12, జులై 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4819

13-7-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విష్ణుదేవుఁడు సూపెను వినయమెంతొ”

(లేదా...)

“విష్ణుదేవుఁడు సూపె మిక్కిలి వింతగా వినయమ్మునే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

11, జులై 2024, గురువారం

సమస్య - 4818

12-7-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“యజ్ఞమ్ములు దేశమునకు హానిం గూర్చున్”

(లేదా...)

“యజ్ఞములెల్ల దేశమున హానినిఁ గూర్చుటకోసమే కదా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

10, జులై 2024, బుధవారం

సమస్య - 4817

11-7-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పద్యద్వేషులను ధూళిపాళయె మెచ్చున్”

(లేదా...)

“పద్యద్వేషుల ధూళిపాళమణి యాహ్వానించు నాత్మీయతన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

9, జులై 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4816

10-7-2024 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“గోవు పాలను పులి గ్రోలె వనిని”

(లేదా...)

“గోక్షీరమ్ములఁ ద్రావెఁ బెద్దపులియే ఘోరాటవిన్ దృప్తిగా”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

8, జులై 2024, సోమవారం

సమస్య - 4815

9-7-2024 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకుల్ వీడినారు”

(లేదా...)

“విఱ్ఱవీఁగిన నాయకాళికి వీడుకోలు నొసంగిరే”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

7, జులై 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4814

8-7-2024 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వేదవిదుఁడయ్యె నొక్కఁడు విద్య విడిచి”

(లేదా...)

“విద్యను వీడి యొక్కరుఁడు వేదవిశారదుఁడయ్యె నిద్ధరన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

6, జులై 2024, శనివారం

సమస్య - 4813

7-7-2024 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కలువలు వికసించెఁ బవలె కంటివె సుకవీ”

(లేదా...)

“కలువల్ పూఁచె వియత్తలంబునఁ బవల్ గన్గొంటివే సత్కవీ”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

5, జులై 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4812

6-7-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“ఒక్క చంద్రుఁడు వొడమె వేఱొకఁడు గ్రుంకె”

(లేదా...)

“ఇద్దఱు చందమామ లుదయింపఁగ నొక్కఁడు గ్రుంకె నొక్కఁడున్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

4, జులై 2024, గురువారం

సమస్య - 4811

5-7-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“బకజపము లొనర్చి ముక్తిఁ బడఁయఁగ వచ్చున్”

(లేదా...)

“బకజప మాచరించుటయె ప్రాప్తమొనర్చును మోక్షమిద్ధరన్”

(కోటబొమ్మాళి శతావధాన సమస్య)

3, జులై 2024, బుధవారం

సమస్య - 4810

4-7-2024 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సూదులతోఁ గ్రుచ్చి చూపె సుతునకుఁ బ్రేమన్”

(లేదా...)

“సూదులతోడఁ గ్రుచ్చి సతి చూపెఁ గుమారునిపైనఁ బ్రేమనున్”

(రంప సాయికుమార్ గారి అష్టావధాన సమస్య)