31, మే 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1689 (నిటలాక్షుఁడు శివునిఁ గాంచి నివ్వెఱబోయెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
నిటలాక్షుఁడు శివునిఁ గాంచి నివ్వెఱబోయెన్.
(‘తెలుగుకవిత్వము - సమస్యాపూరణము’ సమూహంనుండి కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారికి ధన్యవాదలతో)

పద్య రచన - 922

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, మే 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1688 (కొరవిని గౌఁగిటను జేర్చుకొనుము లతాంగీ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కొరవిని గౌఁగిటను జేర్చుకొనుము లతాంగీ.

పద్య రచన - 921

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1687 (బండపైన జొన్నపైరు పండె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
బండపైన జొన్నపైరు పండె.
నా పూరణ....

బండ ప్రక్క నున్న పైరుపై దొంగలు
పడుచునుంద్రు, వారి భయము మెండు, 
కొడుక! కావలికయి కూరుచుండవలెను
బండపైన; జొన్నపైరు పండె. పద్య రచన - 920

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, మే 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1686 (జగద్వ్యాప్తము లయ్యె నిరులు ఖరకరుఁ డుండన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
జగద్వ్యాప్తము లయ్యె నిరులు ఖరకరుఁ డుండన్.
(ఛందోగోపనం, దుష్కరప్రాస)

పద్య రచన - 919

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, మే 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1685 (పామర కవిత్వమును మెచ్చెఁ బండితుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పామర కవిత్వమును మెచ్చెఁ బండితుండు.

పద్య రచన - 918

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, మే 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1684 (రమ్ము జనాళికిఁ గడు మధురమ్మగును గదా!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రమ్ము జనాళికిఁ గడు మధురమ్మగును గదా!
(గరికిపాటివారు పూరించిన ఒక సమస్య ఆధారంగా)

పద్య రచన - 917

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, మే 2015, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 30

అంశం- గ్రీష్మతాపము.
ఛందస్సు- ఆటవెలది.
నాలుగు పాదాల చివరి అక్షరాలు వరుసగా 
‘వ - డ - గా - లి’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 916

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, మే 2015, ఆదివారం

దత్తపది - 78 ((తీపు-కారము-పులుపు-చేదు)

కవిమిత్రులారా,
తీపు - కారము - పులుపు - చేదు.
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

పద్య రచన - 915

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మే 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1683 (కడుపునొప్పి తెచ్చెఁ గడు సుఖమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కడుపునొప్పి తెచ్చెఁ గడు సుఖమ్ము.
(సాయంత్రంనుండి కిడ్నీలో రాయివల్ల భరింపరాని కడుపునొప్పి. ఏ సమస్య ఇవ్వాలో ఆలోచించలేక కడుపునొప్పినే సమస్యగా ఇస్తున్నాను. రేపటికెలా ఉంటుందో?)

పద్య రచన - 914

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1682 (మారుతి యేతెంచె సీత మాయం బయ్యెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మారుతి యేతెంచె సీత మాయం బయ్యెన్.

పద్య రచన - 913

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, మే 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1681 (కోర్కె తీఱిన భక్తుఁడు గొల్లుమనెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కోర్కె తీఱిన భక్తుఁడు గొల్లుమనెను.

పద్య రచన - 912

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, మే 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1680 (కుంభకర్ణ దశాననుల్ కుంతి సుతులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కుంభకర్ణ దశాననుల్ కుంతి సుతులు.

పద్య రచన - 911

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, మే 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1679 (మాంసభక్షణచే ద్విజుల్ మాన్యులైరి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మాంసభక్షణచే ద్విజుల్ మాన్యులైరి.

పద్య రచన - 910

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, మే 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1678 (కన్నుల న్మూసి దృశ్యమ్ముఁ గాంచవలెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కన్నుల న్మూసి దృశ్యమ్ముఁ గాంచవలెను.

పద్య రచన - 909

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, మే 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1677 (జందెమ్మును విడిచి యజ్వ జన్నముఁ జేసెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
జందెమ్మును విడిచి యజ్వ జన్నముఁ జేసెన్.

పద్య రచన - 908

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, మే 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1676 (మఠమున సన్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మఠమున సన్యాసి యొకఁడు మానినిఁ గూడెన్.

పద్య రచన - 907

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1675 (గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు కాశికి నేఁగెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
గాడిదపై నెక్కి హరుఁడు కాశికి నేఁగెన్.

