30, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 837 (గాంగేయుం డనఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
గాంగేయుం డనఁగఁ గ్రీడిగా నెఱుఁగవలెన్. 
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు. 

పద్య రచన - 128

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 836 (అరువది యేండ్లు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
అరువది యేండ్లు నిండినవి యక్షరముల్ వడి దిద్దగావలెన్.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో...)

పద్య రచన - 127

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 835 (హనుమను ముద్దాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
హనుమను ముద్దాడె శంభుఁ డానందమునన్.

పద్య రచన - 126

నేఁడు గుఱ్ఱం జాషువా జయంతి
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 834 (ద్రోణుఁ డొక్కఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
ద్రోణుఁ డొక్కఁడు దుష్టచతుష్టయమున.
ఈ సమస్యను సూచించిన
కందుల వరప్రసాద్ గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 125

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 833 (పిల్లి మహాగ్రహంబునను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
పిల్లి మహాగ్రహంబునను బెబ్బులిపై కుఱికెన్ వధింపఁగన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 124

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 832 (కోపి నకులుఁడు భ్రాతను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
కోపి నకులుఁడు భ్రాతను రూపుమాపె.
ఈ సమస్యను పంపిన
ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 123

నైమిశారణ్యము
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 831 (భోగమూలము సజ్జన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
భోగమూలము సజ్జనత్యాగ మొకడె.
ఈ సమస్యను సూచించిన
ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 122

శకుంతల ప్రేమలేఖ
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 830 (దయ్యమ్మును గనిన హనుమ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
దయ్యమ్మును గనిన హనుమ దారిని విడిచెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
కామరాజు శ్రీనివాస రావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 121

ఈశానుఁడు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
హిమశైల శిఖరోన్నత మహా వృషభవాహ
          నాధిరోహణుఁడు, విశ్వాధినేత,
నిరతార్ధగాత్ర సన్నిహిత పర్వతరాజ
          పుత్రీ ద్వితీయానుభూతిరతుఁడు,
కైలాస పర్వతాగ్రనివాస పరితోషి,
          వరవీరగణవార పరివృతుండు,
సర్వభూతవ్రాత సర్వవిద్యాజాత
          నిర్ణేత, మహిత కృక్కర్ణభూషుఁ,
తే.గీ.
డిష్టసఖుఁడు కుబేరున, కిందుధరుఁడు,
గగనకేశుఁ, డతిస్వచ్ఛ కాంతితనుఁడు,
ఈశ్వరుండు, మహానటుం డెల్లవేళ
సర్వసౌఖ్యంబు లిడి మమ్ము సాఁకుఁగాక!

(అజ్ఞాతకవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)

22, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 829 (అవినీతికి సాటి ధర్మము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
అవినీతికి సాటి ధర్మ మవనిన్ గలదే!
ఈ సమస్యను పంపిన
ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 120

కుబే్రుఁడు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
చం.
ఉనికట వెండికొండఁ, దనయుండట రంభకు, యక్షరాజు నా
ధనపుఁ డనన్ బ్రసిద్ధుఁడట, దాపవిభుండట, పుష్పకంబుపైఁ
జనునట, పార్వతీపతికి సంగతికాఁడట యాత్మసంపదల్
పెనుపుగ నిచ్చి హెచ్చుగఁ గుబేరుఁడు మిమ్ము ననుగ్రహించుతన్.

(అజ్ఞాతకవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)

21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 828 (నెలలో సుతుగన్న తల్లి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
కామరాజు శ్రీనివాసరావు (బాబాయి) గారికి 
ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 119

వాయువు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
సకల భూతవ్రాత సంజీవనఖ్యాత
          ముఖ్య మహాప్రాణ మూర్తిధరుఁడు
కర్పూర కస్తూరికా చందనాగరు
          ధూపాది పరిమళ వ్యాపకుండు
ఆత్మానుకూల మహావేగ మృగవాహ
          నారూఢుఁ డఖిల విశ్వాభియాయి
వైశ్వానరప్రభు శాశ్వత సహవాసి
          భీమాంజనేయుల ప్రియజనకుఁడు
తే.గీ.
పశ్చిమోత్తరమధ్య దిగ్భాగ నిరత
పాలనోద్యోగి దేవతాప్రముఖుఁ డెపుడు
వాయుదేవుండు చిరముగా నాయు విచ్చి
మంచి యారోగ్యమున మమ్ము మంచుఁగాత.

