22, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4088

 23-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా”
(లేదా...)
“సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”

21, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4087

22-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏణాంకుఁడు చెడి కళంకహీనుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“విధుఁడు గళంకహీనుఁడుగఁ బేరుఁ గనెన్ గురుపత్నిఁ గూడుటన్”

20, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4086

21-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమునకు టెర్రరిజమె వేడ్కఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“బావా టెర్రరిజంబె సాధనము విశ్వశ్రేయముం గూర్చఁగన్”

19, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4085

20-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్”

18, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4084

19-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపఁగ రాముఁడు వనికి నేగె”
(లేదా...)
“భరతుని యాజ్ఞనంది వనవాస మొనర్చెను రాముఁ డింతితోన్”

17, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4083

18-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యబింబము మధ్యలోఁ సోము గంటి”
(లేదా...)
“సూర్యుని మధ్యభాగమునఁ జూచితిఁ బూర్ణశశాంకబింబమున్”

16, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4082

17-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే”

15, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4081

16-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాగరమున శంకరుండు చలిమలఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“సాగరమందుఁ గన్గొనెను శంకరుఁ డున్నత శీతశైలమున్”

14, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4080

15-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ గ్రోలి రోసిరి దేవత లమృతమును”
(లేదా...)
“జలపాన మ్మొనరించి రోసిరి సురల్ స్వర్గమ్ములోనన్ సుధన్”

13, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4079

14-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మండుటెండలోన మంచు గురిసె”
(లేదా...)
“చిత్రము గాదె మంచు గురిసెన్ మరుభూముల మండుటెండలో”

12, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4078

13-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సవతినిం దెచ్చె నా భర్త సంతసిలితి”
(లేదా...)
“సవతినిఁ దెచ్చె నా మగఁడు సంతసమందుచు మెచ్చితిన్ మదిన్”

11, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4077

12-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చల్లని వెన్నెల రగిల్చె సాధ్వి యెడందన్”
(లేదా...)
“చల్లని పండు వెన్నెలలు సాధ్వి యెదన్ రగిలించె మంటలన్”

10, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4076

11-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాముకులై కంట బడిరి గద మౌనివరుల్”
(లేదా...)
“కామకళావిశారదులుగాఁ గనుపించిరి మౌనులెల్లరున్”

9, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4075

10-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్సాంగత్యమ్ము గూర్చు సర్వాఘములన్”
(లేదా...)
“సత్సాంగత్యము పాపకారణమగున్ సందేహమింకేలనో”

8, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4074

9-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పలుకక కూర్చున్న పతియె పడయు శుభములన్”
(లేదా...)
“పలుకక కూరుచున్ననె శుభం బొనఁగూడును భర్త కింటిలో”

7, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4073

8-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నెలఁతలన్ గొల్చు నరులకె కలుగు ముక్తి”
(లేదా...)
“నెలఁతలఁ గొల్చు పూరుషులె నిక్కముగాఁ గనుఁగొంద్రు మోక్షమున్”

6, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4072

7-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కునుఁ గోసి పతి భార్య ముచ్చటఁ దీర్చెన్”
(లేదా...)
“ముక్కునుఁ గోసి భర్త సతి ముచ్చటఁ దీర్చెను ముద్దుముద్దుగన్”

5, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4071

6-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను”
(లేదా...)
“తామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో”

4, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4070

5-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కలు గడ్డిఁ దినెఁ గొనెను గోవు లమిషమున్”
(లేదా...)
“కుక్కలు పచ్చిగడ్డిఁ దినె గోవులు మ్రింగెను పిల్లి మాంసమున్”

3, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4069

4-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మినుములఁ జల్లంగ మొలిచె మేలిమి కందుల్”
(లేదా...)
“మినుములఁ జల్లఁగా మొలిచె మేలిమి కందులు జొన్నచేనులో”
(ముడుంబై పురుషోత్తమాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో...)

2, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4068

3-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్షమ్మే కలుగును మన కాపద గలుగన్”
(లేదా...)
“హర్షము గల్గుచుండు మన కాపద గల్గిన వేళ నెప్పుడున్”
(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4067

2-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్”
(లేదా...)
“అలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్”

30, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4066

1-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శశి యమావాస్యఁ గురిపించెఁ జంద్రికలను”
(లేదా...)
“చల్లని వెన్నెలల్ గురిసెఁ జంద్రుఁడు వచ్చి యమాస రాతిరిన్”

29, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4065

30-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే”
(లేదా...)
“బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే”

28, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4064

29-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్తనమే నాకిష్ట మనుచు సన్యాసి యనెన్”
(లేదా...)
“స్తనమే యిష్టము నా కటంచుఁ బలికెన్ సన్యాసి సద్బుద్ధితోన్”

27, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4063

28-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బలిసి కౌరవుల్ సంపిరి పాండవులను”
(లేదా...)
“బల్లిదులైన కౌరవులు పాండవులం బరిమార్చి రుద్ధతిన్”

26, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4062

27-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికై సోదరునిఁ గాంత రమ్మని పిలిచెన్”
(లేదా...)
“రతికై రమ్మనె నాత్మసోదరుని నారాటంబు గన్పట్టఁగన్”

25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4061

26-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమును మ్రింగంగ నొక్క శ్వానము వచ్చెన్”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగ వచ్చె నొక శ్వానము సర్వులు భీతిఁ జెందఁగన్”

24, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య 4060

కవిమిత్రులారా!

 ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే"

(లేదా)

"కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట  కంతుని మించిన సుంద రాననుల్"

పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో... 

23, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4059

24-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రామంబున వెల్లిగొనెను రక్తపుటేరుల్”
(లేదా...)
“గ్రామమునందు వెల్లిగొనె రక్తపుటేరులు భీకరంబుగన్”

22, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4058

23-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతరొ మామిడికిఁ జింతకాయలు గాసెన్”
(లేదా...)
“మానిని నేఁడు గాసినవి మామిడి కొమ్మకుఁ జింతకాయలే”

21, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4057

22-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్యనుఁ గనిరి ముగ్గురు గనిరి యశము”
(లేదా...)
“కన్యను ముగ్గు రాదరముగాఁ గని రిమ్ముగఁ గీర్తికాములై”

20, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4056

21-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంజని వధియించె లావెసంగ”
(లేదా...)
“లంజని చంపెఁ గ్రూరముగ లావెసగం బవమానపుత్రుఁడే”

19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4055

20-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాండీవముఁ దాల్చి నిల్చెఁ గర్ణుం డనిలో”
(లేదా...)
“గాండీవమ్మును దాల్చి నిల్చె ఘనుఁడా కర్ణుం డనిన్ వీరుఁడై"
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4054

19-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా”

17, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4053

18-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తలకు రోఁకలిఁ జుట్టె విద్వాంసుఁ డౌర”
(లేదా...)
“తలకున్ రోఁకలిఁ జుట్ట మేలనెను విద్వాంసుండు నీతిజ్ఞుఁడై”

16, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4052

17-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రజలకుఁ బద్యములతోడఁ బని లేదు కదా”
(లేదా...)
“ప్రజలకు పద్యకావ్యముల వల్లఁ బ్రయోజన మున్నదా కవీ”

15, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4051

16-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముద్దిడుమనె భిక్షు వతివ పొమ్మనదయ్యెన్”
(లేదా...)
“ముద్దిడుమన్న భిక్షువునుఁ బొమ్మని చెప్పక సాధ్వి రమ్మనెన్”

14, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4050

15-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులుసు కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్”
(లేదా...)
“పులుసు కవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్”

13, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4049

14-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూడు కన్నులు గలవు రామునకుఁ గనఁగ”
(లేదా...)
“కన్నులు మూడు రామునకుఁ గాంతలు నల్వురు పుత్రు లేవురున్”

12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

దత్తపది - 182

13-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'దర్భ - తిల - పిండ - శ్రాద్ధ' పదాలతో
రుక్మిణీ కళ్యాణ వృత్తాంతాన్ని గురించి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4048

12-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే”
(లేదా...)
“హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్”

10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4047

11-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరహరి జన్మించెనఁట కనన్ దేవకికిన్”
(లేదా...)
“నరహరి యుద్భవించెను ఘనంబుగ దేవకి గర్భమందునన్”

