21, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4771

22-5-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

*“భద్రత నొసగె రారాజు పాండవులకు”*

(లేదా...)

*“సోదరు లంచు పాండవుల శోకము దీర్చె సుయోధనాఖ్యుడే”*


కంది శంకరయ్య వద్ద 5/21/2024 09:00:00 PM

20, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4770

21-5-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

*“శంకరుడా మకరిజంపి జర్తువు బ్రోచెన్”*

(లేదా...)

*“హరుడే ప్రోవగ కుంజరమ్మునట తా నాలాస్యమున్ జంపెనే”*


కంది శంకరయ్య వద్ద 5/20/2024 09:00:00 PM

19, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4768


20-5-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పద్మనాభుని దూరిరి భక్తులెల్ల”

(లేదా...)

“ఛీ ఛీ ఛీ యని చీదరింతురిట రాజీవాక్షునిన్ లోకులే

18, మే 2024, శనివారం

సమస్య - 4768

19-5-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“రాఘవుని నస్యమడిగెను రావణుండు”

(లేదా...)

“నస్యంబిమ్మని రావణుం డడిగె విన్నాణంబుగా రామునిన్”

17, మే 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4767

18-5-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“యువతినిఁ బెండ్లాడె వనిత యొప్పఁగ విబుధుల్”

(లేదా...)

“యువతిన్ బెండిలియాడె నొక్క జవరా లోహో యనన్ బండితుల్”

16, మే 2024, గురువారం

సమస్య - 4766

17-5-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సారెకు సారెకును సారె సారెకుఁ గనఁగన్”

(లేదా...)

“సారెకు సారెకున్ మఱియు సారెకు సారెకు సారెసారెకున్”

15, మే 2024, బుధవారం

సమస్య - 4765

16-5-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సర్పసంతతి హెచ్చిన జరుగు మేలు”

(లేదా...)

“సంతతి వృద్ధి సేసినవి సర్పము లీభువి మేలుఁ గోరుచున్”

14, మే 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4764

15-5-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో”
(లేదా...)
“కవికంటెన్ గడు మేలు గార్ధభము సత్కావ్యమ్ములన్ వ్రాయఁగన్”

13, మే 2024, సోమవారం

సమస్య - 4763

14-5-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని విడి వాయుసుతుఁడు రావణుఁ జేరెన్”
(లేదా...)
“రాముఁడు పిల్చినన్ హనుమ రాననె రావణుఁ గొల్వ నెంచియున్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారు పంపిన సమస్య)

12, మే 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4762

13-5-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కొండపై నున్న దేవుని గుండె రాయి”
(లేదా...)
“దేవుని గుండె రాయి గద తిష్ఠను వేసెను కొండ కోనలన్”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారు పంపిన సమస్య)