31, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3531

 1-11-2020 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“స్త్రీలకు ప్రణమిల్ల ధనము శ్రేయము గల్గున్”

(లేదా...) 

“స్త్రీలకు మ్రొక్కినన్ ధనము శ్రేయము గల్గి సుఖింతు రెల్లరున్”

30, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3530

 31-10-2020 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కవితల్లజుఁ డనఁగ నొప్పు గణభంగమునన్”  

(లేదా…)
 

“కవివరుఁడంచుఁ గీర్తిఁ గనుఁ గాదె గణమ్ములు భంగమైనచో”

29, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3529

 30-10-2020 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా, 

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“గాండ్రించెను కుక్కపిల్ల గాడిద వోలెన్”

(లేదా...)

“గాండ్రించెన్ శునకంబు గాడిద వలెన్ గర్వమ్ముతో బిట్టుగన్”