె రాయి”
(లేదా...)
“దేవుని గుండె రాయి గద తిష్ఠను వేసెను కొండ కోనలన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారు పంపిన సమస్య)

11, మే 2024, శనివారం

సమస్య - 4761

12-5-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ద్రోవది కొక భర్త యనుచు ద్రోణుఁడు వలికెన్”
(లేదా...)
“ద్రోవది కొక్క భర్తయని ద్రోణుఁడు దెల్పె సభాంతరమ్మునన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారు పంపిన సమస్య)

10, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4760

11-5-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దూరువాఁడె యఘవిదూరుఁ డగును”
(లేదా...)
“దూరెడివాఁడు దుష్కృతవిదూరుఁడు గణ్యుఁడు లోకమాన్యుఁడున్”
(విట్టుబాబు పంపిన సమస్య)

9, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4759

10-5-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తన్ని ధిక్కరించిన నవ్వఁ దగును సభను”
(లేదా...)
“తన్నిన ధిక్కరింప సభఁ దాపముఁ జెందక నవ్వఁగాఁ దగున్”

8, మే 2024, బుధవారం

సమస్య - 4758

9-5-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నము లేనట్టి విందు నందఱ కిడిరే”
(లేదా...)
“అన్నము లేని భోజనము నప్పుడు పెట్టిరి పెండ్లి విందులో”

7, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4757

8-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చీమల పదఘోషను విని సింగము జడిసెన్”
(లేదా...)
“చీమల పాదఘోష విని సింహము భీతిలి పాఱె గ్రక్కునన్”
(క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4756

7-5-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వార్ధి రవి క్రుంకఁగాఁ దెలవాఱెఁ దూర్పు”
(లేదా...)
“తూరుపు దెల్లవాఱె నదె తోయజబాంధవుఁ డబ్ధిఁ  గ్రుంకఁగన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, మే 2024, ఆదివారం

దత్తపది - 208

6-5-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
పాము - కప్ప - తేలు - బల్లి
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాచందంలో
భారతార్థంలో పద్యం చెప్పండి.

4, మే 2024, శనివారం

సమస్య - 4755

5-5-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవితేజము చల్లఁదనము ప్రజలకొసంగెన్”
(లేదా...)
“రవితేజంబిడె లోకులెల్లరకుఁ దీవ్రంబైన శైత్యంబిలన్”

(మొన్నటి బులుసు అపర్ణ గారి అష్టావధాన సమస్య)

3, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4754

4-5-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీతాసతి కూఁతురయ్యె శ్రీరామునకున్”
(లేదా...)
“సీత కుమార్తె యయ్యెఁ గద శ్రీరఘురామునకుం దలంపఁగన్”

2, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4753

3-5-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవనముం జెప్పు కవికి సత్కారమేల”
(లేదా...)
“కవనమ్మున్ వినిపించు సత్కవికి సత్కారంబు వ్యర్థంబగున్”

1, మే 2024, బుధవారం

సమస్య - 4752

2-5-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూలను సిగలోనఁ దుఱుమఁబోలదు తరుణీ”
(లేదా...)
“పూవుల మాలలన్ సిగను ముద్దులగుమ్మ ధరింప నేరమౌ”

30, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4751

1-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసలు పెద్దవయ్యెఁ జేకుఱు వన్నెల్”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసంబులు పెద్దవయ్యె నిఁకపై సిద్ధించు సన్మానముల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4750

30-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిచ్చు రగిలించె నొకకాంత లచ్చిఁ బొగడి”
(లేదా...)
“లచ్చిని మెచ్చి వచ్చి, నవలామణి చిచ్చు రగిల్చెఁ జెచ్చెరన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4749

29-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివుని తలపైనఁ బార్వతి చేరి నిలిచె”
(లేదా...)
“శివ వామార్ధము వీడి శీర్షమున నిల్చెన్ గౌరి గంగమ్మతో”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4748

28-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శతచంద్రులఁ గంటి నాకసమ్మునఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“ఆకసమందుఁ గానఁబడె నందముగా శతచంద్రబింబముల్”

26, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4747

27-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అనలమ్మున నేయి వడి ఘనాకృతిఁ జెందెన్”
(లేదా...)
“అనలమునందు నేయి గననయ్యె ఘనాకృతిఁ జెంది వింతగన్”

25, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4746

26-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్యముగఁ గనన్”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ పలు పువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్ముగాఁ జూడఁగన్”

24, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4745

25-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అర్జునునకు మిత్రుఁ డంగరాజు”
(లేదా...)
“నమ్మెద రంగరాజును ధనంజయమిత్రుఁ డటంచుఁ బల్కినన్”

23, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4744

24-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రెండు దంతముల్ గల్గి కరేణువొప్పె”
(లేదా...)
“రెండు దంతములుండి యొక్క కరేణువొప్పెను కంటిరే”

22, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4743

23-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నిశిఖల మీద నాడె శిశువు”
(లేదా...)
“అగ్నిజ్వాలలపైన నొక్క శిశు వాటాడెన్ మనోజ్ఞమ్ముగన్”

21, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4742

22-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్ణచంద్రు సౌందర్యమున్ బొగడె గ్రుడ్డి”
(లేదా...)
“అంధుం డాకసమందు శోభిలెడు పూర్ణైణాంకు వర్ణించెఁ బో”

20, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

దత్తపది - 207

21-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
అమ్మ - అయ్య - అక్క - అన్న
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో చంపకమాల కాని, తేటగీతి కాని వ్రాయండి.

19, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4741

20-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్థిరయశస్కులు గౌరవుల్ నరుఁడు లేకి”
(లేదా...)
“పార్థుఁడు నిష్ప్రయోజకుఁ డపారయశస్కులు ధార్తరాష్ట్రులే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4740

19-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంసారము హితకరమ్ము సన్యాసులకున్”
(లేదా...)
“సంసారమ్ము హితమ్ముఁ గూర్చును గదా సన్యాసులౌ వారికిన్”
(చెన్నమాధవుని భాస్కరరాజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4739

18-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆమని శోభిల్లెఁ గాక మాలాపింపన్”
(లేదా...)
“గీతములన్ వసంతఋతు కీర్తినిఁ బెంచెను గాకఘూకముల్”

16, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4738

17-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“రామ రామ యనుట రంకు బొంకు”
(లేదా...)
“రాముని నామముం బలుక రంకగు బొంకగు నంద్రు పండితుల్”
(చెన్నమాధవుని భాస్కరరాజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4737

16-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అత్యల్పమె యద్భుతముగ వ్యాపించె దెసల్”
(లేదా...)
“అత్యల్పంబె యదృశ్య మద్భుతమునై వ్యాపించె నాశాంతముల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4736

15-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలము చెల్లి వడలెనఁట కాముని శరముల్”
(లేదా...)
“కాముని పూల బాణములు కాలము చెల్లగ వాడిపోయెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4735

14-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంటకములు సజ్జనులు లోకమ్మునందు”
(లేదా...)
“సుకుమారంబగు కంటకంబులు గదా సుశ్లోకులౌ సజ్జనుల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

12, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4734

13-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవిలో మచ్చలనుఁ గాంచి రాజు హసించెన్”
(లేదా...)
“సూర్యుని లోని మచ్చలను చూచిన చంద్రుడు నవ్వె గొల్లునన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4733

12-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదునారు పదారును గలుపఁగఁ బూర్ణంబౌ”
(లేదా...)
“లోకంబందుఁ బదారు నాపయిఁ బదారుం గూడి సంపూర్ణమౌ”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4732

11-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధనజాడ్యమె సౌఖ్యమిచ్చుఁ దగ విబుధులకున్”
(లేదా...)
“ధనజాడ్యంబె నితాంత సౌఖ్యమిడు విద్వచ్ఛ్రేణికిన్ ధాత్రిలోన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4731

10-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వరము లేని గానమున రసమ్ములూరు”
(లేదా...)
“స్వరదూరమ్మగు గానమందు రసవిస్తారమ్ము దోరంబగున్”
(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4730

9-4-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అమ్మనుఁ బెండ్లాడి మోద మందెఁ దనయుఁడే”

(లేదా...)

“అమ్మను పెండ్లియాడి ముద మందెను పుత్రుఁడు తండ్రి మెచ్చఁగన్”

7, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4729

8-4-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పౌరు లవివేకు లీ ప్రజాస్వామ్యమందు”

(లేదా...)

