31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3237 (కాంతకు వీడుకోలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంతకు వీడ్కోలు వలుకఁగాఁ దగు నేఁడే"
(లేదా...)
"కాంతకు వీడుకోలు వలుకం దగు నేఁడు హితమ్ముఁ గోరుచున్"

30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3236

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది ....
"అవధానిని రాజమండ్రి యడలం జేసెన్"
(లేదా)
"అవధానంబఁట రాణ్మహేంద్రవరమం దయ్యో భయం బయ్యెడిన్" 

29, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3235 (పడఁతులు పాశురమ్ముల....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాశురమ్ములఁ జదివినఁ బాపమబ్బు"
(లేదా)
"పడఁతులు పాశురమ్ములను భక్తిఁ బఠించినఁ గల్గుఁ బాపముల్"
(విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో) 

28, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3234 (దానముఁ జేయఁగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దానముఁ జేసినఁ గలుగును దారుణ బాధల్"
(లేదా...)
"దానముఁ జేయఁగాఁ గలుగు దారుణ వేదన సజ్జనాళికిన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3233 (బడికిఁ బోవువాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడికిఁ బోవువాఁడు పనికిరాఁడు"
(లేదా...)
"బడికిఁ జనంగ నిష్టపడువాఁడు జగమ్మున వ్యర్థుఁడై చెడున్"

26, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3232 (చెడు మతమున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చెడు మతమున్నపుడె శాంతి చెలఁగును భువిలో"
(లేదా...)
"చెడు మతమున్న లోకమున శ్రేయము నెక్కొను సుస్థిరమ్ముగన్"
(జిలేబి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3231 (చీకటియే వెలుంగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చీకటియే వెలుఁగు నిచ్చు జీవిత మిదియే"
(లేదా...)
"చీకటియే వెలుంగు నిడు జీవిత మిద్ది యటంచు నెంచుమా"

24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3230 (పూల వలన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పూల వలనఁ జెడెను పుష్పవనము"
(లేదా...)
"పూవులవల్ల రూపు సెడె పుష్పవనాంతర రమ్యదృశ్యముల్"

23, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3229 (వానలు లేకుండ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వానలు లేకుండ మెట్టవరి ఫలియించెన్"
(లేదా...)
"వానలు లేక మెట్టవరి బాగుగఁ బండెను వైపరీత్యమే"

22, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3228 (బంగ్లాపైఁ గొలనున్నది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బంగ్లాపైఁ గలదు కొలను పట్టుఁడు చేపల్"
(లేదా...)
"బంగ్లాపైఁ గొలనున్న దేగెదమటన్ బట్టంగ మత్స్యమ్ములన్" 

21, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3227 (చలిపులి పల్కరించఁగనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చలిపులిఁ గని వేవెలుంగు చయ్యనఁ బాఱెన్"
(లేదా...)
"చలిపులి పల్కరించఁగనె చయ్యనఁ బాఱె సహస్రరశ్మియున్"

20, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3226 (నారీరత్నము సూపె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నారీమణి యొకతె చూపె నాలుగు కుచముల్"
(లేదా...)
"నారీరత్నము సూపె నాల్గు కుచముల్ నాథుండు మెచ్చన్ మదిన్"

19, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3225 (కలువలు వికసించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలువలు వికసించె రవినిఁ గాంచి ముదమునన్"
(లేదా...)
"కలువలు విచ్చె భాస్కరునిఁ గాంచిన వెంటనె మోదమందుచున్"

18, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3224 (దూలము సెలరేఁగి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దూలము సెలరేఁగి యొక్క దూడను మ్రింగెన్"
(లేదా...)
"దూలము పెచ్చురేఁగి యొక దూడను మ్రింగె దయావిహీనయై"

17, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3223 (మితము గాని తిండి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మితము గాని తిండి మేలు సేయు"
(లేదా...)
"మితమే లేక భుజించినన్ జనులకున్ మేలౌఁ గదా చూడఁగన్"

16, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3222 (తలకుఁ జెవులె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తలకుఁ జెవులె యుండవు విచిత్రంబు గాదు"
(లేదా...)
"తలకుం గర్ణము లుండవంచన విచిత్రం బెట్టులౌఁ జెప్పుమా"

15, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3221 (పాయస మన్నచో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాయసమన నెవ్వఁ డిష్టపడు నీజగతిన్"
(లేదా...)
"పాయస మన్నచో నెవఁడు వల్లె యటంచును గ్రోలు నిద్ధరన్"

14, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3220 (పగలో మున్గినవారి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగను మున్గ నడఁగుఁ బాపచయము"
(లేదా...)
"పగలో మున్గినవారి పాపచయముల్ భస్మమ్ములౌ నెప్పుడున్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాని సమస్య)

13, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3219 (మానహీనునకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మానహీనునకు నమస్కరింతు"
(లేదా...)
"మానము లేనివానికి నమస్కృతులం బొనరింతు భక్తితో"

12, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3218 (గడ్డిపోచ చాలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గడ్డిపోచ చాలు కలహమునకు"
(లేదా...)
"కలహము రేపఁగాఁ దగును గాలికి లేచెడు గడ్డిపోచయే"
(ఈ సమస్యను పంపిన కాటేపల్లి లక్ష్మీనరసింహ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు)

11, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3217 (దాత యనఁబడు దాత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాత యనఁబడు దాత తాన్ దాత గాఁడు"
(లేదా...)
"దాతగఁ బిల్వఁగాఁ బడెడి దాత నిజంబుగ దాత గాఁడు పో"

10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3216 (మేడ నెక్కఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మేడ నెక్కఁగ దిగవలె మూఁడు మెట్లు"
(లేదా...)
"మేడనుఁ జేర రెండునొక మెట్లు దిగం దగు మోక్షగామికిన్"

9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3215 (కాముఁడు దున్నపోతు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాముండే దున్నపోతు గణపతి కపియౌ"
(లేదా...)
"కాముఁడు దున్నపోతు గణనాథుడు మర్కటమూర్తియౌఁ గనన్"
(వృత్తపాదంలో యతిని గమనించండి)

8, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3214 (యమున కగును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"యమున కగును బూది యగుట యెపుడొ"
(లేదా...)
"యమునకుఁ దప్ప దెన్నఁడు హుతాశన కీలల బూదియై చెడన్"

7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3213 (శంకరుఁ డుమ కొఱకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శంకరుఁ డుమ కొఱకుఁ బారిజాతముఁ దెచ్చెన్"
(లేదా...)
"శంకరుఁ డంబకై యరిగి చప్పునఁ దెచ్చెను పారిజాతమున్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారం కానున్న సమస్య) 

6, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3212 (కోడిని మ్రింగినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోడిని మ్రింగినది కోడి కోపింప జనుల్"
(లేదా...)
"కోడినిఁ గోడి మ్రింగెఁ గనుఁగొన్న జనుల్ వడిఁ గోపగింపఁగన్"

5, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3211 (రామరాజ్యాన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రామరాజ్యాన బ్రతుకు దుర్భరము గాదె"
(లేదా...)
"బ్రతుకిది రామరాజ్యమున భద్రత కోల్పడె దుర్భరంబుగన్"

4, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 164

కవిమిత్రులారా,
'కవి' పదంతో నాలుగు పాదాలను ప్రారంభిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

3, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3210 (సానిన్ ముద్దాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సానిన్ ముద్దాడె యోగి సద్గతిఁ బొందన్"
(లేదా...)
"సానిని ముద్దుపెట్టుకొనె సంయమి సద్గతిఁ బొందఁ గోరుచున్"

2, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3209 (కుండలోనఁ జొచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుండలోనఁ జొచ్చెఁ గొండ గనుఁడు"
(లేదా...)
"కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో కనులారఁగఁ జూచి నమ్ముమా"

1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3208 (చూడఁ జూడ రుచుల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చూడఁ జూడ రుచుల జాడ యొకటె"
(లేదా...)
"శోధనఁ జేయుచున్ రుచులఁ జూడఁగ జాడ యొకండె మిత్రమా"
(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

30, నవంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3207 (వడ్డనఁ జేయువాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వడ్డించెడివాఁడు శత్రువా? తిననొప్పున్"
(లేదా...)
"వడ్డనఁ జేయువాఁడు పగవాడె తినందగు నిర్భయమ్ముగన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసార కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

29, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3206 (నిప్పులకొండ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నిప్పులకొండ యనఁదగును నీహారాద్రిన్"
(లేదా...)
"నీహారాద్రిని నిప్పుకొండ యని వర్ణింపంగ నొప్పున్ గృతిన్"

28, నవంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3205 (మంచము క్రింద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే"
(లేదా...)
"మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై"
(కాలక్షేపానికి 'కన్యాశుల్కం' సినిమా చూస్తుండగా సిద్ధమైన సమస్య...)

27, నవంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3204 (షట్పద మొనరించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"షట్పద మొనరించునొక్కొ ఝంకారమ్మున్"
(లేదా...)
"షట్పద మెప్పుడేనియును ఝంకృతిఁ జేయునె పుష్పవాటికన్"

26, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3203 (రాతిరి భాస్కరుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాతిరి భాస్కరుఁడు వొడమె ప్రాక్శైలముపై"
(లేదా...)
"రాతిరియందు భాస్కరుఁడు ప్రాగ్గిరిపైఁ బొడసూపెఁ జూడఁగన్"

25, నవంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3202 (కరములు లేనివాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కరములు లేనట్టివాఁడు కత్తుల దూసెన్"
(లేదా...)
"కరములు లేనివాఁడు చురకత్తుల దూసెను యుద్ధభూమిలో"
(ఆముదాల మురళి గారి అష్టాధానం సమస్య)

24, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3201 (కుత్సితుఁడైన....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుత్సితుఁడైనట్టివాఁడె గురువన నొప్పున్"
(లేదా...)
"కుత్సితుఁడైన వ్యక్తియె తగున్ గురువై జన సంస్తుతుల్ గొనన్"

23, నవంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3200 (కలికిరొ కొల్వఁగాఁ దగదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలికి! శివపూజఁ జేయకు కార్తికమున"
(లేదా...)
"కలికిరొ! కొల్వఁగాఁ దగదు కార్తికమాసమునందు శంకరున్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

22, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3199 (పుస్తక చౌర్యమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుస్తక చౌర్యమునఁ గలుఁగు బుధులకుఁ గీర్తుల్"
(లేదా...)
"పుస్తక చౌర్యమే యశముఁ బొందఁగఁ జేయు బుధాగ్రగణ్యులన్"

21, నవంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3198 (విజ్ఞుఁ డననొప్పు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"విజ్ఞుఁ డననొప్పుఁ గర్తవ్యవిముఖుఁ డెపుడు"
(లేదా...)
"ఘనవిజ్ఞుండుగఁ గీర్తిఁ దెచ్చును గదా కర్తవ్యవైముఖ్యమే"

20, నవంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3197 (హితబోధల వినెడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హితబోధల వినెడివారికే కీడొదవున్"
(లేదా...)
"హితబోధల్ వినువారికే యొదవుఁ గీడెల్లప్డు యోచించినన్"

19, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3196 (రాజధాని లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాజధాని లేని రాజ్యమయ్యె"
(లేదా...)
"రాజ్యము రాజధాని గనరానిది రాజెట నుండి యేలునో"

18, నవంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3195 (వ్యాధి నయ మొనర్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది"
(లేదా...)
"వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్"

17, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3194 (భార్యనుఁ గనినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భార్యనుఁ గనినంత భర్త వడవడ వడఁకెన్"
(లేదా...)
"కనుఁగొని భార్యనంత వడఁకం దొడఁగెం బతి భీతచిత్తుఁడై"

16, నవంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3193 (ధర్మము వీడు వారలకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మచ్యుతులకె శుభములు దప్పక కల్గున్"
(లేదా...)
"ధర్మము వీడు వారలకుఁ దప్పక కల్గును శాంతి సౌఖ్యముల్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

15, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3192 (వస్తాలే వినిపిస్త...)

కవిమిత్రులారా,
(మన జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారి 'సరదా పూరణలు' చదివి, చదివి 
నాకూ ఓ సరదా సమస్య ఇవ్వాలనిపించింది)
ఈరోజు పూరింపవలసిన సరదా సమస్య ఇది...
"బస్తెడు పేలాల నిస్తె పద్యం చెప్తా"
(లేదా...)
"వస్తాలే వినిపిస్త పద్యశతకం బస్తాడు పేలాలకున్"
(ఇది సరదా సమస్య కనుక మీ పూరణలలో వ్యావహారిక, గ్రామ్య, అన్యదేశ్య పదాలను, యడాగమ నుగాగమాలను, దుష్టసమాసాలను పట్టించుకోను. కాని గణ యతి ప్రాసలు తప్పకుండా ఉండాలి)

14, నవంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3191 (చదువని బాలలె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చదువని బాలలె గడింత్రు జాతికి కీర్తిన్"
(లేదా...)
"చదువని బాల బాలికలె జాతికిఁ గీర్తి గడింతు రెల్లెడన్"

13, నవంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3190 (శుభములు లభియించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుభములు లభియించుఁ గాక చోర విటులకున్"
(లేదా...)
"శుభములు గల్గుఁ గాక ఖల చోర విటాళికి శిష్టు లౌననన్"

12, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3189 (మాతృభాషలోఁ జదువుట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాతృభాషలోఁ జదువుట మానుటొప్పు"
(లేదా...)
"మన బడులందిఁకన్ జదువు మానుటె యొప్పగు మాతృభాషలో"

11, నవంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3188 (ప్రతిభ లేనివాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రతిభ లేనివాఁడె పండితుండు"
(లేదా...)
"ప్రతిభాశూన్యుఁడె మేటి పండితుఁడుగాఁ బ్రఖ్యాతుఁడౌ నిద్ధరన్"

10, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3187 (ప్రజలెల్లరు రోసిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రజలెల్లరు రోసిరయ్యొ పద్యమ్ములనే"
(లేదా...)
"ప్రజలు దృణీకరించిరఁట పద్యకవిత్వము వద్దటం చయో"
(ఈరోజు 'ప్రజ-పద్యం' సమూహం వారి పద్య పట్టాభిషేకోత్సవం)

ఆహ్వనం!


9, నవంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3186 (చలికాలమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చలికాలమున వడదెబ్బ చప్పునఁ దగిలెన్"
(లేదా...)
"తగిలెను శీతకాలమున దారుణమౌ వడదెబ్బ చప్పునన్"

8, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3185 (రతి మూలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై"
(లేదా...)
"రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్"

7, నవంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3184 (హరుని కరమునందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరుని కరమునందు చక్ర మలరారుఁ గదా"
(లేదా...)
"హరుని కరంబులందు నలరారుచునుండును శంఖచక్రముల్"

6, నవంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3183 (మరణమ్మును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మరణమ్మును గోరుకొంద్రు మానవులెల్లన్"
(లేదా...)
"మరణముఁ గోరుకొందురట మానవు లెల్లరు ముక్తకంఠులై"

5, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 66

కవిమిత్రులారా,
'సు - ప్ర - భా - తం'
పై అక్షరాలతో వరుసగా నాలుగు పాదాలను ప్రారంభిస్తూ
సూర్యోదయాన్ని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

4, నవంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3182 (వేసమ్మె ప్రధానమగును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేసమ్మె ప్రధానమగును వేదాంతమునన్"
(లేదా...)
"వేసమ్మే కడు ముఖ్యమౌను గనఁగన్ వేదాంతసారం బిదే"

3, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3181 (అన్నప్రాశనము....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అన్నప్రాశనముఁ జేయుఁ డాఱవయేటన్"
(లేదా...)
"అన్నప్రాశన మాచరింప హితమౌ నాఱేండ్లకున్ సద్విధిన్"
(నేడు అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి మనుమడి అన్నప్రాశనోత్సవము)

ఆహ్వానం!


2, నవంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3180 (కలువలు కత్తులయ్యెడిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలువ కత్తి దండ కార్ముకమ్ము"
(లేదా...)
"కలువలు కత్తులయ్యెడిని కార్ముకముల్ విరిదండలయ్యెడిన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

1, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3179 (కార్తికమాసమందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కార్తికమున శివుని గుడినిఁ గాలిడఁ దగునే"
(లేదా...)
"కార్తికమాసమందుఁ జొరగం దగ దే శివమందిరమ్మునన్"

31, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3177 (తామసచిత్తుండె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్"
(లేదా...)
"తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా"

30, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 163

కవిమిత్రులారా,
"గుఱ్ఱం - మైలవరపు - గుండా - రావెల"
మన కవిమిత్రుల ఇంటిపేర్లైన
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

29, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3176 (భగినీ హస్తాన్నమనిన...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భగినీ హస్తాన్న మనిన వడఁకె ననుజుఁడే"
(లేదా...)
"అడలెన్ సోదరుఁ డారగింప భగినీ హస్తాన్నమున్ భీతుఁడై"

28, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3175 (కేదారేశు వ్రతమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కేదారేశ్వరుని నోమఁ గీడొనఁగూడున్"
(లేదా...)
"కేదారేశు వ్రతమ్ముఁ జేసిన జనుల్ గీడొంది దుఃఖింపరా"

27, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3174 (శంకరుఁ డుగ్రుఁడై...)

