18, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3846

19-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడనఁ దప్పుఁ బలుకువాఁడె”
(లేదా...)
“మాటలఁ దప్పుగాఁ బలుకు మానవుఁడే కద పండితుండనన్”
(డా. వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3845

18-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారన్ బుత్రుల విడుచుటె ధర్మము గృహికిన్”
(లేదా...)
“దారన్ బుత్రుల వీడిపోవుటె గదా ధర్మంబు సంసారికిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3844

17-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?”
(లేదా...)
“శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3843

16-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడు గ్రోధము వహించె రాజ్యము వోవన్"
(లేదా...)
"రాముఁడు గ్రోధమందె మది రాజ్యము దక్కక జారిపోవఁగన్"
(కవితాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

14, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3842

15-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధవు నవమానించుటె కద ధర్మము సతికిన్”
(లేదా...)
"ధవునిఁ బరాభవించుటయె ధర్మము సాధ్వికిఁ దప్పు లేదిలన్"

13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3841

14-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భయపడి పాఱిన ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్"
(లేదా...)
"భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్"

12, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3840

13-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాన మొనరింపరాదు క్షుద్బాధితులకు"
(లేదా...)
"దానముఁ జేయఁ బూను టుచితమ్మొకొ తిండికి లేనివారికిన్"

11, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3839

12-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గరళము గఱవయ్యె లేదు ఖడ్గంబైనన్"
(లేదా...)
"గరళమ్మే కఱవయ్యెనే యకట ఖడ్గంబైన లేదయ్యెనే"

10, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3838

11-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పరమతమ్మును దూషించువాఁడె బుధుఁడు"
(లేదా...)
"పరమత దూషణోత్సుకుఁడె వాసి గడించు బుధుండుగన్ సదా"

9, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3837

10-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,

వినాయక చవితి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుడుముల రోసి గజముఖుఁడు గోరెన్ బర్గర్”
(లేదా...)
“కుడుముల రోసి విఘ్నపతి గోరెను బర్గరు, పిజ్జ, కోకులన్”

8, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3836

9-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుం డపకారి యయ్యెఁ గౌరవపతికిన్”
(లేదా...)
“కర్ణుఁ డొనర్చెఁ గాదె యపకారముఁ గౌరవరాజు గుందఁగన్”

7, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3835

8-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చలిలోఁ జెలి గౌగిలింత సంతాపమిడెన్”
(లేదా...)
“చలి వేళన్ జెలి గౌగిలింత మిగులన్ సంతాపముం గూర్చెరా”

6, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3834

7-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్”
(లేదా...)
“పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్”

5, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3833

6-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భర్తను పుత్రుఁడుగఁ దలఁపఁ బాడియ సతికిన్”
(లేదా...)
“భర్తను పుత్రుగాఁ దలఁపఁ బాడి యగున్ సతి కెల్లవేళలన్”

4, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3832

5-9-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!"
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“గురువును నిందించిన నొనఁగూడును విద్యల్”
(లేదా...)
“గురువును నింద సేయ నొనఁగూడును విద్యలు శిష్యకోటికిన్”

3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3831

4-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార”
(లేదా...)
“రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్”

2, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)

 


సమస్య - 3830

3-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామా సతు లిద్దఱు గలుగ మఱొక సతి యేలనయా”
(ఛందోగోపనము)
(లేదా...)
“నీ కిద్దరు భార్యలున్నను వరించితె వేఱొకతెన్ రఘూద్వహా”
(ఛందోగోపనము)

1, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3829

2-9-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రవి వెలింగెను తూర్పున రాత్రివేళ”
(లేదా...)
“రాతిరి చండభాస్కరుఁడు రాజిలెఁ గాంచుము తూర్పుకొండపై”