31, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3799

1-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు”
(లేదా...)
“పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్”

30, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3798

31-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శాంతి సతతమ్ము దుర్జన సౌఖ్యదమ్ము”
(లేదా...)
“శాంతి సతమ్ము దుష్టజన సౌఖ్యదమౌనని యండ్రు పండితుల్”

29, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3797

30-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భీష్మద్రోణుల సమరము భీముండు గనెన్”
(లేదా...)
“భీష్మద్రోణుల కాహవంబు జరిగెన్ భీమార్జునుల్ గాంచఁగన్”

28, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3796

29-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్”
(లేదా...)
“కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే”

27, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3795

28-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలను దునియలుగఁ జేసె పటు విక్రముఁడై”
(లేదా...)
“పాల నొనర్చె ముక్కలుగ బల్లిదుఁడై జనులెల్ల మెచ్చఁగన్”

26, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3794

27-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము”
(లేదా...)
“వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో”

25, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3793

26-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరణమ్మునుఁ గోరి వచ్చె మానిని గనుమా”
(లేదా...)
“మరణముఁ గోరి వచ్చినది మానిని నీవెటు లాదరింతువో”

24, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3792

25-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆణిముత్తెము ముక్కుపై నమరియుండె”
(లేదా...)
“ముద్దుగ నాణిముత్తెమది ముక్కునఁ జేరినఁ జూచి మెచ్చితిన్”

23, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3791

24-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,

"గురుపూర్ణిమా పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!"
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా”
(లేదా...)
“తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”

22, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3790

23-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గంగమ్మను రోసి మురుగుకాల్వను మునిఁగెన్”
(లేదా...)
“చెంగటనున్న గంగ నిసిసీ యని రోసి మునింగె కాల్వలోన్”

21, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3789

22-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాఙ్నగమున శంకరుఁడు సుభద్రనుఁ గూడెన్”
(లేదా...)
“ప్రాఙ్నగమందు శంభుఁడు సుభద్రనుఁ గూడఁగఁ బుట్టె వాలియే”

20, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3788

21-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భానుని భానుండు గాంచి వడవడ వడఁకెన్”
(లేదా...)
“భానునిఁ గాంచినంతటనె భానుఁడు బిట్టు వడంకె భీతుఁడై”

19, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3787

20-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వద్దన్నను వచ్చువాఁడె వంద్యుండు గదా”
(లేదా...)
“వద్దని యెంత వేడినను వచ్చెడివాఁడె స్తుతింప నర్హుఁడౌ”

18, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3786

19-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“త్రాగుఁబోతుల కదియె శ్రీరామరక్ష”
(లేదా...)
“త్రాగెడి వార లెల్లరకుఁ దా నగు నెప్పుడు రామరక్షయై”

17, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3785

18-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనధికి సాగరమునకు లవణశరనిధికిన్”
(లేదా...)
“వనధికి సాగరమ్మునకు వార్ధికి నబ్ధికి నంబురాశికిన్”

16, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3784

17-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
 

ఈరోజు (17వ తేదీ) నా జన్మదినం. 71 నిండి 72లో అడుగుపెడుతున్నాను. 

గత సంవత్సరం నా సప్తతి సంచికకు రచనలు చేసిన కవిమిత్రులను గుర్తుకు తెచ్చుకొని 

అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సంతాపముఁ దెల్ప నొప్పు జన్మదినమునన్”
(లేదా...)
“సంతాపముఁ దెల్పఁగాఁ దగును దప్పక జన్మదినమ్మునన్ సఖా”

(ఛందోగోపనము)

15, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3783

16 -7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనితా కవితలనుఁ బోల్చఁ బాడియె సుకవీ”
(లేదా...)
“వనితం బోల్చఁగనొప్పునా కవితతో వారింపనొప్పున్ గవీ”

14, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3782

15-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారాగారమునఁ బుట్టెఁ గద కర్ణుండే”
(లేదా...)
“కారాగారమునన్ జనించెను గదా కర్ణుండు గాంధారికిన్” 

13, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3781

14-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తెలివి రవ్వంత లేని సుధీవరుండ”
(లేదా...)
“తెలివి రవంత లేకయె సుధీవరుఁడన్న ప్రశస్తి నందితిన్”

12, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3780

 13-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చదు విచ్చునె మానవులకు సంస్కారమ్మున్”
(లేదా...)
“చదువేరీతి నొసంగు మానవులకున్ సంస్కార సౌశీల్యముల్”

11, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3779

12-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మానిసి మానుషము వీడి మర్కటమయ్యెన్”
(లేదా...)
“మానిసి మానుషంబు విడి మర్కటమయ్యె నిదేమి చోద్యమో”

10, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3778

11-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాగ్వ్యాపారమ్ము లేనివాఁడె బుధుండౌ”
(లేదా...)
“వాగ్వ్యాపారము లేనివాఁడె బుధుఁడై ప్రఖ్యాతినందున్ గదా”

9, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3777

10-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మీకు మీకును మీకును మీకు మీకు"
(లేదా...)
"మీకును మీకు మీకు మఱి మీకును మీకును మీకు మీకునున్"

8, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3776

9-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరధర్మమె మేలని హరి వలికెను గీతన్”
(లేదా...)
“పరధర్మంబిడు శ్రేయమంచు హరియే పల్కెన్ గదా గీతలో”

7, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3775

8-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్”
(లేదా...)
“త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్”

6, జులై 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3774

7-7-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తేనీరే తీర్థమగును దేవుని గుడిలో”
(లేదా...)
“తేనీరే యిడనొప్పు దేవళములోఁ దీర్థంబుగా నెప్పుడున్”

5, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3773

6-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గొయ్యిఁ దమకుఁ దామే త్రవ్వుకొనుట మేలు”
(లేదా...)
“తమకుం దాముగ గొయ్యిఁ ద్రవ్వుకొనుటే తథ్యంబుగా మేలగున్”

4, జులై 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3772

5-7-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మతి సెడినవారి దైవముమాధవుండు”
(లేదా...)
“మతి సెడినట్టి వారలకుమాధవుఁడే నిజమైన దేవుఁడౌ”

3, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3771

4-7-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చంపెను విభీషణుని రామచంద్రుఁ డలిగి”
(లేదా...)
“చంపెను రాఘవుండు దన సఖ్యముఁ గోరు విభీషణున్ గ్రుధన్”

2, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3770

3-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుడుకఁడు కాపురుషుఁ డులిపి ధూర్తుఁడు ఖలుఁడున్”
(లేదా...)
“దుడుకఁడు దుర్జనుం డులిపి ధూర్తుఁడు కాపురుషుండు నీచుఁడున్”

1, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3769

2-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"చెడదు తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్"
(లేదా...)
“చెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ”