30, నవంబర్ 2013, శనివారం

దత్తపది - 35 (ఆది-సోమ-మంగళ-బుధ)

కవిమిత్రులారా!
ఆది - సోమ - మంగళ - బుధ
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.

29, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1249 (యముని సదనంబు గలదఁట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
యముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు. 

28, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1248 (ఫలశతము నొసంగె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ఫలశతము నొసంగె జీర్ణ పాదప మౌరా!

27, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1247 (గొడ్డురాలి బిడ్డలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గొడ్డురాలి బిడ్డలు గుణకోవిదు లఁట.

26, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1246 (తాతకు నేర్పును మనుమఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తాతకు నేర్పును మనుమఁడు దగ్గెడి విధమున్.

25, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1245 (తనివి గల్గించె రాముఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తనివి గల్గించె రాముఁడు దానవులకు
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

24, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

ఆహ్వానము


సమస్యాపూరణం - 1244 (కడప మిరియముల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కడప మిరియముల్ గుమ్మడికాయలంత.

23, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1243 (పూలవానకు శిరమున)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పూలవానకు శిరమునఁ బుండ్లు రేఁగె.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

22, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1242 (గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి కనె సత్సుతులన్.

21, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1241 (చెంప మీదఁ గొట్ట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
చెంప మీదఁ గొట్ట సిరులు గురియు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

20, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1240 (యాగముఁ జేయఁగా సమిధ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
యాగముఁ జేయఁగా సమిధ లాజ్యము లగ్నులు హోత లెందుకో.

19, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1239 (విప్రవరుఁడు మాంసమ్ముతో)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
విప్రవరుఁడు మాంసమ్ముతో విందొసంగె.
ఈ సమస్యను పంపిన కొదుమగొండ్ల వినోద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1238 (బుద్ధి నీకు లేదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
బుద్ధి నీకు లేదు పుణ్యమూర్తి.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

17, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

భారతరత్న సచిన్ టెండుల్కర్

    భారతమాత ముద్దుబిడ్డ సచిన్ టెండూల్కర్‍కు
భారతరత్న బిరుదు లభించిన సందర్భంలో

అక్షరాక్షతలు.
    బ్యాటు ఝళిపింప నరులకు భయము గల్గు
    పరుగు దీసిన శతకము బాది వదలు
    బంతి విసరిన నావలి యంతు జూచు
    సచిను భారత మాతకు సత్సుతుండు.

    విరులు మెల్లగా చల్లగా విరిసినట్లు
    వెండి వెన్నెల హాయిగా పండినట్లు
    సచిను నవ్విన మనసుకు సంతసమగు
    నతడు భారతరత్నమే యది నిజమ్ము.

    వీరుడవై క్రికెట్టునకు విస్తృత భాష్యము జెప్పి, బ్యాట్టుతో
    పోరుచు, వాడి బంతులను పూనిక వేయుచు, వైరి సోదరుల్
    'లే రితనిన్ జయింప నొరు లీభువి' నంచు వచించి మెచ్చుచున్
    పారగ భీరులై, భరత పావన ధాత్రికి వన్నె తెచ్చుచో
    లేరిక సాటి నీ కెవరు! లీలగ నైనను కాన రారులే!
    చేరియు నాటలో నెవరు చేరగ రాని మహోజ్జ్వల స్థితిన్
    నేరవు సుంత లౌక్యమును! నిర్మల మైన మనస్సు నెన్నడున్
    జారగ నీవు కీర్తి బల సంజనితంబగు పొంగు లోయలో!
    మీరిన బ్యాటు ఘంటమున మేలుగ దేశ క్రికెట్టు గాధ నిం
    పారగ నొంటిగా తిరగ వ్రాసిన లేఖకు డంచు మెచ్చెదన్!
    చోరుడ వంచు పల్కెదను సోదర మానసముల్ హరించుచో!
    భారత రత్నమా! సచిను! భారత కీర్తి మహత్పతాకమా!

