31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1279 (భ్రూణహత్యలఁ జేయుట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భ్రూణహత్యలఁ జేయుట పుణ్య మగును.

30, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

దత్తపది - 36 (చెక్కు-సైను-మనీ-డ్రా)

కవిమిత్రులారా!
చెక్కు - సైను - మనీ - డ్రా
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.

29, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1278 (తరుణికి నందమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తరుణికి నందమ్ము నొసఁగుఁ దలపైఁ గొమ్ముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

28, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1277 (శంకరుఁ డుమ కొఱకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
శంకరుఁ డుమ కొఱకు పారిజాతముఁ దెచ్చెన్.

27, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1276 (రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1275 (చదువు రానివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
చదువు రానివాఁడు శాస్త్రవేత్త.

25, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

క్రీస్తు జన్మదినోత్సవ (క్రిస్టమస్) శుభాకాంక్షలు!

Jesus_Christ_Image_344.jpg (9880 bytes) 
  సీ. శ్రీదుండు, వరదుండు, చిన్మయాకారుండు
               కరుణామయుండౌట నిరుపముండు,
     మరియాంబ గర్భాన మహితతేజముతోడ
               జన్మించి మానవజన్మములకు
     సార్థకత్వము గూర్చ సవ్యమార్గము నేర్పి
               రక్షకుండాయె నా రమ్యగుణుడు,
     తులలేని క్షమతోడ శిలువ మోసినయట్టి
               మహనీయ చరితుడై యిహమునందు
     ఖ్యాతి కెక్కినవాడు, నీతిమార్గము శిష్య
               కోటి కందించిన మేటి యతడు,
     దేవదూత వచ్చి దైవమై వెలుగొంది
               విశ్వమందంతట వెలుగునింపె
     పరిశుద్ధమై యొప్పు భగవదర్చనమందు
               బుద్ధినిల్పుండంచు భూజనాళి
     కందించి సందేశ మవనివారలకెల్ల
               పాపాలు నశియించి తాపముడుగు
     బోధనంబులు చేసి పుణ్యకార్యములందు
               నండగా నిల్చినయట్టి ఘనుడు
     శాంతికాముకుడౌచు సంతతానందంబు
                జగతికి బంచిన సాధుశీలి
     నాల్గువార్తలలోన నానావిధంబుగా
               కీర్తింపబడిన సన్మూర్తి యతడు
     శిలువకాహుతియౌచు జీవనంబును వీడి
               మరలజీవంబందు గురువరుండు
 తే.గీ.  సుజనవర్యుండు, శుద్ధాత్మ, సుగుణధనుడు,
         త్యాగమయజీవి, శ్రేష్ఠుడౌ యోగి నిజము
         లోకకల్యాణకార్యంబు స్వీకరించు
         ధన్యుడింకేమి సర్వథా మాన్యుడతడు.

తే.గీ.  ఏసుక్రీస్తంచు ప్రజలంద రింపుమీర
         నంజలించెడి ఘనుడాత డమరవరుడు
         భువిని క్రైస్తవధర్మంపు పవనములను
         వీచగాజేసి పుణ్యాత్ముడౌచు వెలిగె.

తే.గీ.  అతని దైవాంశ సంభూతు నహరహమ్ము
         తలచుచుండుచు తద్దత్త ధర్మమార్గ
         మనుసరించెడివారికీ యవనిలోన
         నలఘు సౌభాగ్యసంపత్తి కలుగు గాత.

సీ.   క్రీస్తు జన్మపువేళ వాస్తవంబైనట్టి
                   హర్షమందెడివారలందరకును
       క్రిస్మసాఖ్యంబిద్ది యస్మదీయంబైన
                    పర్వరాజంబంచు బహుళగతుల
       నంబరంబును దాకు సంబరంబులు చేసి
                     మోదమందెడు విశ్వ సోదరులకు
        క్రైస్తవంబును బూని కమనీయచరితులై
                     జగతిలో చరియించు సన్మతులకు
తే.గీ.   క్రీస్తు కనుయాయులౌచు సతీర్తినంది
          సంఘసేవానురక్తులై సర్వగతుల
          ఖ్యాతినందుచు నుండెడి క్రైస్తవులకు
          కావ్యమయమైన సత్ శుభాకాంక్షలిపుడు.
రచన :
హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి

సమస్యాపూరణం - 1274 (క్రిస్మస్ నాఁ డవతరించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
క్రిస్మస్ నాఁ డవతరించెఁ గృష్ణుఁడు భువిపై.

24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1273 (కర్ణపేయమ్ముగాఁ బాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కర్ణపేయమ్ముగాఁ బాడె గార్దభమ్ము

23, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1272 (భువిని శాత్రవు లెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భువిని శాత్రవు లెల్ల బంధువులు గారె.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

22, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1271 (మాతను బెండ్లియాడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
మాతను బెండ్లియాడి జనమాన్యుఁ డనంబడి పొందె సన్నుతుల్.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1270 (తాపసులకుఁ బూజ్యుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తాపసులకుఁ బూజ్యుఁడు గదా దశముఖుండు.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

20, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1269 (కట్టుఁ డేనుఁగున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కట్టుఁ డేనుఁగున్ వెంపలిచెట్టునకును.

19, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1268 (కప్పను గాపాడె నొక్క)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కప్పను గాపాడె నొక్క కాకోదరమే.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

18, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1267 (తరువులఁ బడఁగొట్ట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తరువులఁ బడఁగొట్టఁ దప్పదయ్య.
ఈ సమస్యకు స్ఫూర్తి మొన్నటి బెంగుళూరు భువనవిజయంలో ఇచ్చిన సమస్య.

17, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1266 (పదవీ విరమణము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పదవీ విరమణము గొప్ప వర మగునుగదా!
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

16, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1265 (హనుమంతుఁడు పూజనీయుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
హనుమంతుఁడు పూజనీయుఁ డసురుల కెల్లన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

15, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1264 (సంజ నిద్దుర చేకూర్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
సంజ నిద్దుర చేకూర్చు సంపదలను.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

14, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1263 (సుర లసురులు గూడి రొకట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
సుర లసురులు గూడి రొకట చుట్టము లగుచున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

13, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1262 (ముఱుగు కూపమున మునుఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ముఱుగు కూపమున మునుఁగ ముక్తి గల్గు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

12, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

(టివిడాల్) వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము


(టివిడాల్) వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము
రచన
పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

మత్తకోకిల:
మేలుకో కమలా మనోహర! మేలుకో పురుషోత్తమా!
మేలుకో సరసీరుహేక్షణ! మేలుకో మధుసూదనా!
మేలుకో భువనాధినాయక! మేలుకో శుభదర్శనా!
మేలుకో హరి! సుప్రభాతము మేలుకో టివిడాల్ పతీ!

తరలము:
సరసిజాప్తుడు కన్నువిందుగ స్వర్ణదీప్తుల జొక్కగా
కరము వెల్గె జగమ్ము లెల్లను కంజముల్ వికసించె నో
పరమ పూరుష! నీదు సేవకు వచ్చిరొప్పుగ వేలుపుల్
సురవరస్తుత! వేంకటేశ్వర! సుప్రభాతము మేలుకో

విజయ భూషణ! పాడుచుండిరి వేదసూక్తుల భూసురుల్
గజవరావన! నిన్ను గొల్వగ కంజజుం డరుదెంచె నో
త్రిజగదీశ్వర!  పద్మినీప్రియ! దివ్య మంగళ విగ్రహా!
సుజనపాలక! వేంకటేశ్వర! సుప్రభాతము మేలుకో

నిగమ శీర్ష వనీవిహార! వినీల గాత్ర సుశోభితా!
ప్రగతి దాయక! దేవ దేవ! శుభంకరా! కరుణాకరా!
ఖగవరాంచిత వాహనా! శ్రిత కల్పభూరుహ! శ్రీధరా!
సుగుణ రాజిత! వేంకటేశ్వర! సుప్రభాతము మేలుకో

శుభ గుణోజ్జ్వల! పుష్కరేక్షణ! సూరిబృంద సువందితా!
అభయదాయక! భక్త లోక సమర్చితాంఘ్రి సరోరుహా! 
త్రిభువనాధిప! శిష్టరక్షక! శ్రీరమారమణీ ప్రియా!
శుభ నికేతన! వేంకటేశ్వర! సుప్రభాతము మేలుకో 

సమస్యాపూరణం - 1261 (శలభంబుల్ బడబాగ్ని నార్పె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
శలభంబుల్ బడబాగ్ని నార్పె నమితోత్సాహమ్ము వెల్గొందఁగన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

11, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1260 (కారమె సుఖశాంతు లొసఁగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కారమె సుఖశాంతు లొసఁగు కష్టముఁ దీర్చున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

10, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1259 (గంగానది తెలుఁగునాఁట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గంగానది తెలుఁగునాఁట గలగల పాఱున్
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

9, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1258 (భక్తి లేనివాఁఢు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భక్తి లేనివాఁఢు పరమ భక్తుఁఢు గద!
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

8, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

నెల్సన్ మండేలాకు నివాళి

నెల్సన్ మండేలాకు నివాళి
విశ్వమాత కనుల వెంట దుఃఖాశ్రువుల్
కారు చుండె గనుడు ధారగాను
నల్ల జాతి వెలుగు నవ్వుల సూరీడు
గ్రుంకె నన్న వార్త క్రుంగ దీసె.

జాత్యహంకార ప్రభువుల జాడ్య మేమొ
సాటి మానవుల యెడన్ జాలి లేక
నల్ల వారని హింసించి తెల్లవారు
బానిసల జేసి రక్కటా బాధపెట్టి.

పెద్ద సంఖ్యలో నుండియు పేదవారు
నల్ల వారైన కతమున నాణ్యమైన
బ్రతుకు తెరువును పొందక పరువు మాసి
దొరల కాళ్ళను పట్టెడి దుర్గతేల.

కలల నైన తమకు కార్లు సౌధమ్ములు
కోరినారె వారు కూటి కొఱకు
మోము వాచి పసుల పోలిక గొలుసుల
బంది లగుచు మ్రగ్గు బ్రతుకదేల..

వారును కారె మానవులు వారికి నాకలి దప్పులుండవే
వారి నరాల పారు రుధిరమ్మరుణమ్మది కాదె వారినిన్
క్రూరత జేసి బానిసల, కొద్ది జనుల్ తెలుపైన వారిలన్,
దూరుచు నంట రారనుచు ద్రోహము జేతురె ఘోర మక్కటా.

