31, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3979

1-2-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తఱిగిన యందముఁ గని సతి దద్దయుఁ దనిసెన్”
(లేదా...)
“తఱిగిన యందముం గని ముదంబునఁ దృప్తిఁ గనెన్ లతాంగియే”

30, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3978

31-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆ తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్”
(లేదా...)
“ఆ తిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్

29, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3977

30-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే”
(లేదా...)
“జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ”

28, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3976

 29-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బలినిఁ బొగడె విష్ణుభక్తుఁ డొకఁడు”
(లేదా...)
“బలిని నుతించె విష్ణుపద పంకజ దాసుఁడు క్షుత్పిపాసతన్”

27, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3975

28-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శల్యుం డర్జునునకు రథసారథి యయ్యెన్”
(లేదా...)
“శల్యుం డయ్యెను పార్థసారథిగ నా సంగ్రామమం దొప్పుగన్”

26, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3974

 27-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
(అవధాన ప్రక్రియను అందలమెక్కించి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న ధారణా బ్రహ్మరాక్షసుడు గరికిపాటి నరసింహరావు గారికి అభినందనలు)
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరిక పాటి సేయఁడు గదా గరికిపాటి”
(ఈ తేటగీతి సమస్య గతంలో శంకరాభరణంలో ఇచ్చిందే. 

సందర్భశుద్ధి ఉందని 'ఉత్సాహం'గా తిరిగి ఇస్తున్నాను)
(లేదా...)
“గరిక పాటి సేయునొక్కొ గరికిపాటి సూడఁగన్”

25, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3973

26-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వలదనుచు కోరుదురు ప్రాజాస్వామ్యము నిట”
(లేదా...)
“వలదంచున్ జనులెల్లఁ గోరిరి ప్రజాస్వామ్యమ్ము దేశమ్మునన్”

24, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3972

25-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంభకర్ణుని కంటికి కునుకె రాదు”
(లేదా...)
“కునుకే రాదట కుంభకర్ణునకు లోకుల్ నమ్మి రీ మాటనే”
(మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3971

 24-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుక్కుటముల సమరమందుఁ గుక్కయె గెలిచెన్"
(లేదా...)
"కుక్కుటముల్ దలంపడఁగఁ గుక్క జయంబునుఁ గాంచె వింతగన్"
(పెద్దాడ మల్లికార్జున రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3970

23-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెల్లినిఁ బెండ్లాడె మెచ్చఁ జేరిన బంధుల్”
(లేదా...)
“చెల్లినిఁ బెండ్లియాడెనఁట చేరిన బంధువులెల్ల మెచ్చఁగన్”

21, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3969

22-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శవము దటాలునను లేచె సంతస మెసఁగన్”
(లేదా...)
“శవము దటాలునన్ మిగుల సంతసమందుచు లేచెఁ జూడుమా”

20, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3968

21-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్”
(లేదా...)
“టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్”

19, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3967

20-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హంతకునిఁ గొల్చెదరు దేవుఁడంచు జనులు”
(లేదా...)
“హంతకుఁడైనవాని జనులందరు దేవుఁడటంచుఁ గొల్చిరే”

18, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3966

19-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతము ముగియకుండ లేచె రమణి వడివడిన్”
(లేదా...)
“రతము ముగించకుండనె త్వరత్వరగా సతి లేచె నిమ్ములన్”

17, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3965

18-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్”
(లేదా...)
“శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్”

సమస్య - 3964

17-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లాక్షాగృహమందు లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెన్”
(లేదా...)
“లావును జూపుచున్ లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెను లక్కయింటిలో”
(మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3963

16-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తృప్తిపడి రెల్లరును దినఁ దిండి లేక”
(లేదా...)
“తినుటకుఁ దిండి లేక కడుఁ దృప్తిని పొందిరి చూడ నెల్లరున్”

14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3962

 15-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామచంద్రుఁడు పుట్టె సంక్రాంతి నాఁడు”
(లేదా...)
“జనియించెన్ గద రామచంద్రుఁడు గనన్ సంక్రాంతి నాఁడిమ్ములన్”

13, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3961

14-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

12, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3960

13-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నవరమ్మున లభించ దన్నం బయ్యో”
(లేదా...)
“అన్నవరమ్మునం దకట యన్నము వుట్ట దదేమి చోద్యమో”

11, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3959

12-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్”
(లేదా...)
“హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ”

10, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3958

11-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విపరీతమ్ములఁ బలికిన విద్వాంసుఁ డగున్”
(లేదా...)
“విపరీత ప్రతిభాష లాడినపుడే విద్వాంసుఁ డంచందురే”

9, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3957

10-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పారిజాతమున్ గిరిజకుఁ బార్థుఁ డొసఁగె”
(లేదా...)
“అర్జునుఁ డద్రినందనకునై కొని వచ్చెను పారిజాతమున్”

8, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3956

 9-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కార మగును మోక్షకారకమ్ము”
(లేదా...)
“కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్”

7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3955

 8-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దైవదూషకుఁడె గుడికి ధర్మకర్త"
(లేదా...)
"కుమతియు దైవదూషకుఁడె కోవెలకుం దగు ధర్మకర్తగన్"

సమస్య - 3954

 7-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సుదతీ నీ ముఖమునందు సూర్యుం డాడెన్”
(లేదా...)
“సుదతీ నీ ముఖమందు నాడెను గదా సూర్యుం డమోఘద్యుతిన్”

5, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3953

6-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు”
(లేదా...)
“తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్”

సమస్య - 3952

5-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడవ మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్”
(లేదా...)
“ఏడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్”

3, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3951

4-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్”
(లేదా...)
“చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్”

2, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3950

3-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బారునుఁ గనినంత మనము పర్వులు వెట్టెన్”
(లేదా...)
“బారునుఁ జూడఁగానె మది పర్వులు వెట్టిన వింత యెట్లగున్”
(గంగాపురం యజ్ఞభగవాన్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3949

2-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్”
(లేదా...)
“కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే”