15, జులై 2020, బుధవారం

దత్తపది - 169

కవిమిత్రులారా,
పాపి - ఖలుఁడు - హీనుడు - ద్రోహి
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాఛందంలో
విష్ణుస్తుతి చేయండి.

14, జులై 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3427

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అందియల వీడనొప్పు నాట్యమున రంభ"
(లేదా...)
"మంజీరమ్ముల వీడి చేయఁదగు రంభా నాట్య మీ వేదికన్"

13, జులై 2020, సోమవారం

సమస్య - 3426

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడే రావణుండైన ప్రజకు మేలు"
(లేదా...)
"రాముఁడె రావణుండయి ధరాతల మేలుట పాడియౌఁ గదా"

12, జులై 2020, ఆదివారం

నేదునూరి రాజేశ్వరి అక్కయ్య ఇక లేరు

        
          శంకరాభరణం బ్లాగు ప్రారంభం నుండి క్రమం తప్పకుండా పూరణలు చేస్తూ ఉండిన అక్కయ్య గారు పరమపదించారన్న విషాద వార్త ఇంతకు ముందే తెలిసింది. వారు కొంత కాలంగా హాస్పిటల్లో ఉన్నారని మొన్ననే వారి కోడలు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. అక్కయ్య గారు నాతో మాట్లాడాలని ఉన్నదని చెప్పారని నా ఫోన్ నెం. తీసుకున్నారు కూడా! ఇంతలోనే ఈ దుర్వార్త!
                       భగవంతుడు వారికి పుణ్యగతులను కల్పించు గాక!

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3425

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుర్వ్యాపారంబె జనుల దుఃఖముఁ ద్రోఁచున్"
(లేదా...)
"దుర్వ్యాపారము క్షేమదాయకము సంతోషంబు పౌరాళికిన్ "

11, జులై 2020, శనివారం

సమస్య - 3424

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గీత మార్చఁ గలదె గీఁతఁ గృష్ణ"
(లేదా...)
"గీతాశాస్త్రము గీఁత మార్చఁ గలదా కృష్ణా యశోదాత్మజా"

10, జులై 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3423

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తన సతి పెండ్లిం గనుటకుఁ దానేఁగెఁ ద్వరన్"
(లేదా...)
"తన యర్ధాంగి వివాహముం గనుటకై తానేఁగె నుత్సాహియై"

9, జులై 2020, గురువారం

సమస్య - 3422

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో"
(లేదా...)
"కవికంటెన్ బరికింప గాడిదయె మేల్గాదే భువిన్ మిత్రమా"

8, జులై 2020, బుధవారం

సమస్య - 3421

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగలు శశి పూర్ణకళలతో నెగడె దివిని"
(లేదా...)
"పగలు శశాంకుఁ డంబరముపై విలసిల్లెఁ గళాసమగ్రుఁడై"

7, జులై 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3420

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంతికిన్ గుంభకర్ణునకు సుత సీత"
(లేదా...)
"కుంతికిఁ గుంభకర్ణునకుఁ గూఁతురుగా జనియించె సీతయే"

6, జులై 2020, సోమవారం

సమస్య - 3419

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తన్నిన నవ్వంగ నొప్పు దాప ముడుగుచున్"
(లేదా...)
"తన్నిన ధిక్కరించినను దాపము నొందక నవ్వుటొప్పగున్"

5, జులై 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3418

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోమలి తలమీద రెండు కొమ్ములు వుట్టెన్"
(లేదా...)
"కొమ్ములు రెండు పుట్టినవి కోమలి శీర్షమునందుఁ గాంచఁగన్"  

4, జులై 2020, శనివారం

సమస్య - 3417

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పయ్యెదనున్ లాగువానిఁ భామిని మెచ్చెన్"
(లేదా...)
"పయ్యెద లాగు ధూర్తుని సెబాసని భామ నుతించెఁ బ్రీతితోన్"

3, జులై 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3416

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వానరులనుఁ గాంచి వగచఁ దగునె"
(లేదా...)
"వానర జాతిఁ గాంచి కడు వంతనుఁ జెందుట నీకు యుక్తమే"

2, జులై 2020, గురువారం

సమస్య - 3415

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్"
(లేదా...)
"నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్"

