26, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

దత్తపది - 202

27-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
"ఆట - పాట - బాట - మాట"
పై పదలతో వినాయక నిమజ్జనోత్సవాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

25, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4542

26-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ద్వైతము విడక చేసె నద్వైతబోధ”
(లేదా...)
“ద్వైతభ్రాంతి నివృత్తి యెందుకొఱ కద్వైతమ్ము బోధింపఁగన్”

24, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4541

25-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతికి రత్నమ్ము రమణి ప్రాప్తంబయ్యెన్”
(లేదా...)
“రాతికి రత్నమున్ రమణి ప్రాభవమొప్పఁగ లభ్యమయ్యెఁ బో”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

23, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4540

24-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనులు వొగడరె ముక్కుఁ గోసిన పడఁతిని”
(లేదా...)
“జనులు మనోజ్ఞరూపమని సన్నుతి సేయరె ముక్కుఁ గోసినన్”

22, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4539

23-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తరతమభావమ్ముఁ జూచి దానమిడవలెన్”
(లేదా...)
“తరతమభావముం గని వదాన్యులు దానమొసంగ యుక్తమౌ”

21, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4538

22-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాతము లేకున్నఁ దనువు వ్రయ్యలు గాదా”
(లేదా...)
“వాతము లేనిచోఁ దనువు వ్రయ్యలగున్ గద వెజ్జు సంగతిన్”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

20, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4537

21-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్”
(లేదా...)
“నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్”

19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4536

20-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్”
(లేదా...)
“గిరి హరిఁ గాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాఁగి తాన్”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

18, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4535

19-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్తికిఁ గారణము విషయభుక్తియె తలఁపన్”
(లేదా...)
“ముక్తికి హేతువౌ విషయభుక్తియె భూషణ మెల్లవారికిన్”
(కడిమెళ్ళ వారి శతావధానంలో ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు గారి సమస్య)

17, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4534

18-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నగధారి యనంగుఁ ద్రుంచి నాతినిఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“నగధరుఁ డా సుమాంబకుని నాశ మొనర్చియుఁ బ్రోచె నాతినిన్”
(కడిమెళ్ళ వారి శతావధానంలో కె. రాజన్న శాస్త్రి గారి సమస్య)

16, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4533

17-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవులు చెఱచువారు లోకకళ్యాణమ్మున్”
(లేదా...)
“కవులెల్లం గడు దుష్టచిత్తులు జగత్కళ్యాణవిధ్వంసకుల్”

15, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4532

16-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి సింహము నోడించె విపినమందు”
(లేదా...)
“గెలిచె బిడాల ముద్ధతినిఁ గేసరితో వనిఁ బోరొనర్చియున్”

14, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4531

15-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కనక యోగ్యతన్ వరమిచ్చు గరళగళుఁడు”
(లేదా...)
“యోగ్యతఁ జూడకుండ వరమొయ్యన నిచ్చు శివుండు దేవుఁడా”

13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

దత్తపది - 201

14-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ధార - ధారణ - ధైర్యము - ధిషణ
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ
అవి లేనివాడు చేసే అవధానం ఎలా ఉంటుందో
స్వేచ్ఛాచందంలో చెప్పండి.

12, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4530

13-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విస్కి బాటిలును దెఱచె విష్ణుమూర్తి”
(లేదా...)
“విస్కీబాటిలు విష్ణుమూర్తి దెఱచెన్ విశ్వేశ్వరుం డూఁకొనన్”
(అయ్యగారి కోదండ రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4529

12-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భాస కాళిదాసులు దెల్గువారలె కద”
(లేదా...)
“భాసుఁడుఁ గాళిదాసు మఱి భారవి యెంచఁగఁ దెల్గువారలే”
(అయ్యగారి కోదండ రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4528

11-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారులం గొట్టి  బ్రతుకుటే తగిన వృత్తి”
(లేదా...)
“దారుల్ గొట్టి గడించువారలదె సద్వ్యాపారమం చెంచెదన్”

9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4527

10-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్”

(మంచినీళ్ళ సరస్వతీ రామశర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4526

9-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మన్నుఁ దిన్నవాఁడు మాన్యుఁడయ్యె"
(లేదా...)
"మన్నుఁ దిన్న కొంటెవాఁడు మాన్యుఁడై నుతుల్ గొనెన్"
(మాత గంగాభవానీ శాంకరీ దేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4525

8-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గుణవిచారణ ద్వైతమగునొకొ గురుఁడ”
(లేదా...)
“సగుణము నిర్గుణంబని విచారణ సేయుటె ద్వైతమౌనొకో”

6, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 84

7-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
అంశం - గీతాచార్యుడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతి
వృత్తం - చంపకమాల
1వపాదం 1వ అక్షరం 'గు'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'రు'
3వ పాదం 11వ అక్షరం 'దే'
4వ పాదం 13వ అక్షరం 'వ'

లేదా...
పై న్యస్తాక్షరాలను యతిస్థానంలో నిల్పుతూ
తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

5, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4524

6-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్”
(లేదా...)
“వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్”

(ఈరోజంతా మా వరంగల్లులో వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది)

4, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4523

5-9-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తప్పులం జెప్పువాఁ డుపాధ్యాయుఁ డనఁగ”
(లేదా...)
“తప్పుల్ సెప్పు వివేకహీనుఁడె యుపాధ్యాయుండు ముమ్మాటికిన్”

3, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4522

4-9-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కందములోఁ బ్రాసయతులు గడు యుక్తమగున్”
(లేదా...)
“ఉత్పలమాలలోనఁ గడు యుక్తము ప్రాసయతిప్రయోగమే”

2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4521

3-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చాలును చాలునిఁకఁ జాలు చాలును చాలున్”
(లేదా...)
“చాలును చాలుఁ జాలునిఁకఁ జాలును చాలును చాలుఁ జాలులే”

1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4520

2-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రూరజనులకు నిలయమ్ము గుంతకల్లు”
(లేదా...)
“క్రూరులు దుష్టకర్ములును గుత్సితులుందురు గుంతకల్లులో”

31, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4519

1-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోస మొనరించు వారలే పూజ్యజనులు”
(లేదా...)
“మోస మొనర్చువారలనె పూజ్యులుగా నుతియింతు రెల్లరున్”

30, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

దత్తపది - 200

31-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
వేంకట - సుబ్బ - సహ - దేవుఁడు
పై పద్యాలతో వధూ వరులను ఆశీర్వదిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
(31-8-2023 రోజున గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారి కుమారుడు చి. శరత్ చంద్ర వివాహం 

చి.సౌ. సాయిసంధ్యతో గుంతకల్లులో జరుగుతున్న సందర్భంగా)


29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4518

30-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్”
(లేదా...)
“వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారి సమస్య)

28, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4517

29-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పట్టెఁ జరవాణిఁ బుస్తకపాణి గనుఁడు”
(లేదా...)
“పుస్తకపాణి హస్తమున భూషణమై చరవాణి యొప్పెడిన్”

27, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4516

28-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మత్స్యము సింహముగఁ జంపె మత్తగజంబున్”
(లేదా...)
“మత్స్యము సింహమై చెలఁగి మత్తగజంబునుఁ గూల్చె నింగిపై”

(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో ఇప్పిలి వేణుగోపాల్ గారి సమస్య)

26, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4515

27-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే”
(లేదా...)
“పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో రమణమూర్తి గారి సమస్య)

25, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4514

26-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో”
(లేదా...)
“మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో చంద్రశేఖర శర్మ గారి సమస్య)

24, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4513

25-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్”
(లేదా...)
“రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో కిలపర్తి దాలినాయుడు గారి సమస్య)

23, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4512

24-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్”
(లేదా...)
“ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో సమస్య)

22, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4511

23-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకినిఁ గని మెచ్చి చేసెఁ గళ్యాణమ్మున్”
(లేదా...)
“కాకిని మెచ్చి పిల్చి తన కన్యనొసంగియుఁ బెండ్లిఁ జేసెనే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో బొంతు సూర్యనారాయణ గారి సమస్య)

21, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4510

22-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మా కరములు పదములు నియమమునఁ గొలువుమా”
(లేదా...)
“మా కరముల్ పదాలు నియమంబునఁ బట్టినవాఁడు ధన్యుఁడౌ”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో MPS సత్యనారాయణ గారి సమస్య)

20, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4509

21-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్కవి గాఁ డతఁడు పొందె సన్మానములన్”
(లేదా...)
“సత్కావ్యమ్ముల వ్రాయనట్టి కవికే సన్మాన సత్కారముల్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో డా. పిలకా శాంతమ్మ గారి సమస్య)

19, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4508

20-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారణలో విఫలుఁడె యవధానముఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“ధారణ సేయనేరఁ డవధాన మొనర్చెను మెచ్చి రెల్లరున్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో నారాయణ మిత్ర గారి సమస్య)

18, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4507

19-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకర సతియై జానకి సౌఖ్యముఁ గనె”
(లేదా...)
“శంకరు ధర్మపత్ని యగు జానకి గాంచె నమేయసౌఖ్యముల్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో MSV గంగరాజు గారి సమస్య)

17, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4506

18-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యుఁ డుదయింపఁ దిమిరమ్ము చుట్టుముట్టె”
(లేదా...)
“రవి యుదయింపఁగాఁ దిమి పరంపర గ్రమ్మె ధరాతలమ్మునన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో పండి ఢిల్లీశ్ గారి సమస్య)

16, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4505

17-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంఠేకాలుండు పంక్తికంధరుఁ దాఁకెన్”
(లేదా...)
“కంఠేకాలుఁడు పంక్తికంధరుని వేగం దాఁకె నత్యుగ్రుఁడై”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో కుప్పిలి ఉమామహేశ్వర్ గారి సమస్య)

15, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4504

16-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రవచనకర్తలు నటింత్రు భక్తవరులుగన్”
(లేదా...)
“ప్రవచనకర్త లెల్లరును భక్తులుగా నటియించువారలే”
(మొన్న శ్రీకాకుళం శతావధానంలో బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారికి నేనిచ్చిన సమస్య)

14, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4503

15-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హిందుదేశమున్ బిలువ రా దిండియ యని”
(లేదా...)
“హిందూదేశము నిండియా యనఁగ రా దింకేల దాస్యం బిటుల్”

13, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4502

14-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లాయరుఁ గని భీతిఁ గని పలాయనమైతిన్”
(లేదా...)
“లాయరుఁ గాంచి భీతిలి పలాయనమంత్రమునుం బఠించితిన్”

12, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4501

13-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భత్యము లేనట్టి కొలువు వరసుఖము లిడున్”
(లేదా...)
“భత్యం బందని కొల్వుఁ జేసినపుడే ప్రాప్తించు సత్సౌఖ్యముల్”

11, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4500

12-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కనకదుర్గ! ఖలులఁ గాచుమమ్మ”
(లేదా...)
“ఖలులం గాచుము సత్కృపన్ గనకదుర్గా నీకు దండం బిదే”

10, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4499

11-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతి వెగటాయెను పడుచుకు రాతిరిపూటన్”
(లేదా...)
“రతి వెగటాయె నేటి కవురా జవరాలికి రాత్రి వేళలో”

9, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

దత్తపది - 199

10-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
రోత - పాడు - చెడు - ఏవ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
వేంకటేశ్వరుని దివ్యమంగళ రూపాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాచందంలో పద్యం చెప్పండి.

8, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4498

9-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొబ్బిలి యుద్ధమున నోడె బుస్సీ సేనల్”
(లేదా...)
“బొబ్బిలి యుద్ధరంగమున బుస్సి బలంబులె యోడె వింటివా”

7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4497

8-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవుఁడు లేనట్టి గుడియె తీర్చును గోర్కెల్”
(లేదా...)
“దేవుఁడు లేని దేవళమె తీర్చును భక్తుల కోర్కెలన్నియున్”

6, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4496

7-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామకథను జింతాకుపై వ్రాయఁ దగును”
(లేదా...)
“శ్రీరామాయణగాథ వ్రాయఁగఁ దగున్ జింతాకుపైఁ బూర్తిగన్”

5, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4495

6-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంత లాదరణీయులు గారు నిజము”
(లేదా...)
“పడఁతుల నాదరింపకుఁడు పాడగు పచ్చని కాపురంబులే”
(పిరాట్ల వేంకట శివరామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో)

4, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4494

5-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరుఁడు దేరుఁ ద్రిప్పఁగనె యుత్తరుఁడు దిట్టె”
(లేదా...)
“తిట్టె విరాటరాట్సుతుఁడు దేరు మరల్చుటచే బృహన్నలన్”

3, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4493

4-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వచ్చినట్టి ఫల్గుణుని గెల్వంగవచ్చు”
(లేదా...)
“వచ్చినవాఁడు ఫల్గుణుఁ డవశ్యము గెల్వఁగవచ్చు సైంధవా”

2, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4492

3-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాయల కావ్యమ్మునఁ గనరావు రసమ్ముల్”
(లేదా...)
“రాయల కావ్యమందు గనరావు రసోచిత భావసంపదల్”

1, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 83

2-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
పాదాంతాక్షరాలుగా 'వ - వ - వ - వా' న్యస్తం చేస్తూ
శివుని స్తుతిస్తూ చంపకమాల (లేదా...) కందం వ్రాయండి.

31, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4491

1-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్కన్”
(లేదా...)
“ధర్మవిరుద్ధమౌను గద తండ్రికి సాగిలి మ్రొక్కు కార్యమే”

30, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4490

31-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిడికిలిలోనఁ గనుపించె విధుఁడును రవియున్”
(లేదా...)
“పిడికిలిలోనఁ గాంచితిని వింతగఁ జంద్ర దినేశ బింబముల్”

29, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4488

30-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆలు బిడ్డల విడుటె గార్హస్థ్యమగును"
(లేదా...)
"ఆలుంబిడ్డల వీడి యేగుటయె గార్హస్థ్యంబనున్ శాస్త్రముల్"

(పిరాట్ల వేంకట శివరామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4487

29-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీసాలను మెచ్చిరి రససిద్ధికి లోకుల్”
(లేదా...)
“సీసాలం గడు మెచ్చి రెల్లరు రసాశేషోత్సుకత్వంబునన్”

27, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4486

28-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నవరములో లభియింప దన్నమయ్యొ”
(లేదా...)
“అన్నవరంబునం దకట యన్నము లభ్యము గాదు చిత్రమే”

26, జులై 2023, బుధవారం

దత్తపది - 199

26-7-2023 (బుధవారం)
కాకి - డేగ - నెమలి - కోడి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

25, జులై 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4486

26-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గద నినుం దలంప శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

24, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4485

25-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాటలలో తీపి యెటులొ మాన్యుల చేతల్”
(లేదా...)
“మాటల యందు తీపి గద మాన్యుల చేతలఁ జూడ నెట్టివో”
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో)

23, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4484

24-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆదివారము పనిదిన మయ్యె నయ్యొ”
(లేదా...)
“పనిదినమయ్యె నయ్యొ రవివారము కాదని చెప్ప నొప్పునే”

22, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4483

23-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈగలు వడిన పానక మెంతొ మేలు”
(లేదా...)
“ఈగలు వడ్డ పానకమె యెంతొ హితంబొనగూర్చుఁ గ్రోలినన్”

21, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4482

22-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిన్ను నిన్ను నిన్ను నిన్ను నిన్నె”
(లేదా...)
“నిను నిన్నున్ నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్నే కాక యింకెవ్వనిన్”

20, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4481

21-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏ గురుఁడు గనిపెట్టె యడాగమముల”
(లేదా...)
“ఔర యడాగమంబులు నుగాగమముల్ గనిపెట్టి రెవ్వరో”

19, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4480

20-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మద్యముఁ గొని వ్రాయనగును మంజుల కవితల్”
(లేదా...)
“మద్యముఁ గ్రోలినంత రసమంజుల పద్యము వ్రాయగా నగున్”
(బస్వోజు సుధాకరాచారి గారికి ధన్యవాదాలతో)

18, జులై 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 82

19-7-2023 (బుధవారం)
విషయం - కుంభవృష్టి
ఛందం - ఉత్పలమాల
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'శ్రా'; 2వ పాదం 2వ అక్షరం 'వ';
3వ పాదం 11వ అక్షరం 'ణ'; 4వ పాదం 10వ అక్షరం 'ము'
లేదా...
'శ్రా-వ-ణ-ము' ఆద్యక్షరాలుగా ఆటవెలది వ్రాయండి.

17, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4479

18-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారము లేనట్టి దండ దగు సుందరమై”
(లేదా...)
“దారము లేని దండ వనితా కనువిందొనఁగూర్చెఁ జూడుమా”

16, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4478

17-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జన్మదినోత్సవపు వేడ్క జరుపుట మేలా”
(లేదా...)
“జన్మదినోత్సవంబనుచు సంబరముల్ జరుపంగ మేలొకో”
(జులై 17 నా పుట్టినరోజు)

15, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4477

16-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రసభంగమె యగును పెక్కు రమణులు సేరన్”
(లేదా...)
“భోరునఁ గాంతలెల్లఁ జొరఁబూనినచో రసభంగమే కదా”
(రామరాజ భూషణుని పద్యపాదానికి చిన్న మార్పు)

14, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4476

15-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఫలితముండదు పూర్వకావ్యములఁ జదువ”
(లేదా...)
“ఫలితము లేదు పూర్వకవివర్యుల కావ్యములం బఠించినన్”

13, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4475

14-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెచ్చరొ కొనియాడఁ బోరొ మేలనరొ కవిన్”
(లేదా...)
“మెచ్చరొ యబ్బురంబనరొ మేలనరో కొనియాడరో కవిన్”
(పొన్నగంటి తెలగన్న పద్యపాదానికి చిన్న మార్పు)

12, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4474

13-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెండ్లి దుర్ముహూర్తమ్మునఁ బ్రీతిఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“పెండ్లాడం దగు దుర్ముహూర్తమున నిర్వేదమ్ముఁ బోనాడుచున్”

11, జులై 2023, మంగళవారం

దత్తపది - 198

12-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
"నది - ఏరు - వాగు - కాలువ"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి

10, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4473

11-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలహము శుభముల నొసఁగు నగణ్యముగ భువిన్”
(లేదా...)
“కలహముచే శుభంబుల నగణ్యముగాఁ గనవచ్చు ధాత్రిపై”

9, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4472

10-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గొడుగు గలదు కాని తడిపె వాన”
(లేదా...)
“గొడుగున్ జేత ధరించియున్ దడిసితిన్ ఘోరంపు వర్షమ్మునన్”

8, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4471

9-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నములోఁ గేశమున్న నది నీదే పో”
(లేదా...)
“అన్నము కేశదుష్టమని యాగ్రహ మెందుల కద్ది నీదె పో”

7, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4470

8-7-2023(శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుస్తకము గాదిపుడు హస్తభూషణమ్ము”
(లేదా...)
“పుస్తకమన్న నేఁడు గరభూషణమన్నది వట్టిమాటయే”

6, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4469

7-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరిణమ్మునుఁ గాంచి సింహ మడలి పరుగిడెన్”
(లేదా...)
“హరిణముఁ గాంచి సింహము భయమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణభీతితోన్”

5, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4468

6-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేడిపండులో విశ్వమున్ జూడఁగలము”
(లేదా...)
“వింతగఁ గానుపించునఁట విశ్వము సర్వము మేడిపండులో”

4, జులై 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4467

5-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరకములోఁ గాంచెదరట నాకసుఖములన్”
(లేదా...)
“నరకములోనఁ గాంచెదరు నాకసుఖంబులఁ బాపులెల్లరున్”

3, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4466

4-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తన్నిరి ప్రాశ్నికులు శతవధానినిఁ గంటే”
(లేదా...)
“తన్నిరి ప్రాశ్నికుల్ శతవధానిని వేదిక మీఁదఁ జూచితే”

2, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4465

3-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శరతల్పముపై సురతము స్వర్గమ్మె యగున్”
(లేదా...)
“శరతల్పమ్మున మానినీ మధుర సంసర్గంబు స్వర్గంబగున్”

1, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4464

2-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విజయము రామునకు మిగుల వేదనఁ బెంచెన్”
(లేదా...)
“విజయము రామచంద్రునకు వేదనఁ బెంచె నదేమి చిత్రమో”

30, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4463

1-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్యాధిగ్రస్తుఁడన భాగ్యవంతుఁడె సుమ్మీ”
(లేదా...)
“వ్యాధిగ్రస్తులు భాగ్యవంతులు సుమీ భావింప లోకంబునన్”

29, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4462

30-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడ్పు కాపురమ్మునఁ గలిగించు ముదము”
(లేదా...)
“ఏడ్పులు సంతసంబు కలిగించును కమ్మని కాపురంబునన్”

28, జూన్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4461

29-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శకునిగ రాఘవుని మునులు శ్లాఘింతు రహో”
(లేదా...)
“శకునిగ వీరరాఘవుని సన్నుతి చేసెద రెల్ల సాధువుల్”

27, జూన్ 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 81

28-6-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
పాదాద్యక్షరాలుగా 'కా-కీ-కూ-కే' లను న్యస్తం చేస్తూ
సకాలంలో వర్షాలు పడక బాధపడే రైతులను గురించి
ఉత్పలమాల లేదా కందం వ్రాయండి

26, జూన్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4460

27-6-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కమ్మగా వినఁబడెఁ గప్ప గొంతు”
(లేదా...)
“కప్పలు సేయఁగా బెకబెకల్ వినిపించెను కర్ణపేయమై”
(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, జూన్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4459

26-6-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాన నననాన నననాన తాన నాన”
(లేదా...)
“తానన నాననా ననన తానన నానన నాననా ననా”

24, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4458

25-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వానలు సాగరముపైనఁ బడిన హితంబౌ”
(లేదా...)
“వానలు పెక్కు సాగరముపైఁ గురియన్ ఫలియించు సస్యముల్”

23, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4457

24-6-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పువ్వులోన రెండు పువ్వు లమరె”
(లేదా...)
“ఒక పుష్పంబున రెండు పూవు లమరెన్ యోషామణీ కంటివే”

22, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4456

23-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుము లెడఁబాసి నప్పుడె కలుగు సుఖము”
(లేదా...)
“కలుములు వాసినప్పుడె సుఖం బొనఁగూడును వాస్తవమ్మిదే”

21, జూన్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4455

22-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారము లేనట్టి కూర గాంతుడు మెచ్చెన్”
(లేదా...)
“కారము లేని కూరఁ దిని కాంతుఁడు మెచ్చెను భార్యనత్తఱిన్”

20, జూన్ 2023, మంగళవారం

దత్తపది - 197

21-6-2023 (బుధవారం)
"గోడ - కప్పు - వాసము - గూన"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

19, జూన్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4454

20-6-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పకు సుందరికి పెండ్లి ఘనముగ జరిగెన్”
(లేదా...)
“కప్పకు సుందరాంగికి నయంబుగఁ బెండిలి యయ్యెఁ జూడఁగన్”

18, జూన్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4453

19-6-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నులు లేనట్టివాఁడు గన్గీఁటె నహో”
(లేదా...)
“కన్నులు లేనివాఁ డొకఁడు గాంతను గన్గొని కన్ను గీఁటెరా”

17, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4452

18-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇద్దఱు సతులున్న వాఁడె యిల ధన్యుఁ డగున్”
(లేదా...)
“ఇద్దఱు భార్యలున్న పతియే స్థిరమౌ సుఖశాంతులం గనున్”

16, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4451

17-6-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నా యాలి నంపుచుంటి నేలుకొనుము”
(లేదా...)
“నా యాలినిఁ బంపుచుంటి నిఁక హాయిగ నేలుకొనంగ మెచ్చెదన్”
(ఛందోగోపనము)

15, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4450

16-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హాలాహల మిడఁగఁ జేయు నాయుర్వృద్ధిన్”
(లేదా...)
“ఆయుర్వృద్ధినిఁ గోరుకొన్న నిడుమా హాలాహలంబుం దగన్”

14, జూన్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4449

15-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆపన్నుల బంధు వయ్యె నా రావణుడున్”
(లేదా...)
“ఆపద్బాంధవుఁ డన్న రావణుఁడె కాదా యెవ్విధిన్ గాంచినన్”

13, జూన్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4448

14-6-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్నిశిఖాచయము మీఁద నాడెన్ శిశువే”
(లేదా...)
“అగ్నిశిఖాచయంబు పయి నాడెఁ గదా శిశువౌర నవ్వుచున్”

12, జూన్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4447

13-6-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాగరనీరమ్ము నిండెఁ జక్కగఁ గుండన్”
(లేదా...)
“సాగరనీర మంతయును చక్కగ నిండెను మట్టికుండలో”

11, జూన్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4446

12-6-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుఃఖముఁ గల్గించు జనుల దుష్టులనకుమా”
(లేదా...)
“దుఃఖముఁ గూర్చువారిఁ గని దుష్టులటంచును దూరఁబోకుమా”

10, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4444

11-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాల్గు నాల్గులు పదునాలుగగును”
(లేదా...)
“నాలుగు నాల్గులన్నఁ బదునాల్గనె లెక్కల పంతు లంతటన్”

9, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4443

10-6-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విశ్రాంతినిఁ గోరువాఁడె వీరుండు గదా”
(లేదా...)
“విశ్రాంతిన్ మనసారఁ గోరు నరుఁడే వీరుండు ధీరుండునౌ”

8, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4442

9-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జ్ఞాతివైరమ్ము కంటె శ్రేష్ఠమ్ము గలదె”
(లేదా...)
“జ్ఞాతివైరమె శ్రేష్ఠమందురు జ్ఞానులెల్లరు రూఢిగన్”

7, జూన్ 2023, బుధవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 55

8-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఇ-ఈ లు, వాటితో కూడిన హల్లులను ప్రయోగించకుండా
రోహిణి కార్తెకు వీడ్కోలు పలుకుతూ
నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

6, జూన్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4441

7-6-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంకాయనుఁ గోసినంత వచ్చె రుధిరమే”
(లేదా...)
“వంకాయన్ దెగఁ గోసినంత వెడలెన్ వామాక్షిరో రక్తమే”

5, జూన్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4440

6-6-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అడిగినది లేదనెడివాఁడె యగును దాత”
(లేదా...)
“అడిగిన దేది లేదనుచు నవ్వలఁ ద్రోసెడివాఁడె దాతయౌ”

4, జూన్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4439

5-6-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జరిగెఁ బెండ్లిఁ గన శ్మశానమందు”
(లేదా...)
“జరిగెను పెండ్లి వేడుక శ్మశానమునన్ హితులెల్లఁ గాంచఁగన్”

3, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4438

4-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ”
(లేదా...)
“పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా”

2, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4437

3-6-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరస్తని దీవెన నిడఁ జీకొట్టఁ దగున్”
(లేదా...)
“శ్రీరస్తంచును బల్కి దీవెన లిడన్ జీకొట్టఁగా నొప్పగున్”

1, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4436

2-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సర్వము నశ్వరమనుట యసత్యమ్మె కదా”
(లేదా...)
“సర్వము నశ్వరమ్మనెడి సద్గురుబోధ యసత్యమే కదా”

31, మే 2023, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 80

1-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
అంశం - శ్రీరాముని వనవాసము
చందం - ఉత్పలమాల
(1వ పాదం 1వ అక్షరం 'పం'; 2వ పాదం 2వ అక్షరం 'చ'; 3వ పాదం 10వ అక్షరం 'వ'; 4వ పాదం  17వ అక్షరం 'టి')
(లేదా...)
'పం, చ, వ, టి' అనే అక్షరాలను వరుసగా నాలుగు పాదాల ఆద్యక్షరాలుగా ప్రయోగిస్తూ తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

30, మే 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4435

31-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేప గూడొనర్చి వసించుఁ జెట్టుపైన”
(లేదా...)
“చేప నెఱుంగవా వినుము చెట్టున గూడొనరించి యుండదా”

29, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4434

30-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్”
(లేదా...)
“ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్”

28, మే 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4433

29-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిరుగుల గుడ్డల సొబగును జెప్పఁగ వశమా”
(లేదా...)
“చిరుగుల గుడ్డలన్ సొబగుఁ జెప్ప నశక్యము నేటి కొమ్మకున్”
(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4432

28-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోహిణి మేఘతతిఁ దెచ్చెఁ ద్రోయుచు నెండన్”
(లేదా...)
“రోహిణి దెచ్చె మేఘతతి ద్రోయుచు నెండల మండువేసవిన్”
(కొరుప్రోలు గౌరినాయుడు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, మే 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4431

27-5-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని వృత్రుండు మ్రింగె ప్రజ వెరగందన్”
(లేదా...)
“రామున్ వృత్రుఁడు మ్రింగె శూరజను లౌరాయంచు శ్లాఘింపఁగన్”

25, మే 2023, గురువారం

సమస్య - 4430

 26-5-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రఘురాముఁడు పాంచజన్య రవమును వినిచెన్”
(లేదా...)
“రాముఁడు పాంచజన్యమును శ్రావ్యముగా వినిపించె వింటివా”

24, మే 2023, బుధవారం

సమస్య - 4429

25-5-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శార్దూలముపైన నెక్కి సాగుము విబుధా”
(లేదా...)
“శార్దూలంబెక్కి భయమ్ము వీడి చనుమా రూఢిం గవీంద్రోత్తమా”
(ఛందోగోపనం)

23, మే 2023, మంగళవారం

దత్తపతి - 196

24-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'నది - మది - గది - పది' పదాలను ప్రయోగిస్తూ
గురుశిష్యుల అనుబంధం గురించి
స్వేచ్ఛఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

22, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4428

23-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరములు లేనట్టివాఁడు గత్తులు దూసెన్”
(లేదా...)
“కరములు లేనివాఁడు చురకత్తులు దూసె రణాంగణంబునన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

21, మే 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4427

22-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాహు కేతువులన్ మ్రింగె రాత్రికరుఁడు”
(లేదా...)
“చంద్రుఁడు రాహుకేతువుల సాంతము మ్రింగె నభోలిహంబుగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

20, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4426

21-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁ డనిన్ సంహరించెఁ గౌరవపతినే”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు గుంతి మాట విని కౌరవనేతనుఁ గూల్చె నాజిలోన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

19, మే 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4425

20-5-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామ లోభ మోహమ్ములఁ గలుగు ముక్తి”
(లేదా...)
“కామము లోభమోహములఁ గల్గును మోక్షము దేవుఁ డివ్వఁగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

18, మే 2023, గురువారం

సమస్య - 4424

19-5-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గర్భముం దాల్చె సర్పము గప్ప వలన”
(లేదా...)
“గర్భముఁ దాల్చె సర్పమనఁ గప్పయె కారణమాయె వింతగన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

17, మే 2023, బుధవారం

సమస్య - 4423

18-5-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలిన నేత్రములె కనెను గద సర్వమ్మున్”
(లేదా...)
“కాలిన కన్నులే మిగులఁ గాంచెఁ బ్రసన్నముగా సమస్తమున్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

మనవి


 కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.

    డెబ్బైమూడేళ్ళ వయస్సులో ఉన్న నేను కొంతకాలంగా తరచూ అనారోగ్యం పాలవుతున్న కారణంగా మీ పూరణ పద్యాలను సమీక్షించలేకపోతున్నాను. మాటిమాటికి జ్వరం వచ్చి పోతూ ఉండడం, దానితో పూర్తిగా నీరసించిపోవడం కారణంగా పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రయాణాలు చేయలేక ఈమధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు కూడ వెళ్ళలేకపోయాను. డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి మందులు వాడుతున్నాను. ఆరోగ్యం కుదుట పడగానే మీ పద్యాలను సమీక్షిస్తాను.

    ఎంతో ఆసక్తితో, కష్టపడి వ్రాసిన పద్యానికి స్పందన కరువైతే ఎంత నిరుత్సాహ పడతామో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాను. అందుకే నేను అనారోగ్యంతో ఉన్నా, ప్రయాణాల్లో ఉన్నా మిత్రులను పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసుకొనవలసిందిగా కోరుతూ ఉంటాను. 

    నా అశక్తతను గుర్తించి నిరుత్సాహ పడకుండా మీరంతా క్రమం తప్పకుండా సమస్యాపూరణలు చేస్తూ ఉండాలని, మిత్రులు పరస్పర సమీక్షలు చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ నన్ను మన్నించమని కోరుకుంటున్నాను.

16, మే 2023, మంగళవారం

దత్తపతి - 195

17-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'కిక్, కుక్, చిక్, చెక్' పదాలను ప్రయోగిస్తూ
తెలుగు భాషా వైభవాన్ని గురించి
స్వేచ్ఛఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన దత్తపది)

15, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4422

16-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్య కాళ్ళు వట్టె భర్త జడిసి”
(లేదా...)
“భార్య పదాంబుజద్వయము భర్తయె పట్టెను భీతచిత్తుఁడై”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

14, మే 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4421

15-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాడి యగును మాత సుతునిఁ బరిణయమాడన్”
(లేదా...)
“పాడియగున్ గుమారుని వివాహముఁ జేసికొనంగ మాతకున్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

13, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4420

14-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తనయ తండ్రి కిచ్చె జనన మలరి”
(లేదా...)
“తనయ మనోహరుం డయిన తండ్రికి జన్మము నిచ్చె నింపుగాన్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

12, మే 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4419

 13-5-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చీఁకటిన్ వెదఁజల్లెను శీతకరుఁడు”
(లేదా...)
“చీఁకటిన్ వెదఁజల్లె చంద్రుఁడు చింతనిప్పులఁ గ్రక్కుచున్”
(ఆముదాల మురళి గారి చిత్తూరు శతావధాన సమస్య)

11, మే 2023, గురువారం

సమస్య - 4418

12-5-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిద్దుర వచ్చె పడక విడి నే లేచెదరా!”
(లేదా...)
“నిద్దుర వచ్చుచున్నదని నేనిక లేచెద వీడి మంచమున్”

10, మే 2023, బుధవారం

సమస్య - 4417

11-5-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగవారిని లొంగఁదీయు మార్గం బిదియే”
(లేదా...)
“మగవారిం దగ లొంగఁదీయుటకునౌ మార్గం బిదే నెచ్చెలీ”
('మాయని మమత' చిత్రంలో ఎన్టీయార్ పూరించిన సమస్య)

9, మే 2023, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 54

10-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'శ'వర్ణాన్ని ప్రయోగించకుండా 

శిశుపాల వధను గూర్చి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

8, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4416

9-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నదమ్ములు దంపతు లైరి కనఁగ”
(లేదా...)
“అన్నదమ్ములు వేడ్క దంపతు లైరి లోకులు మెచ్చఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

7, మే 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4415

8-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామచంద్రమూర్తి రాక్షసుండు”
(లేదా...)
“రమ్యతనూవిలాసుఁడగు రాముఁడు రాక్షసుఁడే నిజంబుగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

6, మే 2023, శనివారం

సమస్య - 4414

7-5-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవధానముఁ జేయువార లబలలె కాదా”
(లేదా...)
“అవధానంబులఁ జేయ మించి రబలల్ హా పూరుషుల్ గుందఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

5, మే 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4413

6-5-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవివరుల నయ్యొ కాలమ్ము గాటువేసె”
(లేదా...)
“కాలము గాటువేసినది కబ్బము లల్లెడు సత్కవీశులన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

4, మే 2023, గురువారం

సమస్య - 4412

5-5-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జిన్ సేవించినఁ గలుగును స్థిరవాగర్థాల్”
(లేదా...)
“జిన్ సేవించిన వారికిన్ స్థిరములై చేకూరు వాగర్థముల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)


