18, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2791 (పతితోఁ బోరాడిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా"
(లేదా...)
"పతితోఁ గ్రూరతఁ బోరినట్టి సతికిన్ భక్తిన్ నతుల్ సేయరే"

17, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీ కోట రాజశేఖర్ గారి పద్యాలు - 17 || సమస్యాపూరణం

సమస్య - 2790 (రాముఁడే దైవమని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడే దైవమని చెప్పె రావణుండు"
(లేదా...)
"రాముఁడు నాకు దైవమని రావణుఁ డంగదుతోడఁ జెప్పెరా"

16, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2789 (విషగళుండైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విషగళుండైన నవధాని వినుతి కెక్కు"
(లేదా...)
"విషగళుఁ డైనచో మిగుల విశ్రుతి కెక్కు వధాని మాన్యుఁడై"

15, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2788 (దేహినిఁ బెండ్లాడ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దేహినిఁ బెండ్లాడె సకల దివ్యులు మెచ్చన్"
(లేదా...)
"దేహినిఁ బెండ్లియాడెఁ గద దివ్యులు మౌనులు మెచ్చు రీతిగన్"

14, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2787 (రవిబింబం బుత్తరమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమెన్"
(లేదా...)
"రవిబింబం బుదయించె నుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై"

13, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 46


కవిమిత్రులారా,
అంశము - విఘ్నేశ్వర స్తుతి
నిషిద్ధము - 'వ'కారము (వకార సంయుక్తము కూడ)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

12, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2786 (గెలిచెను సోమకుని...)

కవిమిత్రులారా,
నేఁడు 'వరాహ జయంతి'

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"గెలిచెను సోమకుని శివుఁడు కిటిరూపమునన్"
(లేదా...)
"అడఁచెన్ సోమక నామ దైత్యుని వరాహస్వామియై శూలియే"

11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2785 (బలరాముని కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
నేఁడు 'బలరామ జయంతి'

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే"
(లేదా...)
"బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"

10, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2784 (ద్వాపరమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ద్వాపరమున సోమకుఁ జంపె దాశరథియె"
(లేదా...)
"ద్వాపరమందు సోమకవధం బొనరించెను రాముఁ డుద్ధతిన్"