1, జులై 2020, బుధవారం

సమస్య - 3414

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుత్రుఁ జంపి శివుఁడు పొలఁతి నందె"
(లేదా...)
"పుత్రునిఁ జంపి శంకరుఁడు పొందెను పర్వతరాజ పుత్రికన్"

30, జూన్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3413

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జ్యోత్స్నల్ నలుదెసలఁ బర్వి క్షోభన్ గూర్చెన్"
(లేదా...)
"జ్యోత్స్నల్ నల్దెసలందుఁ బర్వి కడు సంక్షోభమ్ముఁ గల్పించెడున్"

డా. సి.వి. సుబ్బన్న శతవధాని గారి పూరణ...
మృత్స్నావర్ధిత పారిజాత సుమనోరేఖన్ జగన్మోహనో
ద్యత్స్నిగ్ధద్యుతి మించు కన్య వలచెన్ దా రాజవర్యున్ దదం
చత్స్నేహాదృతి నిద్రలేమి వగచెన్ జాల్చాలుఁ బొమ్మంచనున్
జ్యోత్స్నల్ నల్దెసలందుఁ బర్వి కడు సంక్షోభమ్ముఁ గల్పించెడున్.

29, జూన్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3412

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగలే రాత్రిగను రాత్రి పగలుగ నయ్యెన్"
(లేదా...)
"పగలే రాత్రిగ రాత్రియే పగలుగా భావంబునం దోఁచెడిన్"

28, జూన్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3411

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నిలువు బొట్టుఁ బెట్టె నీలగళుడు"
(లేదా...)
"నిలువుగ బొట్టుఁ బెట్టెనఁట నీలగళుండు మురారి భక్తుఁడై"

27, జూన్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3410

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాయలు గలవెన్నొ పండ్లు గావెన్నటికిన్"
(లేదా...)
"కాయలు పెక్కులున్న వవి గావు ఫలంబులు చూడ నెన్నఁడున్"

26, జూన్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3409

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వంచనతో సజ్జనుఁడుగ బ్రతుకఁగ వచ్చున్"
(లేదా...)
"వంచనఁ జేయుచున్ బ్రతుకువాని నుతింతురు సజ్జనుండుగన్"
(కళ్యణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, జూన్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3408

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మహిమలు గల దేవుఁ డెపుడు మంచినిఁ గనఁడే"
(లేదా...)
"మహిమలు గల్గు దేవునకు మంచి రవంతయుఁ గానుపించదే"
(కళ్యణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, జూన్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3407

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మంచి నొనర్చెడి జనులకు మరణమె దక్కున్"
(లేదా...)
"మంచి నొనర్పఁగం దలఁచు మానవులన్ వరియించు మృత్యువే"
(కళ్యణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జూన్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3406

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పడఁతులు సరిపోరు మధుర పద్యరచనకున్"
(లేదా...)
"ఇంతుల్ వ్రాయఁగ లేరు నిశ్చయముగా హృద్యమ్ముగాఁ బద్యముల్"
(కళ్యణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, జూన్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3405

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బుద్ధి గల జనులకు బూది మిగులు"
(లేదా...)
"బుద్ధులు గల్గు వారలకు బూదియె దక్కును నిక్కువంబుగన్"
(కళ్యణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

21, జూన్ 2020, ఆదివారం


సమస్య - 3404

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిద గ్రుడ్డుఁ గొనివచ్చెఁ గాశికిఁ జనియున్"
(లేదా...)
"గాడిద గ్రుడ్డుఁ దెచ్చెనఁట కాశికిఁ బోయి జనమ్ము మెచ్చఁగన్"
(కోడూరి శేషఫణి శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

20, జూన్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3403

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్"
(లేదా...)
"తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"
(పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, జూన్ 2020, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 67

కవిమిత్రులారా,
'ర-రి-రు-రె'
పై అక్షరాలను ప్రాసస్థానంలో ప్రయోగిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో
వృద్ధావస్థను వర్ణించండి.

18, జూన్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3402

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆరనట్టి మంట లారె నెటుల"
(లేదా...)
"ఆరని మంటలారె నెవరార్పక మున్నె విచిత్రమౌనటుల్"
(శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, జూన్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3401

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది... 
"గర్భముం దాల్చె మగఁడని కాంత మురిసె"
(లేదా...)
"గర్భముఁ దాల్చె భర్త యని కాంత వచించెను సంతసంబునన్"

16, జూన్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3400

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేలకొలఁది సమస్యలు వెతలఁ గూర్చె"
(లేదా...)
"వందలు వేలుగా ముసిరి వంతలఁ ద్రోచె సమస్య లియ్యెడన్"

15, జూన్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3399

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రోగము నయమైన మిగుల రోదించెనయో"
(లేదా...)
"రోగము పోయి స్వస్థుఁడయి రోదనఁ జేయఁగసాగె బిట్టుగన్"
(కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, జూన్ 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3398

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శాంతిఁ గోరువాఁడె శత్రువు గద"
(లేదా...)
"శాంతినిఁ గోరు వారలనె శత్రువులంచుఁ దలంత్రు సజ్జనుల్"
(కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, జూన్ 2020, శనివారం

దత్తపది - 168

కవిమిత్రులారా,
మబ్బు - వాన - ముసురు - వరద
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

12, జూన్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3397

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సుతులే పతు లనెను కృష్ణ చొక్కఁపు మాటౌ"
(లేదా...)
"సుతులే నా పతులంచుఁ గృష్ణ వలికెం జొక్కంపు మాటే కదా"

11, జూన్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3396

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాండవుల కంటె మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె"
(లేదా...)
"పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ మఱి లేరు లేరుగా"

10, జూన్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3395

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శస్త్రచికిత్స పిదపఁ గనె జానకి సుతులన్"
(లేదా...)
"శస్త్రచికిత్స పిమ్మటనె జానకి సంతుఁ గనెన్ ముదంబునన్"

9, జూన్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3394

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాఁటిన వేగిరమ కీడు దథ్యముగ నగున్"
(లేదా...)
"దాఁటఁగ రాదు వేగిరమ తథ్యము గీడు జనించు ఘోరమై"

8, జూన్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3393

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కొమరునకు మ్రొక్కె జనకుండు గూర్మితోడ"
(లేదా...)
"కొమరునిఁ గాంచి మ్రొక్కె జనకుండు జనుల్ గొనియాడఁ గూర్మితోన్"

7, జూన్ 2020, ఆదివారం

అవధానం ప్రత్యక్ష ప్రసారం...

'శంకరాభరణం' వాట్సప్ సమూహంలో ఈనాడు జరుగనున్న అవధానాన్ని క్రింది లింకు ద్వారా యూట్యూబులో ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు. సరిగా మూడు గంటలకు ప్రారంభమౌతుంది.


ఆహ్వానం


సమస్య - 3392

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేశ్యల జీవితము గడుఁ బవిత్రము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"వేశ్యల జీవిత మ్మతిపవిత్రము సాధ్వులు వారి సాటియే"

6, జూన్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3391

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రణము ముగిసిన దనుచు ననురక్తుఁడు లేచెన్"
(లేదా...)
"రణము సమాప్తమైన ననురక్తుఁడు లేచెను బంచె దుల్పుచున్"

5, జూన్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3390

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దానవ రూపమును విడిచె దానవుఁ డచటన్"
(లేదా...)
"దానవరూపియై విడిచె దానవరూపము దానవుం డటన్"

4, జూన్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3389

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నవనీతప్రతిమ లగ్ని నడుమ నటించెన్"
(లేదా...)
"నవనీతప్రతిమల్ నటించెఁ గడు నానందమ్ముతో నగ్నిలోన్"

3, జూన్ 2020, బుధవారం

ఆహ్వానం!

 

సమస్య - 3388

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడు గోతులను దునిమె రావణ హితుఁడై"
(లేదా...)
"రాముఁడు గోతులం దునిమె రావణు నెయ్యముఁ గోరి యాజిలో"

2, జూన్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3387

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆలి నడఁచి పొందుము వెలయాలి సుఖము"
(లేదా...)
"భార్యనుఁ జంపి పొందవలె వార వరానన నిత్యసౌఖ్యమున్"

1, జూన్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3386

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శవపూజ లొసంగును శుభసంతోషములన్"
(లేదా...)
"శవపూజాభిరతుల్ శుభంబుఁ గనరే సంతోషముం బొందరే"

31, మే 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3385

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భావము గానముగ నెగడ బాధయె కల్గెన్"
(లేదా...)
"భావము గానమై నెగడఁ బ్రాణము ఱంపపుఁ గోఁతఁ బొందెడిన్"

30, మే 2020, శనివారం

సమస్య - 3384

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఒకఁడైనం బద్యరచన నొనరింపఁ డయో"
(లేదా...)
"అయ్యో యొక్కఁడు గూడ పద్యముల వ్రాయంబోఁడు నే నౌననన్"

29, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3383

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోటి రూప్యముల్ సమకూర్చె మేటి పిట్ట"
(లేదా...)
"పిచ్చుక కోటిరూప్యముల వేగముగా సమకూర్చె నద్దిరా"

28, మే 2020, గురువారం

సమస్య - 3382

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చదువు రానివాని చట్టు సూరి" 
(లేదా...)
"చదువే రాదను వానికిన్ సకల శాస్త్రజ్ఞుండు శిష్యుం డగున్"

27, మే 2020, బుధవారం

సమస్య - 3381

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చూడకుమనఁ జూచినాఁడఁ జూడనిదానిన్"
(లేదా...)
"చూడనిదానిఁ జూచితిని చూడకు మన్నను దొంగచాటుగన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలు)

26, మే 2020, మంగళవారం

'ఉగాది కవి సమ్మేళనం' పుస్తకాలు

కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
'శంకరాభరణం ఉగాది కవిసమ్మేళనం'
'శంకరాభరణం అష్టావధాన సంకలనం'
పై రెండు పుస్తకాలు ప్రింటై ఎల్లుండి నాకు చేరతాయి. పుస్తకాలను కొరియర్ లో పంపడానికి వీలుగా చిరునామాలు పంపమన్నాను. ఈ క్రింద పేర్కొన్న వారి చిరునామాలు నాకు అందలేదు. దయచేసి వెంటనే పంపవలసిందిగా మనవి.

ఇంకా ఈ క్రింద పేర్కొన్న కవిమిత్రుల చిరునామాలు అందలేదు….
అచ్యుతానంత బ్రహ్మచారి
అవుసుల భానుప్రకాశ్
ఆకుండి శైలజ
ఆచార్య ఫణీంద్ర
ఆత్రేయ ప్రసాద్
ఆముదాల మురళి
ఆరవల్లి శ్రీదేవి
N.Ch. చక్రవర్తి
ఐతగోని వెంకటేశ్వర్లు
కడయింటి కృష్ణమూర్తి
కరణం రాజేశ్వర రావు
కరణం శేషగిరి రావు
కర్నాటి రఘురాములు గౌడ్
కవిశ్రీ సత్తిబాబు
కానుకొలను లక్ష్మీసీత
కె. ఈశ్వరప్ప
కొనకళ్ళ ఫణీంద్ర రావు
క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు
గంగుల ధర్మరాజు
గుగ్గిళ్ళ జనార్దనాచారి
గుమ్మా నాగమంజరి
గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి
చింతా రామకృష్ణారావు
చిటితోటి విజయకుమార్
జంధ్యాల ఉమాదేవి
జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి
జి. ప్రభాకర శాస్త్రి
జిలేబి
తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ
ధనికొండ రవిప్రసాద్
నారుమంచి అనంతకృష్ణ
నేమాని సోమయాజులు
పాలపర్తి హవీలా
పి. మోహన్ రెడ్డి
పోచిరాజు కామేశ్వర రావు
పోచిరాజు సుబ్బారావు
బండకాడి అంజయ్య గౌడ్
బల్లూరి ఉమాదేవి
మంద పీతాంబర్
మిస్సన్న
ముడుంబ వేణుగోపాలాచార్యులు
ముత్యంపేట గౌరీశంకర శర్మ
మైలవరపు మురళీకృష్ణ
వజ్జల రంగాచార్య
డా. వరలక్ష్మి హరవే
విట్టుబాబు
వెలగపూడి భారతి
శంకర్జీ డబ్బీకార్
శిష్ట్లా వి.ఎల్.ఎన్. శర్మ
శ్రీపతి శాస్త్రి
సూర్య కటకం
హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి
దుర్గాప్రసాద రావు
చెరుకూరి వేంకట సూర్యనారాయణ శర్మ
కాకర మురళీధర్
ఫోన్ నెం. 9951087936