9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4046

10-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణకఠోరమ్ము వేణుగానమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“కర్ణకఠోరమై మదికిఁ గష్టముఁ గూర్చెను వేణుగానమే”

8, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4045

9-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చచ్చె భీముఁడు నర్తనశాలలోన”
(లేదా...)
“నవ్వుచు వీడెఁ గీచకుఁడు నర్తనశాలనుఁ జంపి భీమునిన్”

7, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4044

8-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామా యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో”

6, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4043

7-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుఁ జంపంగఁ బోయి రాముఁడు సచ్చెన్”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపఁ బోయి రఘురాముఁడు సచ్చెను వాలి సూడఁగన్”

5, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4042

6-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు”
(లేదా...)
“దుర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్”
(ఛందోగోపనము)

4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4041

5-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్”
(లేదా...)
“వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్”

3, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4040

4-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రావణమ్మున వచ్చు వసంతఋతువు”
(లేదా...)
“శ్రావణ మాసమందున వసంతము వచ్చును సంతసమ్మునన్”

2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4039

3-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికోకిల లెల్లఁ గూయఁ గాకులు నవ్వెన్”
(లేదా...)
“గొల్లున నవ్వెఁ గాకములు గోకిలలై కవులెల్లఁ గూయఁగన్”

1, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4038

2-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
శుభకృన్నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుభకృద్వత్సరము భువికి శోకం బిడుతన్"
(లేదా...)
"శుభకృద్వత్సర మెల్లలోకులకు నిచ్చుంగాత శోకం బిఁకన్"

31, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4037

1-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకర విభూషణము నిండు చందమామ”
(లేదా...)
“పూర్ణ శశాంక బింబమె విభూషణ మయ్యెఁ ద్రిశూలపాణికిన్”

30, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4036

31-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంచమునకు రాచగద్దె లభియించుఁ గదా”
(లేదా...)
“లంచము స్వీకరించిన ఫలంబుగ దక్కును రాజపీఠమే”

29, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4035

30-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షట్చక్రములందు దాఁగె షడ్రిపుగణమే”
(లేదా...)
“షట్చక్రంబులలోన దాగెను గదా షడ్వైరిబృందం బహో”

28, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4034

29-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తీర్థయాత్ర లఘంబులఁ దీర్చునొక్కొ”
(లేదా...)
“వదలదు పాపసంచయము వాసిగఁ జేసిన తీర్థయాత్రలన్”

27, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4033

28-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమపాశం బయ్యెను కుసుమాస్త్రం బయ్యో”
(లేదా...)
“మరుని సుమాస్త్రమయ్యె యమమారణపాశముగాఁ గనుంగొనన్”

26, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4032

27-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్”
(లేదా...)
“గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్”

25, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4031

26-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముతో వచ్చెనఁట జగత్పతికి నతుల్”
(లేదా...)
“కారముతోడ వచ్చిన జగత్పతికిన్ బ్రణమిల్లఁగాఁ దగున్”

24, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4030

25-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలికాలమునందుఁ బుట్టెఁ గద రాఘవుఁడే”
(లేదా...)
“కలికాలంబునఁ బుట్టె రాఘవుఁడు లోకంబెల్ల రక్షించఁగన్”

23, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4029

24-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె”
(లేదా...)
“దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్”

22, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4028

23-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ”
(లేదా...)
“నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే”

21, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4027

22-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తురకలలో భూమిసురులు దూరెదరింకన్”
(లేదా...)
“తురకలలోన బ్రాహ్మణులు దూరెద రింక విచారమేటికిన్”

20, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4026

21-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గౌవల్యముం జేర్చుఁగా”

19, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4025

20-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వేదమ్మును రూప మాపవే యశమందన్”
(లేదా...)
“వేదము రూపు మాపవలె విస్తృతకీర్తి గడింపఁ గోరినన్”

18, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4024

19-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు వేంకటపతి సంపద లొసఁగున్”
(లేదా...)
“సామాన్యుండగు వేంకటేశుఁ డిడు నిష్టశ్రీలు సంపూర్తిగన్”

17, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4023

18-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమమహిష ఘంటికానాద మది ప్రియంబు”
(లేదా...)
“కాలుని దున్నపోతు మెడగంటల సవ్వడి శ్రావ్యమౌఁ గదా”

16, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4022

17-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అరిషడ్వర్గమ్ము మోక్ష మందించుఁ గదా”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము మోక్షసాధనమునం దందించు సాహాయ్యమున్”

15, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4021

16-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వైష్ణవులకుఁ గాశి యపర వైకుంఠమగున్”
(లేదా...)
“గురుఁడా వైష్ణవు లందురే యపర వైకుంఠంబుగాఁ గాశినిన్”

14, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4020

15-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు”
(లేదా...)
“పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్”

13, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4019

14-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మాచరణమ్ము గనఁగ దానవగుణమౌ”
(లేదా...)
“ధర్మము నాచరించుటయె దానవనైజము మానఁగాఁ దగున్”

కాశీ, నేపాల్ యాత్ర

కవిమిత్రులకు నమస్సులు.
ప్రస్తుతం కాశీ ప్రయాణపు ఏర్పాట్లలో వ్యస్తుడనై ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేక పోతున్నాను. ఎల్లుండి బయలుదేరుతున్నాము. ముందు కాశీ, గయ, ప్రయాగ, అయోధ్య, నైమిషారణ్యం, చిత్రకూటం అనుకున్నది ఇప్పుడు మా మిత్రుల బలవంతం వల్ల ఇందులో నేపాల్ పశుపతినాథాలయం, మనోకామనాదేవి దర్శనాలు కూడా చేరాయి. ఆరోగ్యపరంగాను, ఆర్థికంగాను ఇబ్బందులున్నా వాళ్ళతో వెళ్ళక తప్పడం లేదు. మళ్ళీ 29 వ తేదీ తిరిగివస్తాము.
అప్పటివరకు సమస్యలు షెడ్యూల్ చేసి ఉంచాను. నిరంతర ప్రయాణం వల్ల నేను సమూహానికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దయచేసి మిత్రులెవరైనా పూరణలను సమీక్షిస్తే సంతోషం. లేదా అందరూ పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

12, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4018

13-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవకీపుత్రుఁడయ్యె యుధిష్ఠిరుండు”
(లేదా...)
“దేవకికిన్ జనించెను యుధిష్ఠిరుఁ డా దశకంఠుఁ జంపఁగన్”

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4017

12-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తారా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్”
(లేదా...)
“తారా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్”

10, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4016

11-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వార కులాంగననుఁ గలియ వర్ధిలును సిరుల్”
(లేదా...)
“వార కులాంగనన్ గలియ వర్ధిలు సద్విభవంబు లీభువిన్”

9, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4015

10-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంతసమున ముంగిసలతో సర్పమాడె”
(లేదా...)
“సంతోషంబునఁ గూడి యాడెఁ గనుమా సర్పంబుతో ముంగిసల్”

8, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4014

9-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయమె సుస్థిరము నిలుచుఁ గల్పాంతమునన్”
(లేదా...)
“కాయంబే కద సుస్థిరంబు నిలుచున్ గల్పాంతకాలంబునన్”

7, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4013

8-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నికీలపైఁ జీమ నృత్యమ్మొనర్చె”
(లేదా...)
“నేరుపుతోఁ బిపీలికయె నృత్యమొనర్చెను వహ్నికీలపై”

6, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4012

7-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లోకులకు సత్కవిత్వము లోకువ గద”
(లేదా...)
“లోకులు పిచ్చి వ్రాఁతలని లోకువ సేయరె సత్కవిత్వమున్”

5, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4011

6-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తావి లేనట్టి సుమమాల దైవమునకు”

(లేదా...)
“తావి యొకింత లేని సుమదామమె యొప్పును దైవపూజకున్”

4, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4010

5-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాల వలన నరులు భ్రష్టులైరి”
(లేదా...)
“పాలే కారణమయ్యె మానవులకున్ భ్రష్టత్వముం బొందఁగన్”

3, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4009

4-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరుని మదిని నిల్పి పతినిఁ గొలిచె”
(లేదా...)
“పరుని మనమ్మునన్ నిలిపి భర్తకు సేవలొనర్చె సాధ్వియై”

2, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4008

3-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురువులను దైవము లనుచుఁ గొలువఁ దగదు”
(లేదా...)
“గురువుల దైవమూర్తులని కొల్చినవారికి దక్కుఁ గష్టముల్”

1, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4007

2-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవుం డసుర సమానుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“మానవుఁ డయ్యె దానవ సమానుఁ డటంచు బుధుల్ దలంతురే”

28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4006

1-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లికిం దిండి పెట్టుట దండుగ గద”
(లేదా...)
“తల్లికిఁ దిండి పెట్టుటయె దండుగ యంచనె నీతిశాస్త్రముల్”

27, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4005

28-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తులు మ్రొక్కంగ రారు భద్రగిరీశున్”
(లేదా...)
“భక్తుల్ మ్రొక్కుట కిచ్చగింపరు గదా భద్రాద్రి రామయ్యకున్”

26, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 4004

27-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గని భీముఁడయ్యొ భీతుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గాంచినంతఁ గడు భీతినిఁ బొందెను భీమసేనుండే”

25, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4003

26-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతి పొందు సుజనుల కవారితము గదా”
(లేదా...)
“పరసతి పొందుఁ గోరుట యవారిత కార్యము సజ్జనాలికిన్”

24, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 4002

25-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులే మార్గదర్శకుల్ జాతి కెపుడు”
(లేదా...)
“జారుల్ జాతికి మార్గదర్శకులు వ్యాసప్రోక్త మీ వాక్యమే”

23, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4001

24-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఉద్యద్రవిఁ బడమటఁ గని యుక్తంబంటిన్”
(లేదా...)
“ఉద్యద్భానునిఁ గాంచి పశ్చిమమునన్ యుక్తంబుగా నెంచితిన్”

22, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4000

23-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు లోకమున యశమ్ముం బడసెన్”
(లేదా...)
“సామాన్యుం డొకఁ డీ ప్రపంచమునఁ బ్రాశస్త్యమ్మునందెన్ భళా”

21, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3999

22-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధనారిని బాలుఁడు పెండ్లియాడె”
(లేదా...)
“వలచిన వృద్ధనారి నొక బాలుఁడు పెండిలియాడెఁ బ్రీతితోన్”

20, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3998

21-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంగను గాన విఁక నీకుఁ గష్టములె కదా”
(లేదా...)
“గంగను గానకుంటివి సఖా యిఁకఁ దప్పవు కష్టనష్టముల్”

19, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3997

20-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దండమ్మే కౌరవుల మదం బడఁచెఁ గదా”
(లేదా...)
“దండము ధార్తరాష్ట్రుల మదం బడఁచెన్ గద యుద్ధభూమిలో”

18, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3996

19-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవతికి పరుని వలపు మాన్యతఁ గూర్చెన్”
(లేదా...)
“మానవతీ శిరోమణికి మాన్యతఁ గూర్చెఁ బరాభిమానమే”

17, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3995

18-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మందు గొట్టిరి తృప్తిగా మగువలెల్ల”
(లేదా...)
“మగువలు మందు గొట్టిరఁట మాఁపటి వేళను దృప్తిగా వెసన్”

16, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3994

17-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చినవానికి నగ్రపూజ సేయుటయె తగున్”
(లేదా...)
“చినవాఁడే తగు నగ్రపూజఁ గొని రక్షింపంగ మిమ్మెల్లరన్”

15, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3993

16-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాజమహేంద్రి కలదు గన రాయలసీమన్”
(లేదా...)
“రాయలసీమలోఁ గలదు రాజమహేంద్రవరమ్ము సూడఁగన్”

14, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3992

15-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవజన్మమ్ము శ్రేష్ఠమా కాదు గదా”
(లేదా...)
“మానవజన్మ శ్రేష్ఠమను మాట యసత్యము సూడ నెవ్విధిన్”

13, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3991

14-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమికులకు సంబరము దుర్దినమునాఁడు”
(లేదా...)
“దుర్దినమంచు సంబరముతోఁ జరియింతురు ప్రేయసీప్రియుల్”

12, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3990

13-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుసుమమ్మును ద్రుంచఁ దగును గొడ్డలిచేతన్”
(లేదా...)
“కుసుమముఁ ద్రుంచఁగాఁ దగును గొడ్డలిచేఁ గొనగోట సాధ్యమా”

11, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3989

12-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తూర్పు తెలవారె సూర్యుఁడు దొలఁగి చనఁగ”
(లేదా...)
“తూరుపు తెల్లవారినది తోయజబాంధవుఁ డస్తమించఁగన్”

10, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3988

11-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జవహరులాల్ చంపెను గద జాతిపిత నయో”
(లేదా...)
“జవహరులాలు చంపెఁ గద జాతిపితన్ గడు నిర్దయాత్ముఁడై”

9, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3987

10-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగని సిగలోన పువ్వుల మాలఁ దుఱిమె”
(లేదా...)
“లోకులు మెచ్చ భర్త సిగలోఁ దుఱిమెన్ సతి పుష్పమాలికన్”

8, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3986

9-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము”
(లేదా...)
“ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్”

7, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3985

8-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రవి రథమ్మున కేడు చక్రములు గలవు"
(లేదా...)
"రవి రథ మేడు చక్రముల రంజిలు లాగెడి దొక్క గుఱ్ఱమే"

6, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3984

7-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రావీణ్యచ్యుతియె యిడును ప్రాశస్త్యంబున్”
(లేదా...)
“ప్రావీణ్యంబు విలుప్తమైననె కదా ప్రాశస్త్యమందంగనౌ”

5, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

దత్తపది - 181

6-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"అట్ట - కట్ట - చుట్ట - తట్ట"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

4, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3983

5-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిరిప మెత్తిన లభియించు సిరులు మెండు”
(లేదా...)
“ఏవిధిఁ గాంచినన్ దిరిప మెత్తిన దక్కును పెక్కు సంపదల్”

3, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3982

4-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మార కళల మెచ్చె మౌనివరుఁడు”
(లేదా...)
“మార కళా రహస్యముల మత్తిలు భాగ్యము దక్కె మౌనికిన్”

2, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3981

3-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్”
(లేదా...)
“తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్”

1, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3980

2-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణ కుంభకర్ణులు సూడఁ గైక సుతులు”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు గుంభకర్ణుఁడును గైకసుతుల్ గనుమయ్య ధీనిధీ”

31, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3979

1-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తఱిగిన యందముఁ గని సతి దద్దయుఁ దనిసెన్”
(లేదా...)
“తఱిగిన యందముం గని ముదంబునఁ దృప్తిఁ గనెన్ లతాంగియే”

30, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3978

31-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆ తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్”
(లేదా...)
“ఆ తిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్

29, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3977

30-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే”
(లేదా...)
“జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ”

28, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3976

 29-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బలినిఁ బొగడె విష్ణుభక్తుఁ డొకఁడు”
(లేదా...)
“బలిని నుతించె విష్ణుపద పంకజ దాసుఁడు క్షుత్పిపాసతన్”

27, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3975

28-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శల్యుం డర్జునునకు రథసారథి యయ్యెన్”
(లేదా...)
“శల్యుం డయ్యెను పార్థసారథిగ నా సంగ్రామమం దొప్పుగన్”

26, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3974

 27-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
(అవధాన ప్రక్రియను అందలమెక్కించి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న ధారణా బ్రహ్మరాక్షసుడు గరికిపాటి నరసింహరావు గారికి అభినందనలు)
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరిక పాటి సేయఁడు గదా గరికిపాటి”
(ఈ తేటగీతి సమస్య గతంలో శంకరాభరణంలో ఇచ్చిందే. 

