30, నవంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2533 (గౌరికిఁ గేశవుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్"
(లేదా...)
"గౌరికిఁ గేశవుండు పతి గావలె శంకరుఁ డన్న గావలెన్"
(శతావధాని పోకూరి కాశీపతి పూరించిన సమస్య)

29, నవంబర్ 2017, బుధవారం

పదవీ విరమణ సన్మాన పత్రము


పదవీ విరమణ సన్మాన పత్రము

శ్రీ గుండు మధుసూదన్ గారు, తెలుగు స్కూల్ అసిస్టెంటు,
ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాల, శంభునిపేట, వరంగల్లు నుండి
తేది: 30-11-2017న పదవీ విరమణ చేయు సందర్భమున తేది: 29-11-2017నాడు సమర్పించిన
-:సన్మాన పద్య నవ రత్నములు:-
శ్రీయాదాద్రి నృసింహుం
డా యముడాల నిలయుఁడగునట్టి త్రినేత్రుం
డాయత కరుణా సాంద్రులు
నై యీ మధుసూదనుని ప్రియదులుగ నగుతన్!

ప్రథిత గుండు వంశ వారాశి పూర్ణ శ
శాంకుఁడీవు; మల్లికాంబ పుణ్య
శీల, సత్త్వగుణ విశిష్ట  రామస్వామి 
దంపతులకు ముద్దు తనయుఁ డీవు!

అడుగడుగున నాటంకము 
లిడుములఁ బెట్టంగ నోర్చి హితమగు విద్యల్
గడియించి జీవనమునకు 
నెడ నెడ నుద్యోగభార మెటు సైఁచితివో?

ఎడతెగని యీతిబాధలఁ 
బడి ప్రావీణ్యమునఁ దెలుఁగు భాషోపాధ్యా
యుఁడవై విద్యాబోధనఁ 
గడు నంకితభావ మొప్పఁగాఁ జేసితివే!

సంప్రదాయ కవిత్వమున్ సంస్కృతమును 
చిన్ననాఁటనె యభ్యసించితివి నీవు;
తత్ప్రభావమె నిన్నిట్లు సత్ప్రసాద 
గుణ కవిత్వరచనఁ బారగునిగఁ జేసె!

వేలకొలఁది పద్యము లవ
లీలన్ రచియించి లెక్కలేనట్టి కృతుల్
హేలన్ వెలయించిన కవి
తాలోలాత్మ! మధురకవి! ధన్యుఁడవయ్యా!

మధుసూదన! సత్కవితా 
సుధ లొల్కెడు నీదు పద్యశోభలఁ గనియున్
బుధు లెల్లరు నిను మెచ్చియు 
"మధురకవీ" యనుచుఁ బిలిచి మన్నించిరయా!

పెక్కు బిరుదు లంది, పెక్కు సన్మానమ్ము
లంది, యశముఁ గంటివయ్య నీవు!
బ్లాగుల నడిపించి వాట్సప్ సమూహాల
యందు కవుల మెప్పు లందినావు!!

ఎద యుప్పొంగ సమర్పిం
చెద మధుసూదన! సదా నృసింహుని కృపతోఁ
గొదువయె లేని శుభముఁ గనఁ 
బదవీ విరమణ సమయ శుభాకాంక్ష లివే!

సమర్పణ
కంది శంకరయ్య
"శంకరాభరణం" బ్లాగు నిర్వాహకులు


సమస్య - 2532 (పగతుర పాదముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పగతుర పాదములఁ బట్టవలె వీరులకున్"
(లేదా...)
"పగతుర పాదపద్మములఁ బట్టఁగ వీరుల కొప్పు నాజిలోన్"

28, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 39

కవిమిత్రులారా,
అంశము - శివధనుర్భంగము
నిషిద్ధాక్షరములు - శ-ష-స-హ.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

వీణా బంధ ఉత్పలమాల (శివస్తుతి)


కారుణమూర్తి,  కోకనద,   ల్మషకంఠ,     కపాలధారి, కే
దార,యగస్త్య, ధూర్జటి, సదాశివ,యీశ్వర,  లోకపాలకా,
కారణ కారణమ్ము,శివ, గంగపతీ,భవ,  చంద్ర శేఖరా,  
మారిపతీ, యనారతము మమ్ముల గాచుము  లోకరక్షకా. 

