30, జూన్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1098 (శివుఁడు దశరథునకు)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శివుఁడు దశరథునకు చిన్నకొడుకు.

పద్య రచన – 388 (మేఁక వన్నె పులి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మేఁక వన్నె పులి”

29, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1097 (కుందేలును కోడిపిల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుందేలును కోడిపిల్ల గుటుకున మ్రింగెన్.
("తెలుఁగులో సమస్యాపూరణములు" గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన – 387 (అదృష్టము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“అదృష్టము”

28, జూన్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1096 (అవధానమ్మునఁ జేయకూడదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
అవధానమ్మునఁ జేయకూడదు సమస్యాపూరణ మ్మెప్పుడున్.

పద్య రచన – 386 (పడక కుర్చీ)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పడకకుర్చీ”
ఈ అంశాన్ని పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

27, జూన్ 2013, గురువారం

గంగా దండకము


గంగా! విజ్ఝృంభత్తరంగా!

శ్రీ దివ్య గంగా! ప్రపుణ్యాంతరంగా! మహావిష్ణు పాదోద్భవా! శ్రీమహాదేవ రాజజ్జటాజూట సంస్థా! మహాపాప ప్రక్షాళినీ! దివ్యరూపా! కృపాశాలినీ! శీతలక్ష్మాధరాగ్రంబునందుండి యానంబు సాగించి వేవేల తీర్థమ్ములన్ దాకుచున్ భక్తులన్ బ్రోచుచున్ పంటలన్ వృద్ధి నొందించుచున్ జీవనాధారమై యొప్పుచున్ మమ్ము బోషించునో మాత! దీవ్యద్గుణోపేత! భాస్వన్మునివ్రాత సంసేవితా! విశ్వమాతా!
మహాదుఃఖ సంసార తాపంబులన్ బొంది శుష్కించు వారెల్ల నీ సన్నిధిన్ జేరి నీ యర్చనల్ సేసి నీలోన స్నానంబు గావించి యా దుఃఖముల్ తీరగా మోదమున్ బొంది నీ దివ్య తీర్థంబులన్ గ్రోలి పాపంబులన్ బాసి జ్ఞానమ్మునున్ బొంది వెల్గొందరే!
ఉద్ధృతాకారమున్ దాల్చి యుప్పొంగు నీ క్రోధ మేమందు నమ్మా? మహాభీల కల్లోల జృంభత్తరంగా! మహోగ్రాకృతిన్ దాల్చి భీభత్సముల్ చాల కల్పించి శైలమ్ములన్ గూల్చి గ్రామమ్ములన్ ముంచి వేవేలుగా మర్త్యులన్ జంతులన్ ముంచి నీలోన లీనమ్ము గావించినావమ్మ! శాంతించుమమ్మా!
నినున్ శాంతరూపా యటంచున్ దలంతున్ కృపావర్షిణీ! వేగ నీ యుగ్రరూపంబు చాలించి మా విన్నపమ్మెల్ల నాలించి పాలింపుమా మమ్ము భాగీరథీ! జాహ్నవీ! జ్ఞానతేజోమయీ! ప్రాణదాత్రీ! నమస్తే నమస్తే నమః
పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం – 1095 (కుండలోనఁ బెట్టె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుండలోనఁ బెట్టెఁ గువలయమును.

పద్య రచన – 385 (దిన పత్రికలు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
దిన పత్రికలు

26, జూన్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1094 (కలఁ గాంచితి మోద మలర)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కలఁ గాంచితి మోద మలరఁ గను మూయకయే.

పద్య రచన – 384 (లలిత కళలు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
లలిత కళలు

25, జూన్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1093 (కమ్మలు మోకాళ్ళు దాఁకి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కమ్మలు మోకాళ్ళు దాఁకి ఘులుఘలు మనియెన్.
(తెలుఁగులో సమస్యాపూరణలు గ్రంథము నుండి)

పద్య రచన – 383 (గంగోద్ధృతి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
గంగోద్ధృతి

24, జూన్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1092 (ఆ కుచేలుఁడు హరికి)కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఆ కుచేలుఁడు హరికిఁ బ్రత్యర్థి యగును.