రచన :
దువ్వూరి సుబ్బారావు (మిస్సన్న)


అభినందన

గౌరవనీయమౌ బిరుదు గాంచితి భారత రత్న భూషవై
వీరుల కెల్ల వీరునిగ వెల్గి క్రికెట్టను క్రీడలోన నా
పోరున బేటు పట్టునెడ భూరి పరాక్రమశాలి వౌచు నె
వ్వారును బంతి వేయునెడ బాగుగ బాదుచు పంపుచుండగా
నారులు నాల్గులౌ పరుగులై హడలందుచు నుండ బౌలరుల్
చేరితి వెన్నొ లక్ష్యముల ఛేదన చేయుచు క్రొత్త సీమలన్
లేరట నీకు సాటి యిల క్రీడకు ప్రాణము పోసితీవు నీ
తీరును గాంచి స్ఫూర్తి గొని తేజముతో వెలుగొందుచుండిరీ
ధారుణి నీ సమాశ్రితులు దైవముగా నిను గొల్చుచుండి నీ
పేరిదె మారుమ్రోగునట విశ్వమునందు క్రికెట్టు సీమలో
ధీరవరా! యశోధన నిధీ! చిరజీవితమందు గాంచుమా
భూరి జయోన్నతుల్ సచిను పుణ్యగుణాకర! విశ్వవందితా!  

రచన :
పండిత నేమాని సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం - 1237 (కార్తికమ్మున వచ్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కార్తికమ్మున వచ్చు నుగాది మనకు.

16, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1236 (ఆర్తజనరక్ష సేయని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ఆర్తజనరక్ష సేయని హరియె దిక్కు.

15, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1235 (కమలాప్తుని రశ్మి సోఁకి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కమలాప్తుని రశ్మి సోఁకి కలువలు విచ్చెన్.

14, నవంబర్ 2013, గురువారం

దత్తపది - 34 (వల)

కవిమిత్రులారా!
"వల"
పై శబ్దాన్ని ప్రతి పాదాదిలో నిల్పుతూ
శకుంతలా దుష్యంతుల ప్రణయవృత్తాంతాన్ని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

13, నవంబర్ 2013, బుధవారం

ఓం నమశ్శివాయ

ఓం నమశ్శివాయ
రచన : పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు
ఓం నమశ్శివాయ యోగీంద్ర వినుతాయ
పార్వతీ హృదబ్జ భాస్కరాయ |
దీనబాంధవాయ దివ్యస్వరూపాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోక్షరాడ్వాహాయ
శ్రితహితాయ చంద్రశేఖరాయ |
భూతనాయకాయ భువనాధినాథాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోత్తమ వరదాయ
భోగిరాజ ముఖ్య భూషణాయ |
దక్ష మదహరాయ రక్షాయ సాంబాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోర్వీధరస్థాయ
శివతరాయ ప్రమథసేవితాయ |
త్రిపుర నాశకాయ త్రిదశేంద్ర వినుతాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోమాహృదీశాయ
సుజన రక్షకాయ సుందరాయ |
నీలకంధరాయ నిగమాంత వేద్యాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ
||

సమస్యాపూరణం - 1234 (మత్తుఁ గలిగించువాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
మత్తుఁ గలిగించువాఁడె పో మంచివాఁడు.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదములు.

12, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1233 (ప్రాణ మొసఁగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ప్రాణ మొసఁగును మృత్యుదేవత జనులకు.

11, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1232 (హీనుఁడు సజ్జనులకెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
హీనుఁడు సజ్జనులకెల్ల హిత మొనరించెన్.

10, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1231 (సత్యదూరము గద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సత్యదూరము గద హరిశ్చంద్రు గాథ.

9, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1230 (సాహెబు ముప్ప్రొద్దులందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సాహెబు ముప్ప్రొద్దులందు సంధ్యను వార్చున్.

8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1229 (రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్ వినువీధిని ఱివ్వుఱివ్వునన్.

7, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1228 (కర్ణుఁడు సుయోధనుని జంపె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కర్ణుఁడు సుయోధనుని జంపెఁ గదనమందు.

6, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1227 (భరతునిఁ జంపె రాఘవుడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
భరతునిఁ జంపె రాఘవుడు భామినికై సురకోటి మెచ్చఁగన్.  
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

5, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1226 (దీపము నార్పఁగ గృహమున)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
దీపము నార్పఁగ గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

4, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1225 (కందుకూరి వీరేశలింగము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కందుకూరి వీరేశలింగము ఖలుండు.

3, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1224 (వచ్చును దీపావళి)

కవిమిత్రులారా,
అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
వచ్చును దీపావళి యను పండుగ నవమిన్.

2, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1223 (విరసంబౌ కావ్య మొప్పె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
విరసంబౌ కావ్య మొప్పె వీనుల విందై.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

1, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1222 (క్రోధమే మేలుగద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
క్రోధమే మేలుగద సర్వగుణములందు.