31, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3591

1-1-2021 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“నూతన సంవత్సరమున నూటికి నూఱే”

(లేదా…)

“నూతన వత్సరమ్మునను నూటికి నూఱె యటంచు నవ్వెదన్”

30, డిసెంబర్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3590

31-12-2020 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సంతోషమొ నిన్నుఁ బంప సంతాపమ్మో”

(లేదా…)

“సంతోషమ్మున నిన్నుఁ బంపవలెనో సంతప్తచిత్తుండనై”

29, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3589

30-12-2020 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మక్కా చని చేయఁదగు రమాధిప పూజల్”

(లేదా…)

“మక్కా చేరి సభక్తిఁ గొల్వఁదగు రామయ్యన్ మహీజాపతిన్”

28, డిసెంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3588

29-12-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కలము ధరించి చనె సతి సుఖంబిడఁ బతికిన్”

(లేదా…)

“కలము ధరించి శోభనసుఖంబిడఁగాఁ జనె నాతి భర్తకున్”