23, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2824 (శాల్యోదన మిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శాల్యోదన మిచ్చునొక్కొ జవ సత్త్వంబుల్"
(ఛందోగోపనంగా వృత్తంలోను పూరించవచ్చు)

22, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2823 (స్నాన జపము లేల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"స్నాన జపము లేల జంద్య మేల"
(లేదా...)
"స్నానంబున్ జప నిష్ఠ లేల మడియున్ జంద్యంబు నా కేలరా"

21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2822 (మగనిన్ వాకిటనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"
(లేదా...)
"మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా"

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2821 (నవరాత్రోత్సవము లొప్పు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)
(లేదా...)
"నవరాత్రోత్సవముల్ గణింపఁగఁ దగున్ నాల్గౌ దినమ్ముల్ గనన్"

19, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2820 (అల్లునిఁ జంపఁగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లుఁ జంపఁ దలఁచె నాహవమున"
(లేదా...)
"అల్లునిఁ జంపఁగాఁ దలఁచె నాహవమందున మామ క్రుద్ధుఁడై"

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 60 (ద-శ-హ-ర)


అంశము - దసరా సంబరములు
ఛందస్సు- తేటగీతి
న్యస్తాక్షరములు - నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 'ద - శ - హ - ర' ఉండాలి.
(లేదా...)
ఛందస్సు - మత్తేభము
న్యస్తాక్షరములు - 
1వ పాదంలో 1వ అక్షరం - ద
2వ పాదంలో 6వ అక్షరం - శ
3వ పాదంలో 12వ అక్షరం - హ
4వ పాదంలో 16వ అక్షరం - ర.

17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

దత్తపది - 147 (ఈశ-హర-శివ-భవ)


ఈశ - హర - శివ - భవ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
దుర్గాదేవిని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

16, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2819 (కాపురము కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కాపురము కంటె కన నరకమ్ము గలదె"
(లేదా...)
"కాపురమున్ గ్రమించు నరక మ్మొక టున్నదె యెంచి చూడఁగన్"
(వూర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2818 (ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"
(లేదా...)
"ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్"

దశ దళ పద్మబంధము

దేవి స్త్రోత్రముసీ: తామసీ! శాoభవీ! దశభుజా! సాత్వికి!
          బాలచంద్ర! కన(కా)భరణ భూషి 
     తా! విజయ! భవాని! సావిత్రి! రంజనీ!
          కాత్యాయనీ!(చ)ర్చ! కామ పూజి
     తా! యమునా! పింగ! ఛాయ! శాకంబరీ! 
          విశ్వజనని!  బాబ్రవి! పరదే(వ)
     తా! కిరాతీ! హిండి! శాకినీ! నగజాత!  
          నిర్గుణా! సక(ల) మునిగణ సేవి
     తా! గిరిజా! శాక్రి! యోగినీ! నిస్తులా!
          వారుణీ!సతి!  పంచ వదన సం(యు)
     తా! సురస! మలయ వాసి(నీ)! మాతృక! 
          మాలిని! మంగళ! మారి పురల!                                             
     తారుణ్య దాయిని! కారుణ్య కౌము(దీ)!
          పురుహూతి! శాంకరి! పుత్రి! భంజ!                                
    తాపిత ధారిణి! దాక్షి! సురాసుర   
          వి(ను)త! భవ్య!  నగనందిని! భగవతి!
    తాలికా వితరిణి! దాక్షాయణి! స(ని)! 
          నారాయణీ! ఉమ! యోగమాయ! బుద్ది!                     
    తాతోటు నాశిని! ధర్మ స్వరూపిణి!   
          (కరు)ణాoత  రంగిణీ!   గట్టు పట్టి !
తే: తాయి! ఖర్పర  గు(ణ)నిక ధారిణి! శివ!     
     నిత్య సం(తో)షి! శ్యామలా! సత్య! ధిషణ !
     భక్తితో(డ) జేతును పూజ భద్రకాళి
     కాచ వలయు నీ దీనుని  కరుణ తోడ.

పద్యము చదువు విధానము

దేవి నామములతో దశ దళ పద్మము ఇది. సీస పద్యములో ప్రార్ధన.    ముందుగా వృత్తములో గులాబీ రంగు వద్ద బాణము గుర్తు పెట్టిన చోటు నుంచి ”తా“తో మొదలు బెట్టి తామసీ అని చదువుకుంటూ ఆ దళము చివరకు వచ్చిభూషితా అని మరల విజయ అనే పాదము చదువు కొంటు పెద్ద వృత్తములో పది పాదాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. చివరి పాదము గట్టు పట్టి దగ్గిర ఆపి మరల తా తో క్రింద బాణము గుర్తు గల కొస భాగములో అక్షరములు కలిపి చదువుకోవాలి. కొస భాగములలో 3 పాదములు  మాత్రమే కనిపిస్తాయి. భద్రకాళి వరకు మాత్రమే. ఈ బంధములో విశేషము   తా అన్న అక్షరము తోటి 10 పాదాలు మొదలు అవుతాయి.  దానితో బంధము జరిగింది. అంతటితో అయి పోలేదు. ఎత్తుగీతిలోని ఆఖరి పాదములోని ఒక్కొక అక్షరము పద్యములోని అన్ని పాదములలో  బంధించబడినది.  కాషాయ రంగు బుల్లి వృత్తములలో అక్షరములు బంధించ బడినవి.  మొదటి గులాబీ రంగు దళములో కా రెండవ దళములో  అలా వరుసగా బంధించ బడినవి. అవి మొత్తము కలిపి చదువుకున్న చిత్రం పూర్తి  అవుతుంది. ఇది ఈ చిత్ర బంధ విశేషము.

(అర్ధములు) 
తాళికా వితరిణి = ఓర్పు ప్రసాదిoచునది, తాకత్తు రూపిణి = బలమైన రూపము గలది, తాటోటు నాశిని = మోసం నాశనము చేయునది,తాపిత ధారిణి  =పట్టు చీర ధరించినది,తామ్రాక్ష =  ఎర్రని కనులు కలది, తాయి = తల్లి, తారుణ్య దాయిని = యవ్వనము ప్రసాదిoచునది, తారణ తరింప చేయునది, ఖర్పరము = కపాలము, గుణనిక=  హారము.

పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ బంధకవి