సమస్య - 3380

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దీనెన లిడువాఁడె నేఁడు దేహీ యనెనే"
(లేదా...)
"దీవెన లిచ్చువాఁడె కడు దీనత దేహి యటంచు నిల్చెనే"
(డా. జి. సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలతో)

25, మే 2020, సోమవారం

సమస్య - 3379

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సింహ మేనుంగులకుఁ జిక్కెఁ జెడె యశమ్ము"
(లేదా...)
"సింగం బక్కట సింధురమ్ములకు నిస్తేజంబుగాఁ జిక్కెడిన్"

24, మే 2020, ఆదివారం

జన్మదిన శుభాకాంక్షలు!


ఆహ్వానం!


సమస్య - 3378

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మల్లె లనిన నాగరాజు మది రోసెఁ నయో"
(లేదా...)
"మల్లెల నాగరాజు గని మానసమందున రోసె నయ్యయో"

23, మే 2020, శనివారం

సమస్య - 3377

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రోదించినఁ బిలిచెదను కరోనా బూచిన్"
(లేదా...)
"నా మాటల్ వినకుండ నేడ్చిన కరోనా బూచినిం బిల్చెదన్"

22, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3376

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తప్పఁగఁ బరీక్ష విద్యార్థి తాను మురిసె"
(లేదా...)
"తప్పి పరీక్షలోఁ గడు ముదంబున గంతులు వేసె ఛాత్రుఁడే"

21, మే 2020, గురువారం

సమస్య - 3375

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"యమ మహిషాగమనమున భయంపడఁ దగునా"
(లేదా...)
"యమ మహిషాగమంబున భయంబును బొందఁగ నొప్పు నెవ్విధిన్"

20, మే 2020, బుధవారం

సమస్య - 3374

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హనుమంతుని జప మిడుముల నందించుఁ గదా"
(లేదా...)
"హనుమన్నామ జపానురక్తులకు లభ్యంబౌను కష్టంబులే"

19, మే 2020, మంగళవారం

కవిమిత్రులకు విన్నపం...

        ఎంతోకాలంగా అనుకుంటున్న విషయం...
        'సమస్యా పూరణలు' పేరిట ఇప్పటికి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చాయి. అయితే అవన్నీ కవులు వ్యక్తిగతంగా తాము చేసిన సమస్యాపూరణలను ముద్రించుకున్నవే.
        'శంకరాభరణం - బృహత్సమస్యాపూరణలు' పేరుతో శంకరాభరణంలో ప్రకటింపబడిన 1116 మంచి సమస్యలను ఎన్నుకొని, ఒక్కొక్క సమస్యకు వచ్చిన పూరణలలో నాలుగు ఉత్తమమైనవి, విభిన్నమైనవి ఎన్నుకొని పూరించిన కవుల పేర్లతో సహా ప్రకటిస్తూ ఒక పుస్తకం తీసుకురావలన్నది నా చిరకాల స్వప్నం. ఈ పద్ధతిలో ఇది మొట్టమొదటి పుస్తకం అవుతుంది.  ఈ విషయాన్ని ఎన్నోసార్లు, ఎన్నో సమావేశాలలో, ఎందరితోనో ప్రస్తావించాను. అందరూ ఇది మంచి కార్యమని ప్రోత్సహించారు. ఎంతవరకు వచ్చిందని అడుగుతూ ఉన్నారు.
        పుస్తక ముద్రణా భారం తమదని శ్రీ తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు వాగ్దానం చేసారు. అంతేకాక ఎప్పటికప్పుడు ఈకార్యం పూర్తి చేయవలసిందిగా గుర్తు చేస్తున్నారు. 
అయితే ఇంతకాలంగా తీరిక లేకపోవడం వల్ల, తరచూ ప్రయాణల వల్ల, అనారోగ్యం వల్ల, డిటిపి పనుల ఒత్తిడి వల్ల నేను ఈ పనిని మొదలు పెట్టలేకపోయాను. మొదలు పెట్టినా ఇది ఒక్కడి వల్ల అయ్యే పని కాదు.
        అందువల్ల ఆసక్తి ఉన్న కవిమిత్రులను ముందుకు రావలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. *ముందుకు వచ్చిన వారిలో పదిమందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సంవత్సరం కేటాయిస్తాను*. ఆ సంవత్సరం వారికి ఉత్తమమైనవిగా తోచిన సమస్యలను ఎన్నుకొని, ఆ సమస్యకు వచ్చిన పూరణలలో వైవిధ్యంగా, ఉత్తమంగా ఉన్న నాలుగింటిని పూరించిన వారి పేర్లతో సహా కాపీ చేసి, ఒక ఫైలులో పేస్ట్ చేసి నాకు పంపవలసి ఉంటుంది. శ్రమతో కూడిన పనే. కాని సాహిత్య చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే పుస్తకంలో మీ భాగస్వామ్యం ఉంటుంది.
        కేవలం బ్లాగులో వచ్చిన పూరణలనే ఎన్నుకొనడానికి అవకాశం ఉంది. వాట్సప్ సమూహంలో సాధ్యపడదు.
        లాక్‌డౌన్ ప్రారంభమైనపుడు ఈ ఆలోచన వస్తే బాగుండేది. ఇప్పటికైనా అవకాశం ఉంది.
ఆసక్తి ఉన్న కవిమిత్రులు స్పందించవలసిందిగా మనవి. 

సమస్య - 3373

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రావణుఁడు కుంభకర్ణుఁడు రక్ష మనకు"
(లేదా...)
"రావణ కుంభకర్ణులె తిరంబగు రక్షణ నిచ్చు దైవముల్"

18, మే 2020, సోమవారం

సమస్య - 3372

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మనుజులను సంఘజీవులం చనుట కల్ల"
(లేదా...)
"మనుజులు సంఘజీవులను మాట యసత్యము గాదె చూచినన్"

17, మే 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3371

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పార్వతీ విష్ణుపత్నివై భద్రమిడుము"
(లేదా...)
"పార్వతి వీవు విష్ణుసతివై నను బ్రోవవె సత్కృపామతిన్"

16, మే 2020, శనివారం

సమస్య - 3370

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దారులం గొట్ట నేర్పె నాధ్యాత్మబోధ"
(లేదా...)
"దారుల్ గొట్టుట నేర్చినాఁడు విని యాధ్యాత్మప్రబోధమ్ములన్"

15, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3369

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"త్రాగువాఁడె శిష్టుఁడనిరి ధర్మవిదులు"
(లేదా...)
"త్రాగెడివాఁడె శిష్టుఁడని త్రాగుచుఁ జెప్పిరి ధార్మికోత్తముల్"
(విట్టుబాబు సౌజన్యంతో)

14, మే 2020, గురువారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3368

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బంగారముఁ గాంచితి భయపడితిఁ గొనంగన్"
(లేదా...)
"బంగారమ్మును గాంచి దూరముగ నేఁ బాఱంగ యత్నించితిన్"

13, మే 2020, బుధవారం

దత్తపది - 167

కవిమిత్రులారా,
'ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేభము, శార్దూలము' 
ఈ పదాలతో ఛందస్సౌందర్యాన్ని తెలుపుతూ 
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

12, మే 2020, మంగళవారం

అవధాన సంకలనం ముఖచిత్రం


సమస్య - 3367

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భక్తి పెరిగినట్టి జనుల బ్రతుకులు బరువౌ"
(లేదా...)
"భక్తియె మీఱఁగన్ బ్రతుకు భారమగున్ జనులెల్లవారికిన్"
(కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, మే 2020, సోమవారం

సమస్య - 3366

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మోక్షార్థికి వలయు మద్యమును చౌర్యంబున్"
(లేదా...)
"మోక్షముఁ గోరువారలకు ముఖ్యము చౌర్యము మద్యపానముల్"

10, మే 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3365

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పలికిన నిందలు మధురసుభాషితము లగున్"
(లేదా...)
"పలికిన నిందలెల్లను సుభాషితముల్ గలిగించు క్షేమమున్"