“పౌరుల్ సూడ వివేకశూన్యులు ప్రజాస్వామ్యమ్మునన్ మిత్రమా”

(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4728

7-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి యెలుకను గని బెదరి పాఱె”
(లేదా...)
“కాలికి బుద్ధి సెప్పె నెలుకం గనినంత బిడాల మక్కటా”

5, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4727

6-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలం బల్కువానికే గౌరవమ్ము”
(లేదా...)
“కల్లలఁ బల్కువాఁడె యిల గౌరవమందును సత్యవంతుఁడై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

4, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4726

5-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రకృతిం గాపాడునంద్రు ప్లాస్టిక్కు బుధుల్”
(లేదా...)
“ప్రకృతిం గాఁచును ప్లాస్టికంచనిరి ధీప్రాగల్భ్యసంపన్నిధుల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

3, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4725

4-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొట్టుఁ దాల్చుట భారము బోటులకును”
(లేదా...)
“బొట్టు ధరించుటే నుదుట బోటులు భారముగాఁ దలంతురే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

2, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4724

3-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతి శిరమును ద్రుంచివైచెఁ బార్వతి గినుకన్”
(లేదా...)
“పతి శిరమున్ మహోగ్రతను బార్వతి ద్రుంచెను లోకరక్షకై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

1, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4723

2-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులఁ గని ముక్తిఁ గోరి సల్పిరి నతులన్”
(లేదా...)
“జారులఁ గాంచి వందనము సల్పిరి భక్తులు ముక్తికాంక్షతో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

31, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4722

1-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాక్షసతత్త్వమ్మె యెల్ల రాజ్యములేలున్”
(లేదా...)
“రాక్షసతత్త్వమే సకల రాజ్యములేలును వాస్తవమ్ముగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

30, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4721

31-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రాందీ సేవింపఁ దొలఁగుఁ బాపౌఘమ్ముల్”
(లేదా...)
“బ్రాందీ త్రాగినఁ దీరిపోవుఁ గలిలోఁ బ్రారబ్ధపాపౌఘముల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4720

30-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తిగ వీక్షింప నామె భగభగ మండెన్”
(లేదా...)
“భక్తిగఁ జూచినంతటనె భగ్గున మండెను గాదె యామెయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

28, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4719

29-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సిరి వీడినవాఁడె చెలఁగు శ్రీమంతుండై”
(లేదా...)
“సిరినిన్ దూరముఁ బెట్టువాఁడె చెలఁగున్ శ్రీమంతుఁడై యెప్పుడున్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

27, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4718

28-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతలు గనరారు రాయగడ నగరమునన్”
(లేదా...)
“భామలు లేరు రాయగడ పట్టణమందు నదేమి చిత్రమో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

26, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4717

27-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శవముం గని బాటసారి శాంతుం డయ్యెన్”
(లేదా...)
“శవమును గాంచి పాంథుడు ప్రశాంతమనంబున విశ్రమించెఁ దాన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

25, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4716

26-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణమె వలయు శాంతి రక్ష కొరకు”
(లేదా...)
“రణమే కావలె శాంతిరక్షణకు వీరా లెమ్ము లేలెమ్మిఁకన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

24, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4715

25-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరినిఁ బెండ్లియాడె గిరితనూజ”
(లేదా...)
“హరిని వివాహమాడె ధవళాచలపుత్రి సురల్ నుతింపఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

23, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4714

24-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముట్టి యొకఁడు సచ్చె మడిసె ముట్టకొకఁడు”
(లేదా...)
“ముట్టి యొకండు సచ్చె మఱి ముట్టక చచ్చె నొకండు సూడఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

22, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4713

23-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ!”
(లేదా...)
“ఈ వసంత సమాగమంబున నేల పాడవు కోకిలా!”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

21, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4712

22-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదములు రెండు గలవాఁ డభాగ్యనరుండౌ”
(లేదా...)
“పదాలు రెండు గల్గువాఁ డభాగ్యుఁడౌ వసుంధరన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

20, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4711

21-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నె ననుచు నవ్వయె నయగారము లొలికెన్”
(లేదా...)
“కన్నెను నేనటంచు నయగారపుఁ బల్కులఁ గుల్కె నవ్వయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

19, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4710

20-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యత్నమ్మున నేర్తుమొక్కొ వ్యాకరణమ్మున్”
(లేదా...)
“యత్నము సేయువారలకు వ్యాకరణ మ్మిసుమంత వచ్చునా”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4709

19-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్”

17, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4708

18-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గీతాబోధన నరునకుఁ గీడొనరించెన్”
(లేదా...)
“గీతాబోధన సేసి యర్జునునకున్ కృష్ణుండు కీడెంచెనే”

16, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4707

17-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులి పట్టిన కుఱ్ఱ గనెను పూర్ణాయువునే”
(లేదా...)
“పులి నోటం బడినట్టి బాలుఁడు గనెన్ బూర్ణాయువున్ జిత్రమే”

15, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4706

16-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్న తమ్ముఁడయ్యెను తమ్ముఁ డన్న యయ్యె”
(లేదా...)
“అన్నయె తమ్ముఁడయ్యె మఱి యన్నగ మారెను తమ్ముఁ డత్తఱిన్”

సమస్య - 4705

15-3-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్”

(లేదా...)

“కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ”

13, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4704

14-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్మసంభవు పత్ని యపర్ణయె కద”
(లేదా...)
“పద్మసంభవు ధర్మపత్ని యపర్ణ యందురు పండితుల్”

12, మార్చి 2024, మంగళవారం

కవిమిత్రులకు మనవి...

రేపటి నుండి దాదాపు 15 రోజుల వరకు సమూహానికి అందుబాటులో ఉండక పోవచ్చు.
14 నాడు నారాయణఖేడ్ లో పుస్తకావిష్కరణ సభకు వెళ్తున్నాను.
15 నాడు ప్రయాణపు టేర్పాట్లు..
16 నాడు రైలెక్కి 17న కాశీ చేరుకుంటాను.
18 నాడు కాశీలో ప్రసాద రాయ కులపతి గారి చేతుల మీదుగా గంగాభవాని శాంకరీదేవి గారి పుస్తకావిష్కరణ
19 నాడు బయలుదేరి నేపాల్ చేరుకుంటాను. ఐదు రోజులు నేపాల్ క్షేత్ర సందర్శన.
బహుశా 25 నాడు ఇంటికి చేరుకోవచ్చు.
అన్నిరోజులు ప్రయాణంలో ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేకపోవచ్చు.
దయచేసి ఇన్ని రోజులు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి పద్యాలను సమీక్షించవలసిందిగా మనవి.

సమస్య - 4703

13-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒరియాకున్ సాటి వచ్చునొకొ తెలుఁ గధిపా”
(లేదా...)
“ఒరియా భాషకు సాటి వచ్చునె తెలుం గోకృష్ణరాయాధిపా”

11, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4702

12-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రథి లేకయె స్యందనమ్ము రయమున నేగెన్”
(లేదా...)
“రథి లేకుండగ నేగె స్యందనము తీవ్రంబైన వేగమ్మునన్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4701

11-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాచినవి పండ్లు గావెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“కాయల్ గాచిన వెన్నడైన ఫలముల్ గాబోవు నిక్కంబుగన్”
(సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని పూరించిన సమస్య)

9, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4700

10-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెరుపులు స్థిరములని పల్కె మేఘపంక్తి”
(లేదా...)
“మెరుపులు సుస్థిరంబులని మేఘములెల్లను నొక్కి చెప్పెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

8, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4699

9-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్క్ష్యరథుం డలిగి మదను దగ్ధమొనర్చెన్”
(లేదా...)
“తార్క్ష్యరథుండు మన్మథుని దగ్ధమొనర్చెను దేవభూమిలో”
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4698

8-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివునిఁ గొల్చువాఁడు శిష్టుఁ డగున”
(లేదా...)
“శివరాత్రిన్ శివుఁ గొల్చునట్టి నరునిన్ శిష్టుం డనం జెల్లునా”


6, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4697

7-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బట్టతల గల్గువాఁడె పో భాగ్యశాలి”
(లేదా...)
“కవులు వచింత్రు బట్టతల గల్గినవానిని భాగ్యశాలిగన్”
(బట్టతల మీద అద్భుతమైన సీసపద్యం చెప్పిన ఆముదాల మురళి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4696

