28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3649

1-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంచిదగు మద్యపానమ్ము మాన్యులకును”
(లేదా...)
“మంచిది మద్యపాన మనుమాన మదేలనొ సజ్జనుల్ గొనన్”

27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3648

28-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆద్యంత రహిత కథ విన నానందమగున్”
(లేదా...)
“ఆద్యంతంబులు లేని గాథ విన బ్రహ్మానంద మబ్బున్ గదా”

26, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3647

27-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుషాధిక్యమ్మె సిరులఁ బోగొట్టుఁ గదా”
(లేదా...)
“పురుషాధిక్యము తీవ్రశాపమగుచున్ బోగొట్టు సౌభాగ్యమున్”
(ఈ సమస్యను పంపిన ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

25, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3646

26-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఎత్తిపొడుపు మాటలే రుచించు రిపులకున్”
(లేదా...)
“అరులకు నెల్ల నెత్తిపొడుపౌ వచనమ్ములు శ్రావ్యముల్ గదా”

24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3645

25-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముదిమినిం గన్నెపిల్లల ముద్దిడఁ దగు”
(లేదా...)
“ముదిమినిఁ గన్నెపిల్లలకు ముద్దిడఁగం దలపోయు టొప్పగున్”

23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3644

24-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జానకికి ఘటిల్లెను గదా సవతి పోరు”
(లేదా...)
“భూమి తనూజకున్ సవతి పోరు ఘటిల్లెఁ గదా యయోధ్యలోన్”

22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3643

 23-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హలము విడువఁ బంట లధికమగును”
(లేదా...)
“హలముల మూలఁ బెట్టిరఁట హాలికు లెక్కువ పంటఁ దీయఁగన్”

21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3642

 22-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దురితము లొనరించి పొందుదురు మోక్షమ్మున్”
(లేదా...)
“దురితంబుల్ బొనరించి మోక్షమును దోడ్తో బొందుటే యుక్తమౌ”

20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3641

 21-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”
(లేదా...)
“మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”

19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3640

20-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వద్దని కోరినవె మరల వచ్చె మురిసితిన్”
(లేదా...)
“వద్దనుకొన్నవే మరల వచ్చెనటంచు ముదంబు నొందితిన్”