(అజ్ఞాతకవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)

20, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 827 (ధర్మపాలన కంటె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
ధర్మపాలన కంటెఁ బాతకము లేదు.
ఈ సమస్యను పంపిన ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 118

వరుణుఁడు 
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
మహనీయ సమదోగ్ర మకరవాహనుఁడు క
          చ్ఛపమీననక్రాది జంతువిభుఁడు
పద్మినీమానస పంజరకీరంబు
          ఫణగణాంచిత నాగపాశధరుఁడు
భీకరాకార గుంభిత కనత్కల్లోల
          వారిసంభృత వార్ధి వల్లభుండు
నూత్న తృణగ్రాహి రత్న విభూషితుం
          డఖిల జగద్వర్ష హర్షదాత
తే.గీ.
దుష్టనిగ్రహకారి యుత్కృష్ట మహిముఁ
డభయహస్తుఁడు కరుణారసార్ద్రహృదయుఁ
డమృతజీవన మొనగూర్చి యన్వహంబు
వరుణదేవుండు మిమ్ముఁ గాపాడుఁగాత! 


(అజ్ఞాత కవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)

19, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 826 (విఘ్నపతికి మ్రొక్క)

కవిమిత్రులారా,
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
విఘ్నపతికి మ్రొక్క విఘ్నము లిడు.

పద్య రచన - 117

కవిమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

చమత్కార (చాటు) పద్యములు - 205

జనకునకున్ విషం బిడిన సాగరు తోయములన్ని నేలపా
లొనరఁగఁ జేతు నంచుఁ గర మూనిన గౌరియుఁ జూచి “వద్దురా
తనయ! సురేంద్రు ధాటి కిటు దాఁగిన మామను బైట వేతువా?”
యనినఁ గరమ్ముఁ దీసిన గజాస్యునిఁ గొల్తు నభీష్టసిద్ధికిన్.

అజ్ఞాత కవి (శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారి ‘చాటు పద్య రత్నాకరము’ నుండి)

18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 825 (శూర్పణఖ సాధ్వి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
శూర్పణఖ సాధ్వి లోకైక సుందరాంగి.

పద్య రచన - 116

నైరృతుడు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
నరవాహనుండు బంధుర ఖడ్గహస్తుండు
          వరచర్మధరుఁడు కర్బురశరీరుఁ
డతుల జగద్రక్షణాంచత్కృపానిధి
          చటులోగ్ర యామినీ సంచరుండు
సన్మార్గరోధి దుష్టనిశాచరవ్రాత
          వారకుం డురుబలాధారకుండు
నురుతరకుటిల నీలోన్నత కేశుండు
          నికషావధూమణీ నిత్యరతుఁడు
తే.గీ.
మహిత బలవైభవోద్దండ మండితుండు
కింకిణీరవ భూషణాలంకృతుండు
మృదులవచనుండు నైరృతి మీకు నొసఁగు
చిరతరారూఢ భోగ విశేషములను.
(అజ్ఞాతకవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)

17, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 824 (నారినిఁ బెండ్లియాడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
నారినిఁ బెండ్లియాడి గహనంబుల కేఁగెను సీత ప్రేమతోన్.
ఈ సమస్యను పంపిన ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 115

యముడు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
మహిషవాహనుఁడు సమ్యగ్ధర్మపాలుండు
          దారుణతర దీర్ఘ దండపాణి
దివ్య కాళిందీనదీ సోదరుఁడు నీల
          వర్ణుండు కమలినీ వరసుతుండు
గతజన్మ కర్మసంచిత ఫలదుఁడు యుధి
          ష్ఠిరగురుఁ డమృతనిషేచణుండు
గంధవతీ మనఃకాసార సంచార
          సంగతానంద చక్రాంగవిభుఁడు
తే.గీ.
విష్ణురుద్రాది భక్తి వర్ధిష్ణుహితుఁడు
దక్షిణేశుండు ధర్మవిచక్షణుండు
శమనుఁ డనురక్తచిత్తుఁడై యమర మమ్ము
నాయురారోగ్య యుక్తులఁ జేయుగాత!
(అజ్ఞాతకవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి) 

16, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

దత్తపది - 26 (అల్లము - చింతపండు - కోతిమీర - జీర)

అల్లము - చింతపండు - కోతిమీర - జీర
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.


అవధాని అనిల్ మాడుగుల గారి పూరణ....

అల్లమునీంద్ర సంస్తుతు కటాక్షము నొందగ పాండునందనుల్
త్రెళ్ళున చింత పండునది తేలిక గాలికి లేచిపోయె, హా
యు(ఉ)ల్లము కోతి మీరవలయున్ హరినే స్మరియించి, భక్తి కో
కొల్లగ జీర పాండవులకున్ జయమొందగజేసె చూడుమీ !