వర్ణవివక్షకున్ భరత వాక్యము పల్కిన గాని గుండెలో
నర్ణవ మైన వేదనకు నంతము లేదని యెంచి దీక్షతో
పర్ణములే భుజించి తపమున్ పచరించెడు మౌని పోలికన్
నిర్ణయ మూని డెందమున నీవు తపించితివయ్య మండెలా.

దేశ ద్రోహి వటంచు తెల్ల ప్రభువుల్ తీర్మానమున్ జేసినన్
లేశంబైనను జాలి లేక యొక జైలే సృష్టిగా మార్చినన్
ఆశల్ జూపిన గాని లొంగ వకటా ఆత్మీయ జాత్యర్థమై
క్లేశంబుల్ భరియించి నావు జన సంక్షేమంబు కై దీక్షతో.

యౌవన మంతయు జారిన
నే వెల్గులు లేని రీతి నిరుకగు జైలున్
చేవ నశింపక పోరిన
యో వీరా నిన్ను దలతు నుల్లము పొంగన్.

పండెను నీకల! నలుపుల
గుండెల చల్లారె మంట! కూరిమి నేళ్ళున్
నిండెను నూరును దొరలకు,
మండేలా! వందనములు, మరిమరి నుతులున్.

భువిని విడచి పెట్టి దివికి నీవేగినన్
నీదు పోరు బాట నిలిచి చూపు
మంచి మానవత్వ మెంచగ విజయమ్ము
నొందు దారి మాకు నో మహాత్మ!

రచన
దువ్వూరి వి.యన్. సుబ్బారావు (మిస్సన్న)

సమస్యాపూరణం - 1257 (రామునిం జంపె రణమున రావణుండు.

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
రామునిం జంపె రణమున రావణుండు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

7, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1256 (భ్రష్టుండగువాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భ్రష్టుండగువాఁడె పరమపదమునఁ దనరున్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు. 

6, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

టివిడాల్ వేంకటేశ్వర స్తోత్రము


టివిడాల్ వేంకటేశ్వర స్తోత్రము
పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు.
శ్రీ వల్లభాయ కరుణారస సాగరాయ
దామోదరాయ శరణాగత వత్సలాయ |
విశ్వాయ విశ్వగురవే పురుషోత్తమాయ
ధాత్రే నమోస్తు టివిడాల్ నిలయాయ తుభ్యం || 

శ్రీకేశవాయ వరదాయ జనార్దనాయ
నారాయణాయ సరసీరుహ లోచనాయ  |
పద్మావతీ హృదయ వారిజ భాస్కరాయ
పాత్రే నమోస్తు టివిడాల్ నిలయాయ తుభ్యం ||

ధ్యాయామి భక్తవరదం హృది వాసుదేవం
మౌనీంద్ర బృంద వినుతం కమలాసమేతం |
బ్రహ్మేంద్ర ముఖ్య సుర పూజిత పాదయుగ్మం
బ్రహ్మాండనాయక మహం కరుణా సుధాబ్ధిం ||  


శ్రీనివాసాయ దేవాయ
గోవిందాయ నమోనమః |
పద్మావతీ హృదీశాయ
వేంకటేశాయ తే నమః ||

సర్వ లోకాధినాథాయ
సచ్చిదానంద మూర్తయే |
వేదవేదాంత వేద్యాయ
వేంకటేశాయ తే నమః ||

సత్యాయ వేదవేద్యాయ
నిత్యాయ పరమాత్మనే |
దివ్యాయ పద్మనాభాయ
వేంకటేశాయ తే నమః ||

సంకర్షణాయ శాంతాయ
వాసుదేవాయ విష్ణవే |
ప్రద్యుమ్నాయ ముకుందాయ
వేంకటేశాయ తే నమః ||

విశ్వమోహన రూపాయ
కళ్యాణ గుణ సింధవే |
మేఘశ్యామల గాత్రాయ
వేంకటేశాయ తే నమః ||

సమస్యాపూరణం - 1255 (పాండు కుమారులు నలుగురు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పాండు కుమారులు నలుగురు పదుగురు మెచ్చన్.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

5, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1254 (పాలను గ్రోలిన మనుజుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పాలను గ్రోలిన మనుజుఁడు పాపాత్ముఁ డగున్.

4, డిసెంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1253 (సైంధవుఁడు చంపె భీముని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
సైంధవుఁడు చంపె భీముని సమరమందు.

3, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1252 (కాలచక్రము నాఁపుట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కాలచక్రము నాఁపుట కడు సులభము.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

2, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1251 (పిట్టకూఁతకు దిశలెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పిట్టకూఁతకు దిశలెల్ల బిట్టు వడఁకె.

1, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1250 (కాల కూట విషము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కాల కూట విషము మేలు జేయు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

30, నవంబర్ 2013, శనివారం

దత్తపది - 35 (ఆది-సోమ-మంగళ-బుధ)

కవిమిత్రులారా!
ఆది - సోమ - మంగళ - బుధ
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.

29, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1249 (యముని సదనంబు గలదఁట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
యముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు. 

28, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1248 (ఫలశతము నొసంగె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ఫలశతము నొసంగె జీర్ణ పాదప మౌరా!

27, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1247 (గొడ్డురాలి బిడ్డలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గొడ్డురాలి బిడ్డలు గుణకోవిదు లఁట.

26, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1246 (తాతకు నేర్పును మనుమఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తాతకు నేర్పును మనుమఁడు దగ్గెడి విధమున్.

25, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1245 (తనివి గల్గించె రాముఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తనివి గల్గించె రాముఁడు దానవులకు
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

24, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

ఆహ్వానము


సమస్యాపూరణం - 1244 (కడప మిరియముల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కడప మిరియముల్ గుమ్మడికాయలంత.

23, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1243 (పూలవానకు శిరమున)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పూలవానకు శిరమునఁ బుండ్లు రేఁగె.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

22, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1242 (గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గాంగేయుఁడు పెండ్లియాడి కనె సత్సుతులన్.

21, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1241 (చెంప మీదఁ గొట్ట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
చెంప మీదఁ గొట్ట సిరులు గురియు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

20, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1240 (యాగముఁ జేయఁగా సమిధ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
యాగముఁ జేయఁగా సమిధ లాజ్యము లగ్నులు హోత లెందుకో.

19, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1239 (విప్రవరుఁడు మాంసమ్ముతో)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
విప్రవరుఁడు మాంసమ్ముతో విందొసంగె.
ఈ సమస్యను పంపిన కొదుమగొండ్ల వినోద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1238 (బుద్ధి నీకు లేదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
బుద్ధి నీకు లేదు పుణ్యమూర్తి.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

17, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

భారతరత్న సచిన్ టెండుల్కర్

    భారతమాత ముద్దుబిడ్డ సచిన్ టెండూల్కర్‍కు
భారతరత్న బిరుదు లభించిన సందర్భంలో

అక్షరాక్షతలు.
    బ్యాటు ఝళిపింప నరులకు భయము గల్గు
    పరుగు దీసిన శతకము బాది వదలు
    బంతి విసరిన నావలి యంతు జూచు
    సచిను భారత మాతకు సత్సుతుండు.

    విరులు మెల్లగా చల్లగా విరిసినట్లు
    వెండి వెన్నెల హాయిగా పండినట్లు
    సచిను నవ్విన మనసుకు సంతసమగు
    నతడు భారతరత్నమే యది నిజమ్ము.

    వీరుడవై క్రికెట్టునకు విస్తృత భాష్యము జెప్పి, బ్యాట్టుతో
    పోరుచు, వాడి బంతులను పూనిక వేయుచు, వైరి సోదరుల్
    'లే రితనిన్ జయింప నొరు లీభువి' నంచు వచించి మెచ్చుచున్
    పారగ భీరులై, భరత పావన ధాత్రికి వన్నె తెచ్చుచో
    లేరిక సాటి నీ కెవరు! లీలగ నైనను కాన రారులే!
    చేరియు నాటలో నెవరు చేరగ రాని మహోజ్జ్వల స్థితిన్
    నేరవు సుంత లౌక్యమును! నిర్మల మైన మనస్సు నెన్నడున్
    జారగ నీవు కీర్తి బల సంజనితంబగు పొంగు లోయలో!
    మీరిన బ్యాటు ఘంటమున మేలుగ దేశ క్రికెట్టు గాధ నిం
    పారగ నొంటిగా తిరగ వ్రాసిన లేఖకు డంచు మెచ్చెదన్!
    చోరుడ వంచు పల్కెదను సోదర మానసముల్ హరించుచో!
    భారత రత్నమా! సచిను! భారత కీర్తి మహత్పతాకమా!

రచన :
దువ్వూరి సుబ్బారావు (మిస్సన్న)


అభినందన

గౌరవనీయమౌ బిరుదు గాంచితి భారత రత్న భూషవై
వీరుల కెల్ల వీరునిగ వెల్గి క్రికెట్టను క్రీడలోన నా
పోరున బేటు పట్టునెడ భూరి పరాక్రమశాలి వౌచు నె
వ్వారును బంతి వేయునెడ బాగుగ బాదుచు పంపుచుండగా
నారులు నాల్గులౌ పరుగులై హడలందుచు నుండ బౌలరుల్
చేరితి వెన్నొ లక్ష్యముల ఛేదన చేయుచు క్రొత్త సీమలన్
లేరట నీకు సాటి యిల క్రీడకు ప్రాణము పోసితీవు నీ
తీరును గాంచి స్ఫూర్తి గొని తేజముతో వెలుగొందుచుండిరీ
ధారుణి నీ సమాశ్రితులు దైవముగా నిను గొల్చుచుండి నీ
పేరిదె మారుమ్రోగునట విశ్వమునందు క్రికెట్టు సీమలో
ధీరవరా! యశోధన నిధీ! చిరజీవితమందు గాంచుమా
భూరి జయోన్నతుల్ సచిను పుణ్యగుణాకర! విశ్వవందితా!  

రచన :
పండిత నేమాని సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం - 1237 (కార్తికమ్మున వచ్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కార్తికమ్మున వచ్చు నుగాది మనకు.

16, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1236 (ఆర్తజనరక్ష సేయని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ఆర్తజనరక్ష సేయని హరియె దిక్కు.

15, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1235 (కమలాప్తుని రశ్మి సోఁకి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
కమలాప్తుని రశ్మి సోఁకి కలువలు విచ్చెన్.

14, నవంబర్ 2013, గురువారం

దత్తపది - 34 (వల)

కవిమిత్రులారా!
"వల"
పై శబ్దాన్ని ప్రతి పాదాదిలో నిల్పుతూ
శకుంతలా దుష్యంతుల ప్రణయవృత్తాంతాన్ని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

13, నవంబర్ 2013, బుధవారం

ఓం నమశ్శివాయ

ఓం నమశ్శివాయ
రచన : పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు
ఓం నమశ్శివాయ యోగీంద్ర వినుతాయ
పార్వతీ హృదబ్జ భాస్కరాయ |
దీనబాంధవాయ దివ్యస్వరూపాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోక్షరాడ్వాహాయ
శ్రితహితాయ చంద్రశేఖరాయ |
భూతనాయకాయ భువనాధినాథాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోత్తమ వరదాయ
భోగిరాజ ముఖ్య భూషణాయ |
దక్ష మదహరాయ రక్షాయ సాంబాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోర్వీధరస్థాయ
శివతరాయ ప్రమథసేవితాయ |
త్రిపుర నాశకాయ త్రిదశేంద్ర వినుతాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ ||

ఓం నమశ్శివాయ చోమాహృదీశాయ
సుజన రక్షకాయ సుందరాయ |
నీలకంధరాయ నిగమాంత వేద్యాయ
శంకరాయ లోక శంకరాయ
||

సమస్యాపూరణం - 1234 (మత్తుఁ గలిగించువాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
మత్తుఁ గలిగించువాఁడె పో మంచివాఁడు.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదములు.

12, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1233 (ప్రాణ మొసఁగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ప్రాణ మొసఁగును మృత్యుదేవత జనులకు.

11, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1232 (హీనుఁడు సజ్జనులకెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
హీనుఁడు సజ్జనులకెల్ల హిత మొనరించెన్.

10, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1231 (సత్యదూరము గద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సత్యదూరము గద హరిశ్చంద్రు గాథ.

9, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1230 (సాహెబు ముప్ప్రొద్దులందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సాహెబు ముప్ప్రొద్దులందు సంధ్యను వార్చున్.

8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1229 (రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
రెక్కలురాని పక్షి యెగిరెన్ వినువీధిని ఱివ్వుఱివ్వునన్.

7, నవంబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1228 (కర్ణుఁడు సుయోధనుని జంపె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కర్ణుఁడు సుయోధనుని జంపెఁ గదనమందు.

6, నవంబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1227 (భరతునిఁ జంపె రాఘవుడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
భరతునిఁ జంపె రాఘవుడు భామినికై సురకోటి మెచ్చఁగన్.  
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

5, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1226 (దీపము నార్పఁగ గృహమున)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
దీపము నార్పఁగ గృహమునఁ దేజ మ్మెసఁగెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

4, నవంబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1225 (కందుకూరి వీరేశలింగము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కందుకూరి వీరేశలింగము ఖలుండు.

3, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1224 (వచ్చును దీపావళి)

కవిమిత్రులారా,
అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
వచ్చును దీపావళి యను పండుగ నవమిన్.

2, నవంబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1223 (విరసంబౌ కావ్య మొప్పె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
విరసంబౌ కావ్య మొప్పె వీనుల విందై.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

1, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1222 (క్రోధమే మేలుగద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
క్రోధమే మేలుగద సర్వగుణములందు.

31, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1221 (కలి గలిగిన వానియింట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కలి గలిగిన వానియింట కలవే సుఖముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలు.

30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1220 (అత్రి మునికి నహల్యయే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
అత్రి మునికి నహల్యయే పుత్రిక యగు.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1219 (పద్దెము వ్రాయు విద్దె యన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పద్దెము వ్రాయు విద్దె యనఁ బాచిక లాడిన చందమే సుమా!
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు  విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

28, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1218 (కాలితోఁ దన్నుటే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కాలితోఁ దన్నుటే మేటి కనికరమ్ము.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

27, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1217 (మామా యని బావమఱఁది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
మామా యని బావమఱఁది మాటలు గలిపెన్
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1216 (సంచిత పాప కర్మములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సంచిత పాప కర్మములు సౌఖ్యము లిచ్చును జన్మజన్మలన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు. 

25, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1215 (క్షీరాబ్ధిశయనుఁ డనంగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
క్షీరాబ్ధిశయనుఁ డనంగ శివుఁడే గదరా!
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

24, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1214 (గౌరియె యేఱు గంగ నదికాదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
గౌరియె యేఱు గంగ నదికాదని యందురు పండితోత్తమ్ముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

23, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1213 (పతి తల ఖండించెనంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

22, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1212 (పచ్చికను దిన నొల్లదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పచ్చికను దిన నొల్లదు పాడియావు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1211 (వాలిని సంహరించినది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
వాలిని సంహరించినది వాయుసుతుండని నమ్మిరందఱున్.
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

20, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1210 (కలిమి గలుఁగు గృహిణి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కలిమి గలుఁగు గృహిణి కంటఁ గన్నీ రొలుకన్.

