14, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4736

15-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలము చెల్లి వడలెనఁట కాముని శరముల్”
(లేదా...)
“కాముని పూల బాణములు కాలము చెల్లగ వాడిపోయెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4735

14-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంటకములు సజ్జనులు లోకమ్మునందు”
(లేదా...)
“సుకుమారంబగు కంటకంబులు గదా సుశ్లోకులౌ సజ్జనుల్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

12, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4734

13-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవిలో మచ్చలనుఁ గాంచి రాజు హసించెన్”
(లేదా...)
“సూర్యుని లోని మచ్చలను చూచిన చంద్రుడు నవ్వె గొల్లునన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, ఏప్రిల్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4733

12-4-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదునారు పదారును గలుపఁగఁ బూర్ణంబౌ”
(లేదా...)
“లోకంబందుఁ బదారు నాపయిఁ బదారుం గూడి సంపూర్ణమౌ”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, ఏప్రిల్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4732

11-4-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధనజాడ్యమె సౌఖ్యమిచ్చుఁ దగ విబుధులకున్”
(లేదా...)
“ధనజాడ్యంబె నితాంత సౌఖ్యమిడు విద్వచ్ఛ్రేణికిన్ ధాత్రిలోన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4731

10-4-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వరము లేని గానమున రసమ్ములూరు”
(లేదా...)
“స్వరదూరమ్మగు గానమందు రసవిస్తారమ్ము దోరంబగున్”
(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4730

9-4-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“అమ్మనుఁ బెండ్లాడి మోద మందెఁ దనయుఁడే”

(లేదా...)

“అమ్మను పెండ్లియాడి ముద మందెను పుత్రుఁడు తండ్రి మెచ్చఁగన్”

7, ఏప్రిల్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4729

8-4-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పౌరు లవివేకు లీ ప్రజాస్వామ్యమందు”

(లేదా...)

“పౌరుల్ సూడ వివేకశూన్యులు ప్రజాస్వామ్యమ్మునన్ మిత్రమా”

(న.చ. చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఏప్రిల్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4728

7-4-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లి యెలుకను గని బెదరి పాఱె”
(లేదా...)
“కాలికి బుద్ధి సెప్పె నెలుకం గనినంత బిడాల మక్కటా”

5, ఏప్రిల్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4727

6-4-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కల్లలం బల్కువానికే గౌరవమ్ము”
(లేదా...)
“కల్లలఁ బల్కువాఁడె యిల గౌరవమందును సత్యవంతుఁడై”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)