30, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4066

1-5-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శశి యమావాస్యఁ గురిపించెఁ జంద్రికలను”
(లేదా...)
“చల్లని వెన్నెలల్ గురిసెఁ జంద్రుఁడు వచ్చి యమాస రాతిరిన్”

29, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4065

30-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే”
(లేదా...)
“బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే”

28, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4064

29-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్తనమే నాకిష్ట మనుచు సన్యాసి యనెన్”
(లేదా...)
“స్తనమే యిష్టము నా కటంచుఁ బలికెన్ సన్యాసి సద్బుద్ధితోన్”

27, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4063

28-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బలిసి కౌరవుల్ సంపిరి పాండవులను”
(లేదా...)
“బల్లిదులైన కౌరవులు పాండవులం బరిమార్చి రుద్ధతిన్”

26, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4062

27-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికై సోదరునిఁ గాంత రమ్మని పిలిచెన్”
(లేదా...)
“రతికై రమ్మనె నాత్మసోదరుని నారాటంబు గన్పట్టఁగన్”

25, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4061

26-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమును మ్రింగంగ నొక్క శ్వానము వచ్చెన్”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగ వచ్చె నొక శ్వానము సర్వులు భీతిఁ జెందఁగన్”

24, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య 4060

కవిమిత్రులారా!

 ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే"

(లేదా)

"కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట  కంతుని మించిన సుంద రాననుల్"

పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో... 

23, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4059

24-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గ్రామంబున వెల్లిగొనెను రక్తపుటేరుల్”
(లేదా...)
“గ్రామమునందు వెల్లిగొనె రక్తపుటేరులు భీకరంబుగన్”

22, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4058

23-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతరొ మామిడికిఁ జింతకాయలు గాసెన్”
(లేదా...)
“మానిని నేఁడు గాసినవి మామిడి కొమ్మకుఁ జింతకాయలే”

21, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4057

22-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్యనుఁ గనిరి ముగ్గురు గనిరి యశము”
(లేదా...)
“కన్యను ముగ్గు రాదరముగాఁ గని రిమ్ముగఁ గీర్తికాములై”

20, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4056

21-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లంజని వధియించె లావెసంగ”
(లేదా...)
“లంజని చంపెఁ గ్రూరముగ లావెసగం బవమానపుత్రుఁడే”

19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4055

20-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాండీవముఁ దాల్చి నిల్చెఁ గర్ణుం డనిలో”
(లేదా...)
“గాండీవమ్మును దాల్చి నిల్చె ఘనుఁడా కర్ణుం డనిన్ వీరుఁడై"
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4054

19-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా”

17, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4053

18-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తలకు రోఁకలిఁ జుట్టె విద్వాంసుఁ డౌర”
(లేదా...)
“తలకున్ రోఁకలిఁ జుట్ట మేలనెను విద్వాంసుండు నీతిజ్ఞుఁడై”

16, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4052

17-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రజలకుఁ బద్యములతోడఁ బని లేదు కదా”
(లేదా...)
“ప్రజలకు పద్యకావ్యముల వల్లఁ బ్రయోజన మున్నదా కవీ”

15, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4051

16-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముద్దిడుమనె భిక్షు వతివ పొమ్మనదయ్యెన్”
(లేదా...)
“ముద్దిడుమన్న భిక్షువునుఁ బొమ్మని చెప్పక సాధ్వి రమ్మనెన్”

14, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4050

15-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులుసు కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్”
(లేదా...)
“పులుసు కవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్”

13, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4049

14-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూడు కన్నులు గలవు రామునకుఁ గనఁగ”
(లేదా...)
“కన్నులు మూడు రామునకుఁ గాంతలు నల్వురు పుత్రు లేవురున్”

12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

దత్తపది - 182

13-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'దర్భ - తిల - పిండ - శ్రాద్ధ' పదాలతో
రుక్మిణీ కళ్యాణ వృత్తాంతాన్ని గురించి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4048

12-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే”
(లేదా...)
“హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్”

10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4047

11-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరహరి జన్మించెనఁట కనన్ దేవకికిన్”
(లేదా...)
“నరహరి యుద్భవించెను ఘనంబుగ దేవకి గర్భమందునన్”

9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4046

10-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణకఠోరమ్ము వేణుగానమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“కర్ణకఠోరమై మదికిఁ గష్టముఁ గూర్చెను వేణుగానమే”

8, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4045

9-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చచ్చె భీముఁడు నర్తనశాలలోన”
(లేదా...)
“నవ్వుచు వీడెఁ గీచకుఁడు నర్తనశాలనుఁ జంపి భీమునిన్”

7, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4044

8-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామా యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో”

6, ఏప్రిల్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4043

7-4-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుఁ జంపంగఁ బోయి రాముఁడు సచ్చెన్”
(లేదా...)
“రావణుఁ జంపఁ బోయి రఘురాముఁడు సచ్చెను వాలి సూడఁగన్”

5, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4042

6-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు”
(లేదా...)
“దుర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్”
(ఛందోగోపనము)

4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4041

5-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్”
(లేదా...)
“వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్”

3, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4040

4-4-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రావణమ్మున వచ్చు వసంతఋతువు”
(లేదా...)
“శ్రావణ మాసమందున వసంతము వచ్చును సంతసమ్మునన్”

2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4039

3-4-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికోకిల లెల్లఁ గూయఁ గాకులు నవ్వెన్”
(లేదా...)
“గొల్లున నవ్వెఁ గాకములు గోకిలలై కవులెల్లఁ గూయఁగన్”

1, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4038

2-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
శుభకృన్నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుభకృద్వత్సరము భువికి శోకం బిడుతన్"
(లేదా...)
"శుభకృద్వత్సర మెల్లలోకులకు నిచ్చుంగాత శోకం బిఁకన్"