28, ఫిబ్రవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4352

1-3-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరిని హరియె వేడె హరిని హరియింపంగన్”
(లేదా...)
“హరిని హరింపఁగన్ హరియె యా హరినిన్ గని వేడె నయ్యెడన్”

27, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4351

28-2-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బంతి తగిలి గొనియెఁ బ్రాణములను”
(లేదా...)
“బంతి రయమ్మునన్ దగిలి ప్రాణములం గొనుటెంత వింతయో”

26, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4350

27-2-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వజ్రపుటుంగరము మ్రింగవలె మేలుఁ గనన్”
(లేదా...)
“వజ్రపుటుంగరమ్మును శివా యని మ్రింగిన మేలు నీకగున్”

25, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4349

26-2-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాక్షసేంద్రునిఁ గొల్చుటె రక్ష నీకు”
(లేదా...)
“రాక్షసరాజుఁ గొల్చిననె రక్షణ నీకు లభించు నిచ్చలున్”

24, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4348

25-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రాఙ్నగమధ్యమునఁ గ్రుంకె భానుండయ్యో”
(లేదా...)
“ప్రాఙ్నగ మధ్యభాగమున భానుఁడు గ్రుంకె నదేమి చిత్రమో”

23, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4347

24-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చనుపాలిడి సౌఖ్యమిచ్చె సతి తన పతికిన్”
(లేదా...)
“చనుపాలిచ్చి సుఖింపఁజేసెను గదా చంద్రాస్య ప్రాణేశునిన్”

22, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4346

23-2-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్యాఘ్రము మగవాఁడు నమ్మవచ్చునె మగువా”
(లేదా...)
“వ్యాఘ్రము వంటివాఁడు దగవా మగువా మగవాని నమ్ముటల్”

21, ఫిబ్రవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4345

22-2-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో”
(లేదా...)
“కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్”

20, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4344

21-2-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుచములు పురుషునకు వచ్చెఁ గోమలికి వలెన్”
(లేదా...)
“కుచములు వచ్చెఁ బూరుషునకున్ గొమరాలునకున్ సమంబుగన్”

19, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4343

20-2-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నలుగురి యంగవిభవమన నచ్చిరి సర్వుల్”
(లేదా...)
“నలుగురి యంగవైభవమనన్ దలలూఁచిరి సంతసమ్మునన్”

18, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4342

19-2-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామ యల్లుఁడయ్యె నేమి వింత”
(లేదా...)
“మామయె యల్లుడయ్యెను కుమారియె యత్తగ మారె వింతగన్”
(కన్నేపల్లి వరలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4241

18-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లికి జనియించి కోఁతి పికమును మ్రింగెన్”
(లేదా...)
“పిల్లికిఁ బుట్టి కోఁతి గడు వింతగ మ్రింగిన దొక్క కోకిలన్”

16, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4340

17-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతిరి యుత్తరమునందు రవి యుదయించెన్”
(లేదా...)
“రాతిరి యుత్తరంబునను రమ్యముగా నుదయించె భానుఁడే”

15, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4339

16-2-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంఠీరవ కంఠమందుఁ గరి యుదయించెన్”
(లేదా...)
“కంఠంబందున దిగ్గజమ్ము వొడమన్ గంఠీరవం బొప్పెనే”

14, ఫిబ్రవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4338

15-2-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పువ్వు దినాంతమునఁ బెద్ద భూతం బయ్యెన్”
(లేదా...)
“పువ్వు దినాంతమందుఁ బెను భూతముగాఁ గనుపించె వింతగన్”

13, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4337

14-2-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు బువ్వులయ్యె శోభ వహింపన్”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ గుసుమంబులయ్యె మిగులన్ శోభావిశేషంబునన్”

12, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4336

13-2-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బంగరు మేడ నొక కాంత వ్యాఘ్రముఁ గాంచెన్”
(లేదా...)
“బంగరు మేడపైన నొక భామిని వ్యాఘ్రముఁ గాంచి భీతిలెన్”

11, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4335

12-2-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సింగము కాల్ నక్క గఱచెఁ జిత్రముగ నహో”
(లేదా...)
“సింగము కాలు నక్క గఱచెన్ గడుఁ జిత్రముగాఁ గనుండదే”

10, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4334

11-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి”
(లేదా...)
“చవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్”

9, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4333

10-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్”
(లేదా...)
“కలిఁ బూనెన్ వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్”

8, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4332

9-2-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యోదయమైన పిదప చుక్కలు వొడిచెన్”
(లేదా...)
“సూర్యుం డా యుదయాద్రి నెక్కఁ బొడిచెన్ జుక్కల్ మనోజ్ఞంబుగన్”

7, ఫిబ్రవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4331

8-2-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యమ మందిరమునకు నరిగి రతిహర్షమునన్”
(లేదా...)
“యమ సదనంబుఁ జేరి రతిహర్షమునన్ దమ భాగ్యమం చహో”

6, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4330

7-2-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తలలోనే యిమిడియుండెఁ దత్త్వంబెల్లన్”
(లేదా...)
“తలలోనే నెలకొన్నదందు నిఁకఁ దత్త్వంబెల్ల యోచించినన్”

5, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4329

6-2-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తునిలోఁ బెనుగొండ భయముతో డాఁగెఁ గనన్”
(లేదా...)
“తునిలోనన్ బెనుగొండ డాఁగె భయసందోహమ్ము వెన్నాఁడఁగన్”

4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4228

5-2-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కావనుచుఁ గాకు లెఱిఁగించుఁ గర్మఫలము”
(లేదా...)
“కావని కావుకావనుచుఁ గాకులు కర్మఫలంబుఁ దెల్పెడిన్”

3, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4227

4-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా”
(లేదా...)
“పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే”
(ఆముదాల మురళి గారి విజయవాడ అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

2, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4226

3-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారా క్రోలంగనొప్పు సౌఖ్యంబందన్”
(లేదా...)
“సారా క్రోలుము శాంతి సౌఖ్యములకై సంసారబంధమ్మునన్”
(వాడ్రేవు వేంకట సత్యప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4225

2-2-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భుజబలమున సతుల మించు పురుషుఁడు గలఁడా”
(లేదా...)
“భుజబలమందుఁ గాంతలనుఁ బూరుషుఁ డెన్నఁడు మించలేఁడులే”