సందర్భశుద్ధి ఉందని 'ఉత్సాహం'గా తిరిగి ఇస్తున్నాను)
(లేదా...)
“గరిక పాటి సేయునొక్కొ గరికిపాటి సూడఁగన్”

25, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3973

26-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వలదనుచు కోరుదురు ప్రాజాస్వామ్యము నిట”
(లేదా...)
“వలదంచున్ జనులెల్లఁ గోరిరి ప్రజాస్వామ్యమ్ము దేశమ్మునన్”

24, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3972

25-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంభకర్ణుని కంటికి కునుకె రాదు”
(లేదా...)
“కునుకే రాదట కుంభకర్ణునకు లోకుల్ నమ్మి రీ మాటనే”
(మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3971

 24-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుక్కుటముల సమరమందుఁ గుక్కయె గెలిచెన్"
(లేదా...)
"కుక్కుటముల్ దలంపడఁగఁ గుక్క జయంబునుఁ గాంచె వింతగన్"
(పెద్దాడ మల్లికార్జున రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3970

23-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెల్లినిఁ బెండ్లాడె మెచ్చఁ జేరిన బంధుల్”
(లేదా...)
“చెల్లినిఁ బెండ్లియాడెనఁట చేరిన బంధువులెల్ల మెచ్చఁగన్”

21, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3969

22-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శవము దటాలునను లేచె సంతస మెసఁగన్”
(లేదా...)
“శవము దటాలునన్ మిగుల సంతసమందుచు లేచెఁ జూడుమా”

20, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3968

21-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్”
(లేదా...)
“టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్”

19, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3967

20-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హంతకునిఁ గొల్చెదరు దేవుఁడంచు జనులు”
(లేదా...)
“హంతకుఁడైనవాని జనులందరు దేవుఁడటంచుఁ గొల్చిరే”

18, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3966

19-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతము ముగియకుండ లేచె రమణి వడివడిన్”
(లేదా...)
“రతము ముగించకుండనె త్వరత్వరగా సతి లేచె నిమ్ములన్”

17, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3965

18-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్”
(లేదా...)
“శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్”

సమస్య - 3964

17-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లాక్షాగృహమందు లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెన్”
(లేదా...)
“లావును జూపుచున్ లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెను లక్కయింటిలో”
(మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3963

16-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తృప్తిపడి రెల్లరును దినఁ దిండి లేక”
(లేదా...)
“తినుటకుఁ దిండి లేక కడుఁ దృప్తిని పొందిరి చూడ నెల్లరున్”

14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3962

 15-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామచంద్రుఁడు పుట్టె సంక్రాంతి నాఁడు”
(లేదా...)
“జనియించెన్ గద రామచంద్రుఁడు గనన్ సంక్రాంతి నాఁడిమ్ములన్”

13, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3961

14-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

12, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3960

13-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నవరమ్మున లభించ దన్నం బయ్యో”
(లేదా...)
“అన్నవరమ్మునం దకట యన్నము వుట్ట దదేమి చోద్యమో”

11, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3959

12-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్”
(లేదా...)
“హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ”

10, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3958

11-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విపరీతమ్ములఁ బలికిన విద్వాంసుఁ డగున్”
(లేదా...)
“విపరీత ప్రతిభాష లాడినపుడే విద్వాంసుఁ డంచందురే”

9, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3957

10-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పారిజాతమున్ గిరిజకుఁ బార్థుఁ డొసఁగె”
(లేదా...)
“అర్జునుఁ డద్రినందనకునై కొని వచ్చెను పారిజాతమున్”

8, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3956

 9-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కార మగును మోక్షకారకమ్ము”
(లేదా...)
“కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్”

7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3955

 8-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దైవదూషకుఁడె గుడికి ధర్మకర్త"
(లేదా...)
"కుమతియు దైవదూషకుఁడె కోవెలకుం దగు ధర్మకర్తగన్"

సమస్య - 3954

 7-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సుదతీ నీ ముఖమునందు సూర్యుం డాడెన్”
(లేదా...)
“సుదతీ నీ ముఖమందు నాడెను గదా సూర్యుం డమోఘద్యుతిన్”

5, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3953

6-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు”
(లేదా...)
“తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్”

సమస్య - 3952

5-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడవ మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్”
(లేదా...)
“ఏడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్”

3, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3951

4-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్”
(లేదా...)
“చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్”

2, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3950

3-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బారునుఁ గనినంత మనము పర్వులు వెట్టెన్”
(లేదా...)
“బారునుఁ జూడఁగానె మది పర్వులు వెట్టిన వింత యెట్లగున్”
(గంగాపురం యజ్ఞభగవాన్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3949

2-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్”
(లేదా...)
“కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే”