25, జూన్ 2022, శనివారం

దత్తపది - 184

26-6-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
'మబ్బు - వాన - ముసురు - వరద'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
ఖాండవ దహన వృత్తాంతాన్ని
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4117

25-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”
(లేదా...)
“కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్”

23, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4116

24-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీయే నా చెల్లెలనుచు శ్రీహరి పలికెన్”
(లేదా...)
“శ్రీయే సోదరి నాకటంచుఁ బలికెన్ శ్రీనాథుఁ డుత్సాహియై”

22, జూన్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4115

23-6-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విప్రులు మాంసమ్ముఁ గొనిరి వేడుకతోడన్”
(లేదా...)
“విప్రవరుల్ దమిం గొనిరి వేడ్కగ మాంసము శాస్త్రపద్ధతిన్”

21, జూన్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4114

22-6-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖర సముదాయమ్ము వచ్చెఁ గాంచఁగ నన్నున్”
(లేదా...)
“ఖర సముదాయ మిచ్చటకుఁ గాంచుటకై నను వచ్చెఁ జూడుమా”

20, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4113

21-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సుతుఁ జంపినావురా నిర్దయతన్”
(లేదా...)
“రామా పుత్రునిఁ జంపినావు గద నిర్దాక్షిణ్యచిత్తుండవై”

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4112

20-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సెల్ఫోన్ కరభూషణమని చెప్పెదరు కవుల్”
(లేదా...)
“సెల్ఫోన్ హస్తవిభూషణంబని కవిశ్రేష్ఠుల్ ప్రశంసితురే”
(ప్రాసయే సమస్య. అన్యభాషాపదాలు వాడవచ్చు)

18, జూన్ 2022, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 50

19-6-2022 (ఆదివారం)
కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని  ప్రస్తావిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నిషిద్ధాక్షరాలు - కవర్గాక్షరాలు (క, ఖ, గ, ఘ, ఙ)

17, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4111

18-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలిగిన పతి యుచితకార్య మరయం గలఁడే”
(లేదా...)
“అలుకం జెందినయట్టి కాంతుఁ డుచితవ్యాపారముల్ నేర్చునే”

16, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4110

17-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రమ శివపత్నిగ మహిషుని ప్రాణములఁ గొనెన్”
(లేదా...)
“రమ శివపత్నియై మహిషు ప్రాణములం గొనె సంగరంబునన్”