30, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3709

1-5-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జింకలు దినెఁ బొలసు గడ్డి సింహము మేసెన్”
(లేదా...)
“జింకలు మాంసముం దినెను సింహము గడ్డిని మేసెఁ బ్రీతితోన్”

29, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3708

30-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొడుకు దండ్రినిఁ జెప్పుతోఁ గొట్టె సరియె”
(లేదా...)
“తనయుడు చెప్పు తీసికొని తండ్రినిఁ గొట్టెను తప్పు గాదులే”

28, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3707

29-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడవ పతి యున్న సాధ్వికే గౌరవమౌ”
(లేదా...)
“ఏడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్”

27, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3706

28-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సైంధవుండు గౌరవరాజ సైన్య మడఁచె”
(లేదా...)
“జనవంద్యుండగు సైంధవుండు గురురాట్సైన్యాంతకుండై చనెన్”

26, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3705

27-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును”
(లేదా...)
“జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్”

25, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3704

26-4-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వాడ వాడలఁ దిరిగెడు వాఁడె సుగుణి”

(లేదా...)

“వాడల వాడలం దిరుగువాఁ డలరున్ సుగుణాభిరాముఁడై”

(పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3703

25-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్”
(లేదా...)
“షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్”

23, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3702

24-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలా నా పతిని నేఁడు గూడవలెను”
(లేదా...)
“కోడల నా సుతున్ విడిచి కూడఁగ నొప్పును నేఁడు నా పతిన్”

22, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3701

23-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారమె ప్రేమికులకుఁ గనఁ గడు ముద్దు సుమా”
(లేదా...)
“కారమె యెంతొ ముద్దు నయగారము లుండిన ప్రేమ జంటకున్”

21, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3700

22-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బంధు మరణ వార్త మనకుఁ బండుగె కద”
(లేదా...)
“పండుగఁ జేయఁగాఁ దగును బంధువు సచ్చిన వార్త వచ్చినన్”

20, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3699

 21-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వసుదేవునిఁ గాంచి వాలి పక్కున నవ్వెన్”
(లేదా...)
“వసుదేవుం గని వాలి సేసెనఁట దుర్వారాట్టహాసమ్మునున్”

19, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3698

20-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అమృతమున్ మ్రింగి శివుఁడిచ్చె హాలహలము”
(లేదా...)
“అమృతము మ్రింగి హాలహల మందఱకున్ శివుఁడిచ్చెఁ జెచ్చెఱన్”

18, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3696

19-4-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలికిన్ ముల్లు గ్రుచ్చ సుఖంబు గలుగు”
(లేదా...)
“కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చిన సుఖంబు లభించుట తథ్య మిద్ధరన్”

17, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

దత్తపది - 176

18-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"గుమ్మము - గోడ - తలుపు - అరుగు"
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం చెప్పండి.

16, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3695

17-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరమాత్ముని భజన సేయ బాధలె కల్గున్”
(లేదా...)
“పరమాత్మన్ భజియించు వారలకు సంప్రాప్తంబులౌఁ గష్టముల్”

15, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3694

16-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఎలుక లన నాకసమ్మున నీఁదు నవియె”
(లేదా...)
“ఎలుక లనంగ నీ వెఱుఁగవే గగనమ్మున నీఁదునట్టివౌ”

14, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3693

15-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరగిన నెయి నిప్పునుంచ గడ్డలు గట్టెన్”
(లేదా...)
“కరగిన నేయి నిప్పుపయిఁ గాచిన గడ్డలు గట్టెఁ జూడఁగన్”

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3692

14-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్”

12, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3691

13-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్లవ సంవత్సరమ తెత్తువా సేమమ్ముల్”
(లేదా...)
“ప్లవ నామాబ్దమ రమ్ము మాకిఁకను సంప్రాప్తించునా సేమముల్”

11, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3690

12-4-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతలు గనులున్నను దెరువే కననైతిన్”
(లేదా...)
“ఇంతలు గన్నులున్నఁ దెరువే కననైతి నిదేమి చోద్యమో”

10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3689

11-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన సతు లుడుగరు దగు వ్యాపారములన్”
(లేదా...)
“అలుకం జెందిన యట్టి కాంత లుచితవ్యాపారలై మించరే”

9, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3688

10-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుషవరుఁడు సీరఁ గట్టి పూవుల ముడిచెన్”
(లేదా...)
“పురుషశ్రేష్ఠుఁడు సీరఁ గట్టి ముడిచెం బూమాల శీర్షంబునన్”

8, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3687

9-4-2021 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“తేలును ముద్దాడెడి పడతిన్ మెచ్చఁ దగున్”

(లేదా...)

“తేలును ముద్దులాడు బడతిం గని మెచ్చఁ దగున్ ముదమ్మునన్”

7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3686

8-4-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిట్టువారి కిడుము దీవెనలను”
(లేదా...)
“తిట్టెడివారి కెల్లరకు దీవెనలిమ్ము శుభమ్ముఁ గోరుచున్”

6, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3685

7-4-2021 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సాఁక లేక బిడ్డలఁ జెప్పె సాకులెన్నొ”

(లేదా...)

“సాఁకఁగ లేక బిడ్డలను సాకులఁ జెప్పెడి వాఁడె భర్తయౌ”

5, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3684

 6-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునన్ గనినంత విజయశాంతి లభించెన్”
(లేదా...)
“జముననుఁ జూడఁగా విజయశాంతి లభించె జయప్రదమ్ముగన్”

4, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3683

5-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును”
(లేదా...)
“కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్”

3, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3682

4-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మన పద్యమ్ములఁ బఠించి మాన్యతఁ గనరే”
(లేదా...)
“మన పద్యమ్ముల నెల్లరుం జదివి యాత్మజ్ఞానులై వెల్గరే”

2, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3681

3-4-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈసు గల్గు నరుల మెచ్చు నీశ్వరుండు”
(లేదా...)
“ఈర్ష్యాద్వేషములున్న మానవులనే యీశుండు మెచ్చుం గదా”


 

1, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3680

2-4-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెధవలు సెలరేగిరంట వేలకొలఁదిగన్”
(లేదా...)
“వెధవలు పెచ్చురేగిరఁట వేలకొలంది శకారరూపులై”
(ఇంతకు ముందే శ్రీ నారుమంచి అనంతకృష్ణ గారి 'వెధవ శతకం' ఆవిష్కరణ జరిగింది)