పద్య రచన - 906

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, మే 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1674 (కాకరకాయల రసమ్ము గడు మధుర మగున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కాకరకాయల రసమ్ము గడు మధుర మగున్.

పద్య రచన - 905

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, మే 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1673 (మాటఁ దప్పువారె మానధనులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మాటఁ దప్పువారె మానధనులు.

పద్య రచన - 904

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, మే 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1672 (దొంగకు నమస్కరించిన దొరకు సిరులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
దొంగకు నమస్కరించిన దొరకు సిరులు.

పద్య రచన - 903

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, మే 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1671 (కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చినది కావలె గొడ్డలి దానిఁ దీయఁగన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కాలికి ముల్లు గ్రుచ్చినది కావలె గొడ్డలి దానిఁ దీయఁగన్.

పద్య రచన - 902

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, మే 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1670 (గంగానది యుప్పునీరు గలదై పాఱెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
గంగానది యుప్పునీరు గలదై పాఱెన్.
(మూలము- गङ्गानदी लवणवारिमयी बभूव |
కన్నడ బ్లాగు ‘పద్యపాన’ సౌజన్యంతో)

పద్య రచన - 901

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(వ్యంగ్య చిత్రకారిణి ‘శాంత’ గారికి ధన్యవాదాలతో)
నా పద్యము...
పనులలోన మున్గి వ్యస్తురాలైన యి
ల్లాలిని విసిగించ మేలు గాదు,
కంద పేరు ప్రాస కందగ నీబొంద
యనిన పతికి గాయ మాయె నహహ!

9, మే 2015, శనివారం

దత్తపది - 77 (పూరి-వడ-దోస-గారె)

కవిమిత్రులారా,
పూరి - వడ - దోస - గారె.
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

నా పూరణ.... (ఉత్తరుని ప్రగల్భములు)

పూరిఁ గఱపించెదను శత్రువులను నా ప
రాక్రమము జూపి వడకింతు రణమునందు
దోసకారులు కౌరవుల్ దొలఁగి చనిన
క్షితిపతులు పౌరులు నను మెచ్చెదరు గారె.

పద్య రచన - 900

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1669 (సీతను రాముండె దాచి చిరయశ మందెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సీతను రాముండె దాచి చిరయశ  మందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.
నా పూరణ....
హేతిన్ ఖరదూషణ వి
ఖ్యాతాసురులను వధించు కదనముఁ జూడన్
భీతిల్లు ననుచు గుహలో
సీతను రాముండు దాచి చిరయశ మందెన్.

పద్య రచన - 899

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, మే 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1668 (వాణికి హరి ప్రాణవల్లభుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వాణికి హరి ప్రాణవల్లభుండు.

పద్య రచన - 898

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, మే 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1667 (వేదాంగము లీ జగతికి విషతుల్యమ్ముల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వేదాంగము లీ జగతికి విషతుల్యమ్ముల్.

పద్య రచన - 897

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, మే 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1666 (రాజు లిద్దఱు ప్రేమసామ్రాజ్యమునకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రాజు లిద్దఱు ప్రేమసామ్రాజ్యమునకు.

4, మే 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1665 (హార మొసఁగు శుభము లందఱకును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
హార మొసఁగు శుభము లందఱకును.

3, మే 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1664 (భారతదేశాధిపతి ‘ఒబామా’యె సుమీ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భారతదేశాధిపతి ‘ఒబామా’యె సుమీ.

2, మే 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1663 (నాగశయనుఁడు విహరించు నంది నెక్కి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
నాగశయనుఁడు విహరించు నంది నెక్కి.

(కవిమిత్రులకు మనవి... మా మేనల్లుని కూతురు పెళ్ళికి వెళ్తున్నాను. మూడు నాలుగు రోజులు అటే ఉంటాను. ఎందుకైనా మంచిదని ఐదురోజుల సమస్యలను షెడ్యూల్ చేసాను. ఈ అయిదురోజులు ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఉండదు. సెల్‍ఫోన్‍లో ఎప్పటికప్పుడు మీ పూరణలను చూస్తూ ఉంటాను కాని సమీక్షించలేను. కావున దయచేసి పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.)

1, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1662 (భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!
నా పూరణ...
ఆ రంగనాయకమ్మయె
భారత రామాయణములు వ్యర్థములుగ దా
నారోపించుచు వ్రాసెను
ఘోరమ్ముగ; నాస్తికజనకూటమి మెచ్చన్.

పద్య రచన - 896

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.