పద్య రచన - 500 (కలము-కత్తి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“కలము-కత్తి”

19, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

శివామృతలహరి


శివామృతలహరి
ఏల్చూరి మురళీధరరావు

శా.    శ్రీనాదాంతవిభావనీయపరమశ్రేయోనిధానా! త్రివే
        దానుస్వారవిధాన! వైదికలతాంతారూఢతత్త్వైకవి
        ద్యానన్యాదృశకేళిరమ్య! ప్రణవధ్యానైకగమ్యా! స్వస
        ర్గానూనస్థితిసంహృతిత్రితయముక్తాకార! విశ్వేశ్వరా!                           

మ.    కలరూ పేర్పడరాని వైద్యుతలతాకల్పంబవై పొల్చి, పెన్
        వెలుఁగై నిల్చిన నాదబిందుసుకళాభిజ్ఞాస్పదభ్రూయుగీ
        విలసన్మధ్యతలావతార! కరుణావిస్తార! నాలోన ని
        న్నెలమిం దాపము తీఱఁ జూచుటెపుడోయీ, స్వామి విశ్వేశ్వరా!                                                             

శా.    నీవై యుంచెదు మంటినేల మొలకన్; నీర్వోసి పేరాదటం
        జేవ న్నించెద; విట్లు పెంచెదవు హృత్సీమన్ వెలుంగై మము
        న్నీవే నొంచెద; వింకఁ ద్రుంచెదవునున్ నీలాభ్రధూర్జాటజూ
        టీవిస్తీర్ణసురాపగాశివచిరంటీరమ్య! విశ్వేశ్వరా!                                                                         

శా.    ఓంకారాభిధమంత్రబంధశుభవర్ణోర్జస్వలప్రౌఢిమా
        లంకర్మీణ! భవార్తభక్తజనకల్యాణైకపారీణ! భా
        వాంకూరశ్లథనైకదక్ష! దురితవ్యాఘ్రౌఘహర్యక్ష! య
        స్తుంకారమ్మును జూపి బాపవె మనోదుఃఖమ్ము విశ్వేశ్వరా!                            

శా.    సేవింతున్ నిగమాగమాంకితశుభశ్రీనామధేయున్, నినున్
        భావింతున్ జతురాస్యకేశవనిలింపాదృష్టచూడాపదుం,
        గావింతున్ భవదీయదాసజనకైంకర్యంబు, నీ పాదరా
        జీవద్వంద్వనిరంతరార్చనవిధిన్ జీవింతు విశ్వేశ్వరా!                                

మ.    చిరమై శారదచంద్రికారుచిరమై శీర్యణ్యగంగాశుభా
        కరమై శాంతజితేంద్రియప్రకరమై కైవల్యమందారసుం
        దరమై విద్రుతభక్తలోకదరమై ధర్మానుసంధానసు
        స్థిరమై పొల్చెడు వెల్గు నిన్ను నొకఁడే సేవింతు విశ్వేశ్వరా!                                    

మ.    నతభక్తార్ణవచంద్రమండలఘృణీ! నైజాత్మయోగారణీ!
        స్తుతకల్యాణమణీ! జటాటదమరస్రోతస్వినీధోరణీ!
        శ్రితలోకైకశిరోమణీ! శ్రుతిశిరస్సీమంతముక్తామణీ! 
        ప్రతిమానన్యు నినున్ భవాబ్ధితరణీ! ప్రార్థింతు విశ్వేశ్వరా!                            

శా.    గాలింతున్ నిను గాలిలోఁ, బృథివి, నాకాశంబులో, నీటిలో,
        లీలామేయ! వెలుంగులోన; నిజకేళీకల్పవిశ్వా! జగ
        జ్జాలంబున్ మథియింతుఁ గాని, భవనిస్తారైకకేళీధృతిన్
        నాలో నున్నది నీవు నేనని మదిన్ భావింప విశ్వేశ్వరా!                              

శా.    కల్యాణావహధర్మనిర్మలగుణౌకస్ఫూర్తి నీ జీవసా
        కల్యంబుం బరమానురాగమయవీక్షాదీక్ష రక్షించి కై
        వల్యానందమరందమత్తమధుపవ్రాతంబుగాఁ దీర్చు వై
        పుల్యప్రోజ్జ్వలభక్తిభావమహితాంభోజాక్ష! విశ్వేశ్వరా!                                    

శా.    శర్వాణీరమణీమణీహృదయశశ్వత్పద్మభృంగాణ! నీ 
        నిర్వాణప్రదనిర్మలాకృతిని మౌనిప్రాజ్ఞు లూహింప దృ
        క్పర్వంబై యగుపింతు వెట్లు దయఁ బ్రోవన్ రావె తండ్రీ! నను
        న్నర్వాచీనవటద్రుమూలఫలవిద్యామూర్తి! విశ్వేశ్వరా!    
                           
శా.    శ్రీగౌరీకుచకుంభసంభృతలసత్‌శ్రీగంధకస్తూరికా
        భోగోరస్కుఁడ! నిన్నుఁ గొల్తు, భుజగీభూషాక! నీతో జనుః
        ప్రాగల్భ్యంబు స్మరింతు, నీ కొఱకు నర్చాకర్మఁ గావింతు, నీ
        కాగమ్యస్తుతిఁ జేతు, నిల్తుఁ గడ నీ యం దేను విశ్వేశ్వరా!                             