9, మే 2020, శనివారం

సమస్య - 3364

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రికెటు కష్టమైన క్రీడ యగును"
(లేదా...)
"క్రికెటు కనంగఁ గష్టమగు క్రీడ యగున్ సురమౌని నారదా"

8, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3363

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంటిని విడి తిరుగు కాంతయే సాధ్వి యగున్"
(లేదా...)
"ఇంటికి స్వస్తి చెప్పుచు యథేచ్ఛఁ జరించెడి కాంత సాధ్వియౌ"

7, మే 2020, గురువారం

సమస్య - 3362

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిద నెక్కి శశిధరుఁడు గాశికి నేఁగెన్"
(లేదా...)
"గాడిద నెక్కి శంకరుఁడు గాశికి నేఁగె నుమాసమేతుఁడై"

6, మే 2020, బుధవారం

సమస్య - 3361

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ముదము వలదటంచుఁ బోఱఁ డేడ్చె"
(లేదా...)
"ముదమును రోసి వద్దనుచుఁ బోఱఁడు బిట్టుగ నేడ్చె నత్తఱిన్"

5, మే 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3360

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హలముఁ దాల్చిన శివుఁడె దిక్కగును మనకు"
(లేదా...)
"హలమును దాల్చినట్టి నిటలాక్షుఁడె దిక్కగు నెల్లవారికిన్"

4, మే 2020, సోమవారం

సమస్య - 3359

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నత్తను బెండ్లాడవచ్చునా యని రెల్లన్"
(లేదా...)
"నత్తను బెండ్లియాడఁ దగునా యని నవ్విరి బంధులెల్లరున్"

3, మే 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3358

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పైకముతోఁ గర్షకుండు పాడైపోవున్"
(లేదా...)
"పైకంబున్ గొని కర్షకుండు ఖలుఁడై భ్రష్టత్వముం బొందులే"

2, మే 2020, శనివారం

'ఉగాది కవిసమ్మేళనం' ప్రచురణ

కవిమిత్రులారా!
          శార్వరి ఉగాది సందర్భంగా కవుల పద్య సంకలనం 'శంకరాభరణం - శార్వరి ఉగాది కవిసమ్మేళనం' పేరుతో ముద్రించడానికి తుదిమెరుగులు దిద్దుకుంటున్నది. అందులో కవుల ఊరి పేరుతో పాటు ఫోన్ నెం. కూడా ఇవ్వాలని కోరారు. కావున ఆ సంకలనంలోని కవులు తమ ఫోన్ నెం.లు, చిరునామాలు ఈ పోస్టు క్రిందకాని నా మెయిల్ (shankarkandi@gmail.com)కు కాని పంపించమని మనవి.
          దాదాపు 120 పేజీల పుస్తకం ముద్రణకు అవసరమైన డబ్బు పూర్తిగా సమకూరలేదు. కనుక పంపని వారెవరైనా ఉంటే పంపవచ్చు. తప్పక పంపాలన్న నిర్బంధం లేదు. డబ్బు పంపవలసిన అకౌంటు వివరాలు.....

Kandi Shankaraiah
State Bank of India,
Warangal Main.
A/c No. 62056177880
IFC : SBIN0020148

గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటియం ద్వారా పంపడానికి ఫోన్ నెం. 7569822984

సమస్య - 3357

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాట్నము విడి గాంధి యిదె స్వరాజ్యముఁ దెచ్చెన్"
(లేదా...)
"రాట్నము వీడి తెచ్చెను స్వరాజ్యము గాంధి మహాత్ముఁ డొప్పుగన్"

1, మే 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3356

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మునిఁ గని భయపడిరి పుడమిదొరలు"
(లేదా...)
"మునిఁ గని రాజులెల్లఁ దలపోసిరి కాలుఁ డటంచు భీతితోన్"

30, ఏప్రిల్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3355

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడులన్నియు మూఁతపడఁగ భారతి మెచ్చెన్"
(లేదా...)
"బడులను మూసివేయఁగనె భారతి మెచ్చెను మోదమందుచున్"
(ఈ సమస్యను పంపిన జి. సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు)

29, ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3354

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గడియారము సిగ్గుపడును గమనము నాపున్"
(లేదా...)
"అలయక చూచినంత గడియారము సిగ్గిలి యాగిపోవురా"
(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3353

