31, మే 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1429 (పరిహాసము చేయువాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పరిహాసము చేయువాఁడె ప్రాజ్ఞుఁడు జగతిన్.

పద్య రచన – 576

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, మే 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1428 (ధారణ లేనియట్టి యవధానము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధారణ లేనియట్టి యవధానము గొప్పది యెంచి చూడఁగన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారికి ఇచ్చిన సమస్య ఇది...

పద్య రచన – 575

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, మే 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1427 (గుణహీనుండయ్యె నతఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గుణహీనుండయ్యె నతఁడు గురుకృపచేతన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారికి ఇచ్చిన సమస్య ఇది...

పద్య రచన – 574

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, మే 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1426 (లంచము నీయఁగోరె హరి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
లంచము నీయఁగోరె హరి లక్ష్మినిఁ బొందగఁ గోరి లుబ్ధుఁడై.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారికి ఇచ్చిన సమస్య ఇది...

పద్య రచన – 573

కవిమిత్రులారా,
 పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, మే 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1425 (రంభను జూచి రాఘవుడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రంభను జూచి రాఘవుడు రమ్మని బిల్చె ననంగకేళికిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారికి ఇచ్చిన సమస్య ఇది...

పద్య రచన – 572

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, మే 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1424 (తారలు మధ్యాహ్నవేళ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తారలు మధ్యాహ్నవేళ తళుకున మెరసెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
అవధానంలో గరికిపాటి వారికి ఇచ్చిన సమస్య ఇది...
తారల కాంతిచే పగలు తళ్కులు చిందియు తెల్లబోయెగా!

పద్య రచన – 571

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, మే 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1423 (పాపము చేయంగవలెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పాపము చేయంగవలెను భాగ్యము నందన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
గరికిపాటి వారికి అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య ఇది...
“పాపము చేయగావలయు భాగ్యము నందగ నెల్ల వేళలన్”

పద్య రచన – 570

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, మే 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1422 (కాకిని పెండ్లి యాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కాకిని పెండ్లి యాడె నొక కన్నె విలాసిని కాకినాడలో.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
(ఇది ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారికి ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 569 (పచ్చబొట్టు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మే 2014, శుక్రవారం

గాయత్రిగాయత్రి

 రచన :
పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావుఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
చేతనమ్ము గూర్చు జ్యోతివీవు
భయము దీర్తువీవు భద్రముల్ గూర్తువు
తలతునమ్మ! నిన్ను గొలుతునమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
బడుగునైతి నమ్మ! బాధలెన్నొ
పడుచునుంటి నమ్మ! భవచక్రమున తల్లి!
తలతునమ్మ! నిన్ను గొలుతునమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
నడువజేయు మమ్మ! నన్ను మంచి
యోగమార్గమందు నొప్పుగా నో దేవి!
తలతునమ్మ! నిన్ను గొలుతునమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
ఆర్తి తోడ నిటుల నరుగుచుంటి
దుర్గమమ్ములైన త్రోవలలో నేను
తలతునమ్మ! నిన్ను గొలుతునమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
అభయమిమ్ము భవభయమ్ము బాపి
అలసి సొలసియుంటి నమ్మ! నెమ్మనమున
తలతునమ్మ! నిన్ను గొలుతునమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
ప్రణవ మంత్ర వాచ్య! పరమ పూజ్య!
నీ పదమ్మె నాకు నిక్కమౌ రక్షగా
తలతు నమ్మ! నిన్ను గొలుతు నమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
పిలిచి నంతలోనె పలికి వ్యథల
దీర్చి రక్ష గూర్చు దేవత వని మది
తలతు నమ్మ! నిన్ను గొలుతు నమ్మ!

ఊతమిమ్ము నాకు నోతల్లి! గాయత్రి!
నీదు సేవలందు మోదమొందు
భాగ్యమిమ్ము నాకు పరమ దయామయీ!
తలతు నమ్మ! నిన్ను గొలుతు నమ్మ!

సమస్యాపూరణం – 1421 (పిల్లి మనసున నెలుకపై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పిల్లి మనసున నెలుకపై ప్రేమ పండె.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
(ఇది ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారికి ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 568 (పసుపు కుంకుమలు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, మే 2014, గురువారం

వేదమాత


వేదమాత

రచన :

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

నమామి వర్ణరూపిణీం

నమామి భావశోభితామ్ |

నమామి సత్ఫలప్రదాం

నమామి వేద మాతరమ్ ||నమామి మంజుభాషిణీం

నమామి హంసవాహనామ్ |

నమామి భద్రకారిణీం

నమామి వేద మాతరమ్ ||నమామి జాడ్యనాశినీం

నమామి హర్షవర్ధినీమ్ |

నమామి విశ్వవందితాం

నమామి వేద మాతరమ్ ||నమామి వాక్సుధామయీం

నమామి వాగ్వివర్ధినీమ్ |

నమామి వాగ్వినోదినీం

నమామి వేద మాతరమ్ ||నమామి విశ్వకారిణీం

నమామి విశ్వధారిణీమ్ |

నమామి విశ్వమాతరం

నమామి వేద మాతరమ్ ||

సమస్యాపూరణం – 1420 (బహుపత్నీవ్రతమె)కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
బహుపత్నీవ్రతమె మేలు భర్తల కెల్లన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
(ఇది ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారికి ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 567

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, మే 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1419 (లాడెను చేయి బట్టుకొని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
లాడెను చేయి బట్టుకొని లాగెను ద్రౌపది కౌగలింతకై.
ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
(ఇది ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారికి ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 566

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

20, మే 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1418 (కలువ పూవులోన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలువ పూవులోన గరళ ముండు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 565

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, మే 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1417 (నలుగురితోఁ దిరుగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
నలుగురితోఁ దిరుగు సాధ్వి నా యిల్లాలే.

పద్య రచన – 564 (అభిషేకము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, మే 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1416 (కుంపటిలో నక్క)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కుంపటిలో నక్క కుక్క కూనల నీనెన్.
(‘కవిజనోజ్జీవని’ గ్రంథంనుండి)

పద్య రచన – 563 (వర్షంలో పిల్లలు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, మే 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1415 (చేఁప చన్నులలో)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చేఁప చన్నులలోఁ బాలు చెంబెడన్ని.
(‘కవిజనోజ్జీవని’ గ్రంథంనుండి)

పద్య రచన – 562 (సగరపుత్రులు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, మే 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1414 (నీతుల బోధించువారె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
నీతుల బోధించువారె నీచులు ధాత్రిన్.

పద్య రచన – 562

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, మే 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1413 (హలమున రాఘవుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హలమున రాఘవుఁడు రాక్షసాధిపుఁ జంపెన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.
నిజానికి వారిచ్చిన సమస్య
హలమున రాఘవుండు దనుజాధిపుఁ జంపెను సంగరంబునన్.
(దీనినికూడా ప్రయత్నించవచ్చు)

పద్య రచన – 561 (దధీచి)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, మే 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1412 (కుంతికి విఘ్నేశ్వరుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కుంతికి విఘ్నేశ్వరుండు కొడుకనఁ జెల్లున్.
ఈ సమస్యను పంపిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 560 (పిల్లలతో రైలు ప్రయాణము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రాన్ని పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

13, మే 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1411 (కాలికి బుద్ధి చెప్పి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కాలికి బుద్ధి చెప్పి చనగాఁ దగు వీరుఁడు యుద్ధ భూమిలో.
ఈ సమస్యను పంపిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 595 (పేను)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, మే 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1410 (తమిళకవి యల్లసాని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తమిళకవి యల్లసాని పెద్దనకు నతులు.

పద్య రచన – 594 (కన్నె కలలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కన్నె కలలు”

11, మే 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1409 (పండు మంచిది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పండు మంచిది తినఁ బనికి రాదు.
ఈ సమస్యను సూచించిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 593 (జోలపాట)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“జోలపాట”

10, మే 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1408 (రామాయణమున్ జదివి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రామాయణమున్ జదివి భారతార్థము జెప్పెన్.
(ఛందోగోపనము)
ఈ ప్రసిద్ధ సమస్యను సూచించిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 592 (పేదవాని కోపము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
‘పేదవాని కోపము’

9, మే 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1407 (పావకకీలికలు చల్లబడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పావకకీలికలు చల్లబడె నాజ్యముతోన్.

పద్య రచన – 591

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, మే 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1406 (విషమును మ్రింగె మాధవుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
విషమును మ్రింగె మాధవుఁడు వేల్పులు దైత్యులు సంతసింపగన్.
ఈ ప్రసిద్ధ సమస్యను సూచించిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 590 (మోదుగుపూలు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, మే 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1405 (కడుపాయెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కడుపాయెను కొడుకు చేతఁ గాంతామణికిన్.
ఈ ప్రసిద్ధ సమస్యను సూచించిన డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 589

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, మే 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1404 (వానపాముకాటు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వానపాముకాటు ప్రాణహరము.

పద్య రచన – 588

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
కవిమిత్రుడు అన్నవరం దేవేందర్‌కు ధన్యవాదాలు.

5, మే 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1403 (రవి యుదయింపఁగా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రవి యుదయింపఁగా తమిపరంపర గ్రమ్మె ధరాతలంబునన్.
(ఆశాకవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 587 (నాన్నా... పులి!)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రాన్ని పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

4, మే 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1402 (ఓడినవాఁ డలర)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఓడినవాఁ డలర గెలిచి యొక్కం డేడ్చెన్.

పద్య రచన – 586 (కుకవి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కుకవి”

3, మే 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1401 (కులతత్త్వ మెఱింగి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కులతత్త్వ మెఱింగియున్నఁ గూడును సుఖముల్.
(ఆశాకవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 585 (మద్యపానము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“మద్యపానము”

2, మే 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1400 (రాత్రి పవలయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రాత్రి పవలయ్యె పవలెల్ల రాత్రి యయ్యె.
(ఆశాకవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 584

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, మే 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1399 (శోభనంపు రాత్రి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శోభనంపు రాత్రి సుతుఁడు పుట్టె.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 583

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.