27, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4203

28-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారా త్రాగక రచనను సాగింతు నెటుల్”
(లేదా...)
“సారా త్రాగక పద్యలేఖన మెటుల్ సాగింతుఁ గావ్యంబునన్”

26, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4202

27-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ”
(లేదా...)
“రాముఁడు రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్”

25, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4201

26-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జ్యోత్స్నల్ దిశలావరింప సూర్యోదయమౌ”
(లేదా...)
“జ్యోత్స్నల్ దిక్కుల నావరించె సుదతీ సూర్యోదయం బయ్యెడిన్”

24, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4200

25-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తోరణమ్ము సర్వానర్థ కారణమ్ము”
(లేదా...)
“తోరణమే కదా సకల దుఃఖములిచ్చు ననర్థహేతువౌ”

23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4199

24-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాయలను మించు హీనుఁడౌ రాజు లేఁడు”
(లేదా...)
“రాయల మించు హీనుఁడగు రాజు ధరాతలమందు లేఁడు పో”

22, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4198

23-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రేపొనర్చు జనులనే పొగడెద”
(లేదా...)
“రేపొనరించు సజ్జనుల రేపును మాపును బ్రస్తుతించెదన్”

21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4197

22-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తుని దర్శించెదను నాదు దుఃఖము దొలఁగన్”
(లేదా...)
“తుని దర్శింతును జిక్కులన్నియు విడన్ దుఃఖమ్ము దూరమ్ము గాన్”

20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4196

21-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోకలితోడ గిరిధరుని రుక్మిణి మోదెన్”
(లేదా...)
“రోకలితోడ మాధవుని రుక్మిణి మోదెను సత్య మెచ్చఁగన్”

19, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4195

20-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెలయాలే దిక్కు వంశవృద్ధికిఁ గనఁగన్”
(లేదా...)
“వెలయాల్మూలము వంశవృద్ధి కిరవౌ ప్రేమన్ బ్రసాదింపఁగన్”

18, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4194

19-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు గల్గినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”
(లేదా...)
“కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలములోనఁ దలంచి చూచినన్”

17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4193

18-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రైలు పట్టాలపై నిద్ర మేలొసంగు”
(లేదా...)
“రైల్పట్టాలఁ బరుండ మేల్గలుగు నార్యప్రోక్త సత్యంబిదే”

16, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4192

17-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవులకుఁ దల్లినుడి యమంగళకరమౌ”
(లేదా...)
“మానవజాతి కంతటి కమంగళమూలము మాతృభాషయే”

15, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 52

16-9-2022 (శుక్రవారం)
రాయబార ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుని హెచ్చరించడాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు...
మొదటి పాదంలో కవర్గాక్షరాలు
రెండవ పాదంలో చవర్గాక్షరాలు
మూడవ పాదంలో తవర్గాక్షరాలు
నాల్గవ పాదంలో పవర్గాక్షరాలు.

14, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4191

15-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్”
(లేదా...)
“కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్”

13, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4190

14-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు”
(లేదా...)
“కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో”

12, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4189

13-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భానుఁడు వెలుగంగ వచ్చెఁ దమము”
(లేదా...)
“భానుఁడు వెల్గుచుండ నొకవంకఁ దమస్సులు గ్రమ్మివచ్చెడిన్”

11, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4188

12-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్”
(లేదా...)
“వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్”

10, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4187

11-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలములన్నింటను గలికాలము మేలౌ”
(లేదా...)
“కాలములందు మేటి కలికాలమె యంచు వచింత్రు పండితుల్”

9, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4186

10-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవలీలగ నెత్తెను శిశు వశ్వముఁ గనుమా”
(లేదా...)
“అవలీలన్ శిశు వెత్తెఁ జూడు మదె యా యశ్వంబు నుత్సాహియై”

8, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4185

9-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతిభావాబ్ధిని మునిఁగితె ప్రాజ్ఞ వధానీ”
(లేదా...)
“రతిభావాంబుధి నోలలాడితె కవీ రమ్యావధానంబునన్”

7, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

దత్తపది - 186

8-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
'మైకు - డిజే - సాంగు - లేకు'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గణేశ నిమజ్జనను వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

6, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4184

7-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయముల రక్తి గదా”
(లేదా...)
“ముక్తినిఁ బొందఁగన్ విషయమోహమె కారణమౌను సంయమీ”

5, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4183

6-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పను గని పన్నగంబు వాఱె”
(లేదా...)
“కప్పను గాంచి పన్నగము కాతరభావము నంది పాఱెడిన్”

4, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4182

5-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నేఁ గుబుద్ధిని నీచుఁడ నింద్యుఁడఁ గద”
(లేదా...)
“నేను గుబుద్ధినిన్ బరమనీచుఁడ నింద్యచరిత్రుఁడన్ గదా”

3, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4181

4-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నగధారి యనంగుఁ ద్రుంచి నాతినిఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“నగధరుఁ డంగజుం దునిమి నాతినిఁ బ్రోచె సురల్ నుతింపఁగన్”

మనవి

కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
        కొద్ది రోజులుగా మాటిమాటికి జ్వరం వస్తూ పోతూ ఉండడం, శారీరకంగా బలహీనంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉన్నది. మందులు వాడుతున్నాను.
దీనికి తోడుగా...
        'అనంతచ్ఛందం' వారి 2200 ఛందాలతో వందమంది కవుల పదివేల పద్యాల సంకలనం పరిష్కారం, డిటిపి చేస్తున్నాను.
        అంతేకాక ఆ మధ్య కాశికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ వారు "కాశికి వచ్చేవారిలో తెలుగువారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళు తెలుగులో కాశికి సంబంధిచిన పుస్తకం అడుగుతున్నారు. కనుక కాశీ ప్రాశస్త్యం, చరిత్ర, చూడవలసిన ప్రదేశాల వివరాలతో ఒక పుస్తకం వ్రాసి, డిటిపి చేసి పంపవలసిందిగా కోరినారు. ఆ పని కూడా కొనసాగుతున్నది.
        అందువల్ల ఏమాత్రం సమయం చిక్కడం లేదు. బ్లాగులో, సమూహంలో మిత్రుల పద్యాలపై స్పందించలేకపోతున్నాను.
        కనుక నన్ను మన్నించి కొద్ది రోజులు పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను.

2, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4180

3-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తకు గళసూత్ర మలర భామిని గట్టెన్”
(లేదా...)
“భర్తకుఁ గంఠసూత్రమును భామిని గట్టె మనంబు రంజిలన్”

1, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4179

2-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతి కనులు దిరిగి వ్రాలె భువిని”
(లేదా...)
“రాతికిఁ గండ్లు గిఱ్ఱుమనె వ్రాలె తనూలత భస్మశేషమై”

31, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4178

1-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుంస్త్వమ్మును వీడి బ్రహ్మ పొలతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“పుంస్త్వాకారము బ్రహ్మ కింపొదవమిన్ బూనెన్ గదా స్త్రీత్వమున్”

30, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 75

31-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానంలో
వరుసగా 'వి - నా - య - క' అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతిలో కాని, ఉత్పలమాలలో కాని
వినాయక స్తుతి చేయండి.

29, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4177

30-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్”
(లేదా...)
“కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”

28, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4176

29-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యకవిత్వము వర్జ్యమె కద”
(లేదా...)
“పద్యకవిత్వ మెల్లరకు వర్జ్య మదెట్టుల సంప్రదాయమౌ”

27, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4175

28-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుం జంపె మారుతి రాముఁడు గన”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపె మారుతియె రాముఁడు సూచుచు మెచ్చు రీతిగన్”

26, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4174

27-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిశువు కరమున శతకోటి చేరెఁ గరులు”
(లేదా...)
“శిశువు కరంబునం గలవు చిత్రముగా శతకోటి యేనుఁగుల్”

25, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4173

26-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవికను విప్పెడి తఱి నిటు రమ్మనఁ దగునా”
(లేదా...)
“రవికను విప్పుచున్న తఱి రమ్మని పిల్చుట యుక్తమౌనొకో”

24, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4172

25-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లయకారుఁడు సేయ సృష్టి లావణ్యంబౌ”
(లేదా...)
“లయకారుం డొనరింప సృష్టినిఁ గడున్ లావణ్యయుక్తం బగున్”

23, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4171

24-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరణమ్మును గోరి వచ్చె మానిని గంటే”
(లేదా...)
“మరణముఁ గోరి వచ్చినది మానిని సూడఁగ ముచ్చటాయెరా”

22, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4170

23-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సింహమే తల్లి సతి తేలు చేప సఖుఁడు”
(లేదా...)
“సింహము తల్లి తేలు సతి చేఁపలు మిత్రులు పీత చెల్లెలౌ”

21, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4169

22-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆలి కుచముఁ గోసి తినియె నానందముగన్”
(లేదా...)
“ఆలి కుచమ్ముఁ గోసి తినె నా పతిదేవుఁడు మోదమందుచున్”

20, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4168

21-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగఁబట్టిన వాఁడె మధుర భావుకుఁ డిలలోన్”
(లేదా...)
“పగఁబట్టిన వాఁడె సుభావుకుఁడౌ”

19, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 186

20-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పాలు - పెరుగు - వెన్న - నేయి'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీ కృష్ణుని స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

18, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4166

19-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుం డెత్తె హరి చెప్ప స్వర్ణగిరిని”
(లేదా...)
“శంకరుఁ డెత్తె నా కనకశైలము మాధవు వాంఛ దీరఁగన్”

17, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4165

18-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము”
(లేదా...)
“మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్”

16, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4164

17-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారము లేనట్టి తిండి శక్తి నొసంగెన్”
(లేదా...)
“సారము లేని తిండిఁ దిని శక్తి గడించిరి లోకులెల్లరున్”

15, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4163

16-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలువలు పవలు పూఁచెను గగనమందు”
(లేదా...)
“కలువల్ పూఁచె వియత్తలంబునఁ బవల్ గన్గొంటివా సత్కవీ”

14, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 51

15-8-2022 (సోమవారం)
స్వాతంత్ర్య అమృతోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి
నిషిద్ధాక్షరాలు -: ప - ఫ - బ - భ - మ

13, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4162

14-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పలు సర్పములఁ జంపెఁ గద వెంకప్పా”
(లేదా...)
“మండూకంబులు మట్టుపెట్టెఁ గనుమా మల్లాడి సర్పంబులన్”

12, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4161

13-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యుఁ డెక్కెను సైకిలు సోముఁడు గన”
(లేదా...)
“సూర్యుఁడు సైకిలెక్కఁ గని చొక్కముగా శశి నవ్వె మెచ్చుచున్”

11, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4160

12-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలుష్యము మేలుఁ గూర్చుఁ గద మనుజులకున్”
(లేదా...)
“కాలుష్యంబది హెచ్చెనేని బహు సౌఖ్యంబిచ్చు మర్త్యాళికిన్”

10, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4159

11-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య లేనివారె విజ్ఞులు గద”
(లేదా...)
“విద్యాగంధ విహీనులే వసుధలో విజ్ఞుల్ ఘనుల్ తాత్త్వికుల్”

9, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4158

10-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేఁప కొంగను దినుచుండెఁ జెట్టు పైన”
(లేదా...)
“చేఁప బకమ్ముఁ బట్టుకొని చెట్టునఁ జేరి భుజించెఁ గాంచుమా”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script> 

8, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4157

9-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యజ్ఞమ్ములు హానిఁ గూర్చు నవని జనులకున్”
(లేదా...)
“యజ్ఞము లెల్ల లోకులకు హానినిఁ గూర్చుటకే తలంచినన్”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script>

7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4156

8-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతినిఁ గోరి కవివర్య వాసిఁ గంటె”
(లేదా...)
“పరసతి నెంతగా వలచి వాసినిఁ గంటివొ సత్కవీశ్వరా”

6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4155

7-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అపశబ్దము లున్న పద్య మానంద మిడున్”
(లేదా...)
“అపశబ్దంబులు గల్గు పద్యము లమందానందమున్ గూర్చెడిన్”

5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4154

6-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణముల్ దెగి నటియించె చక్కనమ్మ”
(లేదా...)
“చరణంబుల్ దెగి నాట్యమాడె నటియే సభ్యుల్ ప్రశంసింపఁగన్”

4, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4153

5-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్”
(లేదా...)
“వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్”

3, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4152

4-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొనుము ధరామర హితమనుకొని మాంసమ్మున్”
(లేదా...)
“కొనుమో భూసుర మద్య మాంసముల సంకోచమ్ము లేకుండగన్”

2, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4151

3-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రహ్మదేవుని సృజియించె వాగ్వధూటి”
(లేదా...)
“చతురాస్యున్ సృజియించె వాణి సకలైశ్వర్యప్రదున్ బ్రహ్మనున్”

1, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4150

2-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మృదు మధురోక్తులొసఁగునొకొ మేలెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“మృదు మధురోక్తు లెన్నఁడును మేలొన గూర్చవు తిట్టఁగా వలెన్”

31, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4149

1-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అభయమిడి చంపుటయె ధర్మ మగును గనఁగ”
(లేదా...)
“అభయ మొసంగి చంపుటయె యన్నిఁటికంటెను మేటి ధర్మమౌ”

30, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4148

31-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంద యవధానము లొనర్చె మందబుద్ధి”
(లేదా...)
“వంద వధానముల్ బుధులు బాగనఁ జేసెను మందబుద్ధియే”

29, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4147

30-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతన ముండు నెంతవారికైన”
(లేదా...)
“పతనం బుండదె యెంతవారలకునైనన్ లోకధర్మం బిదే”

28, జులై 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 73

29-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
త్రాగుబోతు ప్రవర్తనను వర్ణిస్తూ
ఉత్పలమాల పద్యం వ్రాయండి.
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'త్రా'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'గు'
3వ పాదం 10వ అక్షరం 'బో'
4వ పాదం 17వ అక్షరం 'తు'
(లేదా...)
పై అక్షరాలను వరుసగా యతిస్థానంలో న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

27, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4146

28-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరి తాఁకిన వస్తుచయము గనుమరుగయ్యెన్”
(లేదా...)
“కరి స్పృశియించినంతటనె కన్మఱుగయ్యె సమస్తవస్తువుల్”

26, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4145

27-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రహ్మచారులకే కదా బాధలెల్ల”
(లేదా...)
“బ్రహ్మచారులకే కదా ఘనబాధలెల్లను జూడఁగన్”

25, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4144

26-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి”
(లేదా...)
“పర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే”

24, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4143

25-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుంస్త్వము లేనట్టివాఁడు పుత్రునిఁ బడసెన్”
(లేదా...)
“పుంస్త్వము లేనివాఁ డొకఁడు పుత్రునిఁ బొందెను లోకు లౌననన్”

23, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4142

24-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మారునిఁ బెండ్లాడె సీత మంజులరూపున్”
(లేదా...)
“మారునిఁ బెండ్లియాడినది మంజులరూపుఁ డటంచు సీతయే”

22, జులై 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 185

23-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పేపరు - పెన్ను - టైపు - మెమో'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

21, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4141

22-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాహిత్యము మేలొసఁగదు చప్పున విడుమా”
(లేదా...)
“సాహిత్యంబు ప్రయోజనం బిడదు వత్సా నీకు వీడం దగున్”

20, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4140

21-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లయకారుఁడె సృష్టిఁ జేసె లావణ్యముగన్”
(లేదా...)
“లయకారుం డొనరించె సృష్టి హృదయోల్లాసంబుఁ గల్గించుచున్”

19, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4139

20-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆశావాది వధాని యనుటయె యబద్ధము శిష్యా”
(పైది ఛందో గోపనం)
(లేదా...)
“ఆశావాది వధానియౌననుట శిష్యా పెద్ద బొంకే సుమా”
(మొన్న హైదరాబాదులో ఆశావాది ప్రకాశరావు గారి సంస్మరణ సభలో జరిగిన అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

18, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4138

19-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ యనిన బూతురా పలుకకు”
(లేదా...)
“రామా యన్నది బూతుమాట పలుకన్ రాదయ్య పాపంబగున్”

17, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4137

18-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తేలుకొండిని ముద్దాడె నీలవేణి”
(లేదా...)
“వృశ్చికపుచ్ఛమున్ వనిత వేడుకతోఁ గని ముద్దులాడెనే”

16, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4136

17-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంబరములు సలుపుటేల జన్మదినమునన్”
(లేదా...)
“జన్మదినం బటంచుఁ గడు సంబరముల్ జరిపించుటేలనో” 

(జులై 17 నా పుట్టినరోజు. 73వ ఏట అడుగుపెడుతున్నాను)

15, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4135

16-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని మది ద్రోవదిఁ గని రంజిలె మిగులన్”
(లేదా...)
“రాముని మానసమ్ము గడు రంజిలె ద్రోవదిఁ గాంచినంతటన్”

14, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4134

15-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్‌క్ష్యుని తనయుండు గ్రీడి దమ్ముడు హరియౌ”
(లేదా...)
“తార్‌క్ష్యుని పుత్రుఁ డర్జునుఁడు దమ్ముఁడు శ్రీహరి బావ కర్ణుఁడౌ”

13, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4133

14-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీసములు గలుగు తరుణి కమేయాగ్రహమౌ”
(లేదా...)
“మీసములున్నఁ గాంతకును మిక్కిలి కోపము వచ్చు నిచ్చలున్”

12, జులై 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 73

13-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
కవి సన్మానాలను వర్ణిస్తూ
మత్తేభ విక్రీడిత పద్యం చెప్పండి
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'స'
2వ పాదం 14వ అక్షరం 'న్మా'
3వ పాదం 5వ అక్షరం 'న'
4వ పాదం 16వ అక్షరం 'ము'

11, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4132

12-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పృచ్ఛకుని వధాని దిట్టె వేదికపైనన్”
(లేదా...)
“తిప్పలఁ బెట్టు పృచ్ఛకునిఁ దిట్టె వధాని సభాంతరమ్మునన్”

10, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4131

11-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తపము లేలనొ యజనమ్ము లేల”
(లేదా...)
“తపమొనరింపనేల యజనంబులఁ జేయఁగ నేల ముక్తికై”
(యతిని గమనించండి)

9, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4130

10-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు”
(లేదా...)
“ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్”

8, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4129

9-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పప్పులు బెల్లమ్ము వద్దు పద్యమె మేలౌ”
(లేదా...)
“పప్పులు బేల్లమే వలదు పద్యమె కావలెనండ్రు బాలకుల్”

7, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4128

8-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్”
(లేదా...)
“అప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్”

6, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4127

7-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితులు మెచ్చనిది రమ్యపద్యమయ్యె”
(లేదా...)
“పండితులెల్ల మెచ్చకయె వాసిఁ గనెన్ రసరమ్యపద్యమై”

5, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4126

6-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్మ్యంబునఁ దగవులాడె హస్తి మకరముల్”
(లేదా...)
“హర్మ్యంబందున హస్తి నక్రములు సేయంజొచ్చె సంగ్రామమున్”

4, జులై 2022, సోమవారం

దత్తపది - 185

5-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
'ఈగ - దోమ - నల్లి - పేను'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

3, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4125

4-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగలె చంద్రుని రాహువు పట్టి మ్రింగె”
(లేదా...)
“దినమధ్యంబున మ్రింగె రాహువు శశిన్ దిక్కుల్ ప్రకాశింపఁగన్”

2, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4124

3-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెప్పులను గూర్చి గొప్పగాఁ జెప్పనొప్పు”
(లేదా...)
“చెప్పులఁ గూర్చి గొప్పగను జెప్పఁగ నొప్పును తప్పు గాదులే”

1, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4123

2-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తయె భారమ్ము గాఁడె భార్యకు నెపుడున్”
(లేదా...)
“భర్తయె భారమై సతిని బాధలకున్ గురిసేయు నెప్పుడున్”

30, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4122

1-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు”
(లేదా...)
“పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవండ్రతో”

29, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4121

30-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాశి కేగిన కవికిఁ గాంక్షలు సెలంగె"
(లేదా...)
"కాశికిఁ బోయినట్టి కవి కాంక్షలు మిక్కుట మయ్యె నక్కటా"
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4120

29-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీవితమున గొప్ప సుఖము చిక్కు మడిసినన్”
(లేదా...)
“జీవితమందు సౌఖ్యము విశేషముగా లభియించుఁ జచ్చినన్”

27, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4119

28-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్”
(లేదా...)
“కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్”

26, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4118

27-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్”
(లేదా...)
“విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే”

25, జూన్ 2022, శనివారం

దత్తపది - 184

26-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
'మబ్బు - వాన - ముసురు - వరద'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ఖాండవ దహన వృత్తాంతాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4117

25-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”
(లేదా...)
“కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్”

23, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4116

24-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీయే నా చెల్లెలనుచు శ్రీహరి పలికెన్”
(లేదా...)
“శ్రీయే సోదరి నాకటంచుఁ బలికెన్ శ్రీనాథుఁ డుత్సాహియై”

22, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4115

23-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విప్రులు మాంసమ్ముఁ గొనిరి వేడుకతోడన్”
(లేదా...)
“విప్రవరుల్ దమిం గొనిరి వేడ్కగ మాంసము శాస్త్రపద్ధతిన్”

21, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4114

22-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖర సముదాయమ్ము వచ్చెఁ గాంచఁగ నన్నున్”
(లేదా...)
“ఖర సముదాయ మిచ్చటకుఁ గాంచుటకై నను వచ్చెఁ జూడుమా”

20, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4113

21-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సుతుఁ జంపినావురా నిర్దయతన్”
(లేదా...)
“రామా పుత్రునిఁ జంపినావు గద నిర్దాక్షిణ్యచిత్తుండవై”

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4112

20-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సెల్ఫోన్ కరభూషణమని చెప్పెదరు కవుల్”
(లేదా...)
“సెల్ఫోన్ హస్తవిభూషణంబని కవిశ్రేష్ఠుల్ ప్రశంసితురే”
(ప్రాసయే సమస్య. అన్యభాషాపదాలు వాడవచ్చు)

18, జూన్ 2022, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 50

19-6-2022 (ఆదివారం)
కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని  ప్రస్తావిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు - కవర్గాక్షరాలు (క, ఖ, గ, ఘ, ఙ)

17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4111

18-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన పతి యుచితకార్య మరయం గలఁడే”
(లేదా...)
“అలుకం జెందినయట్టి కాంతుఁ డుచితవ్యాపారముల్ నేర్చునే”

16, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4110

17-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రమ శివపత్నిగ మహిషుని ప్రాణములఁ గొనెన్”
(లేదా...)
“రమ శివపత్నియై మహిషు ప్రాణములం గొనె సంగరంబునన్”

15, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4109

16-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తగవుల నాడంగఁ దగును తరుణులతోడన్”
(లేదా...)
“తగవుల నాడఁగాఁ దగును తామరసాక్షులతోడ నిచ్చలున్”

14, జూన్ 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 72

15-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
సెలవుల అనంతరం ప్రారంభమైన పాఠశాలలలో
పిల్లల సందడిని వర్ణిస్తూ
ఉత్పలమాల పద్యం చెప్పండి

1వ పాదం 4వ అక్షరం 'పా'
2వ పాదం 11వ అక్షరం 'ఠ'
3వ పాదం 16వ అక్షరం 'శా'
4వ పాదం 19వ అక్షరం 'ల'

13, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4108

14-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కపివరు లెల్లరునుఁ గనఁగఁ గవివరులైరే”
(లేదా...)
“కపివరు లెల్ల నేఁడు గనఁగాఁ గవివర్యులె యైరి వింతగన్”

12, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4107

13-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరుఁడా నీయందుఁ బుట్టె గరళము సుధయున్”
(లేదా...)
“గరుఁడా పుట్టె విషంబునున్ సుధయు నీ గర్భంబునందున్ భళా”

11, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4106

12-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరి పదమ్ము లొసఁగు కలిమి సుఖము”
(లేదా...)
“కరి పాదంబులు మీకు సంపదలు సౌఖ్యంబిచ్చుఁ బూజింపుమా”

10, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4105

11-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరమూర్తిని గొలిచెద శ్యామలవర్ణున్”
(లేదా...)
“శంకర మూర్తిఁ గొల్చెదఁ బ్రసన్నుని శ్యామల కోమలాంగునిన్”

9, జూన్ 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 72

10-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
భారతార్థంలో చంపకమాల వ్రాయండి
1వ పాదం 5వ అక్షరం - భా
2వ పాదం 9వ అక్షరం - ర
3వ పాదం 16వ అక్షరం - త
4వ పాదం 19వ అక్షరం - ము

8, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4104

9-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్స్నేహముఁ జేయ దక్కు సంకట చయముల్”
(లేదా...)
“సత్స్నేహం బొనరించ దక్కు నిడుమల్ సత్యంబు ముమ్మాటికిన్”

7, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4103

 8-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగనినిఁ దిట్టి యొక సుదతి మాన్యతఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“మగనినిఁ దిట్టి యొక్క సతి మాన్యతఁ గాంచెను విజ్ఞులౌననన్”

6, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4102

7-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా”
(లేదా...)
“శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో”

5, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4101

6-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేలగును పిల్లలకుఁ గొన హాలహలము”
(లేదా...)
“చిన్నారుల్ ముదమంది హాలహలమున్ సేవింపగా మేలగున్”

4, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4100

5-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరకోటీశ్వరుఁడు యాయవారముఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“శ్రీమంతుండగువాఁడు సిగ్గు విడి చేసెన్ యాయవారమ్మునున్”

3, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4099

4-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భవతి యయ్యెఁ జూపులు కలిసినంత”
(లేదా...)
“కన్నులు కన్నులున్ గలియగా సతి గర్భముఁ దాల్చె వింతగన్”

2, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4098

3-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానులతో చెలిమి మోక్షసాధనము గదా”
(లేదా...)
“సానులతోడి మైత్రియె సుసాధ్యమొనర్చును మోక్షమున్ సదా”

1, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4097

2-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖరగానము సభను వినఁగఁ గల్గె ముదంబే”
(లేదా...)
“ఖరగానమ్ము సభాంగణమ్మున వినన్ గల్గించె నానందమున్”

31, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4096

 1-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణము పద్మాకరమున జారిన శుభమౌ”
(లేదా...)
“భద్రమ్మౌ వడి జాఱ శ్రీచరణముల్ పద్మాకరమ్మందునన్”
(శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి సంచాలకత్వంలో తిరుపతిలో జరుగుతున్న               శ్రీ పాలడుగు శ్రీచరణ్ గారి శతావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

30, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4095

31-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరుణికి నందమ్ము నొసఁగుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్”
(లేదా...)
“కొమరాలందముఁ జూడనొప్పుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్ దగన్ మొల్చినన్”

29, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4094

30-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రూణహత్యలఁ జేయుట పుణ్య మగును”
(లేదా...)
“చెలఁగుచు భూణహత్యలను జేసినఁ బుణ్యము దక్కు నిద్ధరన్”

28, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4093

29-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి కనె సత్సుతులన్”
(లేదా...)
“గాంగేయుండు వివాహమాడి కనెఁ బెక్కండ్రైన సత్పుత్రులన్”

27, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4092

28-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధాప్యములోన బలము పెంపొందు గదా”
(లేదా...)
“వృద్ధాప్యంబున దేహదార్ఢ్యము గడున్ బెంపొందుచుండున్ గదా”

26, మే 2022, గురువారం

దత్తపది - 183

27-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
'పంది - కిరి - కిటి - సూకరము'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గోమాతను స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

25, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4091

26-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు”
(లేదా...)
“కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో”

24, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4090

25-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్”
(లేదా...)
“మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్”

23, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4089

24-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్”
(లేదా...)
“వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్”

22, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4088

 23-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా”
(లేదా...)
“సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”

21, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4087

22-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏణాంకుఁడు చెడి కళంకహీనుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“విధుఁడు గళంకహీనుఁడుగఁ బేరుఁ గనెన్ గురుపత్నిఁ గూడుటన్”

20, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4086

21-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమునకు టెర్రరిజమె వేడ్కఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“బావా టెర్రరిజంబె సాధనము విశ్వశ్రేయముం గూర్చఁగన్”

19, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4085

20-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్”

18, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4084

19-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపఁగ రాముఁడు వనికి నేగె”
(లేదా...)
“భరతుని యాజ్ఞనంది వనవాస మొనర్చెను రాముఁ డింతితోన్”

17, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4083

18-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యబింబము మధ్యలోఁ సోము గంటి”
(లేదా...)
“సూర్యుని మధ్యభాగమునఁ జూచితిఁ బూర్ణశశాంకబింబమున్”

16, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4082

17-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే”

15, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4081

16-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాగరమున శంకరుండు చలిమలఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“సాగరమందుఁ గన్గొనెను శంకరుఁ డున్నత శీతశైలమున్”

14, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4080

15-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ గ్రోలి రోసిరి దేవత లమృతమును”
(లేదా...)
“జలపాన మ్మొనరించి రోసిరి సురల్ స్వర్గమ్ములోనన్ సుధన్”

13, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4079

14-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మండుటెండలోన మంచు గురిసె”
(లేదా...)
“చిత్రము గాదె మంచు గురిసెన్ మరుభూముల మండుటెండలో”

12, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4078

13-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సవతినిం దెచ్చె నా భర్త సంతసిలితి”
(లేదా...)
“సవతినిఁ దెచ్చె నా మగఁడు సంతసమందుచు మెచ్చితిన్ మదిన్”

11, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4077

12-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చల్లని వెన్నెల రగిల్చె సాధ్వి యెడందన్”
(లేదా...)
“చల్లని పండు వెన్నెలలు సాధ్వి యెదన్ రగిలించె మంటలన్”

10, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4076

11-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాముకులై కంట బడిరి గద మౌనివరుల్”
(లేదా...)
“కామకళావిశారదులుగాఁ గనుపించిరి మౌనులెల్లరున్”

9, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4075

10-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్సాంగత్యమ్ము గూర్చు సర్వాఘములన్”
(లేదా...)
“సత్సాంగత్యము పాపకారణమగున్ సందేహమింకేలనో”

8, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4074

9-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పలుకక కూర్చున్న పతియె పడయు శుభములన్”
(లేదా...)
“పలుకక కూరుచున్ననె శుభం బొనఁగూడును భర్త కింటిలో”

7, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4073

8-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నెలఁతలన్ గొల్చు నరులకె కలుగు ముక్తి”
(లేదా...)
“నెలఁతలఁ గొల్చు పూరుషులె నిక్కముగాఁ గనుఁగొంద్రు మోక్షమున్”

6, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4072

7-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కునుఁ గోసి పతి భార్య ముచ్చటఁ దీర్చెన్”
(లేదా...)
“ముక్కునుఁ గోసి భర్త సతి ముచ్చటఁ దీర్చెను ముద్దుముద్దుగన్”

5, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4071

6-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తామరలలోనఁ గననగుఁ దారకలను”
(లేదా...)
“తామరలందుఁ గాననగుఁ దారక లింపుగ రాత్రివేళలో”

4, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4070

5-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కలు గడ్డిఁ దినెఁ గొనెను గోవు లమిషమున్”
(లేదా...)
“కుక్కలు పచ్చిగడ్డిఁ దినె గోవులు మ్రింగెను పిల్లి మాంసమున్”

3, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4069

4-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మినుములఁ జల్లంగ మొలిచె మేలిమి కందుల్”
(లేదా...)
“మినుములఁ జల్లఁగా మొలిచె మేలిమి కందులు జొన్నచేనులో”
(ముడుంబై పురుషోత్తమాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో...)

2, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4068

3-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్షమ్మే కలుగును మన కాపద గలుగన్”
(లేదా...)
“హర్షము గల్గుచుండు మన కాపద గల్గిన వేళ నెప్పుడున్”
(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4067

2-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్”
(లేదా...)
“అలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్”

30, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4066

1-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శశి యమావాస్యఁ గురిపించెఁ జంద్రికలను”
(లేదా...)
“చల్లని వెన్నెలల్ గురిసెఁ జంద్రుఁడు వచ్చి యమాస రాతిరిన్”

29, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4065

30-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే”
(లేదా...)
“బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే”

28, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4064

29-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్తనమే నాకిష్ట మనుచు సన్యాసి యనెన్”
(లేదా...)
“స్తనమే యిష్టము నా కటంచుఁ బలికెన్ సన్యాసి సద్బుద్ధితోన్”

27, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4063

28-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బలిసి కౌరవుల్ సంపిరి పాండవులను”
(లేదా...)
“బల్లిదులైన కౌరవులు పాండవులం బరిమార్చి రుద్ధతిన్”

26, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4062

27-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికై సోదరునిఁ గాంత రమ్మని పిలిచెన్”
(లేదా...)
“రతికై రమ్మనె నాత్మసోదరుని నారాటంబు గన్పట్టఁగన్”

25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4061

26-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమును మ్రింగంగ నొక్క శ్వానము వచ్చెన్”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగ వచ్చె నొక శ్వానము సర్వులు భీతిఁ జెందఁగన్”

24, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య 4060

కవిమిత్రులారా!

 ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే"

(లేదా)

"కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట  కంతుని మించిన సుంద రాననుల్"

పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో... 

23, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4059

24-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రామంబున వెల్లిగొనెను రక్తపుటేరుల్”
(లేదా...)
“గ్రామమునందు వెల్లిగొనె రక్తపుటేరులు భీకరంబుగన్”

22, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4058

23-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతరొ మామిడికిఁ జింతకాయలు గాసెన్”
(లేదా...)
“మానిని నేఁడు గాసినవి మామిడి కొమ్మకుఁ జింతకాయలే”

21, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4057

22-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్యనుఁ గనిరి ముగ్గురు గనిరి యశము”
(లేదా...)
“కన్యను ముగ్గు రాదరముగాఁ గని రిమ్ముగఁ గీర్తికాములై”

20, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4056

21-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంజని వధియించె లావెసంగ”
(లేదా...)
“లంజని చంపెఁ గ్రూరముగ లావెసగం బవమానపుత్రుఁడే”

19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4055

20-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాండీవముఁ దాల్చి నిల్చెఁ గర్ణుం డనిలో”
(లేదా...)
“గాండీవమ్మును దాల్చి నిల్చె ఘనుఁడా కర్ణుం డనిన్ వీరుఁడై"
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4054

19-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా”

17, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4053

18-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తలకు రోఁకలిఁ జుట్టె విద్వాంసుఁ డౌర”
(లేదా...)
“తలకున్ రోఁకలిఁ జుట్ట మేలనెను విద్వాంసుండు నీతిజ్ఞుఁడై”

16, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4052

17-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రజలకుఁ బద్యములతోడఁ బని లేదు కదా”
(లేదా...)
“ప్రజలకు పద్యకావ్యముల వల్లఁ బ్రయోజన మున్నదా కవీ”

15, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4051

16-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముద్దిడుమనె భిక్షు వతివ పొమ్మనదయ్యెన్”
(లేదా...)
“ముద్దిడుమన్న భిక్షువునుఁ బొమ్మని చెప్పక సాధ్వి రమ్మనెన్”

14, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4050

15-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులుసు కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్”
(లేదా...)
“పులుసు కవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్”

13, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4049

14-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూడు కన్నులు గలవు రామునకుఁ గనఁగ”
(లేదా...)
“కన్నులు మూడు రామునకుఁ గాంతలు నల్వురు పుత్రు లేవురున్”

12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

దత్తపది - 182

13-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'దర్భ - తిల - పిండ - శ్రాద్ధ' పదాలతో
రుక్మిణీ కళ్యాణ వృత్తాంతాన్ని గురించి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4048

12-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే”
(లేదా...)
“హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్”

10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4047

11-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరహరి జన్మించెనఁట కనన్ దేవకికిన్”
(లేదా...)
“నరహరి యుద్భవించెను ఘనంబుగ దేవకి గర్భమందునన్”

9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4046

10-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణకఠోరమ్ము వేణుగానమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“కర్ణకఠోరమై మదికిఁ గష్టముఁ గూర్చెను వేణుగానమే”

8, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4045

9-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చచ్చె భీముఁడు నర్తనశాలలోన”
(లేదా...)
“నవ్వుచు వీడెఁ గీచకుఁడు నర్తనశాలనుఁ జంపి భీమునిన్”

7, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4044

8-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామా యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో”

6, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4043

7-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుఁ జంపంగఁ బోయి రాముఁడు సచ్చెన్”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపఁ బోయి రఘురాముఁడు సచ్చెను వాలి సూడఁగన్”

5, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4042

6-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు”
(లేదా...)
“దుర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్”
(ఛందోగోపనము)

4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4041

5-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్”
(లేదా...)
“వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్”

3, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4040

4-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రావణమ్మున వచ్చు వసంతఋతువు”
(లేదా...)
“శ్రావణ మాసమందున వసంతము వచ్చును సంతసమ్మునన్”

2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4039

3-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికోకిల లెల్లఁ గూయఁ గాకులు నవ్వెన్”
(లేదా...)
“గొల్లున నవ్వెఁ గాకములు గోకిలలై కవులెల్లఁ గూయఁగన్”

1, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4038

2-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
శుభకృన్నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుభకృద్వత్సరము భువికి శోకం బిడుతన్"
(లేదా...)
"శుభకృద్వత్సర మెల్లలోకులకు నిచ్చుంగాత శోకం బిఁకన్"

31, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4037

1-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకర విభూషణము నిండు చందమామ”
(లేదా...)
“పూర్ణ శశాంక బింబమె విభూషణ మయ్యెఁ ద్రిశూలపాణికిన్”

30, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4036

31-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంచమునకు రాచగద్దె లభియించుఁ గదా”
(లేదా...)
“లంచము స్వీకరించిన ఫలంబుగ దక్కును రాజపీఠమే”

29, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4035

30-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షట్చక్రములందు దాఁగె షడ్రిపుగణమే”
(లేదా...)
“షట్చక్రంబులలోన దాగెను గదా షడ్వైరిబృందం బహో”

28, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4034

29-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తీర్థయాత్ర లఘంబులఁ దీర్చునొక్కొ”
(లేదా...)
“వదలదు పాపసంచయము వాసిగఁ జేసిన తీర్థయాత్రలన్”

27, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4033

28-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమపాశం బయ్యెను కుసుమాస్త్రం బయ్యో”
(లేదా...)
“మరుని సుమాస్త్రమయ్యె యమమారణపాశముగాఁ గనుంగొనన్”

26, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4032

27-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్”
(లేదా...)
“గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్”

25, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4031

26-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముతో వచ్చెనఁట జగత్పతికి నతుల్”
(లేదా...)
“కారముతోడ వచ్చిన జగత్పతికిన్ బ్రణమిల్లఁగాఁ దగున్”

24, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4030

25-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలికాలమునందుఁ బుట్టెఁ గద రాఘవుఁడే”
(లేదా...)
“కలికాలంబునఁ బుట్టె రాఘవుఁడు లోకంబెల్ల రక్షించఁగన్”

23, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4029

24-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె”
(లేదా...)
“దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్”

22, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4028

23-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ”
(లేదా...)
“నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే”

21, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4027

22-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తురకలలో భూమిసురులు దూరెదరింకన్”
(లేదా...)
“తురకలలోన బ్రాహ్మణులు దూరెద రింక విచారమేటికిన్”

20, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4026

21-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గౌవల్యముం జేర్చుఁగా”

19, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4025

20-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వేదమ్మును రూప మాపవే యశమందన్”
(లేదా...)
“వేదము రూపు మాపవలె విస్తృతకీర్తి గడింపఁ గోరినన్”

18, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4024

19-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు వేంకటపతి సంపద లొసఁగున్”
(లేదా...)
“సామాన్యుండగు వేంకటేశుఁ డిడు నిష్టశ్రీలు సంపూర్తిగన్”

17, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4023

18-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమమహిష ఘంటికానాద మది ప్రియంబు”
(లేదా...)
“కాలుని దున్నపోతు మెడగంటల సవ్వడి శ్రావ్యమౌఁ గదా”

16, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4022

17-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అరిషడ్వర్గమ్ము మోక్ష మందించుఁ గదా”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము మోక్షసాధనమునం దందించు సాహాయ్యమున్”

15, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4021

16-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వైష్ణవులకుఁ గాశి యపర వైకుంఠమగున్”
(లేదా...)
“గురుఁడా వైష్ణవు లందురే యపర వైకుంఠంబుగాఁ గాశినిన్”

14, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4020

15-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు”
(లేదా...)
“పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్”

13, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4019

14-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మాచరణమ్ము గనఁగ దానవగుణమౌ”
(లేదా...)
“ధర్మము నాచరించుటయె దానవనైజము మానఁగాఁ దగున్”

కాశీ, నేపాల్ యాత్ర

కవిమిత్రులకు నమస్సులు.
ప్రస్తుతం కాశీ ప్రయాణపు ఏర్పాట్లలో వ్యస్తుడనై ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేక పోతున్నాను. ఎల్లుండి బయలుదేరుతున్నాము. ముందు కాశీ, గయ, ప్రయాగ, అయోధ్య, నైమిషారణ్యం, చిత్రకూటం అనుకున్నది ఇప్పుడు మా మిత్రుల బలవంతం వల్ల ఇందులో నేపాల్ పశుపతినాథాలయం, మనోకామనాదేవి దర్శనాలు కూడా చేరాయి. ఆరోగ్యపరంగాను, ఆర్థికంగాను ఇబ్బందులున్నా వాళ్ళతో వెళ్ళక తప్పడం లేదు. మళ్ళీ 29 వ తేదీ తిరిగివస్తాము.
అప్పటివరకు సమస్యలు షెడ్యూల్ చేసి ఉంచాను. నిరంతర ప్రయాణం వల్ల నేను సమూహానికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. దయచేసి మిత్రులెవరైనా పూరణలను సమీక్షిస్తే సంతోషం. లేదా అందరూ పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

12, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4018

13-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవకీపుత్రుఁడయ్యె యుధిష్ఠిరుండు”
(లేదా...)
“దేవకికిన్ జనించెను యుధిష్ఠిరుఁ డా దశకంఠుఁ జంపఁగన్”

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4017

12-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తారా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్”
(లేదా...)
“తారా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్”

10, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4016

11-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వార కులాంగననుఁ గలియ వర్ధిలును సిరుల్”
(లేదా...)
“వార కులాంగనన్ గలియ వర్ధిలు సద్విభవంబు లీభువిన్”

9, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4015

10-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంతసమున ముంగిసలతో సర్పమాడె”
(లేదా...)
“సంతోషంబునఁ గూడి యాడెఁ గనుమా సర్పంబుతో ముంగిసల్”

8, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4014

9-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయమె సుస్థిరము నిలుచుఁ గల్పాంతమునన్”
(లేదా...)
“కాయంబే కద సుస్థిరంబు నిలుచున్ గల్పాంతకాలంబునన్”

7, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4013

8-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నికీలపైఁ జీమ నృత్యమ్మొనర్చె”
(లేదా...)
“నేరుపుతోఁ బిపీలికయె నృత్యమొనర్చెను వహ్నికీలపై”

6, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4012

7-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లోకులకు సత్కవిత్వము లోకువ గద”
(లేదా...)
“లోకులు పిచ్చి వ్రాఁతలని లోకువ సేయరె సత్కవిత్వమున్”

5, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4011

6-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తావి లేనట్టి సుమమాల దైవమునకు”

(లేదా...)
“తావి యొకింత లేని సుమదామమె యొప్పును దైవపూజకున్”

4, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4010

5-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాల వలన నరులు భ్రష్టులైరి”
(లేదా...)
“పాలే కారణమయ్యె మానవులకున్ భ్రష్టత్వముం బొందఁగన్”

3, మార్చి 2022, గురువారం

సమస్య - 4009

4-3-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరుని మదిని నిల్పి పతినిఁ గొలిచె”
(లేదా...)
“పరుని మనమ్మునన్ నిలిపి భర్తకు సేవలొనర్చె సాధ్వియై”

2, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4008

3-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురువులను దైవము లనుచుఁ గొలువఁ దగదు”
(లేదా...)
“గురువుల దైవమూర్తులని కొల్చినవారికి దక్కుఁ గష్టముల్”

1, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4007

2-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవుం డసుర సమానుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“మానవుఁ డయ్యె దానవ సమానుఁ డటంచు బుధుల్ దలంతురే”

28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4006

1-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లికిం దిండి పెట్టుట దండుగ గద”
(లేదా...)
“తల్లికిఁ దిండి పెట్టుటయె దండుగ యంచనె నీతిశాస్త్రముల్”

27, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4005

28-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తులు మ్రొక్కంగ రారు భద్రగిరీశున్”
(లేదా...)
“భక్తుల్ మ్రొక్కుట కిచ్చగింపరు గదా భద్రాద్రి రామయ్యకున్”

26, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 4004

27-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గని భీముఁడయ్యొ భీతుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గాంచినంతఁ గడు భీతినిఁ బొందెను భీమసేనుండే”

25, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4003

26-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతి పొందు సుజనుల కవారితము గదా”
(లేదా...)
“పరసతి పొందుఁ గోరుట యవారిత కార్యము సజ్జనాలికిన్”

24, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 4002

25-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులే మార్గదర్శకుల్ జాతి కెపుడు”
(లేదా...)
“జారుల్ జాతికి మార్గదర్శకులు వ్యాసప్రోక్త మీ వాక్యమే”

23, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4001

24-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఉద్యద్రవిఁ బడమటఁ గని యుక్తంబంటిన్”
(లేదా...)
“ఉద్యద్భానునిఁ గాంచి పశ్చిమమునన్ యుక్తంబుగా నెంచితిన్”

22, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4000

23-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు లోకమున యశమ్ముం బడసెన్”
(లేదా...)
“సామాన్యుం డొకఁ డీ ప్రపంచమునఁ బ్రాశస్త్యమ్మునందెన్ భళా”

21, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3999

22-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధనారిని బాలుఁడు పెండ్లియాడె”
(లేదా...)
“వలచిన వృద్ధనారి నొక బాలుఁడు పెండిలియాడెఁ బ్రీతితోన్”

20, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3998

21-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంగను గాన విఁక నీకుఁ గష్టములె కదా”
(లేదా...)
“గంగను గానకుంటివి సఖా యిఁకఁ దప్పవు కష్టనష్టముల్”

19, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3997

20-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దండమ్మే కౌరవుల మదం బడఁచెఁ గదా”
(లేదా...)
“దండము ధార్తరాష్ట్రుల మదం బడఁచెన్ గద యుద్ధభూమిలో”

18, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3996

19-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవతికి పరుని వలపు మాన్యతఁ గూర్చెన్”
(లేదా...)
“మానవతీ శిరోమణికి మాన్యతఁ గూర్చెఁ బరాభిమానమే”

17, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3995

18-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మందు గొట్టిరి తృప్తిగా మగువలెల్ల”
(లేదా...)
“మగువలు మందు గొట్టిరఁట మాఁపటి వేళను దృప్తిగా వెసన్”

16, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3994

17-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చినవానికి నగ్రపూజ సేయుటయె తగున్”
(లేదా...)
“చినవాఁడే తగు నగ్రపూజఁ గొని రక్షింపంగ మిమ్మెల్లరన్”

15, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3993

16-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాజమహేంద్రి కలదు గన రాయలసీమన్”
(లేదా...)
“రాయలసీమలోఁ గలదు రాజమహేంద్రవరమ్ము సూడఁగన్”

14, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3992

15-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవజన్మమ్ము శ్రేష్ఠమా కాదు గదా”
(లేదా...)
“మానవజన్మ శ్రేష్ఠమను మాట యసత్యము సూడ నెవ్విధిన్”

13, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3991

14-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమికులకు సంబరము దుర్దినమునాఁడు”
(లేదా...)
“దుర్దినమంచు సంబరముతోఁ జరియింతురు ప్రేయసీప్రియుల్”

12, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3990

13-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుసుమమ్మును ద్రుంచఁ దగును గొడ్డలిచేతన్”
(లేదా...)
“కుసుమముఁ ద్రుంచఁగాఁ దగును గొడ్డలిచేఁ గొనగోట సాధ్యమా”

11, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3989

12-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తూర్పు తెలవారె సూర్యుఁడు దొలఁగి చనఁగ”
(లేదా...)
“తూరుపు తెల్లవారినది తోయజబాంధవుఁ డస్తమించఁగన్”

10, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3988

11-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జవహరులాల్ చంపెను గద జాతిపిత నయో”
(లేదా...)
“జవహరులాలు చంపెఁ గద జాతిపితన్ గడు నిర్దయాత్ముఁడై”

9, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3987

10-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగని సిగలోన పువ్వుల మాలఁ దుఱిమె”
(లేదా...)
“లోకులు మెచ్చ భర్త సిగలోఁ దుఱిమెన్ సతి పుష్పమాలికన్”

8, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3986

9-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము”
(లేదా...)
“ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్”