కవిమిత్రులారా,


ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శంకరుండు నరకుఁ జంపె నలిగి"
(లేదా...)
"శంకరుఁ డుగ్రుఁడై నరకుఁ జంపెను లోకహితైకకాంక్షియై"

26, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3173 (నవదీపమ్ము లవేలకో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నవ్య దీపముల్ గృహవితానమున నేల"
(లేదా...)
"నవదీపమ్ములవేలకో గృహవితానమ్మందు నీవేళలో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

25, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3172 (వ్యాసుఁడు దెనుఁగున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వ్యాసుఁడు దెనుఁగున రచించె భాగవతమ్మున్"
(లేదా...)
"వ్యాసమహర్షి వ్రాసెనఁట భాగవతమ్మును దెన్గుబాసలో"

24, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3171 (జనహననాసక్తుఁడే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్"
(లేదా...)
"జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్"

23, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 162 (నేల-మన్ను-పుడమి-మట్టి)

కవిమిత్రులారా,
'నేల - మన్ను - పుడమి - మట్టి'
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

22, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3170 (రామ కథామృతంబు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"...రామ కథామృతంబు చింతలఁ గూర్చున్" (ఛందో గోపనము)
(లేదా...)
"..శ్రీరామ కథామృతంబు విన నిర్వేదమ్ము హెచ్చున్ గదా" (ఛందో గోపనము)

21, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3169 (కలలం గాంచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సంకల్పము సిద్ధిఁ గాంచు స్వప్నములఁ గనన్"
(లేదా...)
"కలలం గాంచి ముదంబు నందిననె సంకల్పంబు సిద్ధించులే"

20, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3168 (అమ్మపాలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అమ్మపాలు విషమ్మగు నర్భకులకు"
(లేదా...)
"విషమగు నమ్మపాలనుచుఁ బిల్లలు గ్రోలఁగ నిచ్చగింపరే"

19, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3167 (అల్లుఁడు రాకయున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లుఁడు రాకున్న మురిసి రత్తయు మామల్"
(లేదా...)
"అల్లుఁడు రాకయున్న ముదమందిరి పండుగ నత్తమామలున్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసార కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

18, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3166 (పాపమే దక్కు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాపమే దక్కు పాదాభివందనమున"
(లేదా...)
"పాపమె దక్కు సుమ్ము పదవందనముల్ వొనరించువారికిన్"

17, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3165 (కారాగారము నుండి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారాగృహముక్తుఁ డితఁడె కాఁగల రాజౌ"
(లేదా...)
"కారాగారమునుండి వచ్చె నిపుడే కాబోవు రాజీతఁడే"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

16, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3164 (నిదురించెడువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నిదురించెడువాఁడె ధారుణిన్ యశమందున్"
(లేదా...)
"నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి వహించి మించెడున్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

15, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3163 (శ్రీరాముని పెద్దభార్య...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్"
(లేదా...)
"శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

14, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3162 (తనయుని తల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తనయుని తల నరికినట్టి తల్లికి జేజే"
(లేదా...)
"తనయునిదౌ తలన్ నరుకు తల్లికి వందన మాచరించెదన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

13, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3161 (రంగమ్మున నోడిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంగమ్మున నోడిన కవి రాణిని గెల్చెన్"
(లేదా...)
"రంగమునందు నోడి యొక రాణిని గెల్చెఁ గవీంద్రుఁ డొక్కఁడున్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

12, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3160 (దుర్గా నీవలనన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్"
(లేదా...)
"దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

11, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3159 (మోదీ పెండ్లికి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మోదీ పెండ్లికిఁ జనిరఁట ముక్కోటి సురల్"
(లేదా...)
"మోదీ పెండ్లికి పోయినారు గదరా ముక్కోటి దేవుళ్ళహో!"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

10, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3158 (కోఁతినిఁ బెండ్లాడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోఁతినిఁ బెండ్లాడు మింకఁ గూటికి లోటా?"
(లేదా...)
"కోఁతినిఁ బెండ్లియాడు మిఁకఁ గూటికి గుడ్డకు లోటు లేదు పో"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

9, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3157 (ప్రాగ్దిగ్గ్రావమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాగ్దిగ్గ్రావమునఁ గ్రుంకె రవి యుదయమునన్"
(లేదా...)
"ప్రాగ్దిగ్గ్రావమునందుఁ గ్రుంకె రవియున్ బ్రత్యూషకాలమ్మునన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

8, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3156 (ఆయుధపూజ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆయుధమ్ముల పూజ లనర్థకములు"
(లేదా...)
"ఆయుధపూజ సేయుట యనర్థకమే కద పర్వమందునన్"

7, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3155 (భారతమ్మును జదువ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భారతమ్మును జదువ వైభవము లడఁగు"
(లేదా...)
"భారతమున్ బఠింప ఘనవైభవముల్ నశియించు నందురే"
('తపస్వి' పంతుల వేంకటేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

ఆహ్వానం (Remainder)


సమస్య - 3154 (శతకములన్ రచించుట...)

కవిమిత్రులకు దుర్గాష్టమి, చద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శతకముల రచనమ్ము నిష్ఫలమె సుమ్ము"
(లేదా...)
"శతకములన్ రచించుట ప్రశస్తము గాదది నిష్ఫలమ్మె పో"
(ఈరోజు నా 'శంకర శతకము' ద్వితీయ ముద్రణ ఆవిష్కరణ సందర్భముగా...)

5, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3153 (మనిషికి మోదమిచ్చును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మనుజునకుఁ బ్రమోదమిడు సమస్యలు సతమున్"
(లేదా...)
"మనిషికి మోద మిచ్చును సమస్యలు నిత్యము జీవితమ్ములో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

4, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3152 (రాతిం గాంచిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాతినిఁ గన నాతికి ననురాగము పుట్టెన్"
(లేదా...)
"రాతిం గాంచిన నాతి నెమ్మనమునన్ రాగమ్ము పుట్టెం దమిన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతవధాన సమస్య)

3, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

ఆహ్వనం


సమస్య - 3151 (నరకమునందుఁ జూచె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నవ్వుల స్వర్గమును జూచె నరకమునందున్"
(లేదా...)
"నరకమునందుఁ జూచె నొక నవ్వుల స్వర్గము మోద మందుచున్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతవధాన సమస్య)

2, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3150 (దేశ జనులకు వలదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దేశ జనులకు వలదు గాంధీ జయంతి"
(లేదా...)

"కలనైనన్ దలపోయరే జరుపఁగన్ గాంధీ జయంతిన్ జనుల్"

1, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3149 (నన్నయభట్టు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నన్నయ కవివరుండు తెనాలివాఁడు"
(లేదా...)
"నన్నయభట్టు వాసము తెనాలి యటంద్రు చరిత్రశోధకుల్"

30, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3148 (చైత్రములోన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చైత్రమునఁ గడుపై కనె శ్రావణమున"
(లేదా...)
"చైత్రములోనఁ దప్పె నెల జన్మ మొసంగెను శ్రావణంబునన్"
(గంగుల ధర్మరాజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3147 (ఏడ్పే యిష్టమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఏడ్పే యిష్టమ్ము నా కదే మోద మిడున్"
(లేదా...)
"ఏడ్పే యిష్ట మటంచుఁ జెప్పెద నదే యెంతేని మోదం బిడున్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

28, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3146 (చుక్కలు భూమిపై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చుక్కలు భువిపైన వెల్గెఁ జోద్యం బయ్యెన్"
(లేదా...)
"చుక్కలు భూమిపై వెలిఁగె సూర్యుఁడు చంద్రుఁడుఁ జోద్యమందఁగన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

27, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3145 (ఏనుఁగు చంపనోపునొకొ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చంపఁగలదె యేనుంగు మూషకమునైన"
(లేదా...)
"ఏనుఁగు చంపనోపునొకొ యెల్కఁ గడుంగడు విక్రమించినన్"
(డా. వెలుదండ సత్యనారాయణ గారు పంపిన సమస్య)

26, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3144 (ఎంత పండితుండైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎంత పండితుండైనఁ దా నెఱుఁగఁ గలఁడె"
(లేదా...)
"ఎంతటి పండితుండయిన నేర్పడఁ దా నెఱుఁగంగ శక్యమే"
(డా. వెలుదండ సత్యనారాయణ గారు పంపిన సమస్య)

25, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3143 (నకులునితోడ రాఘవుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"నకులునితో రాఘవుఁడు రణం బొనరించెన్"
(లేదా...)
"నకులునితోడ రాముఁడు రణం బొనరించె బుధుల్ నుతింపఁగన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

24, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3142 (పాటలగంధి యింపుగను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాటలే రాని మగువయే పాటఁ బాడె"
(లేదా...)
"పాటలగంధి యింపుగను బాడెను మాటలు రాకపోయినన్"

(పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారు పంపిన సమస్య)

23, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3141 (కులమును గుర్తించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కులమును గుర్తించు వాఁడె గురువన నొప్పున్"
(లేదా...)
"కులముం గాంచియు బోధ సేయు గురువే క్షోణిన్ గడున్ బూజ్యుఁడౌ"

22, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3140 (తమిళులకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తమిళులకు తెల్గుబాసపై తగని ప్రీతి"
(లేదా...)
"తమిళులకున్ దెలుంగనినఁ దద్దయుఁ బ్రీతి యటన్న నమ్ముమా"
(ఈరోజు తమిళనాడులోని హోసూరులో శ్రీమతి జయలక్ష్మి గారి పుస్తకావిష్కరణ సభలో నేను పాల్గొంటున్న సందర్భంగా...)

21, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3139 (వచ్చెను మార్గశీర్షమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్గశిరమందు వచ్చె నామని పుడిమికి"
(లేదా...)
"వచ్చెను మార్గశీర్షమున భవ్యవసంతము ధాత్రి నిండుగన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

20, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3138 (స్తంభంబునఁ బుట్టి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్తంభంబునఁ బుట్టి చంపె స్కందుం డసురున్"
(లేదా...)
"స్తంభంబందునఁ బుట్టి చంపె నసురున్ స్కందుండు సంరంభియై"

19, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3137 (జలముఁ జల్లినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జలముఁ జల్లినంత జ్వాల లెగసె"
(లేదా...)
"జలమునుఁ దెచ్చి చల్లఁగనె జ్వాలలు రేఁగె నిదేమి చిత్రమో"

18, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3136 (మత్స్యాహారమె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మత్స్యాహారమ్మె మేలు మౌనివరులకున్"
(లేదా...)
"మత్స్యాహారమె మేలు మౌనులకు ధర్మజ్ఞోక్తియౌ నిద్దియే"

17, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3135 (కుజనులు క్రూరాత్ములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్"
(లేదా...)
"కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"
(మొన్న శ్రీకాకుళం వెళ్తున్నపుడు రైలు గుంటూరు స్టేషనులో ఆగినప్పుడు సిద్ధమైన సమస్య. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు, బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారు తదితర గుంటూరు మిత్రులు క్షమిస్తారని ఆశిస్తూ...)

16, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం


సమస్య - 3134 (శుష్కకార్యము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుష్కకార్యము పుస్తకావిష్కరణము"
(లేదా...)
"వినుమా వ్యర్థమె సుమ్ము పుస్తకము నావిష్కారమున్ జేయఁగన్"
(ఈరోజు గుండు మధుసూదన్ గారి పుస్తకావిష్కరణ సందర్భంగా...)

15, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3133 (శ్రీనాథుండు చరించి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీనాథుఁడు రోసెనంట శ్రీకాకుళమున్"
(లేదా...)
"శ్రీనాథుండు చరించి రోసెనఁట యీ శ్రీకాకుళమ్మున్ గటా"
(మొన్న శ్రీకాకుళంలో ఆముదాల మురళి గారి శతావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

14, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3132 (పడమటి దిక్కులో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పడమట నుదయించె నినుఁడు ప్రాగ్దిశఁ గ్రుంకెన్"
(లేదా...)
"పడమటి దిక్కులో పొడిచె భానుడు గ్రుంకెను తూర్పు దిక్కులో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

13, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3131 (జనకుని సేవించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జనకుని సేవించు సుతుఁడు చను యమపురికిన్"
(లేదా...) 
"జనకుని సేవఁ జేయు తనుజాతుఁడు రౌరవ మంది చింతిలున్"

12, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

ఆహ్వానం!సమస్య - 3130 (దైవమునుఁ గొల్వ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దైవమునుఁ గొల్వరాదంద్రు ధర్మవిదులు"
(లేదా...)
"దైవమ్మున్ గొలువంగ రాదని రయో ధర్మజ్ఞులున్ యోగులున్"

11, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3129 (కంబు సుమీ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కంబు సుమీ ముఖము రతి సుఖంబును బొందన్"
(లేదా...)
"కంబు సుమీ ముఖం బతి సుఖంబు సుమీ రతి నోలలాడగన్"

10, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3128 (నల్లని యుత్పలమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నల్లని యుత్పలము దోచె నభమున శశియై"
(లేదా...)
"నల్లని యుత్పలమ్ము గగనమ్మునఁ దోచె శశాంకబింబమై"

9, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3127 (వనవాసమె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వనవాసమె సంపదను శుభంబు నొసంగున్"
(లేదా...)
"వనములలో వసించిన శుభంబు ధనంబు యశంబు దక్కురా"

8, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3126 (తల్లికిఁ గొమరుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తల్లికిఁ గొమరుండు సూత్రధారణఁ జేసెన్"
(లేదా...)
"తల్లికిఁ బ్రీతి సూత్రమును ధారణఁ జేసెను పుత్రుఁ డంతటన్"

7, సెప్టెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3125 (అజ్ఞానమ్ము వికాస...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అజ్ఞానము వికసనమును హ్లాద మొసంగున్"
(లేదా...)
"అజ్ఞానమ్ము వికాసదాయక మహో హ్లాదమ్ముఁ బండించెడిన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

6, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3124 (కారముఁ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్"
(లేదా...)
"కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ"

5, సెప్టెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3123 (బడి కేగని...)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడి కేగని పంతులె కడు ప్రాభవమొందున్"
(లేదా...)
"బడికిఁ జనంగలే ననెడి పంతులె ప్రాభవమొందు మెండుగన్"

4, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 161

కవిమిత్రులారా,
'లంగా - చీర - రవిక - పయట'
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

3, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3121 (మకరినిఁ జంపి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కరుణతో నుమాపతి గాచెఁ గరివరేణ్యు"
(లేదా...)
"మకరినిఁ జంపి సత్కృప నుమాపతి గాచెఁ గరీంద్రు ప్రాణమున్"

2, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 65


కవిమిత్రులారా,
'వి - నా - య - కా'
పై అక్షరాలు వరుసగా పాదాంతంలో వచ్చే విధంగా 
వినాయకుని స్తుతిస్తూ 
కందం లేదా ఏదైనా వృత్తపద్యం వ్రాయండి. 

1, సెప్టెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3122 (కర్ణపేయమ్ముగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కర్ణపేయమ్ముగాఁ బాడె గార్దభమ్ము"
(లేదా...)
"గాడిద కర్ణపేయముగ గానము సేయఁగ మెచ్చి రెల్లరున్"

31, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సమస్య - 3120 (ప్రకృతి వినాశనంబె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నరుల కొప్పును ప్రకృతి వినాశనంబు"
(లేదా...)
"ప్రకృతి వినాశనంబె కడు పావన కార్యము మానవాళికిన్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారం కానున్న సమస్య)

30, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3119 (ఏనుఁగు చంపఁ జాలదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఏన్గు చంప నోప దెలుకనైన"
(లేదా...)
"ఏనుఁగు చంపఁ జాలదు గదే యెలుకన్ గడు విక్రమించినన్"
(డా. వెల్దండ సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, ఆగస్టు 2019, గురువారం

సమస్య - 3118 (బారునఁ గూర్చున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బారునఁ గూర్చున్నవాఁడె భక్తవరుఁ డగున్"
(లేదా...)
"బారునఁ గూరుచున్న వర భక్తుఁడుగా గణియింత్రు సజ్జనుల్"
(డా. వెల్దండ సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

సమస్య - 3117 (ఎగ్గుసిగ్గుల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎగ్గుసిగ్గుల విడుచుటె హిత మొసంగు"
(లేదా...)
"విడుచుటె యెగ్గుసిగ్గులను విజ్ఞులకున్ హితమిచ్చు నిచ్చలున్"

27, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3116 (ఎక్కడిదీ మేధ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎక్కడిదీ మేధ సుంత యెఱుఁగఁడు శాస్త్రాల్"
(లేదా...)
"ఎక్కడి మేధ పొత్తముల నెన్నఁడుఁ జూడనివాని కివ్విధిన్"
('శంకరాభరణం' వాట్సప్ సమూహ మిత్రులకు ధన్యవాదాలతో...)

26, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

సమస్య - 3115 (దుర్వినయమ్ముతో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుర్వినయమ్మునను మనసు దోచెదరు హితుల్"
(లేదా...)
"దుర్వినయమ్ముతో మనసు దోచెడువారు హితైషులే కదా"
('పద్యానంద లహరి' గ్రంథం నుండి)