(రవి గారికి ధన్యవాదాలతో....)

పద్య రచన - 114

అగ్ని
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
మేషవాహనుఁడు సుస్మితుఁడు చతుశ్శృంగ
          ధరుఁడు విస్ఫురిత పక్షద్వయుండు
సప్తసంఖ్యార్చిరంచద్బాహు జిహ్వుండు
          మహనీయ పాదపద్మత్రయుండు
స్వాహాస్వధాసతీ సహిత పార్శ్వద్వయుం
          డరుణ సువర్ణ భాస్వర తనుండు
లోహిత మహిత విలోచనుఁ డాజ్యపా
          త్రస్రుక్స్రు వాదికోద్యత కరుండు
తే.గీ.
అఖిల పితృదేవతార్పిత హవ్యకవ్య
ధరుఁడు సర్వతోముఖుఁడు నిత్యశుచి యనలుఁ
డిహపరానందముల నిచ్చి యెల్లవేళ
నంచితోన్నతి మిమ్ము రక్షించుఁగాత. 

(అజ్ఞాత కవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి)
 

15, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 823 (జానకినిఁ బెండ్లియాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
జానకినిఁ బెండ్లియాడె లక్ష్మణుఁడు వేడ్క.
ఈ సమస్యను పంపిన ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 113

ఇంద్రుఁడు
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
సీ.
ఐరావ తోచ్చైశ్శ్ర వోధిరూఢుఁడు నీల
          దివ్యదేహుఁడు పూర్వది గ్విభుండు
శతమహాధ్వరకర్త శతకోటిహస్తుండు
          బహు మహాపర్వత పక్షహర్త
సౌందర్యలక్షణానంది శచీప్రియుం
          డనుపమ నందనవన విహారి
శతపత్రనిభ దశశతదీర్ఘ నేత్రుండు
          వారివాహ సమూహ వాహనుండు
తే.గీ.
యుక్త సన్మంత్ర మఘఫలభోక్త నిత్య
మభినవ సుధారసైకపానాభిరతుఁడు
విక్రమక్రమ దేవతా చక్రవర్తి
శ్రీలు మీఱంగ మిమ్ము రక్షించుఁగాత.
(అజ్ఞాత కవి - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య మణిమంజరి’ నుండి) 

14, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 822 (దుర్వినయంబునన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
దుర్వినయంబునన్ మనసు దోచెడు వారు హితైషులే కదా.
(ఆకాశవాణి వారి సౌజన్యంతో...)

పద్య రచన - 112

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 821 (బావల భుజియించుటే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
బావల భుజియించుటే శుభావహ మందున్.

పద్య రచన - 111

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 820 (వంక యున్నవాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
వంక యున్నవాఁడు శంకరుండు.

పద్య రచన - 110

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 819 (ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
ఆమనిఁ గని శుకపికమ్ము లయ్యో యేడ్చెన్.

పద్య రచన - 109

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 818 (శివుఁడవొ మాధవుఁడవొ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
శివుఁడవొ మాధవుఁడవొ సరసిజజన్ముఁడవో.
(ఉదయమే త్యాగరాజు వారి ‘ఎవరని నిర్ణయించిరిరా’ కీర్తన విన్న ప్రభావంతో...)

పద్య రచన - 108

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 817 (ఇద్దఱు సతు లున్నవాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
ఇద్దఱు సతు లున్నవాఁడె యిల ధన్యుఁ డగున్.

పద్య రచన - 107

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 816 (మమ్మీ డాడీలు తెలుఁగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
మమ్మీ డాడీలు తెలుఁగు మాటలె తాతా!

పద్య రచన - 106

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 815 (కోడ లున్నచోటు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
కోడ లున్నచోటు వీడు నత్త!

పద్య రచన - 105

 కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 814 (యముఁ గని రోగార్తుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
యముఁ గని రోగార్తుఁ డొక్కఁ డానందించెన్.

పద్య రచన - 104

 కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 813 (బోధ సేయు గురుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
బోధ సేయు గురుఁడు మూర్ఖుఁడు కద!

పద్య రచన - 103

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 812 (దున్నకు దూడ బుట్టినది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
దున్నకు దూడ బుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్.
(మొన్నటి హుస్నాబాదు అవధానంలో దూడం నాంపల్లి గారు ఇచ్చిన సమస్య.

పద్య రచన - 102


కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 811 (లవకుశు లనువారు కవలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
లవకుశు లనువారు కవలు లక్ష్మణుని సుతుల్.

పద్య రచన - 101


కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 810 (గఱిక పాటి సేయఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
గఱిక పాటి సేయఁడు గదా గరికిపాటి.

