31, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3948

1-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల"
(లేదా...)
"పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"

30, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3947

31-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మేఘము లేకుండ వాన మేదినిఁ గురిసెన్”
(లేదా...)
“మేఘము లేకయే కురిసె మేదినిపైఁ బెనువాన వింతగన్”

29, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3946

30-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్"
(లేదా...)
“తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3945

29-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమును వ్రాయవద్దనె భార్య పతిని”
(లేదా...)
“పద్యము వ్రాయరా దనుచు భర్త పదమ్ముల వ్రాలె పత్నియే”

27, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3944

28-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాశ్నికుఁ డవధానినిఁ గని పక్కున నవ్వెన్”
(లేదా...)
“ప్రాశ్నికుఁ డా వధానిఁ గని పక్కున నవ్వెను మెచ్చి రెల్లరున్”

26, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3943

27-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాలసర్పమున్ మ్రింగెను కప్ప యొకటి”
(లేదా...)
“సర్పము గప్ప నోటఁ బడి చచ్చెనయో యిది యేమి చిత్రమో”

25, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3942

26-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్”
(లేదా...)
“ఒక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్”

24, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3941

25-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రైస్తవులు రాముఁ బూజింత్రు శ్రద్ధతోడ"
(లేదా...)
"క్రైస్తవులెల్ల నేఁడు గడు శ్రద్ధను గొల్తురు రామచంద్రునిన్"

23, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3940

24-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని”
(లేదా...)
“దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్”

22, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3939

 23-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“జముఁ గాంచిన విటుఁడు పరవశత్వమునందెన్”
(లేదా...)

“జముఁ గని మోహమున్ బరవశత్వము నందె విటుండు చెచ్చెరన్”

21, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3938

22-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కైక వీరుఁ డనుచుఁ గర్ణు మెచ్చె”
(లేదా...)
“కైక మహాధనుర్ధరుఁడుగా సభలో నుతియించెఁ గర్ణునిన్”

20, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3937

21-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”
(లేదా...)
“పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్”

19, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3936

20-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగువలెల్ల మానిరి ధనుర్మాస పూజ”
(లేదా...)
“మగువల్ పూజలు సేయ మానిరి ధనుర్మాసమ్మునన్ భీతితోన్”

18, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3935

19-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవుల నిందించువారికి ఖ్యాతి గలుగు”
(లేదా...)
“కవులను దూలనాడుటయె ఖ్యాతికి హేతువు జాతి కిత్తఱిన్”

17, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3934

18-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁడు నరకుని వధించెఁ గాశీపురిలోన్”
(లేదా...)
“కర్ణుఁడు జానకీరమణికై నరకాసురుఁ జంపెఁ గాశిలోన్”

(ఒక అవధానంలో ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావధాని గారిచ్చిన సమస్య)

16, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3933

17-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఐదుగు రయోధ్యలోన రామయ్య సతులు”
(లేదా...)
“ఒప్పులకుప్ప లైదుగు రయోధ్యకుఁ జేరిరి రామపత్నులై”

15, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3932

 16-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వారవధూ సంగమమ్ము పావనము గదా”
(లేదా...)
“వారవధూ సమాగమము పావనకార్యము సజ్జనాళికిన్”

14, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3931

15-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇల్లు గూలిన కష్టము లేలఁ గలుగు”
(లేదా...)
“కాపురమందుఁ గష్టము లిఁకన్ దరిజేరునె యిల్లు గూలినన్”

13, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3930

14-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పోయెడిది పోయెఁ బోనిది పోవుటేల"
(లేదా...)
"పోయెడిదేదొ పోయినది పోనిది పోయె నదేమి చిత్రమో"
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

12, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3929

13-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నోరున్నది మగనిఁ దిట్టి నొప్పించుటకే”
(లేదా...)
“నోరిచ్చెన్ గద బ్రహ్మ దిట్టి పతినిన్ నొప్పింప రేయింబవల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

11, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3928

12-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే”

10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3927

11-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా”
(లేదా...)
“భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్”

9, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3926

10-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సద్వ్యాసంగ మ్మశాంతి సాధకము గదా”
(లేదా...)
“సద్వ్యాసంగ మశాంతికిన్ నిలయ మో సౌజన్యమూర్తీ కనన్”

8, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3925

9-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారము గలిగించు గౌరవమును”
(లేదా...)
“కారము ముఖ్యమైనదని కాంచుము గౌరవమందు వేళలన్”

7, డిసెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3924

8-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతినిఁ గూడక సచ్ఛీల వడసె సుతుని”
(లేదా...)
“పతి సంపర్కము లేక పుత్రునిఁ గనెన్ వామాక్షి సచ్ఛీలయై”

6, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3923

7-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సీతనుఁ గని శంకరుండు చిందులు వేసెన్”
(లేదా...)
“సీతనుఁ గాంచి శంకరుఁడు చిందులు వేసెఁ బరేతభూమిలోన్”

5, డిసెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3922

6-12-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముసుగు దొంగలై చరియింత్రు పుడమి జనులు”
(లేదా...)
“ముసుగులు దాల్చు దొంగలటు భూజనులెల్లఁ జరింతు రెల్లెడన్”

4, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3921

5-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండిన తలలున్నఁ జాలుఁ బండితులేలా?”
(లేదా...)
“ఒప్పుగఁ బండినట్టి తల లుండినఁ జాలు మరేల పండితుల్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

3, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3920

 4-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పవలు గడచెను గ్రుంకఁడు భానుమూర్తి”
(లేదా...)
“పవలు గతించిపోయినను భానుఁడు గ్రుంకఁడు పశ్చిమంబునన్”

(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3919

 3-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తను మెప్పింప విషము భామిని యొసఁగెన్”
(లేదా...)
“భర్త మనంబుఁ జూఱకొన భామిని యిచ్చె విషంబుఁ బ్రేమతో”

1, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3918

2-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పతనముఁ గని తండ్రి తనయు వర్ధిల్లుమనెన్”
(లేదా...)
“పతనంబుం గని పొంగెఁ దండ్రి దనయున్ వర్ధిల్ల దీవించుచున్”
(అన్నపరెడ్డి వారికి ధన్యవాదాలతో...)