28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4006

1-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లికిం దిండి పెట్టుట దండుగ గద”
(లేదా...)
“తల్లికిఁ దిండి పెట్టుటయె దండుగ యంచనె నీతిశాస్త్రముల్”

27, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4005

28-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తులు మ్రొక్కంగ రారు భద్రగిరీశున్”
(లేదా...)
“భక్తుల్ మ్రొక్కుట కిచ్చగింపరు గదా భద్రాద్రి రామయ్యకున్”

26, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 4004

27-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ గని భీముఁడయ్యొ భీతుండయ్యెన్”
(లేదా...)
“పిల్లినిఁ గాంచినంతఁ గడు భీతినిఁ బొందెను భీమసేనుండే”

25, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4003

26-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరసతి పొందు సుజనుల కవారితము గదా”
(లేదా...)
“పరసతి పొందుఁ గోరుట యవారిత కార్యము సజ్జనాలికిన్”

24, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 4002

25-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులే మార్గదర్శకుల్ జాతి కెపుడు”
(లేదా...)
“జారుల్ జాతికి మార్గదర్శకులు వ్యాసప్రోక్త మీ వాక్యమే”

23, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4001

24-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఉద్యద్రవిఁ బడమటఁ గని యుక్తంబంటిన్”
(లేదా...)
“ఉద్యద్భానునిఁ గాంచి పశ్చిమమునన్ యుక్తంబుగా నెంచితిన్”

22, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4000

23-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సామాన్యుఁడు లోకమున యశమ్ముం బడసెన్”
(లేదా...)
“సామాన్యుం డొకఁ డీ ప్రపంచమునఁ బ్రాశస్త్యమ్మునందెన్ భళా”

21, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3999

22-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వృద్ధనారిని బాలుఁడు పెండ్లియాడె”
(లేదా...)
“వలచిన వృద్ధనారి నొక బాలుఁడు పెండిలియాడెఁ బ్రీతితోన్”

20, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3998

21-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంగను గాన విఁక నీకుఁ గష్టములె కదా”
(లేదా...)
“గంగను గానకుంటివి సఖా యిఁకఁ దప్పవు కష్టనష్టముల్”

19, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3997

20-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దండమ్మే కౌరవుల మదం బడఁచెఁ గదా”
(లేదా...)
“దండము ధార్తరాష్ట్రుల మదం బడఁచెన్ గద యుద్ధభూమిలో”

18, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3996

19-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవతికి పరుని వలపు మాన్యతఁ గూర్చెన్”
(లేదా...)
“మానవతీ శిరోమణికి మాన్యతఁ గూర్చెఁ బరాభిమానమే”

17, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3995

18-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మందు గొట్టిరి తృప్తిగా మగువలెల్ల”
(లేదా...)
“మగువలు మందు గొట్టిరఁట మాఁపటి వేళను దృప్తిగా వెసన్”

16, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3994

17-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చినవానికి నగ్రపూజ సేయుటయె తగున్”
(లేదా...)
“చినవాఁడే తగు నగ్రపూజఁ గొని రక్షింపంగ మిమ్మెల్లరన్”

15, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3993

16-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాజమహేంద్రి కలదు గన రాయలసీమన్”
(లేదా...)
“రాయలసీమలోఁ గలదు రాజమహేంద్రవరమ్ము సూడఁగన్”

14, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3992

15-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవజన్మమ్ము శ్రేష్ఠమా కాదు గదా”
(లేదా...)
“మానవజన్మ శ్రేష్ఠమను మాట యసత్యము సూడ నెవ్విధిన్”

13, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3991

14-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రేమికులకు సంబరము దుర్దినమునాఁడు”
(లేదా...)
“దుర్దినమంచు సంబరముతోఁ జరియింతురు ప్రేయసీప్రియుల్”

12, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3990

13-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుసుమమ్మును ద్రుంచఁ దగును గొడ్డలిచేతన్”
(లేదా...)
“కుసుమముఁ ద్రుంచఁగాఁ దగును గొడ్డలిచేఁ గొనగోట సాధ్యమా”

11, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3989

12-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తూర్పు తెలవారె సూర్యుఁడు దొలఁగి చనఁగ”
(లేదా...)
“తూరుపు తెల్లవారినది తోయజబాంధవుఁ డస్తమించఁగన్”

10, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3988

11-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జవహరులాల్ చంపెను గద జాతిపిత నయో”
(లేదా...)
“జవహరులాలు చంపెఁ గద జాతిపితన్ గడు నిర్దయాత్ముఁడై”

9, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3987

10-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగని సిగలోన పువ్వుల మాలఁ దుఱిమె”
(లేదా...)
“లోకులు మెచ్చ భర్త సిగలోఁ దుఱిమెన్ సతి పుష్పమాలికన్”

8, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3986

9-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము”
(లేదా...)
“ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్”

7, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3985

8-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రవి రథమ్మున కేడు చక్రములు గలవు"
(లేదా...)
"రవి రథ మేడు చక్రముల రంజిలు లాగెడి దొక్క గుఱ్ఱమే"

6, ఫిబ్రవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3984

7-2-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రావీణ్యచ్యుతియె యిడును ప్రాశస్త్యంబున్”
(లేదా...)
“ప్రావీణ్యంబు విలుప్తమైననె కదా ప్రాశస్త్యమందంగనౌ”

5, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

దత్తపది - 181

6-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"అట్ట - కట్ట - చుట్ట - తట్ట"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

4, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3983

5-2-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిరిప మెత్తిన లభియించు సిరులు మెండు”
(లేదా...)
“ఏవిధిఁ గాంచినన్ దిరిప మెత్తిన దక్కును పెక్కు సంపదల్”

3, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3982

4-2-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మార కళల మెచ్చె మౌనివరుఁడు”
(లేదా...)
“మార కళా రహస్యముల మత్తిలు భాగ్యము దక్కె మౌనికిన్”

2, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3981

3-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్”
(లేదా...)
“తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్”

1, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3980

2-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణ కుంభకర్ణులు సూడఁ గైక సుతులు”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు గుంభకర్ణుఁడును గైకసుతుల్ గనుమయ్య ధీనిధీ”