పద్య రచన - 100

 అష్టావధానము
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

సింహావలోకనము

సింహావలోకనము
శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

పరమర్షి ప్రవరుల్ హృదుల్ తరచి విశ్వక్షేమ సంధాన బం
ధుర వేదాక్షర మంజుమాలికల గన్గొన్నార లిచ్చోట, నాం
తరశక్తిం బురుగొల్పి యెల్ల ప్రకృతిన్ వశ్యంబు గావించి యా
త్మరతిం జొక్కుచుఁ బాడినా రుపనిద్గానంబు లిచ్చోట, దు
ర్ధర భూవాయుజలానలాద్యఖిల భూతవ్రాత లోకాద్భుత
స్పురణమ్ముల్ తృటిలో శరాగ్రములపైఁ బుట్టించి రిచ్చోట, స
త్కరుణోర్మిద్రుతశాంతిసంభరిత మర్త్యశ్రేణి సంజీవనో
ద్ధుర రామాయణ భారతాద్యమృత సూక్తుల్ పొంగె నిచ్చోట, సం
కరతాధిక్కృతిఁ ద్రెస్సి మానవ విధుల్ కట్టేదకుండన్ యశ
స్కర లోకద్వయ శర్మ ధర్మమయ విఖ్యాతాధ్వలేఖల్ నిరం
తర సంచారి జనోత్కరానుగతి క్షుణ్ణంబయ్యె నిచ్చోట, సం
సరణవ్యాప్త రుజాజరామరణ దుస్సాధోగ్రదుఃఖౌఘ ని
స్తరణోపాయ గవేషణోన్మిషిత బోధంబౌచు ద్వీపాంతరాం
తరముల్ ప్రాకిన బౌద్ధధర్మ మది జన్మంబెత్తె నిచ్చోట, దు
ష్కర కారుణ్యము శాంత్యహింస లతిముఖ్యంబౌచు వీరత్వపుం
గురు తించించుక జారుతీరులు గనుంగొంచున్ విజాతీయ ము
ష్కరు లంతంత దురాక్రమక్రమములన్ సాగించి రిచ్చోట, శం
కర రామానుజ ముఖ్యవైదిక జగత్కల్యాణ సారోల్లస
త్పరమార్థం బగు తత్త్వబోధము దెసల్ వ్యాపించి దుర్వారతం
గరుడుల్ గట్టి విశిష్టమై తిరముగాఁ గాలూనె నిచ్చోఁ, బర
స్పర సాహాయ్యపురస్సరం, బపగతేర్ష్యాద్వేష, మన్యోన్య సా
దర సమ్మానన, మప్రతర్కిత విభేదం బక్షయైశ్వర్యమే
దుర, మంగీకృత దేవతావిభవ, మాధూతావలేపాంధ్య, మా
చరితాత్మోచిత వృత్తిసంచిత సముత్సాహోద్యతోద్యోగమై
పరువుం గాంచు నమాయకప్రజ కడుం బ్రాపైన దిచ్చోట, నీ
భరతోర్విన్ - ధనధాన్య సంపదభిశోభాగుర్వియై పొల్చు నీ
భరతోర్విన్ - మదిఁ బ్రాణిమాత్రమును సంభావింప నుఱ్ఱూగు నీ
భరతోర్విన్ - పగవానినే నతిథిగా భావించి సేవించు నీ
భరతోర్విన్ - మహితాత్మగౌరవరతిం బ్రాణంబులేనొడ్డు నీ
భరతోర్విన్ - పరదేశివంచనకళా వ్యాపారపారీణతా
పరిపూర్ణత్వము తా ప్రభుత్వమగుచున్ పాలించి, తూలించి, సొం
పరఁ, జీల్కల్‌పడ, భేదభావ మెడదల్ వ్యాపింప, విద్వేషముల్
పెరుగంగా, జవసత్త్వముల్ తరుగగా, వేషమ్ము భాషన్ సదా
చరణమ్కున్ భ్రమపెట్టి, మారిచి, ప్రజాసంఘమ్ము నిర్వీర్యమున్
చరణాథస్థ్సలిఁ ద్రొక్కిపట్టి, తను హృత్సారంబులం బీల్చి పీ
ల్చి, రసాపేత మొనర్చి, యిచ్చటి లసచ్ఛ్రీ స్వీయదేశం బలం
కరణంబౌ గతిఁ బీట వేసికొని బింకంబొప్పఁ గూర్చుండి రౌ
దొరలై తెల్లమొగాలవా రిచట, నిందున్ స్వత్వ మేనాటికిం
దరుగం బోదని పెక్కుయంత్రముల సంధానంబుతోఁ బాటె వి
స్ఫురితంబౌ నిజదేశ సంస్కృతికి మూపుందట్టి వాహ్యాళి స
ల్పిరి తారిచ్చట - నెట్టి నైపుణులు నే విఖ్యాతశాస్త్రార్థముల్
