30, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1398 (వనరుహగర్భునకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
వనరుహగర్భునకు భార్య పార్వతియె కదా.

పద్య రచన – 582

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1397 (పందికొక్కులవలన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పందికొక్కులవలన లాభమ్ము గలదు.

పద్య రచన – 581

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1396 (రామవినాశముం గనుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రామవినాశముం గనుచు రాక్షసు లేడ్చిరి సీత నవ్వెరా
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 580

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, ఏప్రిల్ 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1395 (సారము లేనట్టివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సారము లేనట్టివాఁడు శైలము నెత్తెన్.

పద్య రచన – 579

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1394 (జీతము లేనట్టి కొలువు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
జీతము లేనట్టి కొలువుఁ జేయుట మేలౌ.

పద్య రచన – 578

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1393 (భ్రూణహత్యలఁ జేసిన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భ్రూణహత్యలఁ జేసినఁ బుణ్య మబ్బు.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 577

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1392 (ఖలసంబంధమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఖలసంబంధమ్ము క్షేమకారణ మయ్యెన్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 576

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1391 (కలియుగంబునందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలియుగంబునందు కఱవు లేదు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 575

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1390 (అశ్వముఖుఁ డాంజనేయుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అశ్వముఖుఁ డాంజనేయుఁ డబ్జాసనుండు.

పద్య రచన – 574

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1389 (మందాకిని పరువులెత్తె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మందాకిని పరువులెత్తె మైసూరు దెసన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 573

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, ఏప్రిల్ 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1388 (భగవంతుని పూజసేయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భగవంతుని పూజసేయఁ బాపము దగులున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 572

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1387 (వరున కిత్తురు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వరున కిత్తురు కాషాయవస్త్రములను.

పద్య రచన – 571

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1386 (కుటిలత్వముఁ జూపఁగా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కుటిలత్వముఁ జూపఁగాఁ దగున్ గవులారా!

పద్య రచన – 570

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1385 (తరువున వెల్గొందుచుండె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తరువున వెల్గొందుచుండె తారాగణముల్.
(ఆకాశవాణి సమస్య)

పద్య రచన – 569

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1384 (పవమానతనూజు నెవఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పవమానతనూజు నెవఁడు ప్రస్తుతి సేయున్?

పద్య రచన – 568

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1383 (పాపహేతు వగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పాపహేతు వగును భాగవతము.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 567

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1382 (తాళి కట్టిన మఱునాడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తాళి కట్టిన మఱునాడు తాత యయ్యె.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 566

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, ఏప్రిల్ 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1381 (యోగి వాంఛించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
యోగి వాంఛించె వెలయాలి కౌఁగిలింత.
(‘అభిలషతి హి వేశ్యాలింగనం సిద్ధయోగీ’
తిరుపతి వేంకట కవులు పూరించిన సంస్కృత సమస్యకు ఆంధ్రీకరణము)

పద్య రచన – 565

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1380 (ఊర్ధ్వపుండ్రముల్ ధరియించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఊర్ధ్వపుండ్రముల్ ధరియించె నుమ పెనిమిటి.

పద్య రచన – 564

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1379 (అమృతసాహిత్యగర్భమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అమృతసాహిత్య గర్భమ్మునందు విషము.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో..)

పద్య రచన – 563

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1378 (శంకరుఁ డుద్ధతిం బఱపె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శంకరుఁ డుద్ధతిం బఱపె సాయకకోటిని రామచంద్రుపై.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో..)

పద్య రచన – 562

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1377 (సజ్జనులకు ప్రీతికరము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సజ్జనులకు ప్రీతికరము సారాకొట్టే.

పద్య రచన – 561

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1376 (లంకేశుఁడు రాముఁ జంపె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
లంకేశుఁడు రాముఁ జంపె లలనేచ్ఛ మెయిన్.
(అందె వెంకట్రాజం అష్టావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 560

కవిమిత్రులారా,
అందరికీ శ్రీరామనవమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, ఏప్రిల్ 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1375 (ముండన్ జేరిన నరునకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ముండన్ జేరిన నరునకు పుణ్యము గలుగున్.
(అందె వెంకటరాజం గారి అష్టావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 559

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, ఏప్రిల్ 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1374 (మగవానికి గర్భమాయె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మగవానికి గర్భమాయె మానినిఁ గూడన్.
(అవధాని అందె వెంకటరాజం పూరించిన సమస్య. పృచ్ఛకుని పేరు గానీ, పూరణ పద్యం కానీ దొరకలేదు)

పద్య రచన – 558

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, ఏప్రిల్ 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1373 (మార్జాలము సింహ మయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మార్జాలము సింహ మయ్యె మర్మం బేమో.

పద్య రచన – 557

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1372 (సతినిఁ జంపె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సతినిఁ జంపె రామచంద్రమూర్తి.

పద్య రచన – 556

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1371 (సుతుని వరించి చేరి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సుతుని వరించి చేరి యొక సుందరి తేలె మనోజకేళిలోన్.

పద్య రచన – 555

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1370 (నట్టింటఁ దళుక్కు మనెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
నట్టింటఁ దళుక్కు మనెను నక్షత్రములే.

పద్య రచన – 554

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1369 (నీతిపరుని మాట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
నీతిపరుని మాట నీటిమూట.

పద్య రచన – 553

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.