31, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2776 (కంటి దీపమౌ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కంటి దీపమౌ సుతుఁడయ్యెఁ గాలయముఁడు"
(లేదా...)
"కంటికి దీపమౌ సుతుఁడె కాలయముండుగ నయ్యె నయ్యయో"

30, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2775 (హరికిఁ గైలాసము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హరికిఁ గైలాస మేలెడు నాశ గలిగె"
(లేదా...)
"కలిగెన్ గోరిక శ్రీసతీవిభునకున్ గైలాసమే యేలఁగన్"

29, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2774 (పిల్లి జనింపఁగా..)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పిల్లి పుట్టెఁ బులికి వింత యగునె"
(లేదా...)
"పిల్లి జనింపఁగాఁ బులికి వింతగఁ జెప్పుకొనంగ నొప్పునా"

28, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2773 (పోతన కావ్యమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పోతన కావ్యమ్మున రసపోషణ లేదే"
(లేదా...)
"పోతన కావ్యమందు రసపోషణ సుంతయుఁ గానరా దయో"

27, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2772 (హనుమంతుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హనుమంతునిఁ బెండ్లియాడి రార్గురు కాంతల్"
(లేదా...)
"హనుమంతుం దగఁ బెండ్లియాడిరట తా మయ్యార్గురౌ కాంతలే"

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 45


కవిమిత్రులారా,
అంశము - రక్షాబంధనోత్సవముపై పద్యము
నిషిద్ధము - 'ర'కారము (రకార సంయుక్తము కూడ)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

25, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2771 (శవమున శశిలోని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్"
(లేదా...)
"శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"

24, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 58 (వ-ర-ల-క్ష్మి)


అంశము - వరలక్ష్మీ స్తుతి
ఛందస్సు- 
తేటగీతి (మొదటి పాదం మొదటి గణం మొదటి అక్షరం 'వ', రెండవ పాదం రెండవ గణం మొదటి అక్షరం 'ర', మూడవ పాదం మూడవ గణం మొదటి అక్షరం 'ల', నాల్గవ పాదం నాల్గవ గణం మొదటి అక్షరం 'క్ష్మి/క్ష్మీ' ఉండాలి).

(లేదా...)

చంపకమాల (మొదటి పాదం 1వ అక్షరం 'వ', రెండవ పాదం 6వ అక్షరం 'ర', మూడవ పాదం 12వ అక్షరం 'ల', నాల్గవ పాదం 18వ అక్షరం 'క్ష్మి' ఉండాలి).

వరలక్ష్మి దేవి ప్రార్ధన

శైల చిత్ర బంధ తేటగీతి


శైల చిత్ర బంధ తేటగీతి

వత్సరమ్ము   వేచి   లపక  వాంఛ తోడ
లక్ష్మి   పూజను చేయును లలన లెల్ల,
దేహి  యనినంత నిచ్చును  దీవెనలు   వి
ధాత  జనని మురిపెముగన్  తల్లి  పూని
కి  యని తలచుచు,   పున్నమికి గత కాల
మందు వంక  లేని భృగు వార  మందు పూజ
చేయమని ముదముగ బల్కె సిరి పడతుక
చారు మతికి  స్వప్నమున ,విషయము లెల్ల
పతికి  నెల్లర కును దెల్ప  పమ్మె మోద
ము , నలివేణు  లెల్లరు  వేచి ముఖ్య మైన
దినము నేతెంచగ  జలనిధి  సుతను  కడు
భక్తి   తోడ   పూజలు జేయ, పద్మ వాస
కడు సిరుల  నిడెను  గద నపుడు, సని నిడ
మరుని తల్లి  దురదురమున్  సిరుల నిడును

(పమ్ము=   పొందు , లపక  =    ధనము  , సని   = పూజ,   దురదరము  = శీఘ్రము)

                                                                                       బంధ కవి   పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

23, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2770 (కదలనివాఁ డిల్లు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కదలనివాఁ డిల్లుఁ జేర్చెఁ గాననివానిన్"
(లేదా...)
"కదలనివాఁడు సేర్చె నిలుఁ గాననివానిని విభ్రమంబుగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

22, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2769 (నమ్మిన బిడ్డలన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నమ్ము బిడ్డలఁ దునుమాడె నమ్మ విధిగ"
(లేదా...)
"నమ్మిన బిడ్డలన్ దునిమి నవ్వుచు సాగెను మాతృమూర్తియే"

21, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2768 (పగవానిన్ సతి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగవానిం బెండ్లియాడె పడతియె ప్రీతిన్"  
(లేదా...)
"పగవానిన్ సతి పెండ్లియాడి పడసెన్ భాగ్యోన్నతిన్ బ్రీతితో"

20, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

దత్తపది - 144 (కల-తల-మర-వస)

కల - తల - మర - వస
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
పెండ్లి విందును వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ఈరోజు కవిమిత్రులు అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుమారుని వివాహపు విందు సందర్భంగా)

19, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2767

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
" కొండలనె యలంకరించి కోమలి మురిసెన్"  
(లేదా...)
"కొండ నలంకరించి సుమకోమలి మోదము నందె చిత్రమే"

సర్ప ప్రార్ధన

                                నాగ బంధ  చిత్ర తేట గీతి    
                        


ఖలమును తలపై నిడె నొక గనప నగము,
గారవముగ పెంచి వటముగ కలిలమును
చలమునకు చుట్టి మురడించి జయమిడిన వ
ర  నగ  మొకటి, దేవర  రూప మనుచు సీద
రమునకు   నమసము ననవరతము నిడుదు
అర్ధములు
ఖలము =  భూమి ,     గనప  = పెద్ద   ,  నగము   =  పాము ,గారవముగ  =  బాగుగా  , వటము=  త్రాడు,    కలిలము  =  దేహము  ,  చలము =  కొండ   ,మురడించి  =  రాణింఛి ,వర =  శ్రేష్ఠ ,  సీదరము =  పాము    నమసము   =  నమస్కారము      అనవరతము  = ఎల్లప్పుడూ
 తాత్పర్యము
భూమిని తన పడగలపై  ఉంచి కాపాడు చుండె నొక  పెద్ద పాము  (ఆదిశేషుడు)తన శరీరమును బాగుగా పెంచి  త్రాడు లాగా  అయ్యి మందర పర్వతమును చిలుకుటకు సాయపడినది   ఒక  ఘనమైన పాము   (వాసుకి ) అట్టి పాములు దేవత స్వరూపములు కాబట్టి వాటికి నమస్కారములు చేసెదను
 చిత్రములో పద్యము చదువు పద్ధతి :
ఈ పద్యము తలనుంచి మొదలు బెట్టి చదువు కోవాలి  పాము చుట్టుకుంటు  తోక దాక రావాలి.   అంటే  ఖలమును  దగ్గిర మొదలు పెట్టి   మునిడుదు తో  ముగిoచాలి   
 దీనిలో విశేషము   చదరములలో ఉన్న  అక్షరములు రెండు సార్లు ముందర ఒక పదమునకు మరల ఇంకొక పదమునకు అమరునట్లుగా  బంధించుట   

                                     బంధ కవి  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2766 (పశ్చాత్తాపము విడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పశ్చాత్తాపము విడి సలుపం దగు నఘముల్"
(లేదా...)
"పశ్చాత్తాపము వీడి పుణ్యమునకై పాపక్రియల్ సల్పుమా"
ఈ సమస్యను పంపిన గురుమూర్తి ఆచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

17, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2765 (సవతి లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
" సవతి లేని సంసారము సాగు టెట్లు"  
(లేదా...)
"సవతియె లేని కాపురము సవ్యముగాఁ గొనసాగు టెట్టులో"

16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2764 (కోడలి పొందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోడలి పొం దభిలషించెఁ గుణకోవిదుఁడే"
(లేదా...)
"కోడలి పొందుఁ గోరె గుణకోవిదుఁ డామెయు సమ్మతించెఁగా"

15, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2763 (స్వేచ్ఛ లభించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్వేచ్ఛ వచ్చెఁ దెగవు దాస్య శృంఖలములు"
(లేదా...)
"స్వేచ్ఛ లభించె దాస్య ఘన శృంఖలముల్ దెగ వేమి సెప్పుదున్"

14, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

శ్రీకృష్ణ ప్రార్ధన

భేరి చిత్ర బంధ సీసము 

పూతన పాతంగి! నాతిరక్షక! సత్యభామ  మానస చోర!  పార్ధ సార
ధీ!గిరి ధర! వసుదేవ సుత!  కరటి ప్రాణ దా! వనమాలి!   భద్రనాధ! 
చిరజీవి!   బకవైరి!   శ్రీపతి!   భాస్కర   నేత్ర!  వజ్రకిశోర!   నీరజోద
రా!దీనబంధు! మురారి! కంసారాతి!  మల్లారి!నగధరా! నల్లనయ్య!
నరకాంతక!కమల నాభ! నటన సూత్ర ధారి!విశ్వంభరా! దానవారి! 
దేవకీ సుతా! యవనారి! తీర్ధ కరుడ!
సూరి! బాహు భేది! భరిమ!సోమ గర్భ!  
భూరి!  చక్రధారి!  కపిల! పుష్కరాక్ష!
కాచు పూసపాటి నెపుడు  కరుణ తోడ 
 
పై పద్యములో భేరి  పైన (పూసపాటి చిత్ర బంధ కవితా భేరి) అన్న వాక్యము బంధించ బడినది                             
                             పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్   బంధ కవి

సమస్య - 2762 (పాలం గనినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాలం గనినంతఁ బిల్లి భయపడి పాఱెన్"
(లేదా...)
"పాలనుఁ జూచి పిల్లి వడిఁ బాఱెను తీవ్ర భయార్తిఁ జెందుచున్"

13, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2761 (దాహ మైనప్పుడే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాహ మైనప్పుడే బావిఁ ద్రవ్వఁ దగును"
(లేదా...)
"దాహము వేసినప్పుడె కదా నుయిఁ ద్రవ్వఁగ నొప్పు జ్ఞానికిన్"

12, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2760 (శ్రీకృష్ణునిఁ దిట్టె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీకృష్ణునిఁ దిట్టె నయొ కుచేలుం డలుకన్"
(లేదా...)
"శ్రీకృష్ణుం గటుభాషణంబులను గర్హించెన్ గుచేలుం డయో"

11, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2759 (ఒక్కఁడె పాంచాలికి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఒక్కఁడె పాంచాలికి మగఁ డూహింపంగన్"
(లేదా...)
"ఒక్కఁడె భర్త ద్రౌపదికి నొక్కతె పెండ్లము కృష్ణమూర్తికిన్"

10, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2758 (సిగరెట్టింపనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సిగరెట్టింపనెఁ దిరుమల శ్రీవారు దగన్"
(లేదా...)
"సిగరెట్టింపనె వేంకటేశుఁడు సురల్ సేవింపఁ దద్వాసనల్"

9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2757 (పఙ్క్తిముఖునిఁ గాంచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పఙ్క్తిముఖునిఁ గాంచి రామభద్రుం డడలెన్"
(లేదా...)
"పఙ్క్తిముఖుం గనుంగొని యపారభయమ్మును బొందె రాముఁడే"

8, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2756 (యతులు ప్రాసలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"యతులు ప్రాసలు లేని పద్యములు మేలు"
(లేదా...)
"యతులున్ బ్రాసలు లేని పద్యములె మేలంచున్ గురుల్ సెప్పరే"

7, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2755 (దమయంతిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దమయంతినిఁ బెండ్లియాడె దశరథసుతుఁడే"
(లేదా...)
"దమయంతిన్ దగఁ బెండ్లియాడెను గదా ధర్మాత్ముఁ డారాముఁడే"

6, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2754 (టంటంటం...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"టంటంటం టంట టంట టమ్మనె భేరుల్"
(లేదా...)
"టంటంటం టట టంట టంట టటటం టంట మ్మనెన్ భేరులే"

5, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2753 (ధర్మవర్తనునకె...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మ వర్తనునకె దండనమ్ము"
(లేదా...)
"ధర్మము నాచరించు నెడఁ దప్పదు దండన మెట్టివానికిన్"

4, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2752 (వాలినిఁ బార్థుండు...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాలినిఁ బార్థుండు గూల్చె బవరమునందున్"
(లేదా...)
"వాలినిఁ జంపె యుద్ధమునఁ బార్థుఁడు కంసుఁడు గాంచి మెచ్చఁగన్"

3, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2751 (తలగడ మంత్రమ్మె...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తలగడ మంత్రమ్మె మేలు తరుణుల కెపుడున్"
(లేదా...)
"తలగడ మంత్ర మింతులకుఁ దప్పక మేలొనరించు నెచ్చెలీ"

2, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2750 (పురుషార్థములన్...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పురుషార్థములన్ గణింప మూఁడని తెలిసెన్"
(లేదా...)
"పురుషార్థంబుల లెక్కిడన్ దెలిసెఁ బో మూఁడంచు నా బుద్ధికిన్"

1, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2749 (సాగరం బబ్ధి...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సాగరం బబ్ధి శరనిధి సంద్ర ముదధి"
(లేదా...)
"సాగర మబ్ధి తోయనిధి సంద్రము వారిధి ద్వీపవంతమున్"