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సిగరెట్ సిగపట్లు మనకు శ్రేయముఁ గూర్చున్" 
(లేదా...)
"సిగరెట్టున్ సిగపట్లు రెండు మనకున్ శ్రేయంబులం గూర్చెడిన్"

27, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3352

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పెక్కు సమస్యలు గలుగుట పెన్నిధియె కదా"
(లేదా...)
"పెక్కు సమస్యలుండుటయె పెన్నిధియౌఁ గద చిత్ప్రభాసమై"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబుకు ఆశీస్సులు)

26, ఏప్రిల్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3351

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాపాత్ముఁడు విట్టుబాబు పక్కున నవ్వెన్"
(లేదా...)
"వెస పాపాత్ముఁడు విట్టుబా బపుడు నవ్వెం బక్కునన్ వింతగన్"

25, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3350

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎలుక పాము నెమలి యెద్దు కపులు"
(లేదా...)
"ఎలుక భుజంగమున్ నెమలి యెద్దు గజమ్ము మృగేంద్రమున్ కపుల్"

24, ఏప్రిల్ 2020, శుక్రవారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3349

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్"
(లేదా...)
"స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్" 

23, ఏప్రిల్ 2020, గురువారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3348

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మూర్ఖుండు శకారుఁ డనుట పోలునె మీకున్"
(లేదా...)
"మూర్ఖుఁ డటంచు మీరనుట పోలునె శిష్టు శకారు నివ్విధిన్"

22, ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3347

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కన్నవారినిఁ దల్లియే కాటికంపె"
(లేదా...)
"అంత మొనర్చె సంతతిని నమ్మయె మిక్కిలి సంతసించుచున్"

21, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3346

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె"
(లేదా...)
"గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్"

20, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3345

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శవ విభవముఁ గాంచి వడఁకె శక్రుఁడు భీతిన్"
(లేదా...)
"శవ విభవంబు చూడఁగనె శక్రుఁడు భీతిలె మేన్వడంకగన్"

19, ఏప్రిల్ 2020, ఆదివారం

ఆహ్వానం


సమస్య - 3344

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రామునికి వనంబులుండ రాజ్యంబేలా"
(లేదా...)
"రాముని కేల భార్య మఱి రాజ్యము లేల వనంబు లుండఁగన్"

18, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3343

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మఱ్ఱాకున విడెముఁ దినఁగ మనసాయె సఖీ!"
(లేదా...)
"మనసాయెన్ గద భామినీ! తినుటకై మఱ్ఱా కునన్ వీడ్యమున్"

17, ఏప్రిల్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3342

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శంకరునకుఁ దోఁక గలదు చర్చింపంగన్"
(లేదా...)
"పరమేశుండగు శూలికిం గలదు పో వాలంబు చర్చింపఁగన్"

16, ఏప్రిల్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3341

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తండ్రి కూఁతుండ్రు చంపిరి తల్లినయ్యొ" 
(లేదా...)
"తనయయుఁ దండ్రియున్ గలిసి తల్లినిఁ జంపిరి సంతసంబునన్"

15, ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3340

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంతికిఁ బురుషత్వమబ్బె నెంతయొ వేడ్కన్"
(లేదా...)
"సకియకుఁ గోరుకొన్న పురుషత్వము దక్కెను పూర్వపుణ్యమై"

14, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3339

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్"
(లేదా...)
"కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్"

13, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3338

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఖరహతితో ధన్యుఁడయ్యెఁ గాలుఁ డలరుచున్"
(లేదా...)
"ఖరహతిఁ గాంచె ధన్యతను గాలుఁడు ప్రాణహరుండు చయ్యనన్"

12, ఏప్రిల్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3337

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవితతికిన్ సామ్యతయె మృగములకుఁ గలిగెన్"
(లేదా...)
"కవితతికిన్ మృగంబులకుఁ గల్గెను సామ్యము చిత్రమేటికిన్"

11, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3336

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిదను వివాహమాడెఁ గాంత ముదమునన్"
(లేదా...)
"గాడిదనున్ వరించి యొక కాంత ముదమ్మునఁ బెండ్లియాడెరా"

10, ఏప్రిల్ 2020, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3335

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"
(లేదా...)
"పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా"