26, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3059 (అంబనుఁ బెండ్లాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అంబను బెండ్లాడె భీష్ముఁ డందరు మెచ్చన్"
(లేదా...)
"అంబను బెండ్లియాడె జను లందరు మెచ్చఁగ భీష్ముఁ డయ్యెడన్"

25, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3058 (కారాగృహ సుఖము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"
(లేదా...)
"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"

24, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3057 (శిశుపాలుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శిశుపాలునిఁ జంపఁదగునె శ్రీకృష్ణునకున్"
(లేదా...)
"వరగుణవంతుఁడైన శిశుపాలునిఁ గృష్ణుఁడు సంపుటొప్పునే"

23, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3056 (ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంతులకుఁ జీకటులుగ రేయెండ లయ్యె"
(లేదా...)
"ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు పూర్తిగఁ జీకటు లయ్యె వెన్నెలల్"

22, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3055 (కలముం గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలముం   గని   కవివరుండు   కలవరమందెన్"
(లేదా...)
"కలమును గాంచినంతఁ గలఁగంబడె సత్కవివర్యుఁ డయ్యయో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3054 (శునకమ్మున్ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శునకమ్ముఁ గని పరుగిడె నసురపతి భీతిన్"
(లేదా...)
"శునకమ్మున్ గని భీతుఁడై పరచె రక్షోనాథుఁ డాలమ్మునన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3053 (స్తనములు నాలుగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్తనములు నాలుగు గలిగిన చానను గంటిన్"
(లేదా...)
"స్తనములు నాల్గు గల్గు నొక చాననుఁ గాంచితి నయ్య మిత్రమా"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

19, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3052 (అధర మెటుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అధరము  మధురం బెటులగు నంబుజ వదనా"
(లేదా...)
"అధర మెటుల్ సుధామధురమౌను సరోజముఖీ వచింపవే"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

18, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3051 (ప్రాణము లేని వస్తువులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాణమే లేని వస్తువుల్ పరుగులెత్తె"
(లేదా...)
"ప్రాణము లేని వస్తువులు పర్విడుచున్నవి చిత్రమే సుమీ"
(ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు)

17, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3050 (నీతులఁ జెప్పంగరాదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్"
(లేదా...)
"నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)