31, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2560 (దౌర్భాగ్యంబుల నిచ్చి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"దౌర్భాగ్యము నిచ్చి ప్రోచు దామోదరుఁడే"
(లేదా...)
"దౌర్భాగ్యంబుల నిచ్చి ప్రోవగదరా దామోదరా సత్కృపన్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో గన్నమరాజు గిరిజా మనోహర్ బాబు గారు ఇచ్చిన సమస్య)

30, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

దత్తపది - 129 (హస్త-చిత్త-స్వాతి-మూల)

హస్త - చిత్త - స్వాతి - మూల
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
షడ్రసోపేత భోజనాన్ని వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో రాంభట్ల వేంకటరామ శర్మ గారు ఇచ్చిన దత్తపది)

29, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2559 (ఏకాదశి నాటి పూజ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"ఏకాదశి నాటి పూజ లిడుములఁ గూర్చున్"
(లేదా...)
"ఎలమిన్ గష్టము లెన్నొ కూర్చును గదా యేకాదశీ పూజలే"

28, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2558 (భార్యకు సేవఁ జేయ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"భార్యను సేవించునట్టి భర్త తరించున్"
(లేదా...)
"భార్యకు సేవఁ జేయ భువి భర్త తరించును జన్మజన్మకున్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో ఎలపర్తి రమణయ్య గారు ఇచ్చిన సమస్య)

27, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2557 (సవతినిఁ జూచి సీత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సవతినిఁ గని సీత మిగుల సంతస మందెన్"
(లేదా...)
"సవతినిఁ జూచి సీత కడు సంతస మందెను రాము తోడుతన్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో పైడి హరినాథరావు గారు ఇచ్చిన సమస్య)

26, డిసెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2556 (విల్లది రామునకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"విల్లది రామునకునైన విఱువఁ దరమ్మే"
(లేదా...)
"విల్లది రాఘవుం డయిన విక్రముఁడై విఱువంగఁ జాలునే"

25, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

దత్తపది - 128 (మేరీ-యేసు-సిలువ-చర్చి)

మేరీ - యేసు - సిలువ - చర్చి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

24, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2555 (పోరాటముఁ జేయ శస్త్రముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పోరాటముఁ జేయ శస్త్రముల పని యేలా"
(లేదా...)
"పోరాటమ్మును జేయ నాయుధములన్ బూనంగ నేలా యనిన్"

23, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2554 (బారనంగ మురిసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"బారనంగ మురిసె బాపనయ్య"
(లేదా...)
"బారని చెప్పగానె విని బాపఁడు సంతసమందెఁ జూడుమా"
(ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

22, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2553 (తెలుఁగుఁ జదువువారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తెలుఁగుఁ జదువువారు దేహి యనరె"
(లేదా...)
"తెలుఁగుఁ బఠించువారలిక దేహి యటంచును జేయిఁ జాపరే"
(ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు)

21, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2552 (బడి యనంగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"బడి యనంగఁ బ్రజలు భయపడుదురు"
(లేదా...)
"బడి యన్నంత ప్రజల్ వడంకెదరు దుర్వారోగ్రభీతాత్ములై"

20, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2551 (దమయంతినిఁ బెండ్లియాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"దమయంతినిఁ బెండ్లియాడె ధర్మసుతుఁ డొగిన్"

19, డిసెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2547 (తెలుఁగు సభలకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తెలుఁగు సభలకు నేగువారలు మొరకులె"
(లేదా...)
"లలినిఁ బ్రపంచ తెల్గు సభలన్ గన నేగెడువారు మూర్ఖులే"

18, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2549 (పిడికిటఁ గనుఁగొంటి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పిడికిటఁ గనుఁగొంటి సూర్య విధు బింబములన్"
(లేదా...)
"పిడికిలిలోన నాకుఁ గనుపించె దివాకర చంద్ర బింబముల్"

17, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 127 (ఆట-పాట-బాట-మాట)

ఆట - పాట - బాట - మాట
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను గురించి
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

16, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2548 (నన్నయ రచించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"నన్నయ రచించెఁ గావ్యముఁ గన్నడమున"
(లేదా...)
"నన్నయభట్టు కన్నడమునన్ రచియించెను మేటికావ్యమున్"

15, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2547 (తెలుఁగు తెలుఁగని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తెలుఁగు తెలుఁగని ధీవరుల్ వలుకఁ దగునె"
(లేదా...)
"తెలుఁగు తెలుంగు తెల్గని సుధీవరు లెల్లరుఁ బల్కు టొప్పునే"

సర్వతోముఖ బంధము

               మదన వృత్త దేవీ ప్రార్ధన 

 మాతా! సనాతని! సతీ! మరుతల్లి!  శ్యామా! 
మాతంగి! అంబిక! శివా! మలయమ్మ! బీమా
మారీ! అనంత! రమ! శ్యామల! హీర! వామా! 
మాహేశ్వరీ! విజయ! హైమ! భవాని! శ్రీ! మా!
 
                                కవి :  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

14, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2546 (పదములు లేకుండ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పదములు లేకుండ వ్రాయవలెఁ బద్యములన్"
(లేదా...)
"పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్"

13, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2545 (వెన్నెలయే చెలి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వెన్నెలయే చెలి తనువును వెచ్చఁగఁ జేసెన్"
(లేదా...)
"వెన్నెలరేయియే తనువు వెచ్చఁగఁ జేసెను సుందరాంగికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

12, డిసెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2544 (రమ్ముఁ గ్రోల జబ్బు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రమ్ముఁ గ్రోల జబ్బు రాదు దరికి"
(లేదా...)
"రమ్ముం గ్రోలిన రావు రోగము లికన్ రాజిల్లు నారోగ్యమున్"
(శారదా విజయోల్లాసం వారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2543 (పున్నమి దినమయ్యెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పున్నమి దినమయ్యెను శశి పొడఁగట్టఁడుగా"
(లేదా...)
"పున్నమి వేళ యయ్యె నికఁ బూర్తిగఁ జంద్రుఁడు మాయమయ్యెడిన్"
(శారదా విజయోల్లాసం వారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2542 (అమ్మా యని పిలువని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"అమ్మా యని పిలువని సుతుఁ డతిపూజ్యుఁ డగున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

9, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2541 (కుట్మలదంతీ కలిగెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కుట్మలదంతీ కలిగెను గోరిక నీపై" 
(లేదా...)
"కుట్మలదంతి నీ పయినఁ గోరిక లీరికలెత్తె నామదిన్"
(ఒకానొక అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

8, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


సమస్య - 2540 (సవతిని గని సీత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సవతిని గని సీత మిగుల సంతసమందెన్"
(లేదా...)
"సవతిని గాంచి సీత కడు సంతసమొందెను మెచ్చి నెమ్మదిన్"
(ఒకానొక అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

ఖేట (డాలు) బంధము


తేటగీతి
రమను గొలువుము సతతము రమ్య గతిని,
నిరవధికముగ గలుగును నీకు గలిమి,
మిసిమి పెరుగ చెడుతలంపు మెదడు జేరు,
రుత్త యగును మనువు గడుసొత్తు లమర.
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

7, డిసెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2539 (రావణుఁడు ప్రియాత్మజుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రావణుఁడు ప్రియాత్మజుండు రఘురామునకున్"
(లేదా...)
"రావణుఁ డాత్మజుండు రఘురామునకున్ సఖుఁ డా బలారికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

6, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2538 (రాయలకున్ దెలుఁగు రాదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రాయలకున్ దెలుఁగు రాదు రసముం గ్రోలన్"
(లేదా...)
"రాయల వారికిన్ దెలుఁగు రాదు గదా రసమున్ గ్రహింపగన్"
(బులుసు శ్రీరామమూర్తి అవధాని గారు పూరించిన సమస్య)

5, డిసెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2537 (వేంకటపతికి భామలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వేంకటపతికి భామలు వేయిమంది"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

4, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2536 (కుంతికి శతసుతుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కుంతికి శతసుతుల్ గల్గ సంతసిల్లె"
(లేదా...)
"కుంతికి వందమంది కొడుకుల్ జనియించినఁ బొందె మోదమున్"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్నకుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

విశ్వ ముఖ మత్స్య త్రయ బంధ చంపకమాల


చదువు విధానము - 
ఆకుపచ్చ రంగు చేపలోని కన్నువద్ద గల (ప) తో మొదలు బెట్టాలి. తోక దగ్గిర భక్తుల తోటి ఆపి భక్తుల కోర్కె దీర్చుమా అని చదువు కోవాలి. ఆవిధముగా గులాబీ రంగు, కాషాయరంగు చేపల లోని అక్షరాలు చదువు కోవాలి. అప్పటికి మూడు పాదాలు అవుతాయి. చివరిగా వృత్తములోని కరివదనుండ అని చదువు కోవాలి. దీనిలో విశేషము 3 పాదములలోని చివరి అక్షరము (మా) ఆఖరి పాదములో 3 సార్లు వస్తుంది.

పరుల దనూజుడా యరయు భక్తుల, భక్తుల గోర్కె దీర్చుమా
హరుని శరీరజా, జవురు యంగద, యంగద బాపి గాచుమా,
సురవర పూజితా యిడుము శోభను, శోభను జూపి యేలుమా,
కరి వదనుండ మా జనుల గాచుచు మాకు ప్రపత్తి నివ్వుమా.

భావము -
పార్వతి పుత్రా! భక్తులను రక్షించు. భక్తుల కోర్కె దీర్చు.  శివుని పుత్రుడా! తొలగించు దు:ఖము. ఆపద బాపి కాచుము. దేవతల పూజిత! అందము నిడుము. కాంతి నిచ్చి యేలుమా. ఏనుగు ముఖము గలవాడ! మా ప్రజలను గాచి రక్షణ నిడుము.

పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

3, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2535 (మది మెచ్చిన సుందరాంగి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"మది మెచ్చిన సుందరాంగి మర్కట మయ్యెన్"

2, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2534 (శ్రీరాముం డపహరించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"శ్రీరాముం డపహరించె సీతాదేవిన్"
(లేదా...)
"సీతను దొంగిలించెఁ గద శ్రీరఘురాముఁడు దండకాటవిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

ఘటికా బంధ చంపక మాల వృత్తము

శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యుల వారు వారి కుడ్యముపై ప్రచురించిన ఘటికాయంత్రబంధము స్ఫూర్తితో కూర్చబడినది. వారికి ధన్యవాద సహస్ర  నమస్కారములు. కుండలీకరణములలోని 12 (క) అక్షరములకు గడియారము మధ్యలోనున్న (క) వర్తిస్తుంది. మొత్తము 84 వర్ణములు. ఈ 12 (క)  కారములను తీసివేస్తే, మిగిలిన 72 లో కొన్ని ద్వితీయ  వలయములో   నుంచగా మిగిలినవి చుట్టు నున్న ప్రధమ     వలయములో నమర్చబడినవి

(క){రి}వదనుండు (క)న్ను వలె గాచు, (క)పర్ది శమించు(క)ష్టముల్,
పరుల, (క)రాళి , కన్యక,  (క)పాలి,  యొసంగు (క)టాక్ష వీక్షణల్,
(క)రుణ ఘటిల్ల (క)ర్త శుభ కాంత (క)బ్బము విదుర్చు (క)ల్పముల్
సిరుల (క)ళిoగ యిచ్చు సి{రి} శ్రేష్టు సమంబుగ యుర్వి నెపుడున్.

- పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

1, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2533 (సత్యమును బల్కఁడఁట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సత్యమును బల్కఁడఁట హరిశ్చంద్ర నృపతి"
(లేదా...)
"సత్యమ్మున్ గలనైనఁ బల్కఁడు హరిశ్చంద్రుండు ముమ్మాటికిన్"