3, మే 2023, బుధవారం

సమస్య - 4411

4-5-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాండవులకుఁ బెద్ద భార్య కుంతి”
(లేదా...)
“అరయఁగఁ బంచపాండవుల కా సతి కుంతియె పెద్ద భార్యయౌ”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

2, మే 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 79

3-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
అంశం - భద్రాచల రామదాసు
ఛందం - శార్దూలం
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'భ'; 2వ పాదం 2వ అక్షరం 'ద్రా'; 3వ పాదం 10వ అక్షరం 'చ'; 4వ పాదం16వ అక్షరం 'లం'
(లేదా...)
'భ - ద్రా - చ - లం' ఈ అక్షరాలను పాదాదిలో న్యస్తం చేస్తూ ఆటవెలది కాని, తేటగీతి కాని వ్రాయండి.

1, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4410

2-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంగళసూత్రమును మహిళ మగనికిఁ గట్టెన్”
(లేదా...)
“మంగళసూత్రమున్ మహిళ మానక కట్టెను భర్తకుం దమిన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

30, ఏప్రిల్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4409

1-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శత్రువైన నిన్ను సంస్తుతింతు”
(లేదా...)
“స్తుతియింపం దగు శాత్రవుండ వయినన్ శూరుండ నిన్నిత్తఱిన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

29, ఏప్రిల్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4408

30-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముగురు పంచపాండవులు సంపూజ్యులైరి”
(లేదా...)
“ముగ్గురు పంచపాండవులు మూడు జగంబుల వన్నె కెక్కిరే”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

28, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4407

29-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికుల గుంపు సేసెను నాగపూజ”
(లేదా...)
“నాస్తికులందఱున్ గలసి నాగుల దేవత పూజఁ జేసిరే”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

27, ఏప్రిల్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4406

28-4-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామసేతువు నిర్మించె రావణుండు”
(లేదా...)
“రావణుఁ డా రఘూద్వహుని రాకకుఁ గట్టెను రామసేతువున్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

26, ఏప్రిల్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4405

27-4-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విషముఁ జిమ్ముఁ దేనియలూరు విరినిఁ ద్రెంచ”
(లేదా...)
“తేనియలూరు పుష్పమునుఁ ద్రెంచ విషం బెగఁజిమ్ముచుం డహో”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

25, ఏప్రిల్ 2023, మంగళవారం

దత్తపది - 194

26-4-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'గంగ - గంగ - గంగ - గంగ'
నాలుగు పాదాలలో 'గంగ'ను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, ఏప్రిల్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4404

25-4-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సన్యాసమె భోగములను సంధానించున్”
(లేదా...)
“సన్యాసంబె సమస్తభోగముల సంధానించు మార్గం బగున్”
(వృత్త సమస్యలో యతిని గమనించండి)
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

23, ఏప్రిల్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4403

24-4-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాధేయుఁడు నంది నెక్కి రావణుఁ గూల్చెన్”
(లేదా...)
“రాధేయుండొక నందినెక్కి దశవక్త్రప్రాణమున్ గైకొనెన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

22, ఏప్రిల్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4402

23-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్యముం బల్కరాదనె సజ్జనాళి”
(లేదా...)
“సత్యముఁ బల్కరాదనిరి సజ్జను లెల్లరు సత్యసంధులై”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

21, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4401

22-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలువల ఱేనిఁ గని విచ్చెఁ గమలము లెల్లన్”
(లేదా...)
“కలువల ఱేని యాగమముఁ గన్గొని విచ్చెఁ గదా సరోజముల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

20, ఏప్రిల్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4400

21-4-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కప్పకుఁ గప్పంబు వేయఁ గడలిం జొచ్చెన్”
(లేదా...)
“కప్పనుఁ గప్ప మిమ్మనఁగఁ గాతరమందుచుఁ జొచ్చె వార్ధిలోన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

19, ఏప్రిల్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4399

20-4-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చప్పిడి పద్యముల రచన చాల్చాలు మిఁకన్”
(లేదా...)
“చాలును చాలు చాలుమిఁకఁ జప్పిడి పద్యము లల్లఁబోకుమా”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

18, ఏప్రిల్ 2023, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 53

19-4-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
'శ'కారాన్ని ప్రయోగించకుండా
శబరీ వృత్తాంతాన్ని
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

17, ఏప్రిల్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4398

18-4-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భీరువును జంపి శంభుఁడు ప్రేమఁ జూపె”
(లేదా...)
“భీరువుఁ జంపి శంకరుఁడు ప్రేమను జూపెను లోకరక్షకై”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

16, ఏప్రిల్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4397

17-4-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంచ వకారములు గలుగు వారి కవమతుల్”
(లేదా...)
“పంచ వకారముల్ గలుగు వారలకే యవమానముల్ గదా”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

పంచ వకారములు -
    వస్త్రేణ వపుషా వాచా విద్యయా వినయేన చ ।
    వకారైః పంచభిర్హీనః వాసవోపి న పూజ్యతే ॥
(మంచి వస్త్రం, రూపం, మాట, విద్య, వినయం అనేవి పంచ వకారాలు. ఇవి లేకుంటే ఇంద్రుడైనా గౌరవాన్ని పొందడు)

15, ఏప్రిల్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4396

16-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఊర్వశి పెండ్లాడె రాము నుత్సవమూర్తిన్”
(లేదా...)
“ఊర్వశి పెండ్లియాడెనఁట యుత్సవమూర్తిని రామచంద్రునిన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

14, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4395

15-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దధిపాత్రన్ విష మెసంగె దావానలమై”
(లేదా...)
“దధిపాత్రమ్మున కాలకూట మెగసెన్ దావానలాభీలమై”
(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

13, ఏప్రిల్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4394

14-4-2023 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“దారములో నీశ్వరుండు దాండవమాడెన్”

(లేదా...)