6-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తర్కంబును జేయలేఁడు తత్త్వముఁ జెప్పున్”
(లేదా...)
“తర్కము సేయలేఁడు ఘనతాత్త్విక బోధను జేయు నెల్లెడన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

4, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4695

5-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అరిషడ్వర్గమ్ము గూర్చె నాత్మకు హితమున్”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము క్షేమమిచ్చెను కదా యాత్మానుసంధానమై”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4694

4-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్ల లాడిరి నాన్నకుఁ బెండ్లి యనుచు”
(లేదా...)
“నాన్నకు పెండ్లియంచనుచు నాట్యము జేసిరి పిల్లలిద్దరున్”
(సింహాద్రి వాణి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4693

3-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పీనుగు తరుశాఖపైకి వేగమె యెక్కెన్”
(లేదా...)
“పీనుంగెక్కెను వృక్షశాఖ నట నుద్వృత్తిన్ జవంబొప్పగన్”
(అయ్యగారి కోదండరావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4692

2-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వచ్చిన ఫల్గుణుని గెల్వవచ్చుఁ గురుపతీ”
(లేదా...)
“వచ్చినవాఁడు ఫల్గుణుఁ డవశ్యము గెల్చెద మోసుయోధనా”

29, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4691

1-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీహరి యజునానతిఁ గొని శ్రీశునిఁ జంపెన్”
(లేదా...)
“శ్రీశుని సంహరించెనఁట శ్రీహరి వాక్పతి యానతీయఁగన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4690

29-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీనపు గర్భమునఁ బెక్కు మేకలు పుట్టెన్”
(లేదా...)
“మీనపు గర్భమందు పలు మేకలు బుట్టెను కొండకోనలన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4689

28-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపులకు సుఖములు దక్కు స్వర్గమందు”
(లేదా...)
“స్వర్గమునందు పాపులకు సర్వసుఖంబులు దక్కు నిత్యమున్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4688

27-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంధరహిత సుమమ్ముల గౌరవింత్రు”
(లేదా...)
“గంధము లేని పూవులకె గౌరవమబ్బు సమాజమందునన్”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4687

26-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్కన్”
(లేదా...)
“ధర్మవిరుద్ధమౌను గద తండ్రికి సాగిలి మ్రొక్కఁ బుత్రుఁడే”

24, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4686

25-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిల్పము కేరెనని గ్రుడ్డి చిందులు వేసెన్”
(లేదా...)
“శిల్పము వెక్కిరించెనని చిందులు వేసెను చూచి యంధుఁడే”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4685

24-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులులు కరులు భూర్జపత్రములపై నిలిచెన్”
(లేదా...)
“పులు లేనుంగులు భూర్జపత్రములపై పొల్పొందఁగా నిల్చెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4684

23-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్యయె భర్తగను మారె భాగ్యము గలుగన్”
(లేదా...)
“భార్యయె భర్తయైనపుడు ప్రాప్తమగున్ గద భాగ్యయోగముల్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

21, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4683

22-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగు నరునకు మోక్షమ్ము దప్పదెపుడు”
(లేదా...)
“త్రాగెడువాఁడు మోక్షమును దప్పక పొందు నటంద్రు పండితుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

20, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4682

21-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదసంపద నాశనమగు వ్యాకరణముచే”
(లేదా...)
“పదసంపత్తి యడంగు వ్యాకరణమున్ భద్రమ్ముగా నేర్చినన్”
(ఫేసుబుక్కులో ఇచ్చిన సమస్య అని తిరువీథి శ్రీమన్నారాయణ గారు)

19, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4681

20-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మారీచుం డుత్తముఁడును మాన్యుండె యగున్”
(లేదా...)
“మారీచుండు మహాత్ముఁడే యగును సన్మానార్హుఁడై యొప్పెడిన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4680

19-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేహ మున్నంత వఱకు సందేహముండు”
(లేదా...)
“దేహం బుండెడిదాక నుండు గద సందేహంబు లీ దేహికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

17, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4679

18-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంప వచ్చువారిఁ గనిన సంతసమగు”
(లేదా...)
“జంపఁగ వచ్చువారిఁ గని సంతసమందెను శత్రు వర్గమే”
(ఊర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

16, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4678

17-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విడియమిచ్చి భార్య యడిగె వేతనమును”
(లేదా...)
“విడియమునిచ్చి భార్య తగు వేతనమిమ్మనె జంకు లేకయే”
(ఆరవల్లి శ్రీదేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4677

