19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2991 (భవుని ముఖమ్మునన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భవుని ముఖమ్మునను వెలుఁగు వాణిఁ గొలువుమా"
(లేదా...)
"భవుని ముఖమ్మునన్ వెలుఁగు వాణికి వందన మాచరింపుమా"

18, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సమస్య - 2990 (అరిషడ్వర్గమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అరిషడ్వర్గమ్ము నొసఁగుమని వేడఁ దగున్"
(లేదా...)
"అరిషడ్వర్గ మొసంగ శ్రీహరిని నిత్యం బీవు ప్రార్థింపుమా"

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2989 (ప్రాఙ్నగమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాఙ్నగమున నస్తమించె భాస్కరుఁ డంతన్"
(లేదా...)
"ప్రాఙ్నగమందుఁ జూడఁగ విభాకరుఁడౌ రవి యస్తమించెరా"

16, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2988 (చితిలోఁ బరమేశుఁ డిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చితిలోఁ బరమేశుఁ డిచ్చుఁ జిరసౌఖ్యంబున్"
(లేదా...)
"చితిలోఁ జంద్రకళావతంసుఁ డిడు నిశ్శేషంబుగా సౌఖ్యమున్"

15, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 2987 (శ్రీనాథుండు రచించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీనాథుఁడు భారతకృతిఁ జేసె ఘనుండై"
(లేదా...)
"శ్రీనాథుండు రచించె భారతము మా శ్రీనాథుఁ డౌరా యనన్"

14, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

రధ బంధ సీసము


                          శ్రీ హరి ప్రార్ధన

శ్రీకరా!  రఘురామ!  శ్రీపతీ! పుష్కరాక్షా!  మధుసూధనా!   సోమగర్భ!
నరహరీ!నారాయణ!భరిమ!యతి!మేదినీ పతి!పురుజిత్తు! మాపతి!వన
మాలి!సిరి వరుణ!మధుజిత్తు! రవినేత్ర!  వట పత్ర శాయి!పావన! రమేశ!
అనిరుద్ధ! కేశవా! ఆది వరాహ! పీతాంబరా! ముక్తి దాత!   పరమేశ!

కపిల!పురుహూతి!శ్రీనాధ!కమల నయన!
చక్రి! పద్మనాభ! మనోజ జనక! శేషి!
నీరజోదర !నందకీ!నేత!నాకు
సరస మౌ మేధ  నొసగుచు  సాక వలెను

పద్యము చదువు విధానము.    (శ్రీ )తో  మొదలు పెట్టి క్రింది గడిలో (కరా) అనుచు ఎడమనుంచి కుడికి కుడి నుంచి ఎడమకు చదువుచు క్రింద చక్రములలో  ఉన్న అక్షరములు  (క   వలెను)అని ముగించాలి .   ఈ  పద్యములో పసుపు పచ్చ గడిలో (శ్రీ రామ రామ రామేతి  రమే రామే మనోరమే ) అన్నవాక్యము బంధించ బడినది   అది  విశేషము
                                                       
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

సమస్య - 2986 (సోదరినిఁ బెండ్లియాడెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"సోదరినిఁ బెండ్లియాడెను సోదరుండు" 
(లేదా...)
"సోదరిఁ బెండ్లియాడె నిజసోదరుఁ డాగమ శాస్త్ర పద్ధతిన్" 

13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 2985 (వేసవి కాలమందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేసవిని మిక్కిలిగఁ జలి వేయుటేల"
(లేదా...)
"వేసవి కాలమందు చలి వేయుచు నున్న దిదేమి చిత్రమో"

12, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2984 (సినిమా దేవత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సినిమా దేవతఁ గొలిచినఁ జేకూరు సిరుల్"
(లేదా...)
"సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్"