31, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4295

1-1-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆత్మ పూనఁగా నూఁగు మహాత్ముఁ దలఁతు”
(లేదా...)
“ఆత్మలు పూన నూఁగు మహితాత్ముల నేను దలంతు నాత్మలోన్”
(విట్టుబాబు పంపిన సమస్య)

30, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4294

31-12-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంద్రుఁ డుదయింప వికసించె సారసములు”
(లేదా...)
“శశి యుదయింప విచ్చుకొనె సారసముల్ ముకుళించెఁ గల్వలున్”

29, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4293

30-12-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాశి కేగిన కవికిఁ గాంక్షలు సెలంగె”
(లేదా...)
“కాశికి వెళ్ళినట్టి కవి కాంక్షలు మిక్కుట మయ్యె నక్కటా”
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

28, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4292

29-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంగరమ్ము సంతసముఁ బ్రశాంతి నొసఁగు”
(లేదా...)
“సంగరమిచ్చు సంతసము సత్ఫల మిచ్చు మనుష్యజాతికిన్”
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

27, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4291

28-12-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్షీరాంబుధి తనయ మగఁడు శ్రీకంఠుండౌ”
(లేదా...)
“క్షీరాంభోధి కుమారియౌ గిరిజకున్ శ్రీకంఠుఁడే భర్తయౌ”

26, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4290

27-12-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దోషంబులు లేక యుంట దోషము గాదే!”
(లేదా...)
“దోషము లేకయుండుటయె దోషమటంచు వచింత్రు పండితుల్”
(విట్టుబాబు పంపిన సమస్య)

25, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4289

26-12-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సుందరి వెన్నెలవె యనుట చోద్యంబెటులౌ”
(లేదా...)
“సుందరి నీవు వెన్నెలవె చోద్యము గాదిటులన్ వచించినన్”
(శ్రీకాకుళం లలితాదిత్య శతావధాన సంస్కృత సమస్య 

'సుందరి రాకాసి నాత్ర సందేహః')

24, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

దత్తపతి - 191

25-12-2022 (ఆదివారం)
సిలువ - చర్చి - యేసు - క్రీస్తు
ఈ పదాలను ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాఛందంలో
విష్ణుస్తుతి వ్రాయండి.

23, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4288

24-12-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామునకు నత్త యగునఁట రమణి సీత”
(లేదా...)
“రామచంద్రుని భార్య యొక్కతె రాజసంబున నత్తయౌ”
(శ్రీకాకుళం లలితాదిత్య శతావధాన సమస్య)

22, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4287

23-12-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శకునిం గూల్చెను రామచంద్రుఁడు రణోత్సాహైకశీలున్ ఖలున్”
(లేదా...)
“శకునిన్ రాముండు గూల్చె రణవీరుండై”
(శ్రీకాకుళం లలితాదిత్య శతావధాన సమస్య)

21, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4286

 22-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అభిమన్యుఁడు భారతమున నతివృద్ధుఁ డగున్”
(లేదా...)
“వృద్ధుం డందరికంటె భారతమునన్ వీరాభిమన్యుండగున్”
(శ్రీకాకుళం లలితాదిత్య శతావధాన సమస్య)

20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4285

21-12-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీకాకుళమునఁ గవులకుఁ జేసి రవమతిన్”
(లేదా...)
“చేయం జూచి రవజ్ఞనున్ గవులకున్ శ్రీకాకుళంబందునన్”

(మొన్న శ్రీకాకుళంలో లలితాదిత్య శతావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

19, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4284

20-12-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికర్ణరసాయనములు గాకుల గోలల్”
(లేదా...)
“కాకుల గోల నేఁడు గవికర్ణరసాయన మెయ్యె వింటివా”

18, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4283

19-12-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంసునిన్ మించు సుజనుఁడు గలఁడె భువిని”
(లేదా...)
“కంసుని మించు సజ్జనునిఁ గానము భాగవతమ్మునన్ సఖా”

17, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4282

18-12-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాస్త్రదూర కార్యమ్ములు సౌఖ్యమొసఁగు”
(లేదా...)
“శాస్త్ర విరుద్ధ కార్యములె సౌఖ్య మొసంగును మానవాళికిన్”

16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4281

17-12-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అద్దమందుఁ గాంతు నన్యు నొకని”
(లేదా...)
“అద్దమునందుఁ గాంచినపు డన్యుఁడు గన్పడు నెల్లవేళలన్”

15, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4280

16-12-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తక్షకుఁడు హితకారి యుదంకునకును”
(లేదా...)
“తక్షకుఁ డాప్తుఁడై హిత ముదంకునకుం బొనరించె మేలుగన్”

14, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4279

15-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భుజబలమున సతుల మించు పురుషుఁడు గలఁడా”
(లేదా...)
“భుజబలమందుఁ గాంతలను పూరుషు లెన్నఁడు మించఁబోరు పో”

13, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4278

14-12-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరిటతోఁ దోడవచ్చు సాగరజలమును”
(లేదా...)
“గరిటం దోడఁగవచ్చు వార్ధిజలముం గామేశ్వరా వింటివా”

12, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4277

12-12-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పక్షమ్ములు దెగిన పక్షి పైపైకెగసెన్”
(లేదా...)
“పక్షంబుల్ దెగి పడ్డ పక్షి యెగసెన్ పైపైకి మిన్నందఁగన్”

11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4276

12-12-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్య విముఖులఁట విజయవాడ ప్రజలు”
(లేదా...)
“పద్యములన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే”

(ఆముదాల మురళి గారి 200వ అష్టావధానంలో మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారిచ్చిన సమస్య)

10, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4275

11-12-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొట్టె నత్తనుఁ బ్రేమతో కోడలమ్మ”
(లేదా...)
“అత్తనుఁ గొట్టెఁ గోడలు సమాదరభావము పొంగి పొర్లఁగన్”

9, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4274

10-12-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁ డుదయించె రావణు రాజ్యమందు”
(లేదా...)
“రాముఁడు పుట్టె రావణుని రాజ్యమునందున ధర్మరక్షకై”

8, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4273

9-12-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాఙ్నగమున నర్జునుఁడు సుభద్రకుఁ బుట్టెన్”
(లేదా...)
“ప్రాఙ్నగమందు శంభుఁడు సుభద్రనుఁ గూడఁగఁ బుట్టె క్రీడియే”

7, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4272

8-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భాదానమునఁ గవలు గల్గిరి సతికిన్”
(లేదా...)
“గర్భాదానము నాఁడె కల్గిరి కవల్ గామాక్షికిన్ జూడఁగన్”

6, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4271

7-12-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునకు సౌఖ్యమ్ము శాంతి సమకూరవలెన్”
(లేదా...)
“జమునకు శాంతి సౌఖ్యములు సత్వరమే సమకూరగా వలెన్”

5, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4270

 6-12-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారమెత్తె భువి నుదారముగను”
(లేదా...)
“దారము భూమినెత్తె సముదారముగా సురలెల్ల మెచ్చగన్”

4, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4269

5-12-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాటకి పూజ్యురాలనుచుఁ దాపసులెల్లరు గొల్చి రింపుగన్”
(లేదా...)
“పూజ్యురాలు తాటకి యని మునులె యనిరి”

3, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4268

4-12-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏమేమీ పులిపిల్లలన్ గదిసి లేళ్ళీరీతి లాలించెనా”
(లేదా...)
“ఎవ్విధిఁ బులిపిల్లలను లాలించె లేళ్ళు”

2, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4267

3-12-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మునిఁగినవాఁడు మూర్ఖుఁడగు మోక్షము దక్కున గౌతమీ నదిన్”
(లేదా...)
“మునుఁగ గౌతమిలో నెట్లు మోక్షమబ్బు”

1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4266

2-12-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు కోరినవి యెల్ల రావణుఁ డిచ్చెన్”
(లేదా...)
“రాముని కోర్కె లన్నియును రావణుఁ డొప్పుగఁ దీర్చెఁ బ్రీతితోన్”

30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4265

1-12-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలు మేలు గూర్చె గ్రామమునకు”
(లేదా...)
“కాలే మేలొనఁగూర్చ విల్లసిలె నా గ్రామంబునన్ సౌఖ్యముల్”

29, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4264

30-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శోకమె భూషణంబగు విశుద్ధమనంబున నెంచి చూడఁగన్”
(లేదా...)
“శోకమె భూషణము గన విశుద్ధమనమునన్”

28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4263

29-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గిరిజా కళ్యాణముఁ గని కేశవుఁ డేడ్చెన్”
(లేదా...)
“గిరిరాట్పుత్రి వివాహముం గనుచు లక్ష్మీనాథుఁ డేడ్చెం గదా”

27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4262

28-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హిమవంతుఁడు హరికిఁ దన దుహిత నిచ్చెఁ గదా”
(లేదా...)
“నయమొప్పన్ హిమవంతుఁడా హరికిఁ గన్యాదానముం జేసెరా”

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4261

27-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వస్త్రచ్యుతుఁ గాంచి సతులు ప్రణమిల్లరొకో”
(లేదా...)
“వస్త్రమ్ముల్ విడనాడు వానిఁ గనుచున్ భామామణుల్ మ్రొక్కరే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

25, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4260

26-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వైణికుండయ్యె రాముఁడు భామినులకు”
(లేదా...)
“వైణికుఁ డయ్యె రాఘవుఁడు వల్లవకాంతల తృష్ణఁ దీర్చఁగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

24, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4259

25-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తండ్రి మరణింప సుతులు ముదంబుఁ గనిరి”
(లేదా...)
“తండ్రి గతింపఁగన్ గడు ముదంబును పొందిరి పుత్రు లత్తఱిన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4258

24-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్మమొకటి కోటలోనఁ బ్రభవమ్మొందెన్”
(లేదా...)
“పద్మము కోటలోనఁ బ్రభవమ్మును పొందె నదేమి చిత్రమో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

22, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4257

23-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలె జనావళికి నరకవాసమ్ము నిడున్”
(లేదా...)
“పాలే సర్వజనాళికిన్ నరకసంప్రాప్తిన్ వెసం గూర్చెడిన్”

21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4256

22-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాంతి లుప్తమైన సౌఖ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“శాంతి విలుప్తమైనపుడె సౌఖ్యము దక్కును మానవాళికిన్”

20, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4255

21-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దౌష్ట్యమే ధర్మపథము విధాతృ విధము”
(లేదా...)
“దౌష్ట్యమె ధర్మమార్గము విధాతృ వినోదము విష్ణుమాయయౌ”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

19, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4254

20-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్ణిమను రవిగ్రహణమ్ము పూర్ణమయ్యె”
(లేదా...)
“పూర్ణిమనాఁడు వట్టినది పూర్ణరవిగ్రహణంబు చోద్యమై”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4253

19-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆహ్వానము శాప సదృశమై ముద మిడునా”
(లేదా...)
“ఆహ్వానమ్మది శాప సన్నిభము లయ్యయ్యో ముదంబిచ్చునా”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య - కొద్దిగా మార్చాను)

17, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4252

18-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మల్లెలు గన నల్లనయ్యె మాలల నల్లన్”
(లేదా...)
“మల్లెలు నల్లబాఱినవి మాలల నల్లెడి వేళ వింతగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4251

17-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని వృత్రుండు మ్రింగెరా జనులు గనన్”
(లేదా...)
“రామున్ వృత్రుఁడు మ్రింగె శూరజను లౌరా యంచు శ్లాఘింపఁగన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి శతావధాన సమస్య)

15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4250

16-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బరువు పెంచుకొనిన భాగ్యమబ్బు”
(లేదా...)
“బరువును బెంచుకొమ్ము కడు భాగ్యము లబ్బును నిశ్చయంబుగన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

దత్తపది - 187

15-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
"మాత - పిత - తాత - దుహిత"
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
నీతిని బోధిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

13, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4249

14-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల కల్పద్రుమముగ నిడుఁ దా భాగ్యములన్”
(లేదా...)
“తల కల్పద్రుమమయ్యె నార్తులకు సద్భాగ్యంబులం గూర్చుచున్”

12, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4248

13-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరువులఁ గూల్చంగ మేలు దప్పక కల్గున్”
(లేదా...)
“తరువులఁ గూల్చినన్ హితము దప్పక గల్గును మానవాళికిన్”

11, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4247

12-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్సాంగత్యము వలదను సాహిత్యమ్మే”
(లేదా...)
“సత్సాంగత్యము వీడుమంచుఁ దెలుపున్ సాహిత్య మెల్లప్పుడున్”

10, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4246

11-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీపతి నెలవంకఁ దాల్చె శీర్షముపైనన్”
(లేదా...)
“శ్రీపతి మెచ్చి తాల్చెనఁట శీర్షముపై నెలవంక నొప్పుగన్”

9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4245

10-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జాయ లిద్దరు గాంధికి జాతిపితకు”
(లేదా...)
“మామా యిద్దరు భార్యలుండిరి మహాత్మాగాంధికిన్ జిత్రమే”

8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4244

9-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా”
(లేదా...)
“పెక్కు సమస్యలుప్పతిలఁ బెన్నిధియౌఁ గవు లెల్లవారికిన్”

7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4243

8-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గాంచి మూషికము పెండ్లికి రమ్మని పిల్చెఁ బ్రేముడిన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గని యెలుకపిల్ల పెండ్లికిఁ బిలిచెన్”

6, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4242

7-11-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మావి కొమ్మకుఁ బూచెను మల్లెపూలు”
(లేదా...)
“మల్లెలు పూచె ముచ్చటగ మామిడి కొమ్మకు మాఘమందునన్”

5, నవంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4241

6-11-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధునిం జంపి భీముఁడు ఖ్యాతిఁ గనెను”
(లేదా...)
“అంధునిఁ జావఁగొట్టి కడు ఖ్యాతినిఁ బొందెను భీముఁ డొప్పుగన్”

4, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4240

5-11-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దాన మిడకుండుటే మేటి ధర్మమగును”
(లేదా...)
“దానము సేయకుండుటయె ధర్మము శర్మముఁ బుణ్యకర్మమౌ”

3, నవంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4239

4-11-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిరిపె మెత్తెడివాఁడెట్లు దేవుఁడయ్యె”
(లేదా...)
“తిరిపెము నెత్తువాఁడు మన దేవుఁడుగా నెటులయ్యెఁ జిత్రమే”

2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4238

3-11-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భోళాశంకరునిఁ గొలువ మూఢత్వంబౌ”
(లేదా...)
“భోళాశంకరుఁ డేదొ యిచ్చుననుచుం బూజింప మూఢత్వమౌ”

1, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4237

2-11-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏల భారతీయుఁడు బ్రిటన్ పాలకుఁడగు”
(లేదా...)
“తగునొకొ భారతీయుడు ప్రధానిగ నేలుట యాంగ్లదేశమున్”

31, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4236

1-11-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండుగకు వచ్చి యేడ్చిరి బంధుగణము”
(లేదా...)
“పండుగనాడు బంధువులు వచ్చిరి గొల్లున నేడ్చి రొక్కటై”

30, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4235

31-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హింసావాదమ్మె ప్రజకు హితముం గూర్చున్”
(లేదా...)
“హింసావాదమె మేలుఁ గూర్చుఁ బ్రజకున్ హేలావిలాసమ్ముగన్”

29, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4234

30-10-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లక్ష్య రహితు మెచ్చెదరు సలక్షణుఁ డంచున్”
(లేదా...)
“లక్ష్యము లేని వ్యక్తిని సలక్షణుఁ డంచును మెత్తు రీధరన్”

28, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4233

 29-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నకుం జేటుఁ గూర్చి మహాత్ముఁ డయ్యె”
(లేదా...)
“అన్నకుఁ జేటుఁ గూర్చిన మహాత్మునిఁ దమ్ముని మెచ్చిరెల్లరున్”

27, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4232

28-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హలమునఁ బ్రజలెల్ల మున్గి రద్భుతరీతిన్”
(లేదా...)
“హలమున మున్గి రెల్ల ప్రజ లద్భుతరీతిని వింత యెట్లగున్”

26, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4231

27-10-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గని సింహమకట భీతిలి పాఱెన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గాంచినంతటనె భీతిలి పాఱెను సింహమక్కటా”

25, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4230

26-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు”
(లేదా...)
“సత్యముఁ బల్క నాపద లసత్యముఁ బల్కిన మేలు గల్గెడిన్”

24, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4229

25-10-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాంబారా రసమ హితము సంతసములిడున్”
(లేదా...)
“సాంబారా రసమా హితంబగు రుచిన్ సంతోషమున్ గూర్చెడిన్”

23, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4228

24-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భోళాశంకరునిఁ గొలువ మూఢత్వంబౌ”
(లేదా...)
“భోళాశంకరుఁ డేదొ యిచ్చుననుచుం బూజింప మూఢత్వమౌ”

22, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4227

23-10-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వారకామినులం జేరువాఁడు బుధుఁడు”
(లేదా...)
“వారక వారకామినుల వద్దకుఁ జేరెడివాఁడు విజ్ఞుఁడౌ”

21, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4226

22-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుస్తకమ్మునఁ బుటలెల్లఁ బొట్లములకె”
(లేదా...)
“పుస్తకమందునం బుటలు పొట్లములం దగఁ గట్టనౌనుగా”

20, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4225

21-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము”
(లేదా...)
“శివుఁడే పూజలనందఁగా వెలసె నా సింహాచలంబందునన్”

19, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4224

20-10-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చలి వేసవిలోనఁ జెలికి సంతసమిచ్చెన్”
(లేదా...)
“చలి గడు సంతసం బిడెను చానకు వేసవి మండుటెండలో”

18, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4223

19-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాస్త్రమర్మముల్ గలవు సీసాలలోన”
(లేదా...)
“సీసాలందున నిండి యున్నవి గదా చెన్నొందు శాస్త్రార్థముల్”

17, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4222

18-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ”
(లేదా...)
“పాపము పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్”

16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4221

18-10-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరులన్ హింసింపఁ బుణ్యఫలముల్ దక్కున్”
(లేదా...)
“పరులకు హింసఁ గూరిచెడి వానికి దక్కు నగణ్యపుణ్యముల్”

సమస్య - 4220

17-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానినిఁ గని సుకవివరుఁడు సంతసమందెన్”
(లేదా...)
“సానినిఁ గాంచి పొందెఁ గడు సంతసమున్ సుకవీంద్రుఁ డొప్పుగన్”

15, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4206

16-10-2022 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంటలందు విచ్చె మల్లెపూలు”
(లేదా...)
“మంటలలోన విచ్చుకొనె మల్లెలు సల్లుచుఁ దావులెల్లడల్”

14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4218

15-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానికి నతుఁడై సతికి విషంబిడఁగఁ దగున్”
(లేదా...)
“సానికి మ్రొక్కి పత్నికి విషంబిడు టొప్పు వివేకశీలికిన్”

13, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4217

14-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లలలన నా యొడలు వడఁకె లావును దగ్గెన్”
(లేదా...)
“లలలన నా యొడల్ వడఁకె లావును బింకము దగ్గెఁ జూడుమా”

12, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4216

13-10-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మత్స్యయంత్రమున్ గొట్టెను మాద్రి సుతుఁడు”
(లేదా...)
“మానక మత్స్యయంత్రమును మాద్రి కుమారుఁడు గొట్టె వీరుఁడై”

11, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4215

12-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీత రామున కేమౌనొ చెప్పఁ గలవె”
(లేదా...)
“సీతారాముల బంధ మిట్టిదనుచున్ జెప్పంగ సాధ్యంబొకో”

10, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4219

11-10-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవుఁడు లేఁడనుచు నమ్మి నిత్యముఁ గొలుతున్”
(లేదా...)
“దేవుఁడు లేఁడు లేఁడని మదిన్ నెఱనమ్ముచుఁ గొల్తు నిచ్చలున్”

9, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4213

10-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్షకుం డేడ్చె నింగి మేఘములఁ గాంచి”
(లేదా...)
“కర్షకుఁ డేడ్చె మేఘములఁ గాంచియు శ్రావణమాసమందునన్”

8, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4212

9-10-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మలమిడి పూజించెనొక్క మనుజుఁడు భక్తిన్”
(లేదా...)
“మలమిడి పూజఁ జేసెనొక మానవుఁ డంకితభావ మేర్పడన్”

7, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4211

8-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోహము మోక్షమ్ము నిచ్చి మోదముఁ గూర్చున్”
(లేదా...)
“మోహము మోక్షకారణము మోదముఁ గూర్చును సజ్జనాళికిన్”

6, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4210

7-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చితిపై నాశీర్వదించి చేసిరి పెండ్లిన్”
(లేదా...)
“చితిమీఁదన్ జరిపించి రుద్వహము నాశీర్వాదముల్ వల్కుచున్”

5, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4209

6-10-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంధ్యావందనము విడువ స్వర్గము దక్కున్”
(లేదా...)
“సంధ్యావందన మిచ్చగింపరు బుధుల్ స్వర్లోకసౌఖ్యార్థులై”

4, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 76

5-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులకు విజయదశమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
దసరా వేడుకల గురించి ఉత్పలమాల వ్రాయండి
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'ద'
2వ పాదం 10వ అక్షరం 'శ'
3వ పాదం 14వ అక్షరం 'హ'
4వ పాదం 19వ అక్షరం 'ర'
(లేదా...)
పై అక్షరాలను వరుసగా పాదాదిలో న్యస్తం చేస్తూ కందపద్యం వ్రాయండి

3, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4208

4-10-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్”
(లేదా...)
“అఘముల్ సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్”

2, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4207

3-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్”
(లేదా...)
“మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్”

1, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4206

2-10-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామ మదముల రిపులుగాఁ గాంచ నగునె”
(లేదా...)
“కామక్రోధమదాదులన్ రిపులుగాఁ గాంచంగ న్యాయంబొకో”

30, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 186

1-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పాపి - తులువ - పలువ - పంద'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ధర్మరాజు సుగుణాలను వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
(ఈరోజు ఉదయమే 'ఎవ్వాని వాకిట నిభమదపంకంబు' పద్యం విన్నాను)

29, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4205

30-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్”
(లేదా...)
“కాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా”

28, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4204

29-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తొమ్మిదిలో నొకటి దొలఁగఁ తోరఁపుఁ బదియౌ”
(లేదా...)
“తొమ్మిదినుండి యొక్కటినిఁ ద్రోయఁగఁ దాఁ బది యౌను జక్కఁగన్”

27, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4203

28-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారా త్రాగక రచనను సాగింతు నెటుల్”
(లేదా...)
“సారా త్రాగక పద్యలేఖన మెటుల్ సాగింతుఁ గావ్యంబునన్”

26, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4202

27-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ”
(లేదా...)
“రాముఁడు రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్”

25, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4201

26-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జ్యోత్స్నల్ దిశలావరింప సూర్యోదయమౌ”
(లేదా...)
“జ్యోత్స్నల్ దిక్కుల నావరించె సుదతీ సూర్యోదయం బయ్యెడిన్”

24, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4200

25-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తోరణమ్ము సర్వానర్థ కారణమ్ము”
(లేదా...)
“తోరణమే కదా సకల దుఃఖములిచ్చు ననర్థహేతువౌ”

23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4199

24-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాయలను మించు హీనుఁడౌ రాజు లేఁడు”
(లేదా...)
“రాయల మించు హీనుఁడగు రాజు ధరాతలమందు లేఁడు పో”

22, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4198

23-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రేపొనర్చు జనులనే పొగడెద”
(లేదా...)
“రేపొనరించు సజ్జనుల రేపును మాపును బ్రస్తుతించెదన్”

21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4197

22-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తుని దర్శించెదను నాదు దుఃఖము దొలఁగన్”
(లేదా...)
“తుని దర్శింతును జిక్కులన్నియు విడన్ దుఃఖమ్ము దూరమ్ము గాన్”

20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4196

21-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోకలితోడ గిరిధరుని రుక్మిణి మోదెన్”
(లేదా...)
“రోకలితోడ మాధవుని రుక్మిణి మోదెను సత్య మెచ్చఁగన్”

19, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4195

20-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెలయాలే దిక్కు వంశవృద్ధికిఁ గనఁగన్”
(లేదా...)
“వెలయాల్మూలము వంశవృద్ధి కిరవౌ ప్రేమన్ బ్రసాదింపఁగన్”

18, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4194

19-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు గల్గినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”
(లేదా...)
“కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలములోనఁ దలంచి చూచినన్”

17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4193

18-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రైలు పట్టాలపై నిద్ర మేలొసంగు”
(లేదా...)
“రైల్పట్టాలఁ బరుండ మేల్గలుగు నార్యప్రోక్త సత్యంబిదే”

16, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4192

17-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవులకుఁ దల్లినుడి యమంగళకరమౌ”
(లేదా...)
“మానవజాతి కంతటి కమంగళమూలము మాతృభాషయే”

15, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 52

16-9-2022 (శుక్రవారం)
రాయబార ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుని హెచ్చరించడాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు...
మొదటి పాదంలో కవర్గాక్షరాలు
రెండవ పాదంలో చవర్గాక్షరాలు
మూడవ పాదంలో తవర్గాక్షరాలు
నాల్గవ పాదంలో పవర్గాక్షరాలు.

14, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4191

15-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్”
(లేదా...)
“కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్”

13, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4190

14-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లుపాకలోఁ జొచ్చెను గవివరుండు”
(లేదా...)
“కవివరుఁ డెల్లవారు గనఁగా వడిఁ జొచ్చెను గల్లుపాకలో”

12, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4189

13-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భానుఁడు వెలుగంగ వచ్చెఁ దమము”
(లేదా...)
“భానుఁడు వెల్గుచుండ నొకవంకఁ దమస్సులు గ్రమ్మివచ్చెడిన్”

11, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4188

12-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్”
(లేదా...)
“వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్”

10, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4187

11-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలములన్నింటను గలికాలము మేలౌ”
(లేదా...)
“కాలములందు మేటి కలికాలమె యంచు వచింత్రు పండితుల్”

9, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4186

10-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవలీలగ నెత్తెను శిశు వశ్వముఁ గనుమా”
(లేదా...)
“అవలీలన్ శిశు వెత్తెఁ జూడు మదె యా యశ్వంబు నుత్సాహియై”

8, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4185

9-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతిభావాబ్ధిని మునిఁగితె ప్రాజ్ఞ వధానీ”
(లేదా...)
“రతిభావాంబుధి నోలలాడితె కవీ రమ్యావధానంబునన్”

7, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4211

8-10-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోహము మోక్షమ్ము నిచ్చి మోదముఁ గూర్చున్”
(లేదా...)
“మోహము మోక్షకారణము మోదముఁ గూర్చును సజ్జనాళికిన్”

దత్తపది - 186

8-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
'మైకు - డిజే - సాంగు - లేకు'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గణేశ నిమజ్జనను వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

6, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4210

7-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చితిపై నాశీర్వదించి చేసిరి పెండ్లిన్”
(లేదా...)
“చితిమీఁదన్ జరిపించి రుద్వహము నాశీర్వాదముల్ వల్కుచున్”

సమస్య - 4184

7-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయముల రక్తి గదా”
(లేదా...)
“ముక్తినిఁ బొందఁగన్ విషయమోహమె కారణమౌను సంయమీ”

5, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4183

6-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పను గని పన్నగంబు వాఱె”
(లేదా...)
“కప్పను గాంచి పన్నగము కాతరభావము నంది పాఱెడిన్”

4, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4182

5-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నేఁ గుబుద్ధిని నీచుఁడ నింద్యుఁడఁ గద”
(లేదా...)
“నేను గుబుద్ధినిన్ బరమనీచుఁడ నింద్యచరిత్రుఁడన్ గదా”

3, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4181

4-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నగధారి యనంగుఁ ద్రుంచి నాతినిఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“నగధరుఁ డంగజుం దునిమి నాతినిఁ బ్రోచె సురల్ నుతింపఁగన్”

మనవి

కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
        కొద్ది రోజులుగా మాటిమాటికి జ్వరం వస్తూ పోతూ ఉండడం, శారీరకంగా బలహీనంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉన్నది. మందులు వాడుతున్నాను.
దీనికి తోడుగా...
        'అనంతచ్ఛందం' వారి 2200 ఛందాలతో వందమంది కవుల పదివేల పద్యాల సంకలనం పరిష్కారం, డిటిపి చేస్తున్నాను.
        అంతేకాక ఆ మధ్య కాశికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ వారు "కాశికి వచ్చేవారిలో తెలుగువారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళు తెలుగులో కాశికి సంబంధిచిన పుస్తకం అడుగుతున్నారు. కనుక కాశీ ప్రాశస్త్యం, చరిత్ర, చూడవలసిన ప్రదేశాల వివరాలతో ఒక పుస్తకం వ్రాసి, డిటిపి చేసి పంపవలసిందిగా కోరినారు. ఆ పని కూడా కొనసాగుతున్నది.
        అందువల్ల ఏమాత్రం సమయం చిక్కడం లేదు. బ్లాగులో, సమూహంలో మిత్రుల పద్యాలపై స్పందించలేకపోతున్నాను.
        కనుక నన్ను మన్నించి కొద్ది రోజులు పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను.

2, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4180

3-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తకు గళసూత్ర మలర భామిని గట్టెన్”
(లేదా...)
“భర్తకుఁ గంఠసూత్రమును భామిని గట్టె మనంబు రంజిలన్”

1, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4179

2-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతి కనులు దిరిగి వ్రాలె భువిని”
(లేదా...)
“రాతికిఁ గండ్లు గిఱ్ఱుమనె వ్రాలె తనూలత భస్మశేషమై”

31, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4178

1-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుంస్త్వమ్మును వీడి బ్రహ్మ పొలతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“పుంస్త్వాకారము బ్రహ్మ కింపొదవమిన్ బూనెన్ గదా స్త్రీత్వమున్”

30, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 75

31-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానంలో
వరుసగా 'వి - నా - య - క' అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతిలో కాని, ఉత్పలమాలలో కాని
వినాయక స్తుతి చేయండి.

29, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4177

30-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుండెడు పాల్వోసి కాఫి కోమలి సేసెన్”
(లేదా...)
“కుండెడు పాలు వోసి యిడెఁ గోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్”

28, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4176

29-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యకవిత్వము వర్జ్యమె కద”
(లేదా...)
“పద్యకవిత్వ మెల్లరకు వర్జ్య మదెట్టుల సంప్రదాయమౌ”

27, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4175

28-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుం జంపె మారుతి రాముఁడు గన”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపె మారుతియె రాముఁడు సూచుచు మెచ్చు రీతిగన్”

26, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4174

27-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిశువు కరమున శతకోటి చేరెఁ గరులు”
(లేదా...)
“శిశువు కరంబునం గలవు చిత్రముగా శతకోటి యేనుఁగుల్”

25, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4173

26-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవికను విప్పెడి తఱి నిటు రమ్మనఁ దగునా”
(లేదా...)
“రవికను విప్పుచున్న తఱి రమ్మని పిల్చుట యుక్తమౌనొకో”

24, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4172

25-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లయకారుఁడు సేయ సృష్టి లావణ్యంబౌ”
(లేదా...)
“లయకారుం డొనరింప సృష్టినిఁ గడున్ లావణ్యయుక్తం బగున్”

23, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4171

24-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరణమ్మును గోరి వచ్చె మానిని గంటే”
(లేదా...)
“మరణముఁ గోరి వచ్చినది మానిని సూడఁగ ముచ్చటాయెరా”

22, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4170

23-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సింహమే తల్లి సతి తేలు చేప సఖుఁడు”
(లేదా...)
“సింహము తల్లి తేలు సతి చేఁపలు మిత్రులు పీత చెల్లెలౌ”

21, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4169

22-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆలి కుచముఁ గోసి తినియె నానందముగన్”
(లేదా...)
“ఆలి కుచమ్ముఁ గోసి తినె నా పతిదేవుఁడు మోదమందుచున్”

20, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4168

21-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగఁబట్టిన వాఁడె మధుర భావుకుఁ డిలలోన్”
(లేదా...)
“పగఁబట్టిన వాఁడె సుభావుకుఁడౌ”

19, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 186

20-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పాలు - పెరుగు - వెన్న - నేయి'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీ కృష్ణుని స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

18, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4166

19-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుం డెత్తె హరి చెప్ప స్వర్ణగిరిని”
(లేదా...)
“శంకరుఁ డెత్తె నా కనకశైలము మాధవు వాంఛ దీరఁగన్”

17, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4165

18-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము”
(లేదా...)
“మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్”

16, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4164

17-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారము లేనట్టి తిండి శక్తి నొసంగెన్”
(లేదా...)
“సారము లేని తిండిఁ దిని శక్తి గడించిరి లోకులెల్లరున్”

15, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4163

16-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలువలు పవలు పూఁచెను గగనమందు”
(లేదా...)
“కలువల్ పూఁచె వియత్తలంబునఁ బవల్ గన్గొంటివా సత్కవీ”

14, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 51

15-8-2022 (సోమవారం)
స్వాతంత్ర్య అమృతోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి
నిషిద్ధాక్షరాలు -: ప - ఫ - బ - భ - మ

13, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4162

14-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పలు సర్పములఁ జంపెఁ గద వెంకప్పా”
(లేదా...)
“మండూకంబులు మట్టుపెట్టెఁ గనుమా మల్లాడి సర్పంబులన్”

12, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4161

13-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యుఁ డెక్కెను సైకిలు సోముఁడు గన”
(లేదా...)
“సూర్యుఁడు సైకిలెక్కఁ గని చొక్కముగా శశి నవ్వె మెచ్చుచున్”

11, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4160

12-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలుష్యము మేలుఁ గూర్చుఁ గద మనుజులకున్”
(లేదా...)
“కాలుష్యంబది హెచ్చెనేని బహు సౌఖ్యంబిచ్చు మర్త్యాళికిన్”

10, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4159

11-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య లేనివారె విజ్ఞులు గద”
(లేదా...)
“విద్యాగంధ విహీనులే వసుధలో విజ్ఞుల్ ఘనుల్ తాత్త్వికుల్”

9, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4158

10-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేఁప కొంగను దినుచుండెఁ జెట్టు పైన”
(లేదా...)
“చేఁప బకమ్ముఁ బట్టుకొని చెట్టునఁ జేరి భుజించెఁ గాంచుమా”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script> 

8, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4157

9-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యజ్ఞమ్ములు హానిఁ గూర్చు నవని జనులకున్”
(లేదా...)
“యజ్ఞము లెల్ల లోకులకు హానినిఁ గూర్చుటకే తలంచినన్”

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1765112733703420"
     crossorigin="anonymous"></script>

7, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4156

8-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతినిఁ గోరి కవివర్య వాసిఁ గంటె”
(లేదా...)
“పరసతి నెంతగా వలచి వాసినిఁ గంటివొ సత్కవీశ్వరా”

6, ఆగస్టు 2022, శనివారం

సమస్య - 4155

7-8-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అపశబ్దము లున్న పద్య మానంద మిడున్”
(లేదా...)
“అపశబ్దంబులు గల్గు పద్యము లమందానందమున్ గూర్చెడిన్”

5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4154

6-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణముల్ దెగి నటియించె చక్కనమ్మ”
(లేదా...)
“చరణంబుల్ దెగి నాట్యమాడె నటియే సభ్యుల్ ప్రశంసింపఁగన్”

4, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4153

5-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్”
(లేదా...)
“వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్”

3, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4152

4-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొనుము ధరామర హితమనుకొని మాంసమ్మున్”
(లేదా...)
“కొనుమో భూసుర మద్య మాంసముల సంకోచమ్ము లేకుండగన్”

2, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4151

3-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రహ్మదేవుని సృజియించె వాగ్వధూటి”
(లేదా...)
“చతురాస్యున్ సృజియించె వాణి సకలైశ్వర్యప్రదున్ బ్రహ్మనున్”

1, ఆగస్టు 2022, సోమవారం

సమస్య - 4150

2-8-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మృదు మధురోక్తులొసఁగునొకొ మేలెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“మృదు మధురోక్తు లెన్నఁడును మేలొన గూర్చవు తిట్టఁగా వలెన్”

31, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4149

1-8-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అభయమిడి చంపుటయె ధర్మ మగును గనఁగ”
(లేదా...)
“అభయ మొసంగి చంపుటయె యన్నిఁటికంటెను మేటి ధర్మమౌ”

30, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4148

31-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంద యవధానము లొనర్చె మందబుద్ధి”
(లేదా...)
“వంద వధానముల్ బుధులు బాగనఁ జేసెను మందబుద్ధియే”

29, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4147

30-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతన ముండు నెంతవారికైన”
(లేదా...)
“పతనం బుండదె యెంతవారలకునైనన్ లోకధర్మం బిదే”

28, జులై 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 73

29-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
త్రాగుబోతు ప్రవర్తనను వర్ణిస్తూ
ఉత్పలమాల పద్యం వ్రాయండి.
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'త్రా'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'గు'
3వ పాదం 10వ అక్షరం 'బో'
4వ పాదం 17వ అక్షరం 'తు'
(లేదా...)
పై అక్షరాలను వరుసగా యతిస్థానంలో న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

27, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4146

28-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరి తాఁకిన వస్తుచయము గనుమరుగయ్యెన్”
(లేదా...)
“కరి స్పృశియించినంతటనె కన్మఱుగయ్యె సమస్తవస్తువుల్”

26, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4145

27-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రహ్మచారులకే కదా బాధలెల్ల”
(లేదా...)
“బ్రహ్మచారులకే కదా ఘనబాధలెల్లను జూడఁగన్”

25, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4144

26-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పర్వమని రవి విధు లొక్క ప్రక్కఁ జనిరి”
(లేదా...)
“పర్వ మిదే యటంచు నొక ప్రక్కకు నేగిరి సూర్యచంద్రులే”

24, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4143

25-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుంస్త్వము లేనట్టివాఁడు పుత్రునిఁ బడసెన్”
(లేదా...)
“పుంస్త్వము లేనివాఁ డొకఁడు పుత్రునిఁ బొందెను లోకు లౌననన్”

23, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4142

24-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మారునిఁ బెండ్లాడె సీత మంజులరూపున్”
(లేదా...)
“మారునిఁ బెండ్లియాడినది మంజులరూపుఁ డటంచు సీతయే”

22, జులై 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 185

23-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పేపరు - పెన్ను - టైపు - మెమో'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

21, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4141

22-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాహిత్యము మేలొసఁగదు చప్పున విడుమా”
(లేదా...)
“సాహిత్యంబు ప్రయోజనం బిడదు వత్సా నీకు వీడం దగున్”

20, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4140

21-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లయకారుఁడె సృష్టిఁ జేసె లావణ్యముగన్”
(లేదా...)
“లయకారుం డొనరించె సృష్టి హృదయోల్లాసంబుఁ గల్గించుచున్”

19, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4139

20-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆశావాది వధాని యనుటయె యబద్ధము శిష్యా”
(పైది ఛందో గోపనం)
(లేదా...)
“ఆశావాది వధానియౌననుట శిష్యా పెద్ద బొంకే సుమా”
(మొన్న హైదరాబాదులో ఆశావాది ప్రకాశరావు గారి సంస్మరణ సభలో జరిగిన అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

18, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4138

19-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామ యనిన బూతురా పలుకకు”
(లేదా...)
“రామా యన్నది బూతుమాట పలుకన్ రాదయ్య పాపంబగున్”

17, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4137

18-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తేలుకొండిని ముద్దాడె నీలవేణి”
(లేదా...)
“వృశ్చికపుచ్ఛమున్ వనిత వేడుకతోఁ గని ముద్దులాడెనే”

16, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4136

17-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంబరములు సలుపుటేల జన్మదినమునన్”
(లేదా...)
“జన్మదినం బటంచుఁ గడు సంబరముల్ జరిపించుటేలనో” 

(జులై 17 నా పుట్టినరోజు. 73వ ఏట అడుగుపెడుతున్నాను)

15, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4135

16-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని మది ద్రోవదిఁ గని రంజిలె మిగులన్”
(లేదా...)
“రాముని మానసమ్ము గడు రంజిలె ద్రోవదిఁ గాంచినంతటన్”

14, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4134

15-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్‌క్ష్యుని తనయుండు గ్రీడి దమ్ముడు హరియౌ”
(లేదా...)
“తార్‌క్ష్యుని పుత్రుఁ డర్జునుఁడు దమ్ముఁడు శ్రీహరి బావ కర్ణుఁడౌ”

13, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4133

14-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీసములు గలుగు తరుణి కమేయాగ్రహమౌ”
(లేదా...)
“మీసములున్నఁ గాంతకును మిక్కిలి కోపము వచ్చు నిచ్చలున్”

12, జులై 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 73

13-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
కవి సన్మానాలను వర్ణిస్తూ
మత్తేభ విక్రీడిత పద్యం చెప్పండి
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'స'
2వ పాదం 14వ అక్షరం 'న్మా'
3వ పాదం 5వ అక్షరం 'న'
4వ పాదం 16వ అక్షరం 'ము'

11, జులై 2022, సోమవారం

సమస్య - 4132

12-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పృచ్ఛకుని వధాని దిట్టె వేదికపైనన్”
(లేదా...)
“తిప్పలఁ బెట్టు పృచ్ఛకునిఁ దిట్టె వధాని సభాంతరమ్మునన్”

10, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4131

11-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తపము లేలనొ యజనమ్ము లేల”
(లేదా...)
“తపమొనరింపనేల యజనంబులఁ జేయఁగ నేల ముక్తికై”
(యతిని గమనించండి)

9, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4130

10-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారణన్ జేయని వధాని కౌర మెప్పు”
(లేదా...)
“ధారణ సేయఁ జాలని వధానిని మెత్తురు పండితోత్తముల్”

8, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4129

9-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పప్పులు బెల్లమ్ము వద్దు పద్యమె మేలౌ”
(లేదా...)
“పప్పులు బేల్లమే వలదు పద్యమె కావలెనండ్రు బాలకుల్”

7, జులై 2022, గురువారం

సమస్య - 4128

8-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అప్రాచ్యులు సేయసాగి రవధానములన్”
(లేదా...)
“అప్రాచ్యుల్ బుధులై వధానములఁ జేయం జొచ్చి రాంధ్రావనిన్”

6, జులై 2022, బుధవారం

సమస్య - 4127

7-7-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితులు మెచ్చనిది రమ్యపద్యమయ్యె”
(లేదా...)
“పండితులెల్ల మెచ్చకయె వాసిఁ గనెన్ రసరమ్యపద్యమై”

5, జులై 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4126

6-7-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్మ్యంబునఁ దగవులాడె హస్తి మకరముల్”
(లేదా...)
“హర్మ్యంబందున హస్తి నక్రములు సేయంజొచ్చె సంగ్రామమున్”

4, జులై 2022, సోమవారం

దత్తపది - 185

5-7-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
'ఈగ - దోమ - నల్లి - పేను'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

3, జులై 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4125

4-7-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పగలె చంద్రుని రాహువు పట్టి మ్రింగె”
(లేదా...)
“దినమధ్యంబున మ్రింగె రాహువు శశిన్ దిక్కుల్ ప్రకాశింపఁగన్”

2, జులై 2022, శనివారం

సమస్య - 4124

3-7-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెప్పులను గూర్చి గొప్పగాఁ జెప్పనొప్పు”
(లేదా...)
“చెప్పులఁ గూర్చి గొప్పగను జెప్పఁగ నొప్పును తప్పు గాదులే”

1, జులై 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4123

2-7-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తయె భారమ్ము గాఁడె భార్యకు నెపుడున్”
(లేదా...)
“భర్తయె భారమై సతిని బాధలకున్ గురిసేయు నెప్పుడున్”

30, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4122

1-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు”
(లేదా...)
“పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవండ్రతో”

29, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4121

30-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాశి కేగిన కవికిఁ గాంక్షలు సెలంగె"
(లేదా...)
"కాశికిఁ బోయినట్టి కవి కాంక్షలు మిక్కుట మయ్యె నక్కటా"
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4120

29-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీవితమున గొప్ప సుఖము చిక్కు మడిసినన్”
(లేదా...)
“జీవితమందు సౌఖ్యము విశేషముగా లభియించుఁ జచ్చినన్”

27, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4119

28-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్”
(లేదా...)
“కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్”

26, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4118

27-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్”
(లేదా...)
“విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే”

25, జూన్ 2022, శనివారం

దత్తపది - 184

26-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
'మబ్బు - వాన - ముసురు - వరద'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ఖాండవ దహన వృత్తాంతాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4117

25-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”
(లేదా...)
“కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్”

23, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4116

24-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీయే నా చెల్లెలనుచు శ్రీహరి పలికెన్”
(లేదా...)
“శ్రీయే సోదరి నాకటంచుఁ బలికెన్ శ్రీనాథుఁ డుత్సాహియై”

22, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4115

23-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విప్రులు మాంసమ్ముఁ గొనిరి వేడుకతోడన్”
(లేదా...)
“విప్రవరుల్ దమిం గొనిరి వేడ్కగ మాంసము శాస్త్రపద్ధతిన్”

21, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4114

22-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖర సముదాయమ్ము వచ్చెఁ గాంచఁగ నన్నున్”
(లేదా...)
“ఖర సముదాయ మిచ్చటకుఁ గాంచుటకై నను వచ్చెఁ జూడుమా”

20, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4113

21-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సుతుఁ జంపినావురా నిర్దయతన్”
(లేదా...)
“రామా పుత్రునిఁ జంపినావు గద నిర్దాక్షిణ్యచిత్తుండవై”

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4112

20-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సెల్ఫోన్ కరభూషణమని చెప్పెదరు కవుల్”
(లేదా...)
“సెల్ఫోన్ హస్తవిభూషణంబని కవిశ్రేష్ఠుల్ ప్రశంసితురే”
(ప్రాసయే సమస్య. అన్యభాషాపదాలు వాడవచ్చు)

18, జూన్ 2022, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 50

19-6-2022 (ఆదివారం)
కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని  ప్రస్తావిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు - కవర్గాక్షరాలు (క, ఖ, గ, ఘ, ఙ)