“దారములోన నీశ్వరుఁడు దాండవమాడెను నిర్వికల్పుఁడై”

(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

12, ఏప్రిల్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4393

13-4-2023 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

(ఛందో గోపనము)

“కరమ్మును బట్టఁగ ముని మానసము సెడెన్”

(లేదా...)

“కరముఁ బట్టినంత ముని మానసమయ్యొ వికారమయ్యెరా”

(బులుసు అపర్ణ గారి ఒంగోలు శతావధాన సమస్య)

11, ఏప్రిల్ 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 78

12-4-2023 (బుధవారం)
అంశం : 'విద్యార్థులు - పరీక్షలు'
ఛందం - చంపకమాల (1వ పాదం 1వ అక్షరం 'ప'; 2వ పాదం 11వ అక్షరం 'రీ'; 3వ పాదం 15వ అక్షరం 'క్ష'; 4వ పాదం 2వ అక్షరం 'లు')
లేదా...
'ప - రీ - క్ష - లు' ఈ అక్షరాలను వరుసగా పాదాదిలో న్యస్తం చేస్తూ తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

10, ఏప్రిల్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4392

11-4-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూక్ష్మరూపుఁడై ద్యుతి వీడె సూర్యుఁ డయ్యొ”
(లేదా...)
“కనఁగన్ సూర్యుఁడు సూక్ష్మరూపుఁ డగుచున్ గాంతిన్ ద్యజించెన్ గటా”

9, ఏప్రిల్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4391

10-4-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బడి యది చెఱసాల బాటఁ జూపు”
(లేదా...)
“బడి చెఱసాల కేగుటకు బాటనుఁ జూపు జనాళి  కీ ధరన్”
(మాచవోలు శ్రీధర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, ఏప్రిల్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4390

9-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీతము లేనట్టి కొలువె చేయుట హితమౌ”
(లేదా...)
“జీతము లేనిదౌ కొలువుఁ జేసినవానికి మేలు సేకురున్”

7, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4389

8-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నస్యముఁ గొను మనుజుని వదనము సురభిళమౌ”
(లేదా...)
“నస్యము వాడు వాని వదనమ్మున వచ్చె మనోజ్ఞ గంధముల్”
(అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఏప్రిల్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4388

7-4-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొబ్బిలి యుద్ధమ్ము జరిగెఁ బొలఁతుక కొఱకై”
(లేదా...)
“పొలఁతుక కోసమై జరిగె బొబ్బిలి యుద్ధము ప్రొద్దుటూరులో”

5, ఏప్రిల్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4387

6-4-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడుపులె కాపురమ్మున వేడుక యగు”
(లేదా...)
“ఏడ్పులు సంతసమ్ముఁ గలిగించును కమ్మని కాపురమ్మునన్”
(అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

4, ఏప్రిల్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4386

5-4-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చచ్చిన భుజగమును మరలఁ జంపుటె తగవౌ”
(లేదా...)
“చచ్చిన పామునే మరలఁ జంపుట న్యాయము సత్యశోధనన్”
(అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, ఏప్రిల్ 2023, సోమవారం

దత్తపది - 193

4-4-2023 (మంగళవారం)
"మూడు - ఆరు - ఏడు - పది"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
(అన్నమరాజు ప్రభాకర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, ఏప్రిల్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4385

3-4-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముదిత చీర పొడవు మూరెఁడంత”
(లేదా...)
“పొలఁతుక చీరనుం గొలువ మూరెఁడు మాత్రమె యంతయే తగున్”

1, ఏప్రిల్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4384

2-4-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దండుగ పనియే యగు నవధానముఁ గనఁగన్”
(లేదా...)
“దండుగ యందు రెల్ల రవధానముఁ గాంచుట తెల్గునేలపై”

31, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4383

1-4-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“క్రమ్ముకొనె వెల్గు లెద్దియుఁ గానఁబడదు”
(లేదా...)
“క్రమ్మెను వెల్గు లంతటను గన్నుల కెద్దియుఁ గానుపించదే”

30, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4382

31-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కూర్మము పరుగెత్తె వడిని గుఱ్ఱమువోలెన్”
(లేదా...)
“కూర్మము వాఱె వేగమున గుఱ్ఱమువోలె శిలీముఖంబుగన్”

29, మార్చి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4381

30-3-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మనుజున కవసరము లేని దాహారమ్మే”
(లేదా...)
“ఆహారమ్ముఁ గొనంగ మానవునకున్ వ్యర్థంబె ముమ్మాటికిన్”

28, మార్చి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4380

 కవిమిత్రులారా!

ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"సాహితీ సంస్థ లేప్రయోజనము కొఱకు"

(లేదా...)

"క్షతి లేనట్టి ప్రయోజనం బిడు నొకో సాహిత్య సంస్థల్ భువిన్"

27, మార్చి 2023, సోమవారం

సమస్య పూరణ

 కవి మిత్రులారా!

ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

సతి మరణము పతి కొసంగె సంతోషమ్మున్ 

లేదా

సతి మరణించగా పతికి సంతసమెంతయొ కల్గె బిట్టుగన్ 

26, మార్చి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4378

27-3-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అద్దమందుఁ గాంతు నన్యు నొకని”
(లేదా...)
“అద్దమునందుఁ గాంచినపు డన్యుఁడు గన్పడు నెల్లవేళలన్”

25, మార్చి 2023, శనివారం

సమస్య - 4377

26-3-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కౌత్సునకుం దక్షకుండు గడు మేల్సేసెన్”
(లేదా...)
“కౌత్సున కెంతొ మేల్గలుఁగఁగా నొనరించెను తక్షకుండహో”

24, మార్చి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4376

25-3-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కుఁ గోసి తీర్చె ముచ్చటఁ బతి”
(లేదా...)
“ముక్కును గోసి వల్లభుఁడు ముచ్చట తీర్చెను ముద్దుముద్దుగన్”

23, మార్చి 2023, గురువారం

సమస్య - 4375

24-3-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తాను నిలుచున్న కొమ్మనుఁ దగును నరుక”
(లేదా...)
“తగును సుబుద్ధికిన్ నరుకఁ దా నిలుచుండెడి కొమ్మఁ దానుగా”