31, మే 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1068 (కలుగు సత్త్వనిరతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కలుగు సత్త్వనిరతి చేత కార్య సిద్ధి.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు. 

పద్య రచన - 358 (పొగ త్రాగెడువాఁడు)

ఈజోజు ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినము

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, మే 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1067 (చల్లగ నయ్యె నీ ప్రకృతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
చల్లగ నయ్యె నీ ప్రకృతి సర్వము గ్రీష్మము వచ్చినంతనే.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో...)

పద్య రచన - 357 (మిత్రుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మిత్రుఁడు”

29, మే 2013, బుధవారం

దత్తపది - 33 (తమ్ములు)

కవిమిత్రులారా!
"తమ్ములు"
పై శబ్దాన్ని ప్రతి పాదాదిలో నిల్పుతూ
భారతార్థంలో కందపద్యాన్ని కాని, ఉత్పలమాలను కాని వ్రాయండి.

(ఆశావాది వారి 'అవధాన కౌముది' నుండి)

పద్య రచన - 356 (వీధి యరుగు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“వీధి యరుగు”

28, మే 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1066 (కామితార్ధమ్ము లొసఁగదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కామితార్ధమ్ము లొసఁగదు కనకదుర్గ.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 355 (చంద్రమతి మాంగల్యము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“చంద్రమతి మాంగల్యము”

27, మే 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1065 (కుపతిని గని మెచ్చె సాధ్వి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుపతిని గని మెచ్చె సాధ్వి కోర్కులు మించన్.
('శతావధాన ప్రబంధము' గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన - 354 (నస్యము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“నస్యము”
సీ.
పడిసెమ్ము పట్టినప్పటివేళ నీటిని
          హరియింప నెద్ది దివ్యౌషధమ్ము
హరికథల్ వినువేళ నరుదెంచు నిద్రయన్
          వ్యాధికై యెద్ది తుపాకి దెబ్బ
మఱచిపోయినయట్టి మాట తెల్పుటకునై
          యెయ్యది దేవీనిభృతవరంబు
రాజరాజులకైన రమణ యాచన సేయ
          జేయఁగా నెద్ది జేజేల చెట్టు
తే.గీ.
గట్టి లంకాకు కమ్మగా గాచి నూఱి
సుధయు హయ్యంగవీనంబు జనిపి పొగపు
పెట్టి బొబ్బిలికాయలో వేసినట్టి
పొడుము బీల్చనివార లీపుడమి గలరె?

(అజ్ఞాతకవి - 'శతావధాన సారము' నుండి)

26, మే 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1064 (వానర సైన్యమ్మె రక్ష)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వానర సైన్యమ్మె రక్ష పంక్తిముఖునకున్.

పద్య రచన - 353 (ఛాందసుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఛాందసుఁడు”

25, మే 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1063 (హనుమత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
హనుమత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయోధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై.
('అవధాన వాణి' గ్రంథంనుండి)

పద్య రచన - 352 (గోంగూర)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“గోంగూర”

24, మే 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1062 (మునిహంతకునకు శరణన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మునిహంతకునకు శరణనఁ బుణ్యము గలుగున్.

పద్య రచన - 351 (ఆంజనేయ దీక్ష)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మే 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1061 (చెట్టుమీది కాకి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
చెట్టుమీది కాకి చుట్టమె గద.

పద్య రచన - 350 (నాది - మనది)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“నాది - మనది”

22, మే 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1060 (గ్రాసవాసమ్ములకు నేడ్చె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
గ్రాసవాసమ్ములకు నేడ్చెఁ గంసవైరి.

పద్య రచన - 349 (పిపాస)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పిపాస”

21, మే 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1059 (భూతప్రేతపిశాచసంఘమును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
భూతప్రేతపిశాచసంఘమును సంపూజించినన్ మేలగున్.

పద్య రచన - 348 (కాకతాళీయము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కాకతాళీయము”

20, మే 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1058 (రాయలు రచియించెనంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

పద్య రచన - 347 (బైరాగి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
బైరాగి

19, మే 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1057 (వేసవిలో శీతవాయువే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వేసవిలో శీతవాయువే వీచుఁ గదా!

పద్య రచన - 346 (కొండపల్లి బొమ్మ)

కొండపల్లి బొమ్మ
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, మే 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1056 (కన్నులు మూసి కాంచితి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కన్నులు మూసి కాంచితి ధగద్ధగ కాంతుల నాకసంబునన్.

పద్య రచన - 345 (ప్రపత్తి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ప్రపత్తి”

17, మే 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1055 (తొయ్యలి తాలింపున నిడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తొయ్యలి తాలింపున నిడెఁ దులసీదళముల్.