సరియౌ విద్యలె కాక వారి చదువుల్ వ్రాతల్ మహావిద్యలై
పెరుగం జొచ్చె నిరంతరం బిచట - నే విశ్వేతిహాసంబునం
దరయన్ రాని మహాద్భుతప్రగతిమై నన్యోన్య సౌదర్య సం
భరణం బైన సమైక్యభావము ప్రజా స్వాంతంబుల న్నింపి భీ
కర వహ్నుల్ గురిపించు శత్రు సముదగ్రక్రూర శస్త్రాళికిం
గురియయ్యున్ వెనుకంజ లేని దిటవౌ గుండెల్ పునస్సృష్టి చే
సి రయోద్యర్ఘన శాంతి సంగర మహా సేనానియై వైరి సం
హరణం బెంచని వైర సంహరణ దివ్యాస్త్రం బహింసాఖ్య భా
స్వరరూపంబు ధరించి వెండి మనకున్ స్వాతంత్ర్య మిప్పించు సు
స్థిరుఁడై నిర్మల కర్మయోగి యల గాంధిం గన్న పున్నెంపు బం
డరు విచ్చోటు - విపక్షు లెల్ల గొనియాడం దక్షతాదీక్షలన్
ధర శాసించుచు నుక్కుమానిసి యనం ధైర్యంబుతో నిల్చు తీ
ర్పరియౌ వల్లభభాయి, నాయకమణిప్రౌఢిన్ ప్రజాళీ హృదం
తరముల్ పాయ కజాతశత్రుఁ డని సాంద్రఖ్యాతి నార్జించు నే
ర్పరి రాజేంద్రుఁ, డశేష విశ్వజనతా కళ్యాణ సంపాదనా
దర ధీచాతురి సర్వదిగ్వినుతి పాత్రంబౌచు గాంభీర్య ధై
ర్యరమాస్ఫూర్తి జగత్ప్రియుం డయిన కార్యజ్ఞుండు నెహ్రూ మహా
పురుషుం డాదిగఁ బల్వు రూర్జితమతుల్ పొల్పొంది రిచ్చోట, ని
క్కరణిం బైకొని యెన్ని యున్నత కథాకల్పంబులం బల్కినన్
సరియౌఁ గాని స్వకీయ ధర్మవిధులన్ సర్వాకృతిం గార్యతా
పరతం బూన్పక యీప్సితాభ్యుదయమున్ ప్రాపింపఁగా లేని దు
ర్భరదారిద్ర్యపుఁ దాండవమ్మునకుఁ బెన్ ప్రాపైన దిచ్చోట, ట
క్కరి మాటల్, పరహింస, డంబము, నహంకారంబు, స్వార్థైకత
త్పరతల్, లంచము, లేవగింపులు విలుప్తం బౌనటుల్ గాంచుచున్
ద్వరితానుక్షణ జృంభమాన బహుథా వ్యాకీర్ణ యంత్రోద్గతిన్
హరువౌ భౌతిక శక్తి పొంగులకుఁ దో డాధ్యాత్మిక జ్యోతిరు
ద్గిరదుద్దామ దమక్షమాది సుగుణస్థేమంబు గల్పించుచున్
పెరచూడ్కుల్ మిరుమిట్లుగా విభవమున్ విజ్ఞానమున్ బెంచుచున్
భరతోర్విన్ సకలాత్మ సాక్షి మనుపన్ బ్రార్థింతు నశ్రాంతమున్.

1, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 809 (సూతసుతుఁ డర్జునుని జంపి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
సూతసుతుఁ డర్జునుని జంపి ఖ్యాతిఁ గనెను.  

పద్య రచన - 99


కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

ఆహ్వానము - అష్టావధానము

మహాసహస్రావధాని
డా. గరికిపాటి నరసింహారావు గారి
అష్టావధానము

తేదీ
02-09-2012 (ఆదివారము)
సమయము
సాయంత్రము 5-00 గం. నుండి.


వేదిక
వి.ఎల్. రెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్,
పోస్టాఫీస్ ఎదురుగా, సిద్దిపేట్ రోడ్,
హుస్నాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లా.


నిర్వహణ
విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘము
హుస్నాబాద్.


అందరూ ఆహ్వానితులే!