5, డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4606

6-12-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలలు గల్లలైనఁ గలుగు ముదము”
(లేదా...)
“కలలవి కల్లలైనపుడె కల్గును మోద మెడంద శాంతిలున్”

4, డిసెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4605

5-12-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కమలాప్తుఁడు చంద్రుఁడన్నఁ గల్ల యెటులగున్”
(లేదా...)
“కమలాప్తుండు శశాంకుఁడౌట నిజమే కాదందువా సత్కవీ”

3, డిసెంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4604

4-12-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గెలిచినవాఁడేడ్చె నవ్వె గెలువనివాఁడున్”
(లేదా...)
“గెలిచినవాఁడు దుఃఖపడె గెల్వనివానికి దక్కె సౌఖ్యమున్”

2, డిసెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4603

3-12-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నా యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్”
(లేదా...)
“అన్నా యంచు ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్”

1, డిసెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4602

2-12-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెనటులకున్ నిలయము గద చిత్తూరు గనన్”
(లేదా...)
“చెనటుల్ మాత్రమె వాసముందురు గదా చిత్తూరులో నెప్పుడున్”

(ఈరోజు చిత్తూరులో ఆముదాల మురళి గారి 'శతావధాన కౌముది' పుస్తకావిష్కరణలో పాల్గొన్నాను)

30, నవంబర్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4601

1-12-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలమును త్యజియించి కనె సుకవిగ యశమ్మున్”
(లేదా...)
“కలమును వీడి సత్కవిగఁ గౌరవమందెను లోకమందునన్”

29, నవంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4600

30-11-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అగ్ని నార్పవచ్చు నగ్నితోడ”
(లేదా...)
“అగ్నిని నగ్నితోడఁ దగ నార్పఁగవచ్చు నటంద్రు పండితుల్”

28, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4599

29-11-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జారులు పూజింతురు తొలిజామున శౌరిన్”
(లేదా...)
“జారులు సేయకున్నఁ దొలిజామున శౌరికిఁ బూజ లేదుగా”
(ఆముదాల మురళి గారి అష్టావధానంలో దండిభొట్ల దత్తాత్రేయశర్మ గారిచ్చిన సమస్య)

27, నవంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4598

28-11-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పట్టా లెక్కకయె రైలు పరువులు దీసెన్”
(లేదా...)
“పట్టాలెక్కక రైలు పర్వులిడె దుర్వారంపు వేగంబునన్”

26, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4597

27-11-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పేరు లేనివాఁడె పెద్దదిక్కు”
(లేదా...)
“పేరెది లేనివాఁడె మన పెన్నిధి ప్రోవఁగఁ బెద్దదిక్కగున్”