25, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3853

26-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెన్నపురి నుండి మదరాసు కెన్ని మైళ్ళు”
(లేదా...)
“క్రన్ననఁ జెప్పుమయ్య మదరాసుకు చెన్నయి యెంత దూరమో”

24, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3852

25-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును”
(లేదా...)
“కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్”

23, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3851

24-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను”
(లేదా...)
“కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్”

22, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3850

23-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి పోరాటమునఁ జంపెఁ బెద్దపులిని”
(లేదా...)
“పిల్లి దురంబునం దునిమె పెద్దపులిం గడు విక్రమించుచున్”

21, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3849

22-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవుని సొమ్ముఁ దినువానిదే భక్తి యగున్”
(లేదా...)
“దేవుని సొమ్ము నంతయునుఁ దేరగ దోచెడివాఁడె భక్తుఁడౌ”
(పెద్దింటి లక్ష్మణాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

20, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3848

21-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్”
(లేదా...)
“పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే”
(డా॥ ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3847

20-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ”
(లేదా...)
“కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3846

19-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడనఁ దప్పుఁ బలుకువాఁడె”
(లేదా...)
“మాటలఁ దప్పుగాఁ బలుకు మానవుఁడే కద పండితుండనన్”
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3845

18-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారన్ బుత్రుల విడుచుటె ధర్మము గృహికిన్”
(లేదా...)
“దారన్ బుత్రుల వీడిపోవుటె గదా ధర్మంబు సంసారికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3844

17-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?”
(లేదా...)
“శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)