24, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4200

25-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తోరణమ్ము సర్వానర్థ కారణమ్ము”
(లేదా...)
“తోరణమే కదా సకల దుఃఖములిచ్చు ననర్థహేతువౌ”

23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4199

24-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాయలను మించు హీనుఁడౌ రాజు లేఁడు”
(లేదా...)
“రాయల మించు హీనుఁడగు రాజు ధరాతలమందు లేఁడు పో”

22, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4198

23-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రేపొనర్చు జనులనే పొగడెద”
(లేదా...)
“రేపొనరించు సజ్జనుల రేపును మాపును బ్రస్తుతించెదన్”

21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4197

22-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తుని దర్శించెదను నాదు దుఃఖము దొలఁగన్”
(లేదా...)
“తుని దర్శింతును జిక్కులన్నియు విడన్ దుఃఖమ్ము దూరమ్ము గాన్”

20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4196

21-9-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోకలితోడ గిరిధరుని రుక్మిణి మోదెన్”
(లేదా...)
“రోకలితోడ మాధవుని రుక్మిణి మోదెను సత్య మెచ్చఁగన్”

19, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4195

20-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెలయాలే దిక్కు వంశవృద్ధికిఁ గనఁగన్”
(లేదా...)
“వెలయాల్మూలము వంశవృద్ధి కిరవౌ ప్రేమన్ బ్రసాదింపఁగన్”

18, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4194

19-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలు గల్గినవాఁడె రాజు కలికాలమునన్”
(లేదా...)
“కలు గలవాఁడె రాజు కలికాలములోనఁ దలంచి చూచినన్”

17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

సమస్య - 4193

18-9-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రైలు పట్టాలపై నిద్ర మేలొసంగు”
(లేదా...)
“రైల్పట్టాలఁ బరుండ మేల్గలుగు నార్యప్రోక్త సత్యంబిదే”

16, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4192

17-9-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానవులకుఁ దల్లినుడి యమంగళకరమౌ”
(లేదా...)
“మానవజాతి కంతటి కమంగళమూలము మాతృభాషయే”

15, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 52

16-9-2022 (శుక్రవారం)
రాయబార ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుని హెచ్చరించడాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు...
మొదటి పాదంలో కవర్గాక్షరాలు
రెండవ పాదంలో చవర్గాక్షరాలు
మూడవ పాదంలో తవర్గాక్షరాలు
నాల్గవ పాదంలో పవర్గాక్షరాలు.