26, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4688

27-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంధరహిత సుమమ్ముల గౌరవింత్రు”
(లేదా...)
“గంధము లేని పూవులకె గౌరవమబ్బు సమాజమందునన్”
(డా॥ వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4687

26-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్కన్”
(లేదా...)
“ధర్మవిరుద్ధమౌను గద తండ్రికి సాగిలి మ్రొక్కఁ బుత్రుఁడే”

24, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4686

25-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిల్పము కేరెనని గ్రుడ్డి చిందులు వేసెన్”
(లేదా...)
“శిల్పము వెక్కిరించెనని చిందులు వేసెను చూచి యంధుఁడే”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4685

24-2-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులులు కరులు భూర్జపత్రములపై నిలిచెన్”
(లేదా...)
“పులు లేనుంగులు భూర్జపత్రములపై పొల్పొందఁగా నిల్చెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4684

23-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భార్యయె భర్తగను మారె భాగ్యము గలుగన్”
(లేదా...)
“భార్యయె భర్తయైనపుడు ప్రాప్తమగున్ గద భాగ్యయోగముల్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

21, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4683

22-2-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగు నరునకు మోక్షమ్ము దప్పదెపుడు”
(లేదా...)
“త్రాగెడువాఁడు మోక్షమును దప్పక పొందు నటంద్రు పండితుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

20, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4682

21-2-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదసంపద నాశనమగు వ్యాకరణముచే”
(లేదా...)
“పదసంపత్తి యడంగు వ్యాకరణమున్ భద్రమ్ముగా నేర్చినన్”
(ఫేసుబుక్కులో ఇచ్చిన సమస్య అని తిరువీథి శ్రీమన్నారాయణ గారు)

19, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4681

20-2-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మారీచుం డుత్తముఁడును మాన్యుండె యగున్”
(లేదా...)
“మారీచుండు మహాత్ముఁడే యగును సన్మానార్హుఁడై యొప్పెడిన్”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4680

19-2-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేహ మున్నంత వఱకు సందేహముండు”
(లేదా...)
“దేహం బుండెడిదాక నుండు గద సందేహంబు లీ దేహికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

17, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

సమస్య - 4679

18-2-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంప వచ్చువారిఁ గనిన సంతసమగు”
(లేదా...)
“జంపఁగ వచ్చువారిఁ గని సంతసమందెను శత్రు వర్గమే”
(ఊర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)