పద్య రచన - 344 (వరవిక్రయము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“వరవిక్రయము”

16, మే 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1054 (వక్త్రంబుల్ పది గలిగిన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వక్త్రంబుల్ పది గలిగినవానికి జేజే!

పద్య రచన - 343 (రాదు - పోదు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“రాదు - పోదు”

15, మే 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1053 (కుందేలుకుఁ జూడఁ జూడ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుందేలుకుఁ జూడఁ జూడఁ గొమ్ములు రెండే.
(అరక్కోణంలో ఆశావాది వారి అష్టాధానము)

పద్య రచన - 342 (గృహలక్ష్మి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“గృహలక్ష్మి”

14, మే 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1052 (ఆలింగన సుఖము దక్కు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఆలింగన సుఖము దక్కునా? మిస్సన్నా!
ఈ సమస్యకు స్ఫూర్తి నిచ్చిన పింగళి శశిధర్ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 341 (పాద లేపనము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పాద లేపనము”

13, మే 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1051 (నీ కనుదోయి వెన్నెలలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నీ కనుదోయి వెన్నెలలు నిండక కోర్కులు నాకు పండునే!
(దూరదర్శన్ వారి సౌజన్యముతో)

పద్య రచన - 340 (ఉక్కపోత)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఉక్కపోత”

12, మే 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1050 (సింహమునకుఁ గరికి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సింహమునకుఁ గరికిఁ జెలిమి కుదిరె.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 339 (మాతృదేవత)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మాతృదేవత”
నేఁడు ప్రపంచ మాతృదినోత్సవము.

11, మే 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1049 (రామ హృదయమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రామ హృదయమ్ము పొంగెను రావణుఁ గన.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 338 (సద్గోష్ఠి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“సద్గోష్ఠి”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

10, మే 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1048 (రణముఁ గాంచి వగచె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రణముఁ గాంచి వగచె రామమూర్తి.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 337 (మేఁకవన్నె పులులు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మేఁకవన్నె పులులు”

9, మే 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1047 (ఉంగరంబునఁ జిరునవ్వు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఉంగరంబునఁ జిరునవ్వు లొల్కె బళిర!
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 336 (రచ్చబండ)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“రచ్చబండ”

8, మే 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1046 (వదినను బెండ్లాడెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వదినను బెండ్లాడెను బుధవర్యులు మెచ్చన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన గుండు మధుసూదన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 335 (అణో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“అణో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్”

7, మే 2013, మంగళవారం

దత్తపది - 32 (కంది - పెసర - సెనగ - మినుము)

కవిమిత్రులారా!
కంది - పెసర - సెనగ - మినుము
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పార్వతీకళ్యాణము గురించి పద్యం వ్రాయండి.

పద్య రచన - 334 (హితమితోక్తులు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“హితమితోక్తులు”

6, మే 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1045 (ఆంగ్లం బందున “మమ్మి డాడి”)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఆంగ్లం బందున “మమ్మి డాడి” యనుటే యాంధ్రాభిమానం బగున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 333 (సంగీత సాహిత్యములు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“సంగీత సాహిత్యములు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

5, మే 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1044 (నెలతప్పిన రాజుఁ గాంచి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నెలతప్పిన రాజుఁ గాంచి నెలరా జనియెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 332 (పరశురామ ప్రీతి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పరశురామ ప్రీతి”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

4, మే 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1043 (ఇద్దరు సతులున్నవాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఇద్దరు సతులున్నవాఁడె హితము గడించున్.

పద్య రచన - 331 (ఉపవాసము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఉపవాసము”

3, మే 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1042 (కరమొప్పారెను వాని దేహము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కరమొప్పారెను వాని దేహము శరాఘాతమ్ముచే నాజిలోన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 330 (చలన చిత్రములు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“చలన చిత్రములు”
(నేటితో భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు వంద సంవత్సరములు నిండిన సందర్భంగా..)

2, మే 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1041 (దారా రమ్మని పిల్చె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
దారా రమ్మని పిల్చె నొక్క సతి భర్తన్ ప్రేమ పొంగారగన్.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యముతో)

పద్య రచన - 329 (విహారయాత్రలు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“విహారయాత్రలు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

1, మే 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1040 (కుండెడు పాలు బోసి యిడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుండెడు పాలు బోసి యిడె కోమలి కప్పెడు కాఫి భర్తకున్.
(కల్వకుర్తి అష్టావధానము - ఆశావాది వారి ‘అవధాన కౌముది’ గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన - 328 (న్యాయవాదులు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“న్యాయవాదులు”