30, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4751

1-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసలు పెద్దవయ్యెఁ జేకుఱు వన్నెల్”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసంబులు పెద్దవయ్యె నిఁకపై సిద్ధించు సన్మానముల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4750

30-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిచ్చు రగిలించె నొకకాంత లచ్చిఁ బొగడి”
(లేదా...)
“లచ్చిని మెచ్చి వచ్చి, నవలామణి చిచ్చు రగిల్చెఁ జెచ్చెరన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4749

29-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివుని తలపైనఁ బార్వతి చేరి నిలిచె”
(లేదా...)
“శివ వామార్ధము వీడి శీర్షమున నిల్చెన్ గౌరి గంగమ్మతో”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4748

28-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శతచంద్రులఁ గంటి నాకసమ్మునఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“ఆకసమందుఁ గానఁబడె నందముగా శతచంద్రబింబముల్”

26, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4747

27-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అనలమ్మున నేయి వడి ఘనాకృతిఁ జెందెన్”
(లేదా...)
“అనలమునందు నేయి గననయ్యె ఘనాకృతిఁ జెంది వింతగన్”

25, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4746

26-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్యముగఁ గనన్”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ పలు పువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్ముగాఁ జూడఁగన్”

24, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4745

25-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అర్జునునకు మిత్రుఁ డంగరాజు”
(లేదా...)
“నమ్మెద రంగరాజును ధనంజయమిత్రుఁ డటంచుఁ బల్కినన్”

23, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4744

24-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రెండు దంతముల్ గల్గి కరేణువొప్పె”
(లేదా...)
“రెండు దంతములుండి యొక్క కరేణువొప్పెను కంటిరే”

22, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4743

23-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నిశిఖల మీద నాడె శిశువు”
(లేదా...)
“అగ్నిజ్వాలలపైన నొక్క శిశు వాటాడెన్ మనోజ్ఞమ్ముగన్”

21, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4742

22-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూర్ణచంద్రు సౌందర్యమున్ బొగడె గ్రుడ్డి”
(లేదా...)
“అంధుం డాకసమందు శోభిలెడు పూర్ణైణాంకు వర్ణించెఁ బో”

20, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

దత్తపది - 207

21-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
అమ్మ - అయ్య - అక్క - అన్న
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో చంపకమాల కాని, తేటగీతి కాని వ్రాయండి.

19, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4741

20-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్థిరయశస్కులు గౌరవుల్ నరుఁడు లేకి”
(లేదా...)
“పార్థుఁడు నిష్ప్రయోజకుఁ డపారయశస్కులు ధార్తరాష్ట్రులే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4740

19-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంసారము హితకరమ్ము సన్యాసులకున్”
(లేదా...)
“సంసారమ్ము హితమ్ముఁ గూర్చును గదా సన్యాసులౌ వారికిన్”
(చెన్నమాధవుని భాస్కరరాజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4739

18-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆమని శోభిల్లెఁ గాక మాలాపింపన్”
(లేదా...)
“గీతములన్ వసంతఋతు కీర్తినిఁ బెంచెను గాకఘూకముల్”

16, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4738

17-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“రామ రామ యనుట రంకు బొంకు”
(లేదా...)
“రాముని నామముం బలుక రంకగు బొంకగు నంద్రు పండితుల్”
(చెన్నమాధవుని భాస్కరరాజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4737

16-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అత్యల్పమె యద్భుతముగ వ్యాపించె దెసల్”
(లేదా...)
“అత్యల్పంబె యదృశ్య మద్భుతమునై వ్యాపించె నాశాంతముల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4736

15-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలము చెల్లి వడలెనఁట కాముని శరముల్”
(లేదా...)
“కాముని పూల బాణములు కాలము చెల్లగ వాడిపోయెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4735

14-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంటకములు సజ్జనులు లోకమ్మునందు”
(లేదా...)
“సుకుమారంబగు కంటకంబులు గదా సుశ్లోకులౌ సజ్జనుల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

12, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4734

13-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవిలో మచ్చలనుఁ గాంచి రాజు హసించెన్”
(లేదా...)
“సూర్యుని లోని మచ్చలను చూచిన చంద్రుడు నవ్వె గొల్లునన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4733

12-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదునారు పదారును గలుపఁగఁ బూర్ణంబౌ”
(లేదా...)
“లోకంబందుఁ బదారు నాపయిఁ బదారుం గూడి సంపూర్ణమౌ”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4732

11-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధనజాడ్యమె సౌఖ్యమిచ్చుఁ దగ విబుధులకున్”
(లేదా...)
“ధనజాడ్యంబె నితాంత సౌఖ్యమిడు విద్వచ్ఛ్రేణికిన్ ధాత్రిలోన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4731

10-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వరము లేని గానమున రసమ్ములూరు”
(లేదా...)
“స్వరదూరమ్మగు గానమందు రసవిస్తారమ్ము దోరంబగున్”
(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4730

9-4-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అమ్మనుఁ బెండ్లాడి మోద మందెఁ దనయుఁడే”

(లేదా...)

“అమ్మను పెండ్లియాడి ముద మందెను పుత్రుఁడు తండ్రి మెచ్చఁగన్”

7, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4729

8-4-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పౌరు లవివేకు లీ ప్రజాస్వామ్యమందు”

(లేదా...)

“పౌరుల్ సూడ వివేకశూన్యులు ప్రజాస్వామ్యమ్మునన్ మిత్రమా”

(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4728

7-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి యెలుకను గని బెదరి పాఱె”
(లేదా...)
“కాలికి బుద్ధి సెప్పె నెలుకం గనినంత బిడాల మక్కటా”

5, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4727

6-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలం బల్కువానికే గౌరవమ్ము”
(లేదా...)
“కల్లలఁ బల్కువాఁడె యిల గౌరవమందును సత్యవంతుఁడై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

4, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4726

5-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రకృతిం గాపాడునంద్రు ప్లాస్టిక్కు బుధుల్”
(లేదా...)
“ప్రకృతిం గాఁచును ప్లాస్టికంచనిరి ధీప్రాగల్భ్యసంపన్నిధుల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

3, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4725

4-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొట్టుఁ దాల్చుట భారము బోటులకును”
(లేదా...)
“బొట్టు ధరించుటే నుదుట బోటులు భారముగాఁ దలంతురే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

2, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4724

3-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతి శిరమును ద్రుంచివైచెఁ బార్వతి గినుకన్”
(లేదా...)
“పతి శిరమున్ మహోగ్రతను బార్వతి ద్రుంచెను లోకరక్షకై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

1, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4723

2-4-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులఁ గని ముక్తిఁ గోరి సల్పిరి నతులన్”
(లేదా...)
“జారులఁ గాంచి వందనము సల్పిరి భక్తులు ముక్తికాంక్షతో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)