16-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంగరమున నోడువాఁడె శౌర్యధనుండౌ”
(లేదా...)
“సంగరమందు నోడినను శౌర్యధనుండని మెచ్చుకొందురే”
(ఊర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4676

15-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాళిని దొలగించె భర్త తరుణియె మెచ్చన్”
(లేదా...)
“తాళీని దీసె భర్త వనితామణి మెచ్చగ ప్రేమతోడుతన్”
(శతావధాని యం.వి.పట్వర్ధన్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4675

14-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమికుల దినోత్సవమని విలపింపఁ దగున్”
(లేదా...)
“ప్రేమికుల దినోత్సవం బని యమేయముగా విలపింపఁగాఁ దగున్”

12, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4674

13-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెచ్చనట్టివారె మిత్రులకట!”
(లేదా...)
“మెచ్చనివారె మిత్రులు సుమీ కవితామృత మెంతఁ బంచినన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

11, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4673

12-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భయముఁ గూర్చువాఁడె పరమగురుఁడు”
(లేదా...)
“భయమును బెట్టువాఁడె గురువర్యుఁడుగా యశముం గడించెడిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

10, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4672

11-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డేతెంచెఁ గనఁగ సంపల్లక్ష్మిన్”
(లేదా...)
“వచ్చెన్ శంకరుఁ డంబతోఁ గనఁగ సంపల్లక్ష్మినిన్ వేడుకన్”
(కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు మాకు కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి దర్శనం చేయిస్తూ ఇచ్చిన సమస్య. వారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4671

10-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోషముడిగి చంపిరే విరోధుల బలిమిన్”
(లేదా...)
“రోషము లేనివారలు విరోధుల నుక్కడగించి రుద్ధతిన్”

8, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4670

9-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు”
(లేదా...)
“మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే”

7, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4669

8-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నక్కలనున్ స్రుక్కఁజేసినన్ మెచ్చఁదగున్”
(లేదా...)
“నక్కల స్రుక్కఁ జేసెడి గుణప్రవరున్ గొనియాడఁగాఁ దగున్”

6, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4668

7-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కడుపు నిండెను తీర దాకలియె సుంత”
(లేదా...)
“కడుపును నింపుకొన్నను సుఖంబుగ నాకలి దీరదయ్యయో”

5, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4667

6-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమ్మును మ్రింగువాని విశ్రామ మెటన్”
(లేదా...)
“విశ్వంబున్ దిగ మ్రింగువాఁ డెచటఁ దా విశ్రాంతినిం బొందునో”

4, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4666

5-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సోమ భాస్కరుల్ గలిసిరి క్షోభ నడఁప”
(లేదా...)
“సోమాదిత్యులు గూడి రొక్కెడ జగత్ క్షోభంబు మాన్పన్ భళా”

3, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4665

4-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యతులుఁ బ్రాసలు లేని పద్యములు మేలు”
(లేదా...)
“యతులుం బ్రాసలు లేని పద్యములు యోగ్యంబుల్ గదా మెచ్చఁగన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

2, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4664

3-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్వమ్మే లేనివాఁడు కవి గాఁడు కదా”
(లేదా...)
“గర్వము లేనివాఁడు కవి గాఁడు కదా తలపోసి చూచినన్”
(ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానంలో విట్టుబాబు ఇచ్చిన సమస్య)

1, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4663

2-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్మెన్ గోయింగ్ టు గాన్గపూర్ బై యే ట్రైన్”
(Poor men going to Gangapur by a train)
పూర్మెన్ వెంట్ టుగెదర్  వితౌట్ మని టు గాంగ్పూర్ బై వెరీ ఫాస్ట్ ట్రెయిన్
(Poor men went together without money to  Gangpur  by very fast train)  
(కందపాదం నాది. వృత్తపాదం సమకూర్చిన చిటితోటి విజయకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు) 
ఇంగ్లీషులోనే పూరించాలన్న నియమం లేదు. 
నేను బాల్యమిత్రులతో తుల్జాపూర్, పండరిపూర్, కొల్హాపూర్, గాన్గాపూర్ యాత్రలో ఉన్న సందర్భంగా