పద్య రచన – 382
కవిమిత్రులారా,
 పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, జూన్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1091 (కుల వాసన నెంచి చూడ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుల వాసన నెంచి చూడ గుమగుమలాడెన్.

పద్య రచన – 381 (ఏరువాక పున్నమ)

కవిమిత్రులారా,
  పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1090

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

పద్య రచన – 380 (ఆకాశవాణి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
ఆకాశవాణి

21, జూన్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1089 (దుస్ససేనునిఁ గీర్తించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ... 
దుస్ససేనునిఁ గీర్తించె ద్రుపదతనయ.

పద్య రచన - 379 (అస్తి-నాస్తి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"అస్తి - నాస్తి"

20, జూన్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1088 (నమ్మినవారి నెల్లరను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నమ్మినవారి నెల్లరను నాశ మొనర్చుటె నీతి యిద్ధరన్.

పద్య రచన - 378 (వీరనారి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"వీరనారి"

19, జూన్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1087 (సీతమ్మను పెండ్లియాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సీతమ్మను పెండ్లియాడె శివుఁడు ముదమునన్.

పద్య రచన - 377 (భజ గోవిందం)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"భజ గోవిందం" 

18, జూన్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1086 (తిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె పతివ్రత గాదే!

పద్య రచన - 376 (శాపము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"శాపము"

17, జూన్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1085 (పానకములోని పుడుకలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పానకములోని పుడుకలు పాండుసుతులు.

పద్య రచన - 375 (తేలు)

కవిమిత్రులారా,
 

పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, జూన్ 2013, ఆదివారం

నేమాని వారికి శుభాకాంక్షలు!

పండిత నేమాని వారికి పౌత్రోదయము

శ్రీమాన్ పండిత నేమాని వారు  తమ చిన్న కుమారుడు చి. నందకిశోర్ మరియు చి.సౌ. పావని దంపతులకు (అమెరికా - న్యూజెర్సిలో)  వంశోద్ధారకుడగు సుపుత్రుడు జననమొందినాడను శుభవార్తను తెలియజేసినారు. 

 పండిత నేమాని వారికి, నందకిశోర్, పావని దంపతులకు శుభాకాంక్షలు!
చి. పండిత నేమాని ‘చిన’ రామజోగి సన్యాసి రావుకు శుభాశీస్సులు. 

సమస్యాపూరణం – 1084 (మునిఁ గని దనుజాంగన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మునిఁ గని దనుజాంగన వలపుల వల విసిరెన్.

పద్య రచన - 374(తాత, మనుమలు)

కవిమిత్రులారా,
 పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1083 (పాపములఁ ద్రోయు గంగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పాపములఁ ద్రోయు గంగ పాపమ్ముఁ జేసె.

పద్య రచన - 373 (దాఁగిలి మూఁతలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"దాఁగిలి మూఁతలు"

14, జూన్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1082 (గొడ్రాలిన్ బ్రభవించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
గొడ్రాలిన్ బ్రభవించె బాలుడయి,తా గోపాలకృష్ణుండిలన్.
(కొప్పరపు కవులు ఎదుర్కొన్న సమస్య)
చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో....

పద్య రచన - 372 (తీర్థయాత్రలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"తీర్థయాత్రలు"

13, జూన్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1081 (తుని లోపల లోకమెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తుని లోపల లోకమెల్ల తూఁగుచునుండున్.
("అవధాన విద్య" గ్రంథం నుండి)

పద్య రచన - 371

కవిమిత్రులారా, 
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, జూన్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1080 (నననన నాననా ననన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నననన నాననా ననన నానన నానన నాననా ననా!
("అవధాన విద్య" గ్రంథం నుండి)

పద్య రచన - 370

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, జూన్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1079 (ధర్మసుతునకుఁ బాంచాలి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ధర్మసుతునకుఁ బాంచాలి తనయ గాదె.

పద్య రచన - 369

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, జూన్ 2013, సోమవారం

గన్నవరపు వారికి శుభాకాంక్షలు!

గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారు తమ జ్యేష్టపుత్రుడు చిరంజీవి భార్గవ నారాయణమూర్తికి, చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి పరిగె హారిక ( శ్రీ పరిగె లక్ష్మీ నరసింహ సుధాకర్ ,శ్రీమతి లక్ష్మీ సుందరిల ఏకైక కుమార్తె )తో  వివాహ నిశ్చయము జరిగినదని. వివాహ ఉత్సవము అక్టోబరు 12 వ తేదీన శనివారము ఉదయము శాన్ హోసే ,కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రములో జరుగుతుందని తెలియజేసారు. సంతోషం.
వారికి నా శుభాకాంక్షలు.

శ్రీరస్తని 'గన్నవరపు
నారాయణ మూర్తి'ని శుభనాముని మోదం
బారగ దీవింతు 'పరిగె
హారతిఁ' జేపట్టు వరుఁడునై శోభిల్లన్.


గన్నవరపు వంశమ్మున
నెన్నఁగ నరసింహ మూర్తి! హిత సద్గుణ సం
పన్నుఁడవు, నీ కుమారుని
చెన్నగు కళ్యాణ వార్త నిదె చెప్పితివే!


మంచి వార్తఁ దెలిపి మా మనంబులను రం
జింపఁ జేసినాఁడ వీ దినమున,
నయ సుగుణ నిధాన! నరసింహ మూర్తి! మీ
కెల్లరకు శుభంబు లీశుఁ డిడుత!


కంది శంకరయ్య

సమస్యాపూరణం – 1078 (నరసింహుని ప్రియసుతుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నరసింహుని ప్రియసుతుండు నారాయణుఁడే.

పద్య రచన - 368

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(కన్నడ బ్లాగు 'పద్యపాన' నుండి)

9, జూన్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1077 (ముగ్గురు పంచపాండవులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ముగ్గురు పంచపాండవులు మూఁడు జగంబుల వన్నె కెక్కరే!
(‘శతావధాన ప్రబంధము’ నుండి)

పద్య రచన - 367 (వర్షము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1076 (రాముఁడు శూర్పణఖను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాముఁడు శూర్పణఖ నపుడు రహిఁ బెండ్లాడెన్.
(‘శతావధాన ప్రబంధము’ నుండి)

పద్య రచన - 366 (హిందూ ధర్మసమ్మేళనము)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, జూన్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1075 (పిడి కొస లెరుపెక్క)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పిడి  కొస లెరుపెక్క బతినిఁ బిలచెను సతియే.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యముతో...)

పద్య రచన - 365 (మానవుఁడు - దానవుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మానవుఁడు - దానవుఁడు”

6, జూన్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1074 (వేంకటశాస్త్రికి మనుమలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వేంకటశాస్త్రికి మనుమలు విల్సన్, ఖాదర్.

పద్య రచన - 364 (పిడుగుపాటు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పిడుగుపాటు”

5, జూన్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1073 (నీతిఁ జెప్పఁబోఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నీతిఁ జెప్పఁబోఁడు నిజగురుండు.

పద్య రచన - 363 (సన్మాన సభలు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“సన్మాన సభలు”

4, జూన్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1072 (రారమ్మని పిల్చె సాధ్వి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రారమ్మని పిల్చె సాధ్వి రంజిల విటులన్.
(‘అవధాన వాణి’ గ్రంథం నుండి)

పద్య రచన - 362 (గోరంత దీపము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“గోరంత దీపము”

3, జూన్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1071 (భర్త భామ యయిన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
భర్త భామ యయిన భార్య మురిసె.

పద్య రచన - 361 (జై హనుమాన్!)

కవిమిత్రులారా,
హనుమజ్జయంతి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, జూన్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1070 (వేదము లాఱని గణించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వేదము లాఱని గణించె విజ్ఞులు మెచ్చన్.

పద్య రచన - 360 (కొల్లేటి కాపురము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కొల్లేటి కాపురము”

1, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1069 (శకుని ధర్మాత్ముఁ డనఘుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శకుని ధర్మాత్ముఁ డనఘుఁడు సత్పురుషుఁడు.

పద్య రచన - 359 (తత్త్వమసి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తత్త్వమసి”