30, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4807

1-7-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తిక్కనను వరించితీవు తిక్కలపోరీ!”
(లేదా...)
“తిక్కననున్ వరించితివి తిక్కలపోరి! యిదేమి చిత్రమో”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4806

30-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అమృత మసురులకుం బంచె నచ్యుతుండు”
(లేదా...)
“అమృతముఁ బంచి విష్ణు వసురావళిఁ బ్రోచెఁ జిరాయువిచ్చియున్”
(కటకం వెంకటరామ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

28, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4805

29-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరామునిఁ బొగడఁ దగును స్త్రీలోలుఁడుగన్”
(లేదా...)
“స్త్రీలోలుండగు వీరరాఘవునిఁ గీర్తింపన్ దగున్ బండితుల్”
(అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

27, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4804

28-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారసింహుఁడై కలి పుట్టె నరులు బెదర”
(లేదా...)
“నరసింహాకృతి నుద్భవించెఁ గలి నానాభీతులం గూర్చఁగన్”
(ఒజ్జల శరత్ బాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

26, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4803

27-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వెన్నెలం గ్రుమ్మరించె వేవెలుఁగులదొర”
(లేదా...)
“వెన్నెలఁ గ్రుమ్మరించెఁ గడుఁ బ్రేమను సూర్యుఁడు గ్రీష్మమందునన్”
(ఆరవల్లి శ్రీదేవి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

25, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4802

26-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రవరుఁడు విడకుండఁ దీర్చె భామిని కోర్కెల్”
(లేదా...)
“ప్రవరుఁడు వీడకుండ నల భామిని కోర్కెలఁ దీర్చెఁ బ్రీతితోన్”

24, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4801

25-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శృంగేరిని రోసె నొక్క చెలి వాక్సతియై”
(లేదా...)
“శృంగేరిన్ గని రోసె నొక్క సతి రాశీభూతవాగ్దేవియై”

23, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4800

24-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నడ దేశమునఁ దెలుఁగు ఘనతఁ గనెఁ గదా”
(లేదా...)
“కర్ణాటోర్వినిఁ దేజరిల్లెఁ దెలుఁ గాకర్ణింపుమా వేడుకన్”

22, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4799

23-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అఆల్ నేర్వకయె చేసి తవధానమ్మున్”
(లేదా...)
“అఆల్ నేర్వకయే వధానిగ యశంబార్జించితిన్ మిన్నగాన్”

21, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4798

22-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
శివునిఁ దలఁచుట తప్పు కాశీపురమున
(లేదా...)
శివనామస్మరణమ్ము దోషమగుఁ గాశీక్షేత్రమం దెప్పుడున్20, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4797

21-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణము ముదమిడె సీతకు రామునకును”
(లేదా...)
“రణమది గూర్చె మోదమును రామునకున్ ధరణీప్రసూతికిన్”

19, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4796

20-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా”
(లేదా...)
“రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్”

18, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4795

19-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విగత్రప్రాణుండు పోరె విమతుల్ వాఱన్”
(లేదా...)
“విగతప్రాణుఁడు పోరు సల్పెను రిపుల్ విభ్రాంతులై పాఱఁగన్”

17, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4794

18-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమునుఁ గడిమెళ్ళయే పాఁతిపెట్టె”
(లేదా...)
“పద్యముఁ బాఁతిపెట్టెనఁట పండితుఁడౌఁ గడిమెళ్ళ వంశ్యుఁడే”
https://www.youtube.com/watch?v=iLB2QM07ELo

16, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4793

17-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానం బార్వన్”
(లేదా...)
“శంఖధ్వానము విన్పడెన్ బృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్”

15, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4792

16-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుంభవృష్టిలోఁ గావలెఁ గుక్కగొడుగు”
(లేదా...)
“అసదృశరీతిఁ గుక్కగొడు గక్కరవచ్చును కుంభవృష్టిలో”

14, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4791

15-6-2024 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సతులను రోసెడి జనుఁడె రసజ్ఞుండు గదా”
(లేదా...)
“అతివలఁ గాంచినన్ విముఖుఁడై చనువాఁడనఁగా రసజ్ఞుఁడౌ”

13, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4790

14-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె”
(లేదా...)
“అతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై”

12, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4789

13-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జీతము లేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠం బుర్విన్”
(లేదా...)
“జీతము లేని కొల్వు గన శ్రేష్ఠము సౌఖ్యదమౌను భూమిపై”

11, జూన్ 2024, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 86

12-6-2024 (బుధవారం)
విషయం - శారదాస్తుతి
ఛందం - ఉత్పలమాల
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'శా'
2వ పాదం 2వ అక్షరం 'ర'
3వ పాదం 10వ అక్షరం 'దాం'
4వ పాదం 17వ అక్షరం 'బ'
(లేదా)
'శా-ర-దాం - బ' ఈ అక్షరాలు పాదాదిలో ఉంచి
ఆటవెలది పద్యం వ్రాయండి.

10, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4788

11-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శస్త్రసన్యాసముం జేసి జయమునందె”
(లేదా...)
“శస్త్రాస్త్రమ్ములఁ బాఱవైచి జయమున్ సాధించె యుద్ధంబునన్”

9, జూన్ 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4787

10-6-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అవధానముఁ జేయం గలఁ డర్భకుఁడైనన్”
(లేదా...)
“తలఁచినతోడనే శతవధానము నర్భకుఁడైనఁ జేయుఁగా”

8, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4786

9-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణకఠోరములు సుమ్ము కన్నడ కవితల్”
(లేదా...)
“కర్ణకఠోరపద్యములు గన్నడ దేశమునందు విన్పడున్”

7, జూన్ 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4785

8-6-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శృంగేరికిఁ బోవువారు చెనఁటుల్ మూర్ఖుల్”
(లేదా...)
“చెనఁటుల్ మూర్ఖులు గూడి పోదురు గదా శృంగేరి దర్శింపఁగన్”

6, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4784

7-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరతంత్రుఁడు దీనకల్పపాదపము గదా”
(లేదా...)
“పరతంత్రుండు రహించు దీనజనకల్పద్రుప్రభావోన్నతిన్”

5, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4783

6-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతుని నెదిరించి చంప ఘనకార్యమ్మౌ”
(లేదా...)
“ఘనకార్యంబగుఁ గాంతు మార్కొని బలాత్కారమ్మునం జంపినన్”

4, జూన్ 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4782

5-6-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుడి యెడమలు తారుమారగున్ ధర్మముగన్”
(లేదా...)
“దక్షిణ వామ పార్శ్వములు ధర్మము తప్పక తారుమారగున్”
(బందరు దుర్గా ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, జూన్ 2024, సోమవారం

సమస్య - 4781

4-6-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సురశరణ్యుఁడు దనుజదాసుఁడుగ నయ్యె”
(లేదా...)
“సురలోకైకశరణ్యుఁడైన హరి దాసుండయ్యె దైత్యాళికిన్”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, జూన్ 2024, ఆదివారం

దత్తపది - 209

3-6-2024 (సోమవారం)
కారము - కారము - కారము - కారము
'కారము' పదాన్ని నాలుగు పాదాలలో ప్రయోగిస్తూ
ఉత్తమ గృహిణిని గురించి
కందం కాని ఉత్పలమాల కాని చెప్పండి.

1, జూన్ 2024, శనివారం

సమస్య - 4780

2-6-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కృష్ణుఁడె బెండ్లాడెను గద కృష్ణనుఁ బ్రేమన్”
(లేదా...)
“కృష్ణుఁడె పెండ్లియాడెఁ గద కృష్ణనుఁ బాండవపక్షపాతియై”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)