  
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

27, నవంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2531 (పద్మములు ముకుళించెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పద్మములు ముకుళించెను భానుఁ జూచి"
(లేదా...)
"పద్మము లెల్ల భానుఁ గని వైళముగన్ ముకుళించెఁ జూడుమా"
(శతావధాని అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు పూరించిన సమస్య)

26, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2530 (శంకరుఁ డెత్తె హిమగిరిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"శంకరుఁ డెత్తె హిమగిరిని సతి వెఱఁ గందన్"
(లేదా...)
"శంకరుఁ డెత్తె వెండిమల శైలతనూభవ సంభ్రమింపఁగన్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

25, నవంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2529 (అవధానముఁ జేయువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"అవధానముఁ జేయువాఁడె యతిమూర్ఖుఁ డగున్"
(లేదా...)
"అవధానమ్మునుఁ జేయునట్టి కవి మూర్ఖాగ్రేసరుండౌ జుమీ"

24, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2528 (చోరుని సముఁడు కవి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"చోరుని సముఁడు కవి యనుట చోద్యమ్మౌనే?"
(లేదా...)
"చోరునకున్ సముండు కవి చోద్యము గా దిది నిత్యసత్యమే"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

23, నవంబర్ 2017, గురువారం

ఆహ్వానం (అష్టావధానం)

శ్రీ వేంకట సోమయాజుల ఆంజనేయ శర్మ (విరించి) గారు
తమ కుమారుని శుభవివాహ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన
అష్టావధానం
అవధాని       -          శ్రీ తాతా సందీప్ శర్మ గారు (రాజమండ్రి)
అధ్యక్షులు    -          శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారు
పృచ్ఛకులు...
నిషిద్ధాక్షరి       -        శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
సమస్య          -        శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు
దత్తపది          -        శ్రీ మాచవోలు శ్రీధర్ రావు గారు
వ్యస్తాక్షరి        -        శ్రీ బండకాడి అంజయ్య గారు
ఆశువు          -        శ్రీ తిగుళ్ళ నరసింహమూర్తి శర్మ గారు
వర్ణన            -        శ్రీ ఫణీంద్ర కుమార్ శర్మ గారు
వారగణనం    -        శ్రీ వెన్ను చక్రపాణి గారు
అప్రస్తుత ప్రసంగం -  శ్రీ డా. ఎస్.బి. శ్రీధరాచార్యులు

తేదీ                -          25-11-2017 (శనివారం)
సమయం     -          ఉ. 10-30 గం. నుండి

వేదిక
టెలీఫోన్ కమ్యూనిటీ హాల్,
జ్ఞాన సరస్వతీ దేవాలయం ప్రక్కన,
రోడ్ నెం. 1, టెలీఫోన్ కాలనీ,
ఆర్.కె.పురం, కొత్తపేట,
హైదరాబాదు.


అందరికీ ఆహ్వ్వానం!

సమస్య - 2527 (వాణికి దేహార్ధ మొసఁగె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వాణికి దేహార్ధ మొసఁగె ఫాలాక్షుఁ డొగిన్"
(లేదా...)
"వాణికి నర్ధదేహమును వాసిగ నిచ్చె శివుండు వేడుకన్"
ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

విరించి గారి ఆహ్వానం!


22, నవంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2526 (రమణికిన్ బూలు చేటగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు"
(లేదా...)
"రమణికిఁ బూలు చేటగును బ్రాయమునం దనుమాన మేటికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

మహా నాగ బంధము

సీస బంధ దేవి స్తుతి 

సీ.
చాముండ, చల, యుమ, సతి, భవ్య, శాంభవి,
          మాత, యమున, శివ, మారి, సౌమ్య, 
మాలిని, ఆర్యాణి, మాధవి, గిరిజ, నా
          రాయణి, భార్గవి, రామ, సత్య, 
చండ, కాత్యాయని, చండిక, హీర, యా
          నంద భైరవి, రమ్య, నందయంతి,
నగనందిని, నగజ, భగవతి, నగజాత,
          దాక్షాయణీ, తల్లితల్లి, జలధి
జ, నటరాజసతి, భంజ, నికుంభిల, విజయ,
          చలిమల పట్టి, చపల, శివాని,
శాకంబరి, భవాని, శ్యామల, సావిత్రి,
          శాంతి, యిందిర, లంబ,  శాకిని, సిరి,
శాక్రి, సనాతని, సని, రమ, శాంకరి,
          కాళిక, శైలజ, కాళి, పాత్రి,
సంపద, పార్వతి, శైలేయి, మాతంగి,
          సాత్వికి, మాతృక, షష్టి, వాణి,
తే.గీ.
బాణ, గీర్దేవి, వాగ్దేవి, బాస, విద్య
దాత, లక్కిమి, పద్మిని, సీత, లక్ష్మి,
దాక్షి,  శ్యామ, లలన, దక్ష తనయ, రామ,
కరుణ తోడ మమ్ము సతము గాచ వలయు.

రచన :- పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

21, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2525 (పండు ముసలిని వరియించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పండు ముసలిని వరియించెఁ బంకజాక్షి"
(లేదా...)
"పండు ముసలినిన్ వరించెఁ బంకజాక్షి ప్రీతితో"
(శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

20, నవంబర్ 2017, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 48 (అ-న్న-మ-య్య)

అంశము - అన్నమయ్య పదవైభవం.
ఛందస్సు- మీ యిష్టం.
స్యస్తాక్షరములు... 
అన్ని పాదాల మొదటి అక్షరములు వరుసగా "అ - న్న - మ - య్య" ఉండవలెను.
(ఈ నియమంతో తేటగీతిలో పద్యం వ్రాయడం కుదరదు)

ఆందోళికా బంధ తేటగీతి (దేవీ ప్రార్ధన)మాత, మంగళ, శ్రీగౌరి, మారి, గిరిజ,
బాల, కాల, లలన, సీత, భవ్య, లంభ,
రంభ, శాంభవి, యుమ, రమ, రామ, భీమ, 
యగజ, దుర్గ, శ్రీమాతృక, యంబిక, జయ,
మలయ వాసిని శారద, మాలిని, కళ
భార్గవి, శివ, సరస్వతి, భంజ, శాక్రి, 
సౌమ్య, దశభుజ, సావిత్రి, శక్తి, శాంతి,
నీల లోహిత, రక్షి, సని, సురస, భయ 
నాశిని, యమున, మలయమ్మ, నంద, సతము 
కరుణతో  జూచుచును మమ్ము గాచ వలయు
రచన :- పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్  

19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2524 (శ్రీకృష్ణుని కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"శ్రీకృష్ణుని కంటె ఘనుఁడు శిశుపాలుండే"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

18, నవంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2523 (భరతుఁ దునిమె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"భరతుఁ దునిమె రాఘవుండు భామిని కొఱకై"
(లేదా...)
"భరతు వధించె రాఘవుఁడు భామినికై సదసద్వివేకియై"
(కంద పాద సమస్య పంచసహస్రావధాని జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు పూరించినది - 
'అవధాన విద్యాసర్వస్వము' నుండి)

17, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2522 (పరమపదము లభ్యము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"పరమపదము లభ్యమగును పాపాత్ములకే"
(లేదా...)
"పరమపదమ్ము లభ్యమగుఁ బాపులకే సులభమ్ముగా భువిన్"

16, నవంబర్ 2017, గురువారం

దత్తపది - 126 (దొర-డబ్బు-అప్పు-వడ్డి)

దొర - డబ్బు - అప్పు - వడ్డి
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
ఋణగ్రస్తుని బాధను వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(పై పదాలను అన్యార్థంలోనే ఉపయోగించాలన్న నియమమేమీ లేదు.
 అన్యార్థంలొ ఉపయోగిస్తే సంతోషం!)

15, నవంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2521 (పట్టపగలు వెన్నెల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"పట్టపగలు వెన్నెల విరిసెన్" (ఛందోగోపనము)
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
(ఛందోగోపనము - పృచ్ఛకుడు సమస్యను పూర్తి పాదంగా కాకుండా కొంత భాగాన్ని, లేదా మూడవ పాదంలో కొంత భాగం నుండి మొదలు పెట్టి ఇస్తాడు. అవధాని అది ఏ ఛందస్సులో ఇముడుతుందో గ్రహించి పూరించాలి.
ఉదాహరణకు... "శివుఁడు గరుఁడు నెక్కి వడివడిఁ బారెన్" అని సమస్య ఇచ్చారనుకోండి. కందపాదం ప్రారంభంలో కొంత వదలిపెట్టారు. కవి అక్కడ మూడు లఘువులను చేర్చి కాని (పరమశివుఁడు...), ఒక గురువు ఒక లఘువు వేసికొని కాని (మూడుకనులు నయముగ గల। వాఁడు శివుఁడు...) పూరించవచ్చు.
అలాగే... "అర్జునుఁ డూరువులన్ భంగపఱచె నుగ్రుం డగుచున్" అని సమస్య ఇచ్చారనుకోండి. ఇక్కడ కందంలో మూడవ పాదం చివర నుండి సమస్య ఇవ్వబడింది. "అర్జునుఁ। డూరువులన్ భంగపఱచె నుగ్రుం డగుచున్" అని భావించాలి).

14, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2520 (బొంకునట్టివాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును" 

13, నవంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2519 (పొడి యొనర్చువాని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పొడి యొనర్చువానిఁ బొగడ వశమె"
ఈ సమస్య సూచించిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

12, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2518 (పుస్తకముఁ బఠింత్రు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పుస్తకముఁ బఠింత్రు మూర్ఖజనులు"
(లేదా...)
"పుస్తకముల్ బఠించెదరు మూర్ఖజనాళి వివేకశూన్యులై"

11, నవంబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2517 (కవులఁ బురస్కృతుల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కవులఁ బురస్కృతులఁ జేయఁగా వల దెపుడున్"
(లేదా...)
"కవులం బిల్వఁగరాదు దండుగ పురస్కారమ్ము లందిచ్చుటల్"

10, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2516 (శివభక్తవరేణ్యుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శివభక్తవరేణ్యుఁ డనఁగ శ్రీశ్రీయె కదా"
(లేదా...)
"శివభక్తాగ్రణి యెవ్వరో యెఱుఁగవా శ్రీశ్రీయె సత్యం బిదే"

ఖడ్గబంధములు

రచన - పూసపాటి కృష్ణసూర్య కుమార్

ఖడ్గ బంధ తేటగీతి - 1 (పార్వతీ ప్రార్ధన)

గౌరి, మారి, గిరిజ, భీమ, కాళి, చండ,
శారద, విజయ, మాలిని, సత్య, శంక
రి, యగజ, బహుభుజా, కర్వరి, పురుహుతి, 
కరుణ జూపి సతము మమ్ము  గాచవలయు

ఖడ్గ బంధ తేటగీతి - 2 (పార్వతీ ప్రార్ధన)

రంభ, లంభ, శాంభవి, దుద్దుర, గుహ జనని, 
గట్టు పట్టి, కాత్యాయణి, కౌసిని, శివ,
పార్వతి, పురల, యీశ్వరి, భగవతి, స్తుతి, 
వందనమ్ము మాతా నీకు వందనమ్ము.

ఖడ్గ బంధ తేటగీతి - 3 (లక్ష్మి స్తుతి)

 రామ, రమ, కమలాలయ, రమ్య వదన, 
జలదిజ, కలిమిగుబ్బెత, చంద్ర వదన, 
మరుని తల్లి,  మా, మాత, యమల, యతిచర,
యెల్ల కాలము గాపాడు మిందు వదన.

9, నవంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2515 (కరణమ్మును నమ్ముకొనిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు సుఖమ్ముల్"
(లేదా...)
"కరణము నమ్మువారలకుఁ గల్గు సుఖమ్ములు కచ్చితమ్ముగా"
అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...

8, నవంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2514 (భీముఁడు చెలరేగి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"భీముఁడు చెలరేగి చంపె భీష్ము రణమునన్"
(లేదా...)
"భీముఁడు యుద్ధరంగమున భీష్మునిఁ జంపెఁ బరాక్రమోద్ధతిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

7, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2513 (సంపదలు కొల్లగొట్టెద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సంపదలు కొల్లగొట్టెద జనులు మెచ్చ"
(లేదా...)
"సంపదఁ గొల్లగొట్టెదఁ బ్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

6, నవంబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2512 (పతులు గల రైదుగురు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పతులు గల రైదుగురు సాధ్వి భానుమతికి"
(లేదా...)
"పతులు గణింప నైదుగురు భానుమతీసతికిన్ సుయోధనా"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

5, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2511 (సింగమ్మును గాంచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సింగమ్మును గాంచినపుడె చింతలు దొలఁగున్"
(లేదా...)
"సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

4, నవంబర్ 2017, శనివారం

ఆకాశవాణి వారి 'సమస్యాపూరణం' - 2

ఈవారం సమస్య....
"అమృతము విషమయ్యెఁ జూడ నాశ్చర్యముగన్"
11-11-2017 (శనివారం) ఉదయం 7-30 గం.లకు ప్రసారమౌతుంది. 
పూరణలను పంపవలసిన చిరునామాలు....
email :
padyamairhyd@gmail.com

Postal Address :
సమస్యాపూరణం,
c/o స్టేషన్ డైరెక్టర్,
ఆకాశవాణి,
సైఫాబాద్,
హైదరాబాద్ - 500 004.

సమస్య - 2510 (కార్తిక పూర్ణిమను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కార్తిక పూర్ణిమను గంటిఁ గద నెలవంకన్"

3, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2509 (పలలమ్మును గోరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పలలమ్మును గోరి చిలుక ఫలముల రోసెన్" 
ఈ సమస్యను సూచించిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

2, నవంబర్ 2017, గురువారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


నిషిద్ధాక్షరి - 38

కవిమిత్రులారా,
అంశము - కుచేలుని వృత్తాంతము
నిషిద్ధాక్షరములు - కకారము (క - దాని గుణితాలు, అది సంయుక్తంగా ఉన్న అక్షరాలు)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

1, నవంబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2508 (కవి కిద్దఱు భార్యలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కవి కిద్దఱు భార్యలున్నఁ గను సుఖ కీర్తుల్"
ఈ సమస్యను సూచించిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.