30, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

శ్రీశ్రీ

నేడు శ్రీశ్రీ జయంతి


మత్తేభమాలిక
ధన శార్దూల నఖ ప్రహృష్ట నర రక్త క్రవ్య దివ్యాంజనా
రుణ రాజీవ సుమమ్ములున్ ప్రకట వర్ణోద్భాసితానంత దు
ర్జన సంపీడిత శ్రామికాళి ధృత ఘర్మాంభోభిషిక్త క్రియా
జనితేందీవరముల్, దయాకలిత విశ్వస్తుత్య సద్భావనా
ఘన సౌగంధ్య మరంద బిందు లహరీ కల్హార సంఘాతముల్
జన చైతన్య మనోజ్ఞ రమ్య కవితా సంచార సమ్మోహితా
ర్జన దిక్పూరిత సద్యశ స్సహిత రాజత్ పుండరీకమ్ములున్
ఘన వర్షానల పీడిత ప్రకర జన్మాసక్త శైవాలముల్
కనిపించున్ భవదీయ దివ్య కవితా కాసార నీరమ్మునన్
ఘన శైలాగ్ర ఝళంఝళత్ రవ ఝరీ గంగాపగా తుల్య గే
య నికాయాశ్రిత వాక్పటుత్వ పద విన్యాసాద్భుత ప్రాస ని
ల్చెను. ఝంఝానిల మారుతమ్మువలె. శ్రీ . శ్రీ . కావ్య మద్దాని నే
మని వర్ణించెద నందు గన్పడు సుధా మాధుర్య గేయమ్ము. హా
యిని కల్గించి రసాను భూతి నిడుచున్ హృద్వీథిలో ప్రీతి ని
ల్పిన యా శైశవగీతి. దుఃఖిత జనాళిన్ గాంచి నీ దివ్య లే
ఖిని చిందించెను యశ్రు తర్పణము దిక్కేలేక అల్లాడు ఆ
మనుజాళిన్ గని నేను సైతము ప్రపంచాగ్నిన్ జ్వలింపంగ వే
తును బాధాంచితమైన ఓ సమిధ, మ్రోతున్ గొంతు పోవంగ పా
వనమౌ యీ భువనంపు ఘోష కనుచున్ బ్రహ్మాండమే చిట్లగా
ధన మత్తేభ దురంత కుంభముల విధ్వస్తమ్ము గావించి వం
చనచే పీడిత కర్షక ప్రజల విశ్వాసమ్మునే దోచు దు
ర్జన భూస్వామ్య మదాంధ వర్తనుల దౌర్జన్యమ్ము ఖండించి జీ
వన వారాశిన బూర్జువా అలలు దుర్వారమ్ములై పేదలన్
అను నిత్యమ్మును ముంచి వేయ కవితా నావన్ ప్రసాదించి వా
రిని మేల్కొల్పిన నిన్ను నెన్న తరమా! శ్రీ. శ్రీ. కవీ! వాక్ఛవీ!

రచన:- శ్రీ మద్దూరి రామమూర్తి గారు

సమస్యా పూరణము - 1661 (పద్యరచన నల్లేరుపై బండినడక)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పద్యరచన నల్లేరుపై బండినడక.

పద్య రచన - 895

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 29

అంశం- భూకంపము.
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 
‘భూ - కం - ప - ము’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 894

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1660 (పరమశివునితో లక్ష్మియుఁ బవ్వళించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పరమశివునితో లక్ష్మియుఁ బవ్వళించె.
(‘ఆంధ్రామృతం’ బ్లాగునుండి చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో)

పద్య రచన - 893

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1659 ("అన్నమొ రామచంద్ర!" యని యందరు చచ్చిన రామరాజ్యమే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"అన్నమొ రామచంద్ర!" యని యందరు చచ్చిన రామరాజ్యమే.
(కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో..)

పద్య రచన - 892

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1658 (భీముండు ప్రసిద్ధుఁడయ్యెఁ బిఱికితనమునన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భీముండు ప్రసిద్ధుఁడయ్యెఁ బిఱికితనమునన్.

పద్య రచన - 891

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1657 (మీసమ్ములు లేని వనిత మేదినిఁ గలదే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మీసమ్ములు లేని వనిత మేదినిఁ గలదే.

పద్య రచన - 890

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!


దత్తపది - 74 (జలుబు-దగ్గు-నొప్పి-నలత)

కవిమిత్రులారా!
జలుబు - దగ్గు - నొప్పి - నలత
పైపదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నా పూరణ.....

ప్రజలు బుజ్జగించి రమ్మన్న రాముండు
తండ్రి కీర్తి యెల్లఁ దగ్గు ననుచు
నొప్పిన పలు కాడి యొప్పించి పంపెను
వెడలె కానల తరు లిడగ నీడ.


పద్య రచన - 889

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1656 (దనుజుల యిలవేల్పు చక్రధరుఁడగు హరియౌ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
దనుజుల యిలవేల్పు చక్రధరుఁడగు హరియౌ.

పద్య రచన - 888

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!


సమస్యా పూరణము - 1655 (పండితుఁ డెందులకు పనికివచ్చు ధరిత్రిన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పండితుఁ డెందులకు పనికివచ్చు ధరిత్రిన్.
(డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

పద్య రచన - 887

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1654 (రాజా! పున్నమి రాత్రి పూచె సరసిన్ రాజీవముల్ చిత్రమై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రాజా! పున్నమి రాత్రి పూచె సరసిన్ రాజీవముల్ చిత్రమై.
(‘రౌడీరాజ్యం’ బ్లాగునుండి మలక్‍పేట్ రౌడీ గారికి ధన్యవాదాలతో)
నా పూరణ....
రాజిల్లంగ తనూవిలాసము, కడున్ రమ్యంబులై యొప్పు నం
భోజాక్షంబులతో శకుంతలయు నా భూజాని దుష్యంతుఁ డ
వ్యాజేచ్చం గనుచుండ స్నాన మొనరింపన్ జేటి చెప్పెన్ "మహా 
రాజా! పున్నమి రాత్రి పూచె సరసిన్ రాజీవముల్ చిత్రమై" 

పద్య రచన - 886

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

ఆహ్వానం!


సమస్యా పూరణము - 1653 (సుతు పదముల వ్రాలి తండ్రి స్తుతు లొనరించెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సుతు పదముల వ్రాలి తండ్రి స్తుతు లొనరించెన్.
నా పూరణ....

హితమును గోరుచు గౌరీ
సుతు పదముల వ్రాలి తండ్రి స్తుతు లొనరించెన్
వెతఁ గుందు సుతుండు శుభఫ
లితముగ నుద్యోగ మంది లేమిని గెలిచెన్.

పద్య రచన - 885

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1652 (కోడిని కరకర నమిలె కోడలమ్మ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కోడిని కరకర నమిలె కోడలమ్మ!
("నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం" బ్లాగు నుండి డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారికి ధన్యవాదాలతో)

నా పూరణ....
అత్త గయ్యాళి; కోడలి కన్ని పనులు
చెప్పి చేయించెఁ దినుటకు చెడిన యన్న
మిడగఁ దినక చాటుగను మగఁ డొసఁగిన ప
కోడిని కరకర నమిలె కోడలమ్మ!

పద్య రచన - 884

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1651 (అవధానం బొక ట్వెంటి ట్వెంటి క్రికెటై యాహ్లాదమున్ గొల్పెడిన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అవధానం బొక ట్వెంటి ట్వెంటి క్రికెటై యాహ్లాదమున్ గొల్పెడిన్.
("నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం" నుండి డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారికి ధన్యవాదాలతో)
నా పూరణ....
స్తవనీయంబగు బౌండరీ లవె సమస్యాపూరణంబుల్ గదా
వ్యవధానం బిడకుండు బౌన్సరు లసాధ్యంబౌ నిషిద్ధాక్షరుల్
నవ లావణ్యఁపు బ్యాటు దత్తపదులన్ నర్తింపఁ జేయన్ భళీ
యవధానం బొక ట్వెంటి ట్వెంటి క్రికెటై యాహ్లాదమున్ గొల్పెడిన్.

పద్య రచన - 883

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1650 (భర్త యల్లుఁడయ్యె భామ కపుడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భర్త యల్లుఁడయ్యె భామ కపుడు.
(‘రౌడీరాజ్యం’ బ్లాగునుండి మలక్‍పేట్ రౌడీ గారికి ధన్యవాదాలతో)

పద్య రచన - 882

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1649 (కృపణునితోడ దానమున గెల్వఁగ నెవ్వఁడు గల్గు నిద్ధరన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కృపణునితోడ దానమున గెల్వఁగ నెవ్వఁడు గల్గు నిద్ధరన్.
(‘ఆంధ్రామృతము’ బ్లాగునుండి శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో)

పద్య రచన - 881

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1648 (రణము కవులకు కీర్తికరమ్ముగాదె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రణము కవులకు కీర్తికరమ్ముగాదె.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన - 880

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1647 (వలచి పెండ్లాడె వృద్ధుని పడుచుపిల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వలచి పెండ్లాడె వృద్ధుని పడుచుపిల్ల.

పద్య రచన - 879

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రాన్ని అందించిన చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

13, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1646 (వ్యసనము వేయిరీతుల శుభప్రదమై యశ మందఁజేయురా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వ్యసనము వేయిరీతుల శుభప్రదమై యశ మందఁజేయురా.

పద్య రచన - 878

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్యా పూరణము - 1645 (చంద్రవంశ్యుఁడు శ్రీరామచంద్రుఁడు గద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
చంద్రవంశ్యుఁడు శ్రీరామచంద్రుఁడు గద.

పద్య రచన - 877

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

దత్తపది - 73 (అన్నము-కూర-పప్పు-చారు)

కవిమిత్రులారా!
అన్నము - కూర - పప్పు - చారు
పైపదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్య రచన - 876

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలతో)

10, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1644 (వానపాము కాటు ప్రాణహరము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వానపాము కాటు ప్రాణహరము.

పద్య రచన - 875

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1643 (తరువున వెలుగొందెఁ దార లెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
తరువున వెలుగొందెఁ దార లెల్ల.

పద్య రచన - 874

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1642 (కాకికి సతి రాజహంస కాఁదగు నెపుడున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కాకికి సతి రాజహంస కాఁదగు నెపుడున్.

పద్య రచన - 873

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1641 (చుట్టఱికము లెల్లరకును క్షోభను గూర్చున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
చుట్టఱికము లెల్లరకును క్షోభను గూర్చున్.

పద్య రచన - 872

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

దత్తపది - 72 (గుణము-తృణము-పణము-రణము)

కవిమిత్రులారా!
గుణము - తృణము - పణము - రణము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్య రచన - 871

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1640 (పా లిమ్మని సుతుని భర్తపాలికిఁ బంపెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పా లిమ్మని సుతుని భర్తపాలికిఁ బంపెన్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన - 870

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1639 (పద్యములను వ్రాయు కవులు వ్యర్థులు సుమతీ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పద్యములను వ్రాయు కవులు వ్యర్థులు సుమతీ!

పద్య రచన - 869

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!


సమస్యా పూరణము - 1638 (ద్యూత మద్యపాన రతులు నీతిపరులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ద్యూత మద్యపాన రతులు నీతిపరులు.

పద్య రచన - 868 (పెండ్లిచూపులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశం...
"పెండ్లిచూపులు" 

2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 33

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శ్రీకృష్ణుని రాయబారము.
నిషిద్ధాక్షరములు - క. చ, ట, త, ప.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
(అమరావతిలోని నెత్ సెంటర్ నుండి పోస్ట్ చేయబడింది)

పద్య రచన - 867

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశం...
"తీర్థయాత్రలు" 
(అమరావతిలోని నెత్ సెంటర్ నుండి పోస్ట్ చేయబడింది)

1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1637 (కరటక దమనకుల కంటె కలరే సుజనుల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కరటక దమనకుల కంటె కలరే సుజనుల్.

పద్య రచన - 866

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.