31, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4491

1-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్కన్”
(లేదా...)
“ధర్మవిరుద్ధమౌను గద తండ్రికి సాగిలి మ్రొక్కు కార్యమే”

30, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4490

31-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిడికిలిలోనఁ గనుపించె విధుఁడును రవియున్”
(లేదా...)
“పిడికిలిలోనఁ గాంచితిని వింతగఁ జంద్ర దినేశ బింబముల్”

29, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4488

30-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆలు బిడ్డల విడుటె గార్హస్థ్యమగును"
(లేదా...)
"ఆలుంబిడ్డల వీడి యేగుటయె గార్హస్థ్యంబనున్ శాస్త్రముల్"

(పిరాట్ల వేంకట శివరామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4487

29-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీసాలను మెచ్చిరి రససిద్ధికి లోకుల్”
(లేదా...)
“సీసాలం గడు మెచ్చి రెల్లరు రసాశేషోత్సుకత్వంబునన్”

27, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4486

28-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నవరములో లభియింప దన్నమయ్యొ”
(లేదా...)
“అన్నవరంబునం దకట యన్నము లభ్యము గాదు చిత్రమే”

26, జులై 2023, బుధవారం

దత్తపది - 199

26-7-2023 (బుధవారం)
కాకి - డేగ - నెమలి - కోడి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

25, జులై 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4486

26-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గద నినుం దలంప శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

24, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4485

25-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాటలలో తీపి యెటులొ మాన్యుల చేతల్”
(లేదా...)
“మాటల యందు తీపి గద మాన్యుల చేతలఁ జూడ నెట్టివో”
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో)

23, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4484

24-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆదివారము పనిదిన మయ్యె నయ్యొ”
(లేదా...)
“పనిదినమయ్యె నయ్యొ రవివారము కాదని చెప్ప నొప్పునే”

22, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4483

23-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈగలు వడిన పానక మెంతొ మేలు”
(లేదా...)
“ఈగలు వడ్డ పానకమె యెంతొ హితంబొనగూర్చుఁ గ్రోలినన్”

21, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4482

22-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిన్ను నిన్ను నిన్ను నిన్ను నిన్నె”
(లేదా...)
“నిను నిన్నున్ నిను నిన్ను నిన్ను నిను నిన్నే కాక యింకెవ్వనిన్”

20, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4481

21-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏ గురుఁడు గనిపెట్టె యడాగమముల”
(లేదా...)
“ఔర యడాగమంబులు నుగాగమముల్ గనిపెట్టి రెవ్వరో”

19, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4480

20-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మద్యముఁ గొని వ్రాయనగును మంజుల కవితల్”
(లేదా...)
“మద్యముఁ గ్రోలినంత రసమంజుల పద్యము వ్రాయగా నగున్”
(బస్వోజు సుధాకరాచారి గారికి ధన్యవాదాలతో)

18, జులై 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 82

19-7-2023 (బుధవారం)
విషయం - కుంభవృష్టి
ఛందం - ఉత్పలమాల
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'శ్రా'; 2వ పాదం 2వ అక్షరం 'వ';
3వ పాదం 11వ అక్షరం 'ణ'; 4వ పాదం 10వ అక్షరం 'ము'
లేదా...
'శ్రా-వ-ణ-ము' ఆద్యక్షరాలుగా ఆటవెలది వ్రాయండి.

17, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4479

18-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారము లేనట్టి దండ దగు సుందరమై”
(లేదా...)
“దారము లేని దండ వనితా కనువిందొనఁగూర్చెఁ జూడుమా”

16, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4478

17-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జన్మదినోత్సవపు వేడ్క జరుపుట మేలా”
(లేదా...)
“జన్మదినోత్సవంబనుచు సంబరముల్ జరుపంగ మేలొకో”
(జులై 17 నా పుట్టినరోజు)

15, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4477

16-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రసభంగమె యగును పెక్కు రమణులు సేరన్”
(లేదా...)
“భోరునఁ గాంతలెల్లఁ జొరఁబూనినచో రసభంగమే కదా”
(రామరాజ భూషణుని పద్యపాదానికి చిన్న మార్పు)

14, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4476

15-7-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఫలితముండదు పూర్వకావ్యములఁ జదువ”
(లేదా...)
“ఫలితము లేదు పూర్వకవివర్యుల కావ్యములం బఠించినన్”

13, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4475

14-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెచ్చరొ కొనియాడఁ బోరొ మేలనరొ కవిన్”
(లేదా...)
“మెచ్చరొ యబ్బురంబనరొ మేలనరో కొనియాడరో కవిన్”
(పొన్నగంటి తెలగన్న పద్యపాదానికి చిన్న మార్పు)

12, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4474

13-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెండ్లి దుర్ముహూర్తమ్మునఁ బ్రీతిఁ గూర్చు”
(లేదా...)
“పెండ్లాడం దగు దుర్ముహూర్తమున నిర్వేదమ్ముఁ బోనాడుచున్”

11, జులై 2023, మంగళవారం

దత్తపది - 198

12-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
"నది - ఏరు - వాగు - కాలువ"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి

10, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4473

11-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలహము శుభముల నొసఁగు నగణ్యముగ భువిన్”
(లేదా...)
“కలహముచే శుభంబుల నగణ్యముగాఁ గనవచ్చు ధాత్రిపై”

9, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4472

10-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గొడుగు గలదు కాని తడిపె వాన”
(లేదా...)
“గొడుగున్ జేత ధరించియున్ దడిసితిన్ ఘోరంపు వర్షమ్మునన్”

8, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4471

9-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నములోఁ గేశమున్న నది నీదే పో”
(లేదా...)
“అన్నము కేశదుష్టమని యాగ్రహ మెందుల కద్ది నీదె పో”

7, జులై 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4470

8-7-2023(శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుస్తకము గాదిపుడు హస్తభూషణమ్ము”
(లేదా...)
“పుస్తకమన్న నేఁడు గరభూషణమన్నది వట్టిమాటయే”

6, జులై 2023, గురువారం

సమస్య - 4469

7-7-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరిణమ్మునుఁ గాంచి సింహ మడలి పరుగిడెన్”
(లేదా...)
“హరిణముఁ గాంచి సింహము భయమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణభీతితోన్”

5, జులై 2023, బుధవారం

సమస్య - 4468

6-7-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేడిపండులో విశ్వమున్ జూడఁగలము”
(లేదా...)
“వింతగఁ గానుపించునఁట విశ్వము సర్వము మేడిపండులో”

4, జులై 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4467

5-7-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరకములోఁ గాంచెదరట నాకసుఖములన్”
(లేదా...)
“నరకములోనఁ గాంచెదరు నాకసుఖంబులఁ బాపులెల్లరున్”

3, జులై 2023, సోమవారం

సమస్య - 4466

4-7-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తన్నిరి ప్రాశ్నికులు శతవధానినిఁ గంటే”
(లేదా...)
“తన్నిరి ప్రాశ్నికుల్ శతవధానిని వేదిక మీఁదఁ జూచితే”

2, జులై 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4465

3-7-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శరతల్పముపై సురతము స్వర్గమ్మె యగున్”
(లేదా...)
“శరతల్పమ్మున మానినీ మధుర సంసర్గంబు స్వర్గంబగున్”

1, జులై 2023, శనివారం

సమస్య - 4464

2-7-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విజయము రామునకు మిగుల వేదనఁ బెంచెన్”
(లేదా...)
“విజయము రామచంద్రునకు వేదనఁ బెంచె నదేమి చిత్రమో”