మ.   ఎడఁదన్ నాగెఁటిచాలుగాఁ దిగిచి భవ్యేక్షాకటాక్షామృతం
        బొడఁగూర్పన్ వడిఁగూర్ప నంత మొలకల్, పూఁబిందె లందమ్ములై
        వొడమెన్ శారదపూర్ణమౌళిశశిసంభూషామనోజ్ఞాకృతీ!
        జడచైతన్యధృతీ! దయార్ద్రసుమతీ! సత్యాత్మ! విశ్వేశ్వరా!                                    

మ.   బ్రతుకెల్లన్ వరిబీడుగా నెఱియలై వాటిల్లు నెచ్చోట నీ
        వు తిరంబై కొలువున్న చిన్నెలివి కాబోలు న్వగ, ల్లేవడుల్
        జత గోరంబుల పంటలయ్యె నను నొల్లంబోక నొక్కింత చూ
        పితి వీ నిన్నుఁ దలంచు నెమ్మదిఁ దమిన్ విశ్వాత్మ! విశ్వేశ్వరా!                          

మ.   తరణాతీతభవాబ్ధిలో మునిఁగి శ్రీ తారుణ్య కారుణ్య స
        ద్వరణామోఘగుణౌఘగాన మొనరింతున్ స్వామి! రానిమ్ము త్వ
        చ్చరణాంభోజము లాత్మ నిల్పికొను దాసశ్రేణిపైఁ గొంత నీ
        కరుణాపూర్ణకటాక్షవీక్షణము నాకై కొంత విశ్వేశ్వరా!                                 

మ.   నినుఁ గన్గోనల నైనఁ గానఁగ భవానీప్రాణకల్పా! మన
        మ్మును బద్ధ మ్మొనరించి కాంచనధనాంభోజాస్యలం దెమ్మికం
        జన కర్చించిన, చిత్తమా? నిలువ ; దీశా! నీవు రావౌటయుం
        గనినన్ రెంటికిఁ జెడ్డ రేవఁడయితిం గాబోలు విశ్వేశ్వరా!                             

శా.    విశ్వాధిక్యముఁ గల్పితోపలముఁ గావింపన్ భవన్మాయ లీ
        శశ్వన్మానసనిత్యసంస్థితములై సంత్రస్తరక్షాపరా
        త్మా! శ్వేతాశ్వతరానుభావచిత! చిత్తక్షోభ మేపార, నీ
        వా శ్వశ్రేయస మెట్లు కూర్చెదవు? భవ్యధ్యేయ! విశ్వేశ్వరా!                      

శా.    మేడల్ మిద్దెలుఁ గట్టుకొన్న వలఁతిన్ మేల్గీడులం గూర్మిఁ గా
        పాడం జూతువు! వాని ముంగిటను గాఁపై నిల్చెదున్; వానినే
        ఱేడుం జేతువు కాని రేయిఁబవలున్ ఱెక్కాడినం గాని డొ
        క్కాడన్ రోజులు లేనివారిఁ గన సిగ్గా నీకు? విశ్వేశ్వరా!                              

శా.    శ్రీచిద్వహ్నిశిఖోజ్జ్వలాగమచతుస్సీమాంతరవ్యాహృతి
        స్వాచైకీర్షితలక్షణాస్ఫుటకళాసందీపితానందబో
        ధాచైతన్యమనోజ్ఞరూపవిభవాంతర్జ్యోతిరాలోచనా
        వైచక్షణ్యమహానుభావభరితవ్యాపార! విశ్వేశ్వరా!                                    

 శా.   శర్వాణీరమణీమణీహృదయశశ్వత్పద్మభృంగాణ! నీ
        నిర్వాణప్రదనిర్మలాకృతిని మౌనిప్రాజ్ఞు లూహింప దృ
        క్పర్వంబై యగుపింతు వెట్లు దయఁ బ్రోవన్ రావె, తండ్రీ! నను
        న్నర్వాచీనవటద్రుమూలఫలవిద్యామూర్తి! విశ్వేశ్వరా!                             

సమస్యాపూరణం - 1209 (నెహ్రూ తగఁడంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
నెహ్రూ తగఁడంట రాజనీతిజ్ఞుఁ డనన్.

పద్య రచన - 499 (అతిశయోక్తులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“అతిశయోక్తులు”

18, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1208 (పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టివాఁ డల్పుఁ డగున్.

పద్య రచన - 498 (నిధి చాల సుఖమా?)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“నిధి చాల సుఖమా?”

17, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1207 (జీతములేనట్టి కొలువె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
జీతములేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠము జగతిన్.

