10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3216 (మేడ నెక్కఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మేడ నెక్కఁగ దిగవలె మూఁడు మెట్లు"
(లేదా...)
"మేడనుఁ జేర రెండునొక మెట్లు దిగం దగు మోక్షగామికిన్"

9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3215 (కాముఁడు దున్నపోతు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాముండే దున్నపోతు గణపతి కపియౌ"
(లేదా...)
"కాముఁడు దున్నపోతు గణనాథుడు మర్కటమూర్తియౌఁ గనన్"
(వృత్తపాదంలో యతిని గమనించండి)

8, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3214 (యమున కగును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"యమున కగును బూది యగుట యెపుడొ"
(లేదా...)
"యమునకుఁ దప్ప దెన్నఁడు హుతాశన కీలల బూదియై చెడన్"

7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3213 (శంకరుఁ డుమ కొఱకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శంకరుఁ డుమ కొఱకుఁ బారిజాతముఁ దెచ్చెన్"
(లేదా...)
"శంకరుఁ డంబకై యరిగి చప్పునఁ దెచ్చెను పారిజాతమున్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారం కానున్న సమస్య) 

6, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3212 (కోడిని మ్రింగినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోడిని మ్రింగినది కోడి కోపింప జనుల్"
(లేదా...)
"కోడినిఁ గోడి మ్రింగెఁ గనుఁగొన్న జనుల్ వడిఁ గోపగింపఁగన్"

5, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3211 (రామరాజ్యాన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రామరాజ్యాన బ్రతుకు దుర్భరము గాదె"
(లేదా...)
"బ్రతుకిది రామరాజ్యమున భద్రత కోల్పడె దుర్భరంబుగన్"

4, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

దత్తపది - 164

కవిమిత్రులారా,
'కవి' పదంతో నాలుగు పాదాలను ప్రారంభిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

3, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3210 (సానిన్ ముద్దాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సానిన్ ముద్దాడె యోగి సద్గతిఁ బొందన్"
(లేదా...)
"సానిని ముద్దుపెట్టుకొనె సంయమి సద్గతిఁ బొందఁ గోరుచున్"

2, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3209 (కుండలోనఁ జొచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుండలోనఁ జొచ్చెఁ గొండ గనుఁడు"
(లేదా...)
"కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో కనులారఁగఁ జూచి నమ్ముమా"

1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3208 (చూడఁ జూడ రుచుల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చూడఁ జూడ రుచుల జాడ యొకటె"
(లేదా...)
"శోధనఁ జేయుచున్ రుచులఁ జూడఁగ జాడ యొకండె మిత్రమా"
(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)