17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4111

18-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన పతి యుచితకార్య మరయం గలఁడే”
(లేదా...)
“అలుకం జెందినయట్టి కాంతుఁ డుచితవ్యాపారముల్ నేర్చునే”

16, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4110

17-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రమ శివపత్నిగ మహిషుని ప్రాణములఁ గొనెన్”
(లేదా...)
“రమ శివపత్నియై మహిషు ప్రాణములం గొనె సంగరంబునన్”

15, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4109

16-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తగవుల నాడంగఁ దగును తరుణులతోడన్”
(లేదా...)
“తగవుల నాడఁగాఁ దగును తామరసాక్షులతోడ నిచ్చలున్”

14, జూన్ 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 72

15-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
సెలవుల అనంతరం ప్రారంభమైన పాఠశాలలలో
పిల్లల సందడిని వర్ణిస్తూ
ఉత్పలమాల పద్యం చెప్పండి

1వ పాదం 4వ అక్షరం 'పా'
2వ పాదం 11వ అక్షరం 'ఠ'
3వ పాదం 16వ అక్షరం 'శా'
4వ పాదం 19వ అక్షరం 'ల'

13, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4108

14-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కపివరు లెల్లరునుఁ గనఁగఁ గవివరులైరే”
(లేదా...)
“కపివరు లెల్ల నేఁడు గనఁగాఁ గవివర్యులె యైరి వింతగన్”

12, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4107

13-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరుఁడా నీయందుఁ బుట్టె గరళము సుధయున్”
(లేదా...)
“గరుఁడా పుట్టె విషంబునున్ సుధయు నీ గర్భంబునందున్ భళా”

11, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4106

12-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరి పదమ్ము లొసఁగు కలిమి సుఖము”
(లేదా...)
“కరి పాదంబులు మీకు సంపదలు సౌఖ్యంబిచ్చుఁ బూజింపుమా”

10, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4105

11-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరమూర్తిని గొలిచెద శ్యామలవర్ణున్”
(లేదా...)
“శంకర మూర్తిఁ గొల్చెదఁ బ్రసన్నుని శ్యామల కోమలాంగునిన్”

9, జూన్ 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 72

10-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
భారతార్థంలో చంపకమాల వ్రాయండి
1వ పాదం 5వ అక్షరం - భా
2వ పాదం 9వ అక్షరం - ర
3వ పాదం 16వ అక్షరం - త
4వ పాదం 19వ అక్షరం - ము

8, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4104

9-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్స్నేహముఁ జేయ దక్కు సంకట చయముల్”
(లేదా...)
“సత్స్నేహం బొనరించ దక్కు నిడుమల్ సత్యంబు ముమ్మాటికిన్”

7, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4103

 8-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగనినిఁ దిట్టి యొక సుదతి మాన్యతఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“మగనినిఁ దిట్టి యొక్క సతి మాన్యతఁ గాంచెను విజ్ఞులౌననన్”

6, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4102

7-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా”
(లేదా...)
“శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో”

5, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4101

6-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేలగును పిల్లలకుఁ గొన హాలహలము”
(లేదా...)
“చిన్నారుల్ ముదమంది హాలహలమున్ సేవింపగా మేలగున్”

4, జూన్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4100

5-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వరకోటీశ్వరుఁడు యాయవారముఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“శ్రీమంతుండగువాఁడు సిగ్గు విడి చేసెన్ యాయవారమ్మునున్”

3, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4099

4-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భవతి యయ్యెఁ జూపులు కలిసినంత”
(లేదా...)
“కన్నులు కన్నులున్ గలియగా సతి గర్భముఁ దాల్చె వింతగన్”

2, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4098

3-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సానులతో చెలిమి మోక్షసాధనము గదా”
(లేదా...)
“సానులతోడి మైత్రియె సుసాధ్యమొనర్చును మోక్షమున్ సదా”

1, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4097

2-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖరగానము సభను వినఁగఁ గల్గె ముదంబే”
(లేదా...)
“ఖరగానమ్ము సభాంగణమ్మున వినన్ గల్గించె నానందమున్”

31, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4096

 1-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చరణము పద్మాకరమున జారిన శుభమౌ”
(లేదా...)
“భద్రమ్మౌ వడి జాఱ శ్రీచరణముల్ పద్మాకరమ్మందునన్”
(శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి సంచాలకత్వంలో తిరుపతిలో జరుగుతున్న               శ్రీ పాలడుగు శ్రీచరణ్ గారి శతావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

30, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4095

31-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరుణికి నందమ్ము నొసఁగుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్”
(లేదా...)
“కొమరాలందముఁ జూడనొప్పుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్ దగన్ మొల్చినన్”

29, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4094

30-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రూణహత్యలఁ జేయుట పుణ్య మగును”
(లేదా...)
“చెలఁగుచు భూణహత్యలను జేసినఁ బుణ్యము దక్కు నిద్ధరన్”

28, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4093

29-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి కనె సత్సుతులన్”
(లేదా...)
“గాంగేయుండు వివాహమాడి కనెఁ బెక్కండ్రైన సత్పుత్రులన్”

27, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4092

28-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధాప్యములోన బలము పెంపొందు గదా”
(లేదా...)
“వృద్ధాప్యంబున దేహదార్ఢ్యము గడున్ బెంపొందుచుండున్ గదా”

26, మే 2022, గురువారం

దత్తపది - 183

27-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
'పంది - కిరి - కిటి - సూకరము'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గోమాతను స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

25, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4091

26-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు”
(లేదా...)
“కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో”

24, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4090

25-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్”
(లేదా...)
“మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్”

23, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4089

24-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్”
(లేదా...)
“వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్”

22, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4088

 23-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా”
(లేదా...)
“సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”

21, మే 2022, శనివారం

సమస్య - 4087

22-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏణాంకుఁడు చెడి కళంకహీనుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“విధుఁడు గళంకహీనుఁడుగఁ బేరుఁ గనెన్ గురుపత్నిఁ గూడుటన్”

20, మే 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4086

21-5-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్వమునకు టెర్రరిజమె వేడ్కఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“బావా టెర్రరిజంబె సాధనము విశ్వశ్రేయముం గూర్చఁగన్”

19, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4085

20-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్”

18, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4084

19-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపఁగ రాముఁడు వనికి నేగె”
(లేదా...)
“భరతుని యాజ్ఞనంది వనవాస మొనర్చెను రాముఁ డింతితోన్”

17, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4083

18-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యబింబము మధ్యలోఁ సోము గంటి”
(లేదా...)
“సూర్యుని మధ్యభాగమునఁ జూచితిఁ బూర్ణశశాంకబింబమున్”