పద్య రచన - 497 (ముద్దబంతిపూలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“ముద్దబంతిపూలు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

16, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1206 (సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె శౌర్యరసోజ్వలమూర్తిఁ గర్ణునిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 496 (జగడము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“జగడము”

15, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1205 (శూర్పణఖ రామచంద్రుని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
శూర్పణఖ రామచంద్రుని సోదరి యఁట 

పద్య రచన - 495 (గవాక్షము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“గవాక్షము”

14, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1204 (తొమ్మిదిలోనొకటి దీయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
తొమ్మిదిలోనొకటి దీయ తొయ్యలి పదియౌ.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 494 (బూడిదలోఁ బోసిన పన్నీరు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“బూడిదలోఁ బోసిన పన్నీరు”

13, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1203 (దసరా పండుగ దివ్యకాంతులను)

కవిమిత్రులారా,
దసరా శుభాకాంక్షలు.
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
దసరా పండుగ దివ్యకాంతులను సంధానించె దీపావళిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సహదేవుడు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 493 (విజయ దశమి)

కవిమిత్రులారా,
దసరా శుభాకాంక్షలు.
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"విజయ దశమి"

12, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1202 (కడుపునొప్పి యనుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కడుపునొప్పి యనుచుఁ గరము మురిసె.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 492

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"ప్రకృతి వైపరీత్యములు"

11, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సరస్వతీ ప్రార్థన

వందనమ్ము సరస్వతీ!


శ్రీ సరోరుహ గర్భసంభవు జిహ్వ లాలిత రత్న సిం
హాసనమ్ముగ నొప్పు దేవత! హంసవాహన! భారతీ!
భాసమాన యశోన్వితా! నిను ప్రస్తుతించెద సర్వదా
వాసవాది సురాళి వందిత! వందనమ్ము సరస్వతీ!

సకల వేద పురాణ శాస్త్ర రస ప్రసార వినోదినీ!
సుకవి పండిత వర్య వందిత శుద్ధ కీర్తి సమన్వితా!
శుక విరాజిత పాణి పల్లవ శోభితా! భువనేశ్వరీ!
ప్రకట వాగ్విభవ ప్రదాయిని! వందనమ్ము సరస్వతీ!

మల్లెలంచలు కప్పురంబుల మంచి చాయల నొప్పుచున్
చల్లనౌ కనుచూపు తోడుత జల్లుచున్ కృప మా యెడన్ 
తల్లి! మమ్ముల బ్రోచుచుందువు తమ్మిచూలికి డెందమున్
బల్లవింపగ జాలు కోమలి వందనమ్ము సరస్వతీ!

సరస మంజుల సత్ఫలప్రద సత్య సూక్తుల సన్మతిన్
నిరతమున్ బలికించి ప్రోతువు నీవు మమ్ముల ప్రేమతో
పరమ భక్తి విశేష మానస పంకజమ్మున వేడుదున్
పరమ విద్య ననుగ్రహింపుము వందనమ్ము సరస్వతీ!

వీణ మీటుచు వేదనాదము విశ్వమంతట నింపు గీ
ర్వాణి! మంజుల భాషిణీ! ప్రియ వాగ్విభూషణి! తోషిణీ!
క్షోణి నౌదల జేర్చి నిన్ను విశుద్ధ భక్తి దలంచుచున్
బాణి యుగ్మము మోడ్చి చేయుదు వందనమ్ము సరస్వతీ!

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం – 1201 (తలఁ దొలఁగించిన నిడుములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
తలఁ దొలఁగించిన నిడుములు దప్పు జనులకున్.
ఈ సమస్యను సూవించిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 491 (సరస్వతీ పూజ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
 “సరస్వతీ పూజ”

10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1200 (ధవున కపుడు గర్భమయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ధవున కపుడు గర్భమయ్యెఁ దనయుఁడు పుట్టెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 490 (విద్యుద్విపత్తు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“విద్యుద్విపత్తు”

9, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1199 (కనుల వినవచ్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
కనుల వినవచ్చు వీనులఁ గాంచవచ్చు.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 489 (కంచి గరుడసేవ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కంచి గరుడసేవ”

8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1198 (అరిసెల వేఁచఁగావలయు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
అరిసెల వేఁచఁగావలయు నాముదమందునఁ బెండ్లివిందుకై.

పద్య రచన – 488 (వేఁప పుల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“వేఁప పుల్ల”

7, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1197 (ఆనప పాదునకుఁ జూడ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ఆనప పాదునకుఁ జూడ ననుములు పండెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 487 (ప్రణయ కలహము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“ప్రణయ కలహము”

6, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

శ్రీదేవీస్తుతిశ్రీదేవీస్తుతి

వందే శ్రీలలితా దేవీం

వందే ప్రణవ రూపిణీమ్ |

వందే సర్వ జగన్నేత్రీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే దేవ సమారాధ్యాం

వందే కామేశ వల్లభామ్ |

వందే శ్రీచక్ర రాజస్థాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పద్మాటవీ సంస్థాం

వందే త్రిపుర సుందరీమ్ |

వందే విశ్వమయీం దేవీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పూర్ణేందు బింబాస్యాం

వందే కారుణ్య వర్షిణీమ్ |

వందే నానా విభూషాఢ్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే విద్యాం చిదానందాం

వందే దారిద్ర్య నాశినీమ్ |

వందే దివ్యాయుధోపేతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే సింహాసనారూఢాం

వందే పంచాస్య వాహనామ్ |

వందే దుర్గాం మహాకాళీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే వాగ్దేవాతారాధ్యాం

వందే మంత్ర స్వరూపిణీమ్ |

వందే శాంతాం గుణాతీతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే శక్తిమయీం రౌద్రాం

వందే మహిష మర్ధినీమ్ |

వందే ముక్